Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ve dnech 10. a

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ve dnech 10. a"— Transkript prezentace:

1 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ve dnech 10. a 11. 10. 2014

2 OBSAH legislativní rámec podepsání slibu člena OVK
povinnosti předsedy OVK zasedání OVK administrativa losování průběh voleb - teorie dotazy, podněty, připomínky

3 … to vše na stránkách www.mvcr.cz …
Volby 2014 Legislativa Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, Vyhláška č. 59/2002Sb. Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, metodiky a stanoviska MVČR, … to vše na stránkách …

4 Volby 2014 Povinnosti předsedy/předsedkyně OVK
účastní se s místopředsedou školení ČSÚ odpovídá za pořádek v a před volební místností odpovídá za správný počet přítomných členů OVK odpovídá za předání výsledků voleb ČSÚ odpovídá za předání materiálu k archivaci … a další …

5 školení předsedů a místopředsedů OVK - 3. 10. 2014

6 §17 - členství v okrskové volební komisi
vzniká složením slibu, končí: ukončení činnosti OVK, úmrtím člena OVK, vzdáním se členství v OVK; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, odvoláním člena OVK, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti bez souhlasu komise déle než 3 hodiny OVK je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat (zapisovatelka má hlas poradní!!!), usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů kandidát nemůže být členem volební komise pro volby do téhož zastupitelstva

7 1. zasedání OVK, losování počty přítomných členů OVK pro losování
administrativa losování předsedy a místopředsedy

8 den voleb před otevřením volební místnosti
přeprava materiálů do volební místnosti včas zapisovatelka příprava volební místnosti, kontrola vybavení místnosti dle §31 zákona 491/2001 Sb.

9 den voleb před otevřením volební místnosti
organizační záležitosti domluvit se správcem budovy odemykání a zamykání budovy, vyvěšení státní vlajky zázemí pro OVK (kuchyňka, toalety…) bezpečnostní vybavení budovy (alarm), zhasínání….

10 volební schránka před otevřením volební místnosti všechny volební schránky (i přenosné): otevřít a ukázat všem členům OVK, že jsou prázdné, uzavřít, zapečetit přes zámek (přes dvě protilehlé strany), podepsat. KLÍČE OD ZÁMKU PŘÍSLUŠNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY DO TAKTO UZAMČENÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY NEPATŘÍ !!!

11 … další povinnosti dle § 31…
státní vlajka na budově a velký státní znak ve volební místnosti, hlasovací lístky, úřední obálky, psací potřeby, výpis ze seznamu, zákon o volbách do zastupitelstva obce, prostor pro úpravu hlasovacích lístků …

12 … další povinnosti dle § 31 odst. 4
na viditelném místě ve volební místnosti: vzory hlasovacích lístků, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, - VZOR -

13 … další povinnosti na vstupu do budovy s volební místností vyvěsit velké oznámení o době a místě konání voleb s vyznačením volebních okrsků v budově, přímo v budově na dveřích volební místnosti vyvěsit malé oznámení o době a místě konání voleb s označením volebního okrsku, orientační tabulky k volební místnosti (místnostem).

14 Zahájení hlasování pátek - 14 : 00
po provedení kontroly splnění předchozích povinností vyplývajících ze zákona a dalších povinností, předseda OVK prohlásí volby za zahájené, otevře volební místnost, zahájí hlasování.

15 HLASOVÁNÍ volič hlasuje osobně (výjimka – zdravotní stav …),
volič prokáže svou totožnost OP – pozor na „odstřižené rožky“, platnost a vyznačení omezení způsobilosti pas, člen OVK označí kroužkem do seznamu voličů, člen OVK vydá úřední obálku, případně i hlasovací lístek, volič se musí odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků (v opačném případě je člen OVK povinen znemožnit hlasování), volič hlasuje vhozením úřední obálky do volební schránky.

16 HLASOVÁNÍ na žádost voliče (zejména zdravotní důvody) hlasování mimo volební místnost pouze v územním obvodu volebního okrsku, minimálně 2 členové OVK přenosná volební schránka (zapečetěná, podepsaná), úřední obálky, hlasovací lístky, druhý výtisk seznamu voličů. nutnost zachování tajnosti hlasování!!!

17 Povinnosti okrskové volební komise §16
dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis, odevzdává volební dokumentaci k archivaci, je schopna se usnášet nadpoloviční většinou přítomných členů s právem hlasovat, za nepřítomného předsedu jedná místopředseda

18 Přerušení hlasování – konec 1. dne
umožnit hlasování všem voličům před a ve volební místností, zapečetit volební schránky a podepsat, zabezpečit hlasovací materiál a zapečetit, uzavřít okna, uzamknout volební místnost, zapečetit (raději zámek) podpisy na pečeť, ne na dveře, sejmout vlajku, pokud je nutné, uzamknout budovu (pokud neuzamkne správce). 22 : 00

19 Zahájení hlasování - 2. den
kontrola neporušenosti pečetí před vstupem do volební místnosti (nadpoloviční většina OVK), odemknout volební místnost, zkontrolovat neporušenosti pečetí na volebních schránkách, vyvěsit vlajku, vybalit materiály, sobota - 08 : 00

20 Ukončení hlasování 14 : 00 umožnit hlasování všem voličům,
uzavřít volební místnost, předseda OVK prohlásí hlasování za ukončené.

21 Sčítání – sobota ve 14.00 přítomnost jiných osob mimo členy OVK při sčítání hlasů – ČSÚ, MMO, SVK, popřípadě s povolením SVK zjistit počet vydaných úředních obálek (ze seznamu voličů), uložit a zapečetit nepoužité materiály, zkontrolovat neporušenost pečetí na volebních schránkách, otevřít volební schránky, obsah vysypat na pracovní plochu, vyřadit neplatné hlasovací lístky (bez úřední obálky), spočítat a vyhotovit zápis

22 Zvláštnosti voleb do zastupitelstev obcí
Volič může udělit tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů v obci §34/2 Hlasovací lístek je neplatný: nejsou li z hlasovacího lístku patrné potřebné údaje §41/4 není označena žádná volební strana ani žádný kandidát §41/2/a je označena více než jedna volební strana §41/2/b pokud budou v obálce stejné lístky do jednoho zastupitelstva §41/2/f je označeno více kandidátů, než kolik se v obci volí §41/2/c nezáleží, zda byl označen i neplatný kandidát §41/2/c označení kandidátů již označené strany se nepočítá §41/3 Všechny hlasovací lístky s neplatným hlasem jsou před sčítáním hlasů vyřazeny!

23 Způsoby udělování hlasů voličem
Volič označil: jednotlivé kandidáty volební stranu kombinoval oba způsoby Zásada: Bez ohledu na použitý způsob označení se hlasy započítávají jednotlivým platným kandidátům!

24 Hlasovací lístek pro obec Vesnička
- volí se 7 členů zastupitelstva - z volební strany ZVÍŘATA byl odvolán kandidát Koza

25 zvoleni jednotliví kandidáti – max. 7!!!

26 zvolena jedna volební strana – max. 1!!!

27 vybrána kombinace jednotlivých kandidátů a volební strany

28 vybrána kombinace jednotlivých kandidátů a volební strany
POZOR NA HLASY PRO KANDIDÁTY Z RÁMCI HLASU PRO STRANU

29 okrsková volební komise. §41/5
Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise. §41/5 (V případě neshody se hlasuje!!!)

30 Poznámky ke sčítání hlasů
zápis na pomocné sčítací archy pořádek na stole – tužky, fixy, posuzování hlasovacích lístků celou komisí

31 Předání výsledků voleb
předat výsledky hlasování za OVK na pracoviště ČSÚ (Krnovská 71/D) předseda a zapisovatel/ka komise se nerozpouští!!! převzít potvrzení o předání výsledků vyzvednout a odevzdat materiály k archivaci oficiálně rozpustit OVK

32 další poznámky k materiálům
nutno rozlišit materiál k archivaci a kancelářské potřeby vrátit roznáškové seznamy voličů!!! vyznačené kancelářské potřeby se budou vracet (spisovna MMO)

33 Obecné pokyny k volbám využívat služební řidiče,
přítomnost nadpolovičního počtu členů OVK ve volební místnosti (členů s právem hlasovat), max. doba nepřítomnosti člena OVK - 3 hod. se souhlasem komise, fotografovat u hlasování jen s povolením předsedy OVK (v prostorách pro úpravu hlasovacích lístků fotografování zakázáno!!!), fotografovat při sčítání hlasů jen s povolením SVK, důstojné oblečení členů OVK, členové OVK nesmějí poskytovat informace o průběhu hlasování a výsledcích mimo počty voličů!!! V průběhu hlasování nesmí členové OVK od voličů převzít úřední obálky a jakkoliv s nimi manipulovat!!!

34 DOTAZY POSTŘEHY PŘIPOMÍNKY

35 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ve dnech 10. a"

Podobné prezentace


Reklamy Google