Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Výstupy a ukončování projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Výstupy a ukončování projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)"— Transkript prezentace:

1 1 Výstupy a ukončování projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)

2 2 1.Využívané zkratky a pojmy Výstupy projektů a jejich hodnocení: 2.Výstupy projektů 3.Licenční smlouva 4.Předávání výstupů 5.Hodnocení kvality výstupů 6.Posuzování kvality výstupů 7.Posuzování hospodárnosti 8.Databáze výstupů 9.Souhrnné informace o realizaci Obsah

3 3 Finanční ukončování projektů: 10.Rozpočet 11.Jednotkové sazby v kap. 1 12.Limity mzdové regulace 13.Nepřímé náklady 14.Nákupy před koncem realizace projektu 15.Audit a auditorská zpráva 16.Výpočet vratky/doplatku 17.Vratky finančních prostředků 18.Finanční vypořádání Obsah

4 4 PpP / Příručka – Příručka pro příjemce MZ – monitorovací zpráva ZMZ – závěrečná monitorovací zpráva ŽOP – žádost o platbu PM – projektový manažer FM – finanční manažer NN – nepřímé náklady AH – autorské honoráře Předfinancování – zálohové platby, požadováno k proplacení Refundace – vyúčtované prostředky Příjmy projektu – představují takové výnosy, které vznikají v bezprostřední souvislosti s realizací projektu a odečítají se od způsobilých výdajů projektu (snižují tak výši celkové podpory projektu) Nezpůsobilé výdaje – jedná se o výdaje, které nesplňují podmínky stanovené pro způsobilost, a tedy nemohou být proplaceny ze strukturálních fondů. Tyto výdaje musejí být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele Využívané zkratky a pojmy

5 5 Výstupy projektů a jejich hodnocení

6 6 Výstupy projektů Výstupem projektu se rozumí nový nebo inovovaný produkt projektu, který je přenositelný a cíleně využitelný pro účely vzdělávání. -Monitorovací indikátory -Výstupy klíčových aktivit

7 7 Výstup jako autorské dílo Naplňují-li výstupy projektu definici autorského zákona: -povinnost vypořádat s autory díla veškerá práva (zvláště, jedná-li se o externí službu/dodávku) -zajištění řádného označení převzatých částí děl (dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2) -předání licenční smlouvy poskytovateli podpory

8 8 Licenční smlouva Příjemce dotace je povinen umožnit volné využití výstupů projektu (předání licenční smlouvy a produktů). Poskytovatel dotace je oprávněn předané produkty projektu uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezúplatně (v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu). Vzor licenční smlouvy: http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/vzory-a-formulare/licencni-smlouva.htm l

9 9 Předávání výstupů Obecná pravidla předávání výstupů poskytovateli podpory: -výstupy jsou předávány v elektronické podobě -výstupy jsou předávány (nejpozději) v závěrečné monitorovací zprávě -přehled výstupů je zpracován v Souhrnných informacích o realizaci (záložka v ZMZ)

10 10 Předávání výstupů Výstupy jsou předávány: -elektronicky na CD/DVD (popř. na jiném běžném elektronickém nosiči) -linkem na webovou, popř. e-learningovou aplikaci, včetně případného přístupového jména a hesla -elektronicky na instalačním CD/DVD, včetně případného přístupového jména a hesla

11 11 Předávání výstupů Detailní informace k předávání výstupů jsou uvedeny v Metodickém dopise č. 28: „Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských zpráv“. Metodický dopis č. 28 je zveřejněn: http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/metodicke-dopisy-op-vk/

12 12 Hodnocení kvality výstupů Poskytovatel dotace kontroluje kvalitu výstupů v rámci projektů OP VK. Kvalita není posuzována v případě, že je výstup akreditován, recenzován či prošel oponentním řízením. Informace k hodnocení kvality výstupů jsou uvedeny v Newsletteru OP VK č. 7: http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/newsletter-op-vk/

