Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEPELNÉ DĚLENÍ PLAZMOU,POUŽÍVANÉ PLYNY A METODY. Tepelné dělení plazmou,nazývané též řezání plazmou,je tepelný proces, při kterém se kovové materiály,tj.všechny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEPELNÉ DĚLENÍ PLAZMOU,POUŽÍVANÉ PLYNY A METODY. Tepelné dělení plazmou,nazývané též řezání plazmou,je tepelný proces, při kterém se kovové materiály,tj.všechny."— Transkript prezentace:

1 TEPELNÉ DĚLENÍ PLAZMOU,POUŽÍVANÉ PLYNY A METODY. Tepelné dělení plazmou,nazývané též řezání plazmou,je tepelný proces, při kterém se kovové materiály,tj.všechny druhy ocelí,hliník, měď i nekovy v plazmovém paprsku dosahujícím teploty až 25 000 °C, taví a jsou vyfukovány z řezné spáry. V praxi se používá těchto metod řezání plazmou: řezání argonovodíkovou plazmou řezání dusíkovou plazmou, řezání vzduchovou plazmou

2 PLAZMA,NÁZVOSLOVÍ,FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY, DISOCIACE,IONIZACE,REKOMBINACE Plazma- disociovaný,vysoce ionizovaný elektricky vodivý plyn,který vedle neutrálních molekul a atomů obsahuje i pozitivně nabité částice,tzv. iony a záporně nabité částice (volné elektrony) v různém množství. Plazmový oblouk – elektrický oblouk se zvýšenou teplotou a hustotou výkonu v důsledku zúžení jeho vodivého průřezu. Plazmový oblouk vzniká,když v proudu plynu zrychleném zúženou dýzou zapálíme elektrický oblouk. Plazmový paprsek – ionizovaný proud plynu o velké rychlosti vystupující dýzou z plazmového hořáku působením tlaku plazmového plynu po jeho přeměně na plazmu přechodem přes plazmový oblouk. Plazmový hořák – zařízení pro vytvoření plazmového oblouku Plazmové zařízení – zařízení,které využívá plazmový oblouk nebo plazmový paprsek (případně oba) pro svařování,navařování a nanášení speciálních povrchů nebo dělení materiálu.

3 H Od plynů se plazma odlišuje hlavně velmi dobrou elektrickou vodivostí a světelným zářením. Dvouatomové plyny jako jsou kupř. vodík,dusík nebo kyslík jsou složeny ze dvou atomů v molekule. H Molekula vodíku H2

4 DISOCIACE Při vysokých teplotách dochází ke srážkám molekul a tím k rozpadu molekuly. Dvouatomové molekuly disociují na své dva atomy a přitom spotřebují množství tepla. HH + teplo HH + Neboli: H2 + teplo H + H

5 IONIZACE V elektricky neutrálním atomu se nacházejí záporně nabité elektrony a kladné protony v rovnováze. Vystoupí-li teplota plynu v oblouku na zvlášť vysokou hodnotu, dochází k oddělení elektronu z atomu,elektron je vymrštěn z atomu dalším přívodem tepelné energie. + - - - -

6 Po ztrátě elektronu vznikne z atomu elektricky kladně nabitá částice,tzv. ion a záporně nabitá částice: volný elektron. + - - ion volný elektron Tento rozpad na elektricky nabité nosiče provázený spotřebou tepla je nazýván i o n i z a c e. Příklad: H + teplo H + e + -

7 Při styku horkého plazmového plynu vycházejícího z plazmového hořáku ve formě plazmového paprsku,(který vzniká, v proudu plynu zrychleném zúženou dýzou zapálíme elektrický oblouk) s chladným materiálem nebo okolím dochází k tzv. r e k o m b i n a c i. Kladné iony a jejich záporné elektrony se opět spojí v neutrální atomy a tyto pak v molekuly. H + e H + teplo H + H H2 + teplo + - Teplota přijatá v průběhu disociace a ionizace se tímto uvolní a plazmový paprsek materiál nataví,roztaví nebo rozdělí.

