Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Příjmy z podnikání fyzických osob. 2 Zdanění příjmů fyzických osob příjmy se dělí do 5 dílčích daňových základů  ze závislé činnosti a funkční požitky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Příjmy z podnikání fyzických osob. 2 Zdanění příjmů fyzických osob příjmy se dělí do 5 dílčích daňových základů  ze závislé činnosti a funkční požitky."— Transkript prezentace:

1 1 Příjmy z podnikání fyzických osob

2 2 Zdanění příjmů fyzických osob příjmy se dělí do 5 dílčích daňových základů  ze závislé činnosti a funkční požitky  z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  z kapitálového majetku  z pronájmu  ostatní příjmy

3 3 Zdanění příjmů fyzických osob souhrn dílčích daňových základů tvoří základ daně proč dílčí daňové základy?  u jednotlivých dílčích základů jsou jinak vymezeny související náklady (výdaje), o které lze dosažené příjmy snížit  v některých případech jsou výdaje téměř vyloučeny  v největším rozsahu lze výdaje uplatňovat v dílčím základu příjmů z podnikání a příjmů z pronájmu

4 4 Zdanění příjmů fyzických osob u příjmů z podnikání a příjmů z pronájmu mohou výdaje překročit příjmy – v těchto dílčích základech tak může být vykázána ztráta tento záporný dílčí základ lze kompenzovat s kladným dílčím základem:  příjmů z podnikání  příjmů z kapitálového majetku  příjmů z pronájmu  ostatních příjmů

5 5 Zdanění příjmů fyzických osob kompezovat ztrátu nelze nikdy s příjmy ze závislé činnosti! tu část ztráty, kterou nelze kompenzovat s kladnými dílčími základy, lze vykázat jako daňovou ztrátu a v následujících zdaňovacích obdobích uplatnit jako odpočet od základu daně

6 6 Zdanění příjmů fyzických osob dílčí základvztah k daňové ztrátě příjmy ze závislé činnostinemůže být záporný, nelze kompenzovat příjmy z podnikánímůže být záporný, lze kompenzovat příjmy z kapitálového majetku nemůže být záporný, lze kompenzovat příjmy z pronájmumůže být záporný, lze kompenzovat ostatní příjmynemůže být záporný, lze kompenzovat

7 7 Příjmy z podnikání příjmy z podnikání:  příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství registrovaného zemědělce  příjmy ze živnosti osob podnikajících dle živnostenského zákona  příjmy z jiného podnikání podle zvláštního předpisu (např. daňoví poradci, auditoři, advokáti, notáři apod.)  podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

8 8 Příjmy z podnikání příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti:  příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem  příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštního předpisu  příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce  příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce, a vyrovnacího správce

9 9 Výdaje na podnikání příjmy z podnikání se snižují o výdaje daňově uznatelné výdaje mohou být vykazovány jako  skutečné na základě daňové evidence  jako skutečné náklady na základě vedení účetnictví  v paušální výši stanovené zákonem (procento z příjmů)

10 10 Výdaje na podnikání paušální výdaje:  jsou v nich zahrnuty veškeré výdaje související s příjmy z podnikání  nad jejich rámec lze odečíst od příjmů ještě sociální a zdravotní pojištění  nelze kombinovat uplatňování paušálních a skutečných výdajů

11 11 Výdaje na podnikání procentodruh příjmu 80 %příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 60 %příjmy z řemeslných živností 50 %příjmy z jiných než řemeslných živností 40 %u ostatních příjmů z podnikání

12 12 Výdaje na podnikání skutečné výdaje:  vychází se z údajů daňové evidence (evidence majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů) skutečné náklady:  na základě vedeného účetnictví má vliv i na způsob stanovení vyměřovacích základů pro potřeby sociálního a zdravotního pojištění

13 13 Výdaje na podnikání výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou relativně přísně regulovány je někdy obtížně oddělitelná osobní spotřeba a uplatnitelné výdaje umožňují provádění daňových úniků

14 14 Výdaje na podnikání účelně a nutně vynaložené věcně a časově souvisí není daňový náklad limitován? prokazatelnost výdaje není výdaj vyloučen? není uplatnění výdaje podmíněno (např. zaplacením) ?

15 15 Obchodní majetek souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot),  které jsou ve vlastnictví poplatníka a  o kterých bylo nebo je účtováno anebo  jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů

16 16 Obchodní majetek obchodní majetek nemají osoby, které uplatňují paušální výdaje, tzn.  příjmy z prodeje majetku používaného k podnikání nejsou zdaňovány jako příjmy z podnikání, ale jako ostatní příjmy  pojistná plnění za škody na takovém majetku jsou osvobozeny od daně

17 17 Daňová evidence zajištění zjištění základu daně obsahuje údaje o  příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně  majetku a závazcích pro vymezení složek majetku platí účetní předpisy

18 18 Evidence při uplatňování paušálních výdajů administrativně jednodušší pro stanovení základu jsou rozhodující příjmy vede evidenci:  příjmů  pohledávek  hmotného majetku a jeho odpisů  příjmy a pohledávky eviduje v členění podle druhu s ohledem na různé sazby paušálních výdajů

19 19 Minimální základ daně řada OSVČ nevykazovala základ daně byly dlouhodobě ve ztrátě v rozporu s daňovou spravedlností vedlo k zavedení minimálního základu daně současně jsou výjimky, které zohledňují provozování podnikání jen jako doplňkovou činnost

20 20 Minimální základ daně MZD = 0,5 *m* VVZ * k  m – počet měsíců, po které provozována činnost  VVZ – všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází zdaňovací období,  k – přepočítací koeficient pro úpravu VVZ  zaokrouhluje se na 100 dolů

21 21 Minimální základ daně vztahuje se na poplatníky:  s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  příjmy ze živnosti  příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

22 22 Minimální základ daně nevztahuje se na poplatníky  v roce, kdy zahájili činnost, a v roce bezprostředně následujícím  kdy ukončil činnost  pro další vyjmenované osoby: mají stanovenu daň paušální částkou náleží jí rodičovský příspěvek náleží jí příspěvek o osobu blízkou

23 23 Minimální základ daně  další osoby, na které se nevztahuje MZD je poživatelem starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu na počátku zdaňovacího období nedovršila věk 26 let a i po část období se soustavně připravovala na budoucí povolání má nárok na slevu z důvodu zaměstnávání osob se zdravotním postižením má nárok na slevu jako příjemce investičních pobídek

24 24 Minimální základ daně nelze ho snižovat  o odpočty: daňová ztráta výdaje na výzkum a vývoj výdaje na výchovu učňů nelze uplatnit společné zdanění manželů

25 25 Paušální daň na žádost poplatníka (do 31. ledna) podmínky  příjmy stejného druhu jako u MZD  příjmy nepřekročily 5 mil. Kč v posledních třech letech  nemá zaměstnance  není účastníkem sdružení bez právní subjektivity  nerozděluje příjmy na spolupracující osobu

26 26 Paušální daň daň se určuje na základě předpokládaných příjmů a výdajů výdaje nejméně ve výši příslušného výdajového paušálu zohlední se i prodej majetku zohlední se předpokládané odpočty

27 27 Paušální daň uplatní se předpokládané slevy nelze nárokovat daňový bonus daň činí minimálně 600 Kč pokud dosáhne příjmů z prodeje majetku z OM vyšších o 6 000 Kč, než předpokládal, nebo jiných příjmů, musí podat daňové přiznání a paušální daň se nepoužije


Stáhnout ppt "1 Příjmy z podnikání fyzických osob. 2 Zdanění příjmů fyzických osob příjmy se dělí do 5 dílčích daňových základů  ze závislé činnosti a funkční požitky."

Podobné prezentace


Reklamy Google