Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva Vstupní výukové soustředění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva Vstupní výukové soustředění"— Transkript prezentace:

1 Základy práva Vstupní výukové soustředění
JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

2 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz , tel. 221 001 610
Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf Témata a osnovu a literaturu konzultovat předem se mnou Citace pod čarou (tj. na každé stránce), na konci práce přehled použité literatury (nejméně 10 knih či odborných článků a přehled použitých rozhodnutí o odkazem na zdroj. Zaměřené na problém (nesmí jít o volné převyprávění zákonů či učebnice) Doporučené internetové zdroje (jen jako východisko k vlastní práci): nalus.usoud.cz, jinepravo.blogspot.com, Nedoporučuje se citovat: businessinfo.cz, wikipedia

3 Společenské role a právo
občan dítě, manžel(ka), rodič, dědic kupující – prodávající spotřebitel zaměstnanec - zaměstnavatel jednatel, společník, akcionář, člen představenstva dlužník, věřitel, ručitel, žalobce, žalovaný, obžalovaný (odsouzený)

4 Tématické okruhy Právní a soudní systém (části 1., 2. a 6) Věcná práva
Smluvní právo Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení Trestní právo Správní právo

5 Právní rizika podnikání
Proměnlivý systém řada pravidel se mění v průběhu hry Nové právní předpisy (a jejich změny) Změny nazírání soudů Rozpory v přístupu různých soudů Nedokonalý systém Nemožnost upravit všechny situace Nedokonalost zákonodárců a soudců Právní rizika podnikání

6 Subjekty a zdroje právních rizik
Jiné subjekty (Zákazníci,dodavatelé, konkurenti) Soudy a regulační orgány Legislativa Zaměstnanci Porušení povinnosti Změna výkladu Porušení povinnosti Změna právních předpisů podnik

7 1. Právní a soudní systém

8 Pojem práva Souhrn právních norem
jako obecně závazných pravidel chování stanovených (uznaných) státem nebo mezinárodním společenstvím, jejichž porušení stát nebo mezinárodní instituce sankcionují Funkce: usnadnění osobních a obchodních vztahů, mechanismus pro řešení sporů Právo v. morálka, náboženské normy a jiná společenská pravidla

9 Právo v. jiné systémy norem
Cti otce svého a matku svou (4. přikázání) Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům (§ 87 zák. o rodině) Nezabiješ (5.) Trestné činy vraždy a zabití (§ 140 a 141 nového trestního zákona) Nesesmilníš (6.) Manželé jsou povinni být si věrni (§ 18 zák. o rodině) Nepokradeš (7.) Trestný čin krádeže (§ 205) Nepromluvíš křivého svědec- tví proti bližnímu svému (8) Křivá výpověď, křivé obvinění (§ 345 a 346) Nepožádáš manželky bližního svého (9.) ??? Aniž požádáš majetku jeho (10.) Krádež, ochrana vlastnictví

10 Povaha českého práva Český právní systém – kontinentální
jiné systémy: angloamerický, islámský Právo se dělí zejména: soukromé/veřejné, procesní/hmotné podle odvětví

11 Kde platí tato pravidla?
Co není zakázáno, je dovoleno Co není dovoleno, je zakázáno

12 Veřejnoprávní normy a regulace
Veřejné/soukromé Veřejnoprávní vztahy regulované normami veřejného práva Stát, kraj, obec Veřejnoprávní normy a regulace Normy soukromoprávní ObčZ, ObchZ, ZP aj. Občan nebo právnická osoba Občan nebo právnická osoba

13 Veřejné: Soukromé: vztahy nadřízenosti a podřízenosti
kogentnost právní úpravy – nelze sjednat jinak ústavní, trestní, správní, daňové, sociálního zabezpečení, životního prostředí... Soukromé: formální rovnost subjektů soukromoprávních vztahů dispozitivnost (autonomie vůle) ochrana slabší strany právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní

14 Soukromé Veřejné Trestní Ústavní Správní Procesní předpisy Pracovní
Obchodní Občanské

15 Některé principy soukromého práva
Formální rovnost stran Autonomie vůle Ochrana slabší strany

16 Prameny práva Normativní právní akty vydané
státem (ústavní zákony, zákony, vládní nařízení, vyhlášky): Sbírka zákonů samosprávnými celky (kraji a obcemi):obecně závazné vyhlášky- Smlouvy normativního charakteru (mezinárodní a kolektivní): Sms. Precedenty, tj. rozhodnutí soudů (ne v ČR) Právní principy (jejich „prozařování“ normami jednoduchého práva) Právní obyčeje (ne v ČR) Komunitární právo

17 Množina skutkově podobných situací
Závaznost soudního rozhodnutí v ČR Situace A Situace B Situace C Množina skutkově podobných situací Soudce B rozhodl o situaci B. Odvolací soud Rozhodne o B. Soudce A rozhoduje o situaci A. Soudce C rozhoduje o situaci C. závaznost

18 Právo EU je zcela samostatným (autonomním) systémem práva
platí na našem území, avšak nelze je podřadit ani pod český národní právní řád, ani pod systém mezinárodního práva (tzv. autonomní systém práva) normativní akty ES (smlouvy primárního práva, směrnice, nařízení aj.) přednost před národním právem bezprostřední použitelnost

19 Ústavní zákony, zejména Ústava a Listina
Normativní právní akty státu krajů a obcí Ústavní zákony, zejména Ústava a Listina Ostatní zákony Nařízení vlády Vyhlášky ministerstev aj. nejvyšších orgánů státní správy smlouvy normativního charakteru Obecně závazné vyhlášky obcí, měst a krajů, nařízení Komunitární právní akty Vnitrostátní (kolektivní smlouvy) Mezinárodní smlouvy Primární- zakládající a revidující smlouvy Sekundární: směrnice, nařízení, rozhodnutí obsahují právní normy

20 Ústavní systém- prameny
Ústava České republiky (ú.z. č. 1/1993 Sb.) Listina základních práv a svobod Ústavní zákon o vytvoření vyšších samosprávných celků (tj. krajů) Další ústavní zákony (o hranicích, o opatřeních při zániku ČSFR) Zákon o Ústavním soudu

21 Ústavní systém - principy
Právní stát Základní práva a svobody Role Ústavního soudu ústavní stížnosti návrhy na zrušení zákona

22 čl. 1: právní stát Právní stát je takový stát, který:
je založen na dělbě moci – jako garance proti zneužití moci a autoritativní vládě funguje v něm politický pluralismus zajišťuje ochranu práv všech svých občanů stanoví pro všechny své občany a další osoby srozumitelná a přehledná pravidla chování ve formě právních norem, zabezpečuje plnění těchto norem a sám se jimi také řídí (princip předvídatelnosti)

23 DĚLBA MOCI V LEGISLATIVĚ

24 Základní práva a svobody
Dělení: občanská, politická, hospodářská Právo na spravedlivý proces (zákonný soudce, veřejnost, rovnost zbraní) Právo na pokojné užívání majetku (stejný obsah, ochrana proti vyvlastnění) Ostatní důležitá základní práva a svobody: Právo na ochranu osobnosti Svoboda shromažďování a sdružování se práva národnostních a etnických menšin hospodářská, sociální a kulturní práva a další

25 Střet práv - příklad Svoboda projevu v. Zájem vlády na veřejném pořádku a ochraně utajovaných skutečností Právo na ochranu osobnosti - pověst a čest - soukromí - projevy osobní povahy

26 Vyhlášky ministerstev aj orgánů.
Hierarchie n.p.a. Ústavní zákony Zákony Nařízení vlády Vyhlášky ministerstev aj orgánů.

27 Ročník 2009 státní znak – Česká republika
Částka 3/2009 Sb. Rozeslaná dne Kč 7 ZÁKON ze dne 11. prosince 2008, (schválen senátem) kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

28 Text končí takto: ………… Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. v z. Vondra v. r.

29 Právní normy Kogentní/dispozitivní/definiční
Nebo: přikazující/ zakazující/ opravňující Části právní normy: hypotéza/dispozice/sankce Výklad norem

30 Kogentní právní norma … její účinky nelze vyloučit dohodou stran.
Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi … Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (§ 106 obč. zák.)

31 Dispozitivní norma …. se použije, jestliže si strany nedohodnou něco jiného „Dluh se plní na místě určeném dohodou účastníků. Není-li místo plnění takto určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka.“(§ 567 odst. 1 OZ) „Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu, je dluh splněn okamžikem, kdy byla částka připsána na účet věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak.“ (§ 567 odst. 2 OZ)

32 Dispozitivní právní norma - příklady
Není-li dohodnuto jinak, nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajimatele; smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu (zák. o nájmu a podnájmu nebytových prostor).. Pracovní poměr založený volbou nebo jmenováním vzniká dnem, který byl stanoven k nástupu do funkce. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, u něhož je tento zaměstnanec dosud v pracovním poměru, tím nejsou dotčena, nedohodnou-li se jinak.

33 Hypotéza (podtržena) …. stanoví podmínky pro realizaci pravidla chování nebo podmínky pro rozhodnutí: (Např.: kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi (§ 135 OZ).) Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda, odpovídá za ní dopravce. (§ 764 OZ) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud nezruší a nevypořádá spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a rozdělením výtěžku.“ (§ 142 odst. 3 OZ)

34 Dispozice ….. obsahuje vlastní pravidlo chování
(jako oprávnění/povinnost – příkaz, zákaz) Např.: kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi (§ 135 OZ).) Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda, odpovídá za ní dopravce. (§ 764 OZ)

35 Sankce ……stanoví negativní důsledky porušení dispozice (tedy za porušení zákazu či příkazu) Nemusí být ve stejném ustanovení předpisu, může se nacházet i jinde Všeobecné sankce: Náhrada škody Úroky z prodlení (při nesplnění peněžitého závazku)

36 Výklad (interpretace)
Podle subjektu, který výklad provádí: Autentický(autorský) Soudní Doktrinální Laický Podle metody (viz další snímek) Podle vztahu výkladu k textu (extenzivní, restriktivní, adekvátní) Zvláštní interpretační pravidla

37 Výklad právní normy Jazykový – podle pravidel gramatiky
Systematický – podle zařazení v systému Logický – podle pravidel logiky Historický – podle okolností vzniku Teleologický – podle účelu zákona Srovnávací = komparativní Podle hierarchie - zákon přednost před vyhl. Pozdější norma má přednost před novější Speciální před obecnou Analogie

38 Právní předpisy a smlouvy hierarchie

39 Právní vztahy Vznikají mezi právními subjekty (fyzické a právnické osoby, stát) Jejich předmětem jsou práva (oprávnění) a povinnosti Vznikají na základě právních skutečností Právní úkony a protiprávní jednání Právní události:čas, narození …..

40 osoby fyzické právnické člověk soukromoprávní veřejnoprávní nasciturus
stát kraje obce Účelová sdružení majetku korporace Obchodní společnosti Družstva Občanská sdružení Společenství vlastníků….

41 Způsobilost Způsobilost mít práva a povinnosti = právní subjektivita (má ji v podstatě každý člověk či právnická osoba). Způsobilost k právním úkonům = Schopnost vlastním jednáním nabývat práv a plnit povinnosti (např. uzavřít smlouvu – tuto schopnost nabýváme postupně.

42 Kdo má způsobilost k právním úkonům (aneb kdo může uzavírat smlouvy)?
Ten, kdo má způsobilost nabývat vlastními právními úkony práva a brát na sebe povinnosti, tj. ten, kdo má způsobilost k právním úkonům u fyzických osob vzniká způsobilost k právním úkonům postupně, v plném rozsahu však zletilostí; nezletilí mohou činit jen takové úkony, které jsou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (zde je zpravidla kritériem hodnota předmětu) právnické osoby mají způsobilost k právním úkonům od svého vzniku

43 Jakým způsobem mohou uzavírat smlouvy?
přímo Fyzické osoby prostřednictvím zástupce (zmocněnce) statutárním orgánem = úkon zastoupeného Právnické osoby pověřeným zaměstnancem = úkon zastoup. prostřednictvím zástupce (zmocněnce) = úkon zástupce

44 Druh zastoupení Příklad na základě zákona zastoupení nezletilých dětí jejich rodiči na základě rozhodnutí stát. orgánu zastoupení opatrovníkem v občanskoprávním řízení na základě dohody, resp. plné moci zastoupení advokátem

45 Různá rozhodnutí soudů a správních orgánů.
jednostranné Právní úkony dvou a vícestranné Závislé na vůli soukromoprávní Protiprávní úkony Právní skutečnosti Trestné činy, správní delikty Různá rozhodnutí soudů a správních orgánů. Právní události čas, narození, smrt …… Nezávislé na vůli Jiné skutečnosti

46 Právní skutečnosti – jiné dělení
Skutečnosti v souladu s právem Právní úkony Rozhodnutí orgánů veřejné moci (např. soudů, úřadů aj.) Právní události V rozporu s právem Protiprávní úkony Protiprávní stavy

47 Právní skutečnost Jaké právo a komu vznikne? Jaká povinnost komu vznikne? Kupní smlouva Prodávajícímu právo na kupní cenu Kupujícímu povinnost zaplatit Narození dítěte Dítěti právo na výživu a výchovu Rodičům vyživovací povinnost Výpověď z nájemní smlouvy Pronajímateli právo na to, aby nájemce vyklidil Nájemci povinnost nemovitost vyklidit

48 Ochrana subjektivních práv
Svépomoc Správní orgány Soudy rozhodci

49 Soustava soudů

50 Typický obchodní spor Sporné řízení
Příslušnost Krajského soudu (jde-li o částku nad Kč) problémy Nesprávně zvolená místní příslušnost Nesprávně zvolená věcná příslušnost Příslušnost v. Pravomoc Cizí prvek

51 Osoby v civilním řízení
Soud Účastníci (zpravidla žalobce a žalovaný někdy též vedlejší účastník) Zástupci a právní zástupci účastníků Svědci a znalci někdy státní zástupce (Veřejnost, tisk)

52 Některé zásady obchodního sporu
Zásada dispoziční: Povinnost tvrzení (tvrzení musí být provázána s tím, co od soudu požadujeme) Důkazní břemeno – každý dokazuje svá tvrzení (výjimky) Zásada kontradiktornosti Zásada veřejnosti

53 Žalobní návrh - petit Na plnění: žalovaný je povinen zaplatit, vydat věc atd.) Na určení: určuje se, že existence určitého právního vztahu (žaloba na určení je však reálně možná jen tehdy, jestliže žalobce prokáže, že má na určení naléhavý právní zájem; ten však není dán, je-li možné žalovat přímo na plnění) Na nahrazení projevu vůle jedné ze stran právního vztahu Ve věcech statusových (rozvod apod.) Derivativní žaloba

54 Rozhodnutí soudu 1. stupně
Dojití žaloby soudu = zahájení řízení Řízení v prvním stupni: zkoumání podmínek řízení, přednesení žaloby, výměna argumentů, dokazování Rozhodnutí soudu 1. stupně event. Exekuční řízení Právní moc Odvolání Odvolací řízení Dovolání

55 Dokazování Důkazní prostředky:
listiny (smlouvy, faktury, fotodokumentace aj.) znalecký posudek výslech svědka a výslech znalce notářský zápis (viz § 78a o.s.ř.): zajištění důkazu notářským zápisem jestliže se děj udál v přítomností notáře nebo jestliže osvědčil stav věci - podobně lze využít i exekutorský zápis). výslech účastníka odposlechy ? test DNA ?

56 Rozhodnutí O průběhu řízení – usnesení (jaké důkazy se provedou, kdy se bude konat jednání, zda se povolí změna žaloby apod.) Ve věci samé (tzv. meritorní) platební rozkaz rozsudek nebo usnesení Struktura rozhodnutí: záhlaví výrok (rozhodnutí ve věci samé a o nákladech řízení) odůvodnění poučení o opravných prostředcích

57 Řízení o odvolání Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí soudu prvního stupně proti nepravomocnému rozhodnutí (stačí podat na poště) Odvolací soud může: odmítnout odvolání (podané neoprávněnou osoby nebo je-li odvolání zákonem vyloučeno) rozhodnutí soudu 1. stupně: potvrdit (je-li ve výroku věcně správné) zrušit a vrátit zpět nebo změnit (soud 1.stupně správně zjistil skutkový stav nebo odvolací soud sám doplnil dokazování)

58 Jak se bránit proti pravomocnému rozhodnutí?
Dovolání (+ obnova řízení+ žaloba pro zmatečnost), tj. tzv. mimořádné opravné prostředky Ústavní stížnost Stížnost k ESLP

59 Rozhodčí řízení rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci rozhodčí doložka jednoinstanční, neveřejné řízení (přezkoumání dalšími rozhodci je nutno výslovně sjednat) výkon rozhodčích nálezů soudy omezená možnost přezkoumání rozhodčích nálezů soudem

60 Průběh rozhodčího řízení
Zahajuje se na návrh Koná se v místě dohodnutém stranami, jinak v místě určeném rozhodci Možná dohoda stran o postupu řízení Možnost vyslýchat svědky či znalce, jen když tito s tím budou souhlasit Rozhodci mohou požádat soud o provedení určitých procesních úkonů Ve věci samé rozhodují rozhodci tzv. nálezem, který je exekučním titulem.

61 Rozhodčí v. soudní řízení
Rozhodčí řízení: Většinou pomalejší Rychlost řízení Jediná instance Možnost odvolání Výběr rozhodců stranami Soudce je dán Důvěrnost jednání Veřejné jednání

62 Podmínky exekuce Exekuční titul (Např. rozsudek soud, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti Marné uplynutí lhůty k plnění

63 Způsoby provedení exekuce
Výkon peněžitých pohledávek Prodejem nemovitostí a movitých věcí Zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech Přikázáním pohledávky Srážkami ze mzdy Výkon nepeněžitých pohledávek: vyklizení nemovitosti nebo odebrání věci movité, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů

64 Věcná práva

65 Pojem věci a jejich třídění
Věci: hmotné předměty nebo ovladatelné přírodní síly Movité/nemovité (pozemky a stavby) stavba není součástí pozemku (zatím) Věc hlavní – součást – příslušenství

66 Vlastnické právo = souhrn práv (oprávnění) vlastníka k předmětu vlastnictví: právo předmět vlastnictví držet právo jej užívat právo požívat jeho plody právo disponovat (prodat, pronajmout, darovat) a to nezávisle na existenci moci kohokoli jiného k téže věci a v témže čase (výjimkou je spoluvlastnictví. působí vůči všem – absolutní právo s vlastnictvím jsou spojeny i různé povinnosti

67 Spoluvlastnictví Podílové Bezpodílové (společné jmění manželů)
Rozdělení na podíly Předkupní právo ze zákona Bezpodílové (společné jmění manželů)

68 Nabývání a zánik vlastnictví
Vznik: zhotovení věci, oddělení plodů od původní věci, vydržení, smíšením s jinou věcí koupě, dědictví, darování, výměna, vyvlastněním a jiný přechod (fúze) Zánik: zničení, spotřebování, opuštění, převod a přechod

69 Nabytí od nevlastníka Základní pravidlo: Od nevlastníka nelze nabýt!
Výjimky: § 466 obch.zák. – kupní smlouva podle obchodního zákoníku – princip dobré víry – dobrou víru ale musí kupující prokázat – dobrá víra se nepředpokládá Zák. o cenných papírech: § 20 Koupě od tzv. nepravého dědice

70 Zásahy do vlastnického práva
imise; obtěžování či ohrožování jiných osob vyvlastnění: na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu věcná břemena

71 Exkurz: právní úprava vyvlastnění
Evropská úmluva o lidských právech - čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Listina zákl. práv a svobod – čl.11 odst. 4 (ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu). Občanský zákoník - § 128 odst. 2 – (ve veřejném zájmu, nelze-li účelu dosáhnout jinak, na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu) Stavební zákon Speciální zákony (např. obchodní zákoník, zákon o památkové péči, zákon o vodách, energetický zákon, lázeňský zákon) Nový vyvlastňovací zákon (zák. č. 184/2006 Sb.)

72 Věcná břemena omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby (oprávněné), kterou je: Vlastník sousední nemovitosti Konkrétně určená osoba nutnost přesné definice povinnost šetřit práva vlastníka zatíženého pozemku za náhradu

73 Povinná nemovitost Oprávněná nemovitost

74 Zástavní právo Vznik: smlouvou, rozhodnutím soudu, správního úřadu.
Zástavní věřitel může uspokojit svou pohledávku z prodeje zastavené věci ale nesmí si ji ponechat (resp. nesmí to být v zástavní smlouvě). Zástavce je oprávněn věc prodat i bez souhlasu zástavního věřitele. Zástavní právo k nemovitostem nutné vložit do katastru nemovitostí

75 Smluvní právo

76 Pojem smlouvy, náležitosti, třídění
Uzavírání smlouvy a vznik Výklad smlouvy Porušení smlouvy a možnosti zajištění Změna smlouvy Zánik smlouvy Spotřebitelské smlouvy Smluvní typy

77 Smlouva = konsens dvou stran vyjádřený jako dvou- či vícestranný právní úkon, který vytváří práva (oprávnění) a povinnosti mezi stranami smlouvy Princip smluvní volnosti – smluvní autonomie: zda, s kým a o čem smlouvu uzavřeme, jaký bude její obsah, jaká bude její forma a též jaký konkrétní typ smlouvy pro konkrétní případ zvolí. (výjimky na dalším obrázku)

78 Principy smluvního práva
Meze smluvní volnosti (příklady): kogentní právní předpisy dobré mravy, resp. zásady poctivého obchodního styku, pravidla hospodářské soutěže Výjimky z principu smluvní volnosti (příklady) zákonné pojištění v určitých případech, zákaz kartelových dohod veřejné zakázky Ochrana slabší smluvní strany spotřebitelé nezletilí klienti finančních institucí zaměstnanci menšinoví akcionáři

79 Třídění smluv Podle formy Spotřebitelské/ostatní
ústní písemné (povinně u převodů nemovitostí) ty, které vyžadují zvláštní formu (tj. notářský aj. zápis) konkludentně uzavřené Spotřebitelské/ostatní Dvoustranné/vícestranné Formulářové (adhezní)/ostatní

80 Náležitosti smluv náležitosti osoby (tj. jednající osoba musí mít způsobilost k právním úkonům) náležitosti právního úkonu; právní úkon musí být učiněn svobodně (bez donucení) vážně (nikoliv v žertu) určitě (např. dostatečně přesné označení stran, předmětu plnění) srozumitelně (lze-li přímo z textu nebo výkladem zjistit obsah) jeho plnění musí být možné požadavek dovolenosti (nesmí být proti zákonu, proti dobrým mravům apod.)

81 Výklad smluv - kritéria
úmysl smluvní strany význam, který by mu zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které by projev vůle určen (tj. nestranný pozorovatel) význam, který se určitým výrazům zpravidla přikládá výklad z jednání stran při uzavířání smlouvy z praxe, kterou strany mezi sebou zavedly z následného chování stran, pokud to připouští povaha věci výraz připouštějící různý výklad je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila jestliže je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu některé smluvní strany, může se této neplatnosti dovolávat pouze tato strana.

82 Vznik smlouvy Návrh Musí být určitý a komplexní (musí mít podstatné náležitosti toho kterého smluvního typu) výslovně Přijetí reálnou akceptací Smlouva však nevznikne, jestliže je návrh přijat s výhradami nebo jestliže přijetí obsahuje změny původního návrhu (nebo podmínky).

83 Návrh odmítnut/ přijat se změnami nebo příjemce nereaguje
Návrh smlouvy byl učiněn… …mezi přítomnými Mezi nepřítomnými Smlouva vzniká přijetím návrhu na místě Návrh odmítnut/ přijat se změnami nebo příjemce nereaguje Smlouva nevznikne Přijat včas, ale přijetí bylo doručeno navrhovateli pozdě přijetí včas doručeno 2. straně (navrhovateli smlouvy) Přijat pozdě Reálná akceptace Smlouva vznikne doručením přijetí nebo reálnou akceptací navrhovatel neučiní nic … navrhovatel přesto vyrozumí příjemce o tom, že smlouva vznikla . a navrhovatel vyrozumí příjemce, že považuje návrh za zaniklý Smlouva vznikne

84 Neplatnost a neúčinnost smluv
Neplatnost absolutní; k této neplatnosti se přihlíží kdykoliv; soudy a správní orgány k ní přihlížejí i bez návrhu Neplatnost relativní; může se jí dovolat jen ten, kdo je příslušným právním úkonem dotčen Neúčinnost; právní úkon může být sice platný, ale neúčinný jen vůči některým osobám.

85 Absolutní neplatnost Úkon nesplňuje náležitosti osoby, předmětu, vůle nebo projevu, tj.: je učiněn někým, kdo nemá způsobilost k právním úkonům je nesrozumitelný nebo neurčitý je učiněn nesvobodně či nevážně (v žertu) jeho předmětem je plnění nemožné svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu (nebo jej obchází) nebo se příčí dobrým mravům

86 Nejdůležitější zajišťovací instituty
zástavní právo smluvní: zástavnívěřitel/zástavce označení zástavy, identifikace pohledávky, písemná forma. ručení:věřitel/ručitel smluvní pokuta: věřitel/dlužník zadržovací právo bankovní záruka:banka/dlužník/beneficient uznání dluhu (závazku)

87 Změna smluvních vztahů
dohoda stran prodlení dlužníka prodlení věřitele postoupení pohledávky převzetí dluhu přistoupení k závazku

88 Porušení smlouvy Prodlení dlužníka Pozdní plnění
Možnost odstoupení od smlouvy Prodlení dlužníka úrok z prodlení Pozdní plnění náhrada škody a nákladů dlužník nese riziko škody na věci druhá strana (věřitel) neplní vzájemný závazek nebo je důvodná obava, že jej nesplní Prodlení nenastává i když plněno pozdě věřitel neposkytl součinnost Věřitel jej přijme Dlužník nese odpovědnost za vady Vadné plnění Věřitel je nepřijme Prodlení dlužníka …viz shora

89 Důsledky nesplnění smluvní povinnosti
Odstoupení od smlouvy Náhrada škody (viz část 5) Odpovědnost za vady (u některých smluvních typů) Úroky z prodlení Zákonný úrok(obč. zák.) – 7 procentních bodů nad repo sazbu Smluvní úrok – jen v obchodněprávních vztazích

90 Zánik závazků ze smluv Splnění Omluvitelné nesplnění
Nedostatek součinnosti věřitele Nemožnost plnění – smrt dlužníka, smrt věřitele, zničení věci, nelegálnost Dohoda/narovnání (sporných záležitostí) Uplynutí doby (je-li smlouva na dobu určitou) Smrt dlužníka či věřitele Výpověď Odstoupení od smlouvy Započtení, prekluze, promlčení (je-li namítnuto znamená zánik nároku)

91 Spotřebitelské smlouvy I.
Smlouvy kupní, smlouvy o dílo aj., uzavírané mezi dodavatelem a spotřebitelem Spotřebitelské smlouvy se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele (výjimka z principu smluvní autonomie/ princip ochrany slabší smluvní strany) Zákon obsahuje výčet zakázaných ustanovení Spotřebitel se nemůže platně vzdát práv, která mu zákon dává (např. práva na odstoupení od smlouvy) Porušení zákona relativní neplatnost

92 Spotřebitelské smlouvy II.
Zákaz jednostranně nevýhodných vzorových smluv Zákaz vyloučení nebo omezení odpovědnosti dodavatele za jednání či opomenutí, kterými byla způsobena újma na zdraví nebo smrt Zákaz zvýhodnění dodavatele v otázkách závaznosti smlouvy Zákaz možnosti jednostranného odstoupení od smlouvy dodavatelem bez uvedení důvodu Zákaz jednostranné změny smluvních podmínek, ceny, zákaz převodu práv a povinností ze smlouvy

93 Spotřebitelské smlouvy III.
Smlouvy uzavírané mimo obvyklou provozovnu dodavatele (podomní obchod aj.) Prvek překvapení, nemožnost porovnání s jinými výrobky Spotřebitel má širokou možnost odstoupit od smlouvy (7 dní, 1 měsíc, 1 rok); to neplatí, jestliže si návštěvu dodavatele za účelem objednávky předem sjednal

94 Spotřebitelské smlouvy IV.
Smlouvy sjednávané na dálku se spotřebiteli prostředky komunikace na dálku Vztahuje se na: Typové dopisy, reklama s objednávkovým tiskopisem, telefonické nabídky (i automatem), rozhlas, videotext, elektronická pošta, teleshopping Nevztahuje se na: prodejní automaty, smlouvy o nemovitostech, o finančních službách, dražby, ubytování, stravována apod. Mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel použití neodmítl Srozumitelnost, povinné informace (§ 53 odst. 4 a 5 obč.zák.) Rozšířená možnost odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (14 dnů od převzetí plnění aj.)

95 Kupní smlouva Prodávajícímu vznikne povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. U movité věci je ke splnění povinnosti prodávajícího nezbytné faktické uchopení, resp. převzetí věci kupujícím (pokud již kupující věc nemá u sebe). U nemovitostí: vklad do katastru Někdy je nutné i předání dokladů (např. technický průkaz vozidla), je-li jich třeba k užívání věci.

96 Smlouva o dílo = smlouva, kterou zavazuje ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla) vůči objednateli, že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí (dílem je vždy určitá činnost) Podstatné náležitosti : vymezení díla (popřípadě předmětu díla) a určení ceny nebo vymezení způsobu jejího určení (stanovení doby dokončení díla není podstatnou náležitostí)

97 Nájemní smlouva Strany: pronajímatel - nájemce
Nájemní smlouvou pronajímatel umožňuje nájemci užívat individuálně určenou movitou nebo nemovitou věc nebo případně i požívat (brát z věci během jejího užívání i užitky-plody, jež věc nese) a to dočasně.

98 Nájemní smlouva –formy
Nájemní smlouva podle obecných ustanovení občanského zákoníku - § 663 a násl. Nájemní smlouva o nájmu bytu - § 685 a násl. Smlouva nájmu/podnájmu nebytových prostor – zák. č. 116/1990 Sb. Smlouva o nájmu podniku (viz obchodní právo)

99 Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce zavazuje jako nezávislý podnikatel dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody na jeho účet za provizi ve formě: „pouhého “ vyhledávání zájemců o uzavření obchodů prováděním přímých právních úkonů zavazujících zastoupeného (uzavírání vymezených kupních, nájemních, aj. smluv) Výhradní/nevýhradní

100 Smlouva darovací Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému a obdarovaný dar nebo slib přijímá. Tím se liší od smlouvy kupní, kde je cena podstatnou náležitostí smlouvy. Písemná forma u nemovitostí a movitých věcí, které nebyly bezprostředně odevzdány Dárce je povinen upozornit na vady Dárce se může domáhat vrácení, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy

101 Mandátní smlouva – obch.zák.
Mandant – mandatář Vyřízení určité záležitosti Typicky advokát-klient Též smlouva mezi společností a jejím jednatelem či členem představenstva

102 Úvěr Úvěr (obch. zák.) – dlužník -věřitel předmětem jen peníze
(úroky za půjčení peněz jsou podmínkou) Půjčka (obč. zák.) – dlužník – věřitel Předmětem mohou být peníze i jiné věci úroky za půjčení peněz lze požadovat jen jsou-li sjednány

103 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

104 Trestněprávní, správněprávní
odpovědnost morální právní Trestněprávní, správněprávní občanskoprávní smluvní mimosmluvní

105 Pojem odpovědnosti za škodu
Odpovědnost za škodu je vztah mezi škůdcem a poškozeným (obětí), který se týká následků lidského chování a znamená, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti (§ 420 o.z.). Je to sekundární povinnost, která vzniká na základě porušení primární povinnosti

106 § 415 obč. zák. Obecná prevenční povinnost počínat si tak, nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí Provádět opatření zamezující nebo snižující možnost vzniku škody Každý má povinnost zachovávat takový stupeň bedlivosti (pozornosti), který lze vzhledem k časové a místní situaci rozumně požadovat – není však povinen předvídat každý v budoucnu možný vznik škody

107 Prvky odpovědnosti za škodu
protiprávnost (protiprávní úkon) vznik škody příčinná souvislost mezi protiprávností a vznikem škody zavinění (úmysl i nedbalost) předpokládá se nevědomá nedbalost – v obchodním právu nastupuje odpovědnost i bez zavinění neexistence okolnosti vylučující odpovědnost (krajní nouze, nutná obrana, vyšší moc)

108 Protiprávní úkon úkon, který je v rozporu s právem, tj. porušuje určitou právní povinnost, kterou určitý subjekt má – neexistuje komplexní vyčerpávající katalog protiprávních úkonů. povinnosti určitým způsobem jednat jsou obsaženy na různých místech právního řádu (nebo ve smlouvách).

109 Protiprávní úkon - pokračování
Porušení prevenční povinnosti (§ 415) Obecná povinnost k náhradě škody (§ 420) Povinnosti stanovené speciálními předpisy Porušení smluvní povinnosti Výjimky z protiprávnosti: Výkon práva (práva podnikat, práva žalobního) Nutná obrana, krajní nouze, souhlas poškozeného Okolnost vylučující odpovědnost: Vnější a neodvratitelná Nepředvídatelná (podle místa a profese) Nemá původ v hospodářských poměrech jednajícího

110 Vznik škody Škoda na zdraví Škoda na majetku
Skutečná škoda Ušlý zisk (předvídatelnost) Smluvní omezení odpovědnosti za škodu (problematický zákaz vzdání se práva předem- paušální škoda). Volná úvaha soudu

111 Příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a protiprávním úkonem musí být vztah příčiny a následku musí platit: „nebýt konkrétního protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo“.

112 Porušení dopravních předpisů
Havárie sanitky Řidič B Špatná diagnoza Lékař D Napadení osobou A Porušení dopravních předpisů Řidič C Trvalé poškození zdraví

113 Zavinění Psychický vztah ke škodě a k vlastnímu jednání
Úmysl přímý (vím, že mohu, a chci škodu způsobit) Úmysl nepřímý (vím, že mohu škodu způsobit a jsem srozuměn s tím, že škoda vznikne) Nedbalost vědomá (vím, že mohu škodu způsobit, ale spoléhám, že škodu nezpůsobím) Nedbalost nevědomá (nevím, že mohu způsobit škodu, ale vzhledem k poměrům bych to měl vědět)

114 Případy speciální odpovědnosti
Za porušení povinnost dohledu nad nezletilými, osobami stiženými duševní chorobou, zvířaty apod. Odpovědnost provozovatele dopravního prostředku Za škodu způsobenou zvlášť nebezpečným provozem za škodu způsobenou vadou výrobku Odpovědnost způsobená státem za nesprávné úřední rozhodnutí Odpovědnost provozovatelů ubytovacích služeb a garáží Za škodu způsobenou povahou přístroje

115 Spoluzavinění, společná odpovědnost
Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám (§ 441 obč. zák.) Jestliže škodu způsobilo více škůdců, odpovídají za ni společně

116 Bezdůvodné obohacení plnění bez právního důvodu
plnění z neplatného právního úkonu plnění z právního důvodu, který odpadl z nepoctivých zdrojů (vše § 451 obč.zák.) plněním, které bylo poskytnuto za někoho, kdo měl po právu plnit sám (§ 454).

117 Jestliže jste se zapomněli na něco zeptat,
KONEC PREZENTACE Jestliže jste se zapomněli na něco zeptat, můžete mi napsat


Stáhnout ppt "Základy práva Vstupní výukové soustředění"

Podobné prezentace


Reklamy Google