8 + V.F. = - PLAZMOVÝ HOŘÁK S NEPŘENESENÝM OBLOUKEM Elektroda Dýza Dělený materiál Vysokofrekvenční zařízení U hořáku s nepřeneseným obloukem je elektrický obvod proudu v plazmovém hořáku,při hoření plazmového oblouku,uzavřen.Elektrický oblouk vzniká uvnitř hořáku mezi elektrodou (katodou) a anodou,kterou tvoří měděná dýza,která elektrický oblouk zužuje.

9 V.F. = - + Elektroda Dýza Dělený materiál PLAZMOVÝ HOŘÁK S PŘENESENÝM OBLOUKEM + + - R Vysokofrekvenční zařízení Vložený odpor V hořácích s přeneseným obloukem je materiál anodou.Plazmový oblouk hoří mezi elektrodou (katodou) v hořáku na materiál a je usměrňován zúženou,měděnou dýzou chlazenou vodou.K zapálení pomocného oblouku dochází vysokonapěťovou jiskrou,která přeskočí mezi elektrodou a měděnou dýzou v hubici hořáku. V okamžiku zapalovacího procesu má dýza stejný potenciál jako řezaný materiál.V kanálu dýzy dochází tím k ionizaci plazmového plynu nebo vzduchu za vzniku pomocného tzv. pilotního oblouku.K ochraně dýzy proti vysoké teplotě je proud pomocného oblouku omezen odporem na 10 až 12A.Proud plazmy vystupující dýzou z plazmového hořáku je pomocným obloukem ionizován natolik,že okamžitě naskočí hlavní plazmový paprsek Mezi elektrodou a materiálem působením tlaku plazmového plynu po jeho přeměně na plazmu.Hořáky tohoto typu s přeneseným obloukem jsou vhodné pro svařování a k dělení materiálů plazmou.

10 Natavená horní hrana řezu Ztuhlé kapky na horní hraně řezu Proteklý kov Zkosení plochy řezu Druh vadyMožná příčina Malá rychlost řezání a malá vzdálenost hořáku od povrchu řezaného materiálu. Velká vzdálenost hořáku od povrchu řezaného materiálu. Velká rychlost řezání, mnoho plazmového plynu Velká rychlost řezání a velká vzdálenost hořáku od povrchu řezaného materiálu. VADY ŘEZŮ A JEJICH PŘÍČINY Vzdutí plochy řezu Nevycentrovaná elektroda nebo opotřebovaná dýza

11 BEZPEČNOST PRÁCE PŘI ŘEZÁNÍ PLAZMOU ČSN 05 0630 – Svařování- Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů Důležité: Pro plazmové zařízení s příkonem do 3 kVA musí být nejméně 40 m3,resp. s Příkonem nad 3 kVA nejméně 100 m3 nezastavěného vzdušného prostoru a 6 m2, resp. 10 m2 volné podlahové plochy. Při řezání vzduchovou plazmou je nebezpečí úrazu obsluhy plazmového zařízení větší,neboť: napětí na prázdno přesahuje 113 V, vzniká velmi intenzivní ultrafialové záření je provázeno vyšší hladinou hluku, vzniká škodlivé plynné a kouřové zplodiny včetně ozónu.

12 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Při řezání plazmou v malých a uzavřených prostorech musí svářeč používat dielektrické rukavice a používat izolační podložku. Proti ultrafialovému záření musí používat ochranou kuklu nebo štít se skleněným ochranným filtrem pro svařování elektrickým obloukem s ochranným stupněm 12 až 14. Proti hluku použije protihlukové chrániče sluchu. V prostorech, kde se řeže vzduchovou plazmou,vznikají oxidy dusíku,aerosoly kovů a ozón,které působí škodlivě na dýchací cesty řezače plazmou. Z toho důvodu musí být na těchto pracovištích instalováno intenzivní odsávání škodlivin. Před použitím řezacího zařízení musí být obsluha tohoto zařízení seznámena s návodem pro obsluhu.


Stáhnout ppt "TEPELNÉ DĚLENÍ PLAZMOU,POUŽÍVANÉ PLYNY A METODY. Tepelné dělení plazmou,nazývané též řezání plazmou,je tepelný proces, při kterém se kovové materiály,tj.všechny."

Podobné prezentace


Reklamy Google