Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejedná se o studijní materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejedná se o studijní materiál"— Transkript prezentace:

1 Nejedná se o studijní materiál
Volby a místní referendum - základní informace pro nově zvolené zástupce obcí I. a II. stupně Zlín, únor 2015 Organizační oddělení Odbor kancelář hejtmana

2 Související předpisy v platném znění
Nejedná se o studijní materiál Související předpisy v platném znění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 275/2012 Sb.

3 Obecná ustanovení z. č. 491/2001 Sb.
Funkční období zastupitelstev je čtyřleté. Volby do zastupitelstev se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí. Volby do zastupitelstev vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev uveřejněno.

4 Ministerstvo vnitra metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje vydává seznam registrovaných politických stran a politických hnutí a poskytuje ho krajským úřadům na žádost obecního úřadu poskytuje informace z evidence pobytu obyvatel pro účely vedení seznamu voličů poskytuje informace z evidence pobytu osob a z evidence pobytu cizinců pro účely vedení stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů (z. č. 491/2001 Sb.) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků 3. Metodická pomoc obcím (vzory právních předpisů, přehled zákonných zmocnění atp.)

5 Český statistický úřad
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských úřadů a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb c) zpracuje celkové údaje o výsledcích voleb d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb e) pro jednotlivá pracoviště podle zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování g) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zajišťuje vydání písemného dokladu osvědčujícího, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně h) zabezpečuje předání souhrnných informací o výsledku voleb politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina zaregistrována i) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb k) po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb

6 Krajský úřad a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup, c) ukládá pokuty podle tohoto zákona, d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil, f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, s výjimkou městských částí a městských obvodů, g) ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímž obecním úřadu jsou zřízeny alespoň 2 odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů, pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; h) zajišťuje archivaci volební dokumentace.

7 Kontakty organizačního oddělení
Mgr. Bc. Radka Štalmachová Telefon: Ing. Dominika Fusková Telefon: Mgr. Dana Možíšková Telefon: Bc. Yvetta Polanská Telefon:

8 Informace k volbám

9 Pověřený obecní úřad z. č. 491/2001 Sb.
a) projednává a registruje kandidátní listiny b) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí c) zajišťuje tisk hlasovacích lístků d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil e) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí nebo městských obvodů g) zajišťuje archivaci volební dokumentace h) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech i) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí

10 Rovněž obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory (z. č
Rovněž obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory (z. č. 491/2001 Sb.) a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce b) informuje starostu o registraci kandidátních listin c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků e) vyhlašuje výsledky voleb v obci f) zajišťuje archivaci volební dokumentace

11 Obecní úřad a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení a potřebné pracovní síly b) vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů c) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku d) zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí

12 Starosta a) stanovuje stálé volební okrsky
b) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb c) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům d) stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná e) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb f) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise poskytuje volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků nejpozději 45 dnů před zahájením voleb

13 Hlasovací lístky Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu nebo razítkem příslušné obce. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem (z. č. 491/2001 Sb.). Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí povinnost starosty podle věty prvé místostarosta; není-li v obci ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu a v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu. V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje.

14 Informování voličů Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místu konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta v oznámení uvede adresy volebních místností, a jsou-li v obci vytvořeny volební obvody, jejich popis. Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit (z. č. 491/2001 Sb.), a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

15 Volební kampaň V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. (z. č. 491/2001 Sb.) Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. (z. č. 491/2001 Sb.)

16 Osvědčení o zvolení Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obce osvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva. V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační úřad do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí stanoveném podle zjišťování výsledku voleb (z. č. 491/2001 Sb.).

17 Nové volby se konají dle z. č. 491/2001 Sb.
jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží o více než polovinu oproti počtu určenému podle zákona a nejsou-li náhradníci, jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 a nejsou-li náhradníci, dojde-li ke vzniku nové obce, dojde-li ke vzniku nové městské části nebo nového městského obvodu, dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle zvláštního právního předpisu. V posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev obcí se nové volby nekonají. Pro nové volby se použijí ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. obdobně s výjimkou vytvoření pracoviště Českého statistického úřadu u krajského úřadu. Informace o výsledku voleb v obci zašle v písemné formě zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina byla pro nové volby do zastupitelstva obce zaregistrována, Český statistický úřad. Nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu.

18 Soudní přezkum 1. Ochrana ve věcech chyb a nedostatků v seznamech Ve věcech chyb a nedostatků v seznamech se lze domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu. 2. Ochrana ve věcech registrace Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce se může volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do dvou pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu. 3. Ochrana ve věcech zániku mandátu Proti usnesení, kterým zastupitelstvo obce vyslovilo, že mandát člena zastupitelstva obce zaniká, nebo proti obdobnému rozhodnutí ředitele krajského úřadu nebo ministra vnitra se může člen zastupitelstva, o jehož mandát jde, nebo volební strana, která podala kandidátní listinu v obci, do dvou pracovních dnů od doručení domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu podáním návrhu na zrušení takového usnesení nebo rozhodnutí; včas podaný návrh má odkladný účinek.

19 Soudní přezkum 4. Neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta. K řízení je příslušný, s výjimkou bodu 1, krajský soud.

20 Kontakty na krajské soudy:
Krajský soud v Brně Rooseveltova 16 Brno Telefon: Do správního obvodu KS v Brně náleží okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín. Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží č. 34 Ostrava Telefon: Do správního obvodu KS v Ostravě náleží okres Vsetín.

21 Kontakt na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Oddělení dozoru Zlín Třída Tomáše Bati 3792 Zlín Telefon: provádí dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí, krajů a hlavního města Prahy - plní zastřešující roli na odboru dozoru a kontroly veřejné správy připravuje podání ministra vnitra určených správním soudům a Ústavnímu soudu ve věcech dozoru nad výkonem samostatné působnosti územních samosprávných celků, včetně jednání za ministerstvo v řízení před soudy v těchto věcech tvoří koncepční, koordinační a metodické materiály související s dozorovou činností podílí se na legislativních úkolech odboru pořádá odborné porady a semináře na úseku dozoru zpracovává odpovědi na dotazy vztahující se k provádění dozorové činnosti

22 Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
Místní referendum se koná, jestliže a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení. Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve statutárním městě do obyvatel % oprávněných osob, do obyvatel % oprávněných osob, do obyvatel % oprávněných osob, nad obyvatel % oprávněných osob. Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne". Starosta plní úkony dle tohoto zákona.

23 Děkuji Vám za pozornost. Organizační oddělení Odbor kancelář hejtmana


Stáhnout ppt "Nejedná se o studijní materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google