Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volby do zastupitelstev obcí 2014 setkání se zástupci obcí ORP Opava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volby do zastupitelstev obcí 2014 setkání se zástupci obcí ORP Opava"— Transkript prezentace:

1 Volby do zastupitelstev obcí 2014 setkání se zástupci obcí ORP Opava
-vs-

2 OBSAH legislativní rámec, registrace kandidátních listin,
okrsková volební komise, volební seznamy, volby (termín, volební místnosti, kontroly), povolební dění dotazy, podněty, připomínky

3 10. a 11. 10. 2014 Termín voleb zveřejněno
ve Sbírce zákonů č. 112/2014 dne

4 Volby do zastupitelstev obcí 2014
Základní legislativní rámec Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, Zákon 128/2000 Sb., o obcích Vyhláška 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Směrnice MF č.j. MF /2013/ ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 vydaný MV ČR, metodiky a stanoviska MV ČR, … to vše na stránkách …

5 Volby do zastupitelstev obcí REGISTRACE
Kdo a kde? Koho? Jak? Co sebou? Kdy?

6 Registrace Kdo registruje Pověření pracovníci MMO Kde se registruje
Magistrát města Opavy, Krnovská 71C, přízemí kancelář č. 118 Kdo předkládá dokumenty k registraci Kdokoliv a jakkoliv (třeba i poštou), ale nejlépe přímo zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát.

7 Registrace – koho Volební strany Politická strana, politické hnutí
Koalice politických stran a hnutí Nezávislý kandidát Sdružení nezávislých kandidátů Sdružení politických stran (hnutí) a nezávislých kandidátů

8 Registrace – co sebou Kandidátní listinu § 21 a §22
Prohlášení kandidátů § 22/3 Petici § 21/4 (jen u nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů) Občanský průkaz – zmocněnec nebo nezávislý kandidát – pro případné opravy kandidátních listin přímo na místě při registraci.

9 Registrace – kde, kdy ideální telefonická dohoda dopředu…
v době od do 16:00 Po 08:00 – 17:00 Út :00 – 14:00 St 08:00 – 17:00 Čt 08:00 – 14:00 Pá 08:00 – 14:00

10 Pozdější podání již nebude možné!!!
Registrace – kdy Lhůta pro podání kandidátních listin končí 5. srpna 2014 v 16:00 hod. Pozdější podání již nebude možné!!!

11 Okrsková volební komise
Stanovení minimálního počtu členů OVK – starosta do 11.srpna §15/d Delegování zástupců volebních stran do OVK (mohou být i náhradníci) §17/2 Jmenování členů OVK (starosta) na neobsazená místa do min. počtu členů OVK §17/2

12 Příklad minimální počet členů komise stanoven na 8
registrováno 10 volebních stran ve volební komisi bude 10 členů (případně náhradníků), které delegovaly volební strany při odstoupení delegovaného člena nastupuje náhradník (pokud je nominován) při poklesu počtu členů komise pod 8 a zároveň při vyčerpání nominovaných členů a náhradníků může starosta jmenovat tolik členů komise, aby byl dosažen minimální počet = 8 (vč. zapis.)

13 okrsková volební komise
Příklad minimální počet členů komise stanoven na 8 (vč. zapisovatelky) registrováno 10 volebních stran DELEGOVANÍ ZÁSTUPCI VOLEB. STRAN DO VOLEB. KOMISE náhr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 člen okrsková volební komise Z

14 Seznamy voličů Samostatně vedené evidence pravidelně doplňované přes Portál veřejné správy Přes CzechPoint – volební seznamy

15 Voličské průkazy Nebudou!!!!!

16 § 12 Pověřený obecní úřad - projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), - informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb, - losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), - zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), - spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil, - sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, - vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), - řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí a městských obvodů, - kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, kontroluje sčítání hlasů OVK.

17 § 14 Obecní úřad zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení a potřebné pracovní síly, vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů (§ 28 odst. 1 až 4), oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním občanem České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu voličů, zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu, řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku, zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí, plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

18 § 15 Starosta stanovuje stálé volební okrsky,
do 11. srpna stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná, do 26. srpna poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu, do 30. srpna jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise do 19. září svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději, do 25. záři informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce do 7. října zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

19 Další povinnosti starosty
§27/3 – do 19. července zveřejnění seznamu volebních obvodů počet členů zastupitelstva potřebný počet podpisů na petici §17/6 – do 30. srpna jmenování zapisovatele OVK §17/2 – do 11. září jmenování členů OVK na neobsazená místa

20 § 29 Informování voličů 1) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů (25. září) přede dnem voleb oznámení o době a místu konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta v oznámení uvede adresy volebních místností, a jsou-li v obci vytvořeny volební obvody, jejich popis. 2) Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1, a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb. 3) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národností menšiny.

21 Distribuce – informace dle aktuálního stavu.
Info k materiálům Distribuce – informace dle aktuálního stavu. Kontrola materiálů před zahájením voleb!!!

22 Informace k poskytnutí telefonického spojení
Do 1. října nahlásí starosta pověřenému obecnímu úřadu telefonického spojení do každé volební místnosti!

23 § 31 Volební místnost vybavení:
volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. pro úpravu hlasovacích lístků jsou určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy.

24 § 16 Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti, b) zajišťuje a dozírá na průběh hlasování, c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, d) odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

25 Předávání výsledků Po 14:00 Krnovská 71/D – jídelna
Parkování na parkovišti (ne před jídelnou!) Prosíme o pečlivost Nejedná se o závody Až na základě bezchybně předaných výsledků (na základě potvrzení ČSÚ), se rozpouští OVK

26 Kontroly průběhu voleb a sčítání
Kontroly ve volební místnosti - § 38/1 kontrola průběhu hlasování - pověřený obecní úřad, krajský úřad, kontrola sčítání – pověřený obecní úřad pověření ke kontrole…

27 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEKŮ VOLEB
Registrační úřad: vyhlásí výsledky voleb zveřejněním na úřední desce bezprostředně po odsouhlasení a podepsání, zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem. §47

28 A CO PO VOLBÁCH? VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
lhůta 10 dnů BYL PODÁN NÁVRH NA NEPLATNOST VOLEB? BYL PODÁN NÁVRH NA NEPLATNOST VOLEB? BYL PODÁN NÁVRH NA NEPLATNOST VOLEB? BYL PODÁN NÁVRH NA NEPLATNOST VOLEB? ano ROZHODNITÍ SOUDU DO 15 DNŮ ROZHODNITÍ SOUDU DO 15 DNŮ ne lhůta 15 dnů USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

29 Kontakty Ing. Petr Sordyl tel. 553 756 988
Ing. Martina Věntusová tel (technické zajištění voleb) Bc. Jana Műllerová tel (organizační zajištění voleb) Jana Špinlerová tel (vedení stálého a zvláštního seznamu voličů)

30 Další informace na webových stránkách Statutárního města Opava v sekci
Volby Informace pro starosty v ORP Opava Informace pro volební strany

31 Dotazy, připomínky...

32 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Volby do zastupitelstev obcí 2014 setkání se zástupci obcí ORP Opava"

Podobné prezentace


Reklamy Google