13 13 Posuzování kvality - kritéria Kritérium 1: Výstup není plagiátem či kompilátem -posouzení na základě veřejně dostupných informací -vyhodnocení, zda se jedná o porušení podmínek autorského zákona -odůvodněné využití výňatků z děl jiných autorů (citace úryvků)

14 14 Posuzování kvality - kritéria Kritérium 2: Výstup odpovídá cílům a klíčovým aktivitám projektu a popisu výstupu v projektové žádosti -porovnání údajů v projektové žádosti a skutečného zpracování výstupu

15 15 Posuzování kvality - kritéria Kritérium 3: Výstup vznikl v rámci realizace projektu -posouzení na základě veřejně dostupných údajů -kontrola, zda výstup nevznikl/nebyl inovován před zahájením realizace projektu

16 16 Posuzování kvality - kritéria Kritérium 4: Výstup bude využitelný a prospěšný pro danou problematiku a současně pro cílovou skupinu -posouzení, zda je výstup skutečně využitelný a prospěšný pro danou problematiku -posouzení, zda výstup odpovídá potřebám cílové skupiny, která je definována v projektové žádosti

17 17 Posuzování kvality - kritéria Kritérium 5: Kvalita a rozsah výstupu jsou dostatečné vzhledem k charakteru výstupu (popsaném v projektové žádosti) -posouzení, zda typ výstupu odpovídá minimálním požadavkům na zpracování takového výstupu -posouzení, zda rozsah výstupu odpovídá popisu v projektové žádosti

18 18 Posuzování kvality - kritéria Kritérium 6: Výstup je konkrétní, jasný, přehledný, strukturovaný Posouzení, zda je výstup: -logicky členěn -přehledně strukturován -odpovídající po formální stránce

19 19 Posuzování hospodárnosti V souladu s principy způsobilosti výdajů z OP VK jsou také posuzovány vynaložené finanční prostředky na tvorbu výstupů projektů. -Přiměřenost vynaložených finančních prostředků -Hospodárnost vynaložených finančních prostředků -Účelnost vynaložených finančních prostředků -Efektivnost vynaložených finančních prostředků -(Prokazatelnost vynaložených finančních prostředků )

20 20 Databáze výstupů Databáze výstupů je veřejně dostupná databáze s nově vytvořenými/inovovanými výstupy z projektů OP VK. Databáze: http://databaze.op-vk.cz/http://databaze.op-vk.cz/ Editace projektů a nahrávání výstupů: -probíhá ze strany poskytovatele dotace -probíhá po schválení závěrečné monitorovací zprávy

21 21 Souhrnné informace o realizaci Přehled nově vytvořených/inovovaných produktů: -odpovídá uvedeným výstupům projektu (ať už monitorovacím indikátorům nebo výstupům klíčových aktivit) -odpovídá výstupům předaným v elektronické podobě -odpovídá výstupům uvedeným v licenční smlouvě (jedná-li se o autorská díla)

22 22 Finanční ukončování projektů

23 23 Podstatná změna rozpočtu - Žádost o schválení podstatné změny může být předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem projektu. Limity kapitol rozpočtu – je nutné dodržet maximální limity vybraných kapitol rozpočtu stanovené v PpP, případně výzvou. Čerpání prostředků z jednotlivých položek rozpočtu – položky rozpočtu nesmí být přečerpány. Dílčí rozpočty partnerů – musí být dodržen podíl na dotaci u partnerů s finančním příspěvkem stanovený v partnerské smlouvě. Rozpočet

24 24 Schválené jednotkové mzdy jsou průměrovými ukazateli za celou dobu realizace projektu a nesmí být při závěrečném vyúčtování projektu překročeny. Výpočet: Skutečně odpracovaný úvazek zjištěný z počtu skutečně odpracovaných hodin za celou dobu realizace projektu se vynásobí schválenou jednotkovou sazbou dané pozice z rozpočtu (pro 100 % úvazek), čímž dostaneme částku, kterou je možné nárokovat. Pokud je z dané položky rozpočtu vyčerpáno více, jedná se o nezpůsobilé výdaje. Jednotkové sazby v kap. 1

25 25 U organizací se stanovenými závaznými ukazateli/limity mzdové regulace je nutné tyto nastavené limity dodržet. Rozhodující je právní forma příjemce. Jednotlivé limity mzdové regulace: Platy (pracovní smlouvy) Ostatní osobní náklady (DPČ a DPP) Sociální a zdravotní pojištění FKSP (nepatří sem sociální fond VŠ) Ostatní běžné výdaje (AH, pol. 1.5, kapitoly 2-8) Do limitů jsou rozloženy také nepřímé náklady. Limity mzdové regulace

26 26 Příjemce je povinen hlídat skutečné čerpání nepřímých nákladů již v průběhu realizace. Nárok vzniká ve výši podílu stanoveného procentem dle Rozhodnutí vzhledem ke způsobilým přímým výdajům (bez křížového financování). Není možné čerpat více. Příjemce nemůže již vyčerpané nepřímé náklady po ukončení projektu vrátit na projektový účet jako nevyčerpané. Překročení limitu vede k podezření na porušení rozpočtové kázně. Příjemce nemusí před odevzdáním závěrečné MZ převádět všechny NN na provozní účet. Jsou mu v příslušné výši automaticky přiznány schválením závěrečné žádosti o platbu. Nepřímé náklady

27 27 Jakékoliv výdaje musí být bezpodmínečně spjaté s realizací aktivit projektu a pro projekt prokazatelně nezbytné. Pořízené zboží (služby, stavební úpravy) musí být využíváno cílovou skupinou v době realizace projektu, nebo sloužit k naplnění cílů projektu, a to minimálně v rozsahu uvedeném v projektové žádosti. Není možné se v závěrečné fázi projektu předzásobit na dobu udržitelnosti. Větší (příp. původně neplánované) nákupy doporučujeme konzultovat s PM/FM. Nákupy před koncem realizace

28 28 U všech projektů se schválenou podporou od 10 000 000 Kč (včetně) musí být realizováno externí ověření projektového účetnictví (audit). Audit musí být proveden auditorem/společností, zapsaným v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR. Audit musí být dokončen před podáním závěrečné MZ a závěrečné ŽoP, smlouvu příjemce uzavírá (a dokládá s následující MZ) s dostatečným předstihem (6 měsíců). Auditorská zpráva musí odpovídat požadavkům uvedeným v Příručce pro příjemce, kterou se realizace projektu řídí, a nesmí obsahovat věcné chyby. Audit a auditorská zpráva

29 29 Výpočet vratky/doplatku - = Předfinancování (poskytnuté zálohy) Refundace (schválené vyúčtování*) Nula, vratka nebo doplatek *schválené vyúčtování = celkové vyúčtování snížené o krácené nezpůsobilé výdaje a příjmy projektu Obecné schéma výpočtu

30 30 Výdajový účet (prostředky vrácené v témže roce, ve kterém byly poskytovatelem proplaceny) = účet 821001/0710. Depozitní účet (prostředky vrácené v jiných letech, než ve kterých byly proplaceny) = účet 6015-821001/0710. Vratky finančních prostředků Vratka na výdajový účetVratka na depozitní účet Investice Neinvestice Platy Neinvestice Platy OON SP, ZP FKSP OBV

31 31 Po ukončení projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.. Ukončením projektu se pro tyto účely rozumí buď okamžik uplynutí lhůty pro podání námitek po obdržení schválené závěrečné monitorovací zprávy/ŽoP, rozhodnutí o námitkách ve II. Instanci, nebo okamžik obdržení doplatku (co nastane později). Formuláře finančního vypořádání jsou přílohou uvedené vyhlášky. Zahrnuje projekty OP VK ukončené do 31.12. daného roku. Odevzdává se nejpozději do 15.2. roku následujícího, doporučujeme ale dříve, kvůli případným nedostatkům. Finanční vypořádání

32 32 Příjemce si dle typu organizace vybere odpovídající formulář: Nezaměňovat s formulářem Přehled proplacených výdajů projektu, který je doporučenou přílohou závěrečné monitorovací zprávy. Finanční vypořádