Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace v rámci „Studentského semináře“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace v rámci „Studentského semináře“"— Transkript prezentace:

1 Prezentace v rámci „Studentského semináře“
Výboje v plynech Jan Čech

2 Definice „výbojů v plynech“
Výbojem v plynu rozumíme: Vedení elektrického proudu plynem díky pohybu nabitých částic vytvořených srážkovými procesy mezi elektrony (zejména) a částicemi plynu. (McGraw-Hill Dictionary of Science & Technical Terms, 6E © 2003) Otázkami jsou: Čím je to způsobeno - mechanismus vedení. Jaké je rozdělení výbojů v plynech.

3 Mechanismy vedení proudu v plynu
Plyn je za normálních podmínek NEVODIČ s ~ S/m Vedení skrze nabité částice (elektrony a ionty plynu) ~ ionizací plynu s > 103 S/m (Ar plazma) s ~ S/m (stříbro) Hodnoty dle [Wiki].

4 Mechanismy vedení proudu v plynu II
Jak „přimět“ nevodivý plyn vést elektrický proud? Vytvořit volné nosiče náboje. Udržet volné nosiče náboje. Tj. plyn „ionizovat“. Jinými slovy: potřebujeme částicím plynu dodat energii

5 Mechanismy vedení proudu v plynu III
Jak „přimět“ nevodič vést elektrický proud? Dodáním tepelné energie: Zajímavý pokus s generací volných nosičů náboje je ke shlédnutí např. na webu: (v podstatě jde o vytvoření slabého elektrolytu)

6 Mechanismy vedení proudu v plynu IV
Jak „přimět“ nevodivý plyn vést elektrický proud? Dodáním ionizační energie částicím plynu dojde ke generaci nabitých částic – nosičů náboje. Zvyšováním teploty plynu (tepelná energie) Nepružné (ionizační) srážky částic plynu Rozdělení rychlostí částic plynu (TDR ~ Maxwellovo rozdělení) Absorpcí vysokoenergetického záření částicí plynu UV záření X-rays Kosmické záření

7 Mechanismy vedení proudu v plynu IV
Za termodynamické rovnováhy se proces generace párů nabitých částic s teplotou plynu dá popsat statisticky pomocí Sahovy rovnice [Mart]:

8 Co se stane po přiložení napětí?
Elektrické pole začne urychlovat elektrony, tzv. primární elektrony Urychlené elektrony se sráží s částicemi plynu Získají-li elektrony dostatečnou energii, může při srážce dojít k ionizaci částice (příp. k excitaci, či disociaci) Proces se opakuje (pokud nedojde k záchytu, či rekombinaci elektronu s kladným iontem) Může dojít ke vzniku elektronové laviny

9 Co se stane po přiložení napětí?
Tj. máme zde ionizovaný plyn. (Nikoliv plazma!) Stále potřebujeme zdroj(e) primárních elektronů. Tj. proud v plynu je veden v pomocí elektronových lavin v režimu tzv. „nesamostatného (Townsendova) výboje“ Uplatňuje se zde první Townsendův koeficient (výtěžnost srážek vedoucích k ionizaci) - d

10 Jak zajistit „samostatnost“ výboje?
Musíme zajistit „náhradní“zdroj elektronů, které „končí svoji pouť výbojem“ rekombinací na anodě. Kde vzít zdroj? Na katodě! (-) Emisí z katody Potenciálová emise účinkem kladných iontů (Augerova emise) Uplatňuje se zde druhý Townsendův koeficient (výtěžnost emise elektronů kladnými ionty) - g

11 Co se stane při zvyšování napětí?
Evoluce výboje s rostoucím napětím [Mart]:

12 Townsendův výboj Nesamostatný výboj (potřeba zdroje primárních elektronů – i0) Hustota elektrického proudu je [Mart]: Odtud získáme podmínku pro „osamostatnění“ výboje – musíme se zbavit závislosti na i0 [Mart]: Závislost na budícím napětí (el. poli) je v d.

13 Paschenův zákon Kdy přejde výboj do „samostatného režimu“?
Tj. jaké napětí způsobí osamostatnění výboje, jeho „zapálení“? Tuto odpověď získáme analýzou podmínky „zapálení“ – koeficient d skrývá v sobě závislost na E a koncentraci částic (tj. na redukovaném tlaku p0) Získáváme tedy semi-empirickou závislost [Mart]:

14 Paschenův zákon II Paschenova křivka pro argon [Mart]:

15 Mechanizmus generace výboje za vysokého tlaku
Townsendova teorie není aplikovatelná > 200 Torr.cm (potřeba nestacionární teorie) Teorie zapálení výboje pomocí streamerů: Vývoj streameru, [Mart]

16 Evoluce výboje s rostoucím napětím [Mart]:

17 Korónový výboj Podmínky zapálení koróny [Mart]:
p > 1 kPa, silně nehomogenní el. pole Lokální průraz při napětí < průrazné napětí mezi elektrodami. Problém VN sítí – hoří korónový výboj mezi fázemi vedení – potřeba zvětšení ef. průřezu vodiče => kombinace fáze z více vodičů. Schema: Korona [Mart]

18 Doutnavý výboj Podmínky stability výboje – omezení výbojového proudu, nízký tlak, závislost na katodové skvrně Schéma a průběhy proudů a potenciálu [Mart]: Katodový temný prostor je zásadní pro stabilitu výboje. Kladný sloupec může stratifikovat. Toto je pravděpodobně vliv nečistot. V super čistém výboji (údajně) nejsou. V průběhu napětí a koncentrací nabitých částic můžeme rozeznat vznik prostorového náboje – kladný sloupec je plazmatem.

19 Obloukový výboj Tento výboj je „finálním“ stupněm (DC) výbojů.
Výboj řízen katodovou skvrnou – termo/autoemise e- Schéma a průběhy proudů a potenciálu [Mart]: Katodový spád výrazně nižší – účinnost termoemise 3-4 řády vyšší. Prostor katodového spádu ~ 102 nm Pole u katody velice vysoké ~ (108 V/m). Ohřev anody využíván pro svařování (prochází vysoký proud).

20 Raiser, I.:Gas discharges (Springer Verlag,New York,1997)
Klasifikace výbojů Rozdělení převzato z: Raiser, I.:Gas discharges (Springer Verlag,New York,1997)

21 p f Klasifikace výbojů II p>patm p<patm DC HF RF MW
Rozdělení dle budící frekvence a tlaku plynu p>patm arc, corona, spark p barrier discharges, APTD, APGD Plasma jets, MW torch ICP, CCP Surfatron glow, arc ECR plasma p<patm magnetron f DC HF RF MW

22 Klasifikace výbojů III
Rozdělení dle budící frekvence a tlaku plynu 1O5 Pa fsr ~ Hz p ? fpl < f < fsr? 1 Pa fsr ~ Hz f 0 kHz 10 kHz 13,56 MHz 1 MHz

23 Klasifikace výbojů IV Převzato z: [CVUT]

24 Klasifikace výbojů V Převzato z: [CVUT]

25 Děkuji Vám za pozornost.
Vysvětlení použitých zkratek: TDR: termodynamická rovnováha VN: vysoké napětí Zdroje: [Mart]: Martišovitš V., Základy fyziky plazmy (Univerzita Komenského, Bratislava, 2006) [Wiki]: Wikipedia (http://wikipedia.com) Bogaerts A.: Gase discharge plasmas and their applications, Spectrochimica Acta Part B 57 (2002) [CVUT]:


Stáhnout ppt "Prezentace v rámci „Studentského semináře“"

Podobné prezentace


Reklamy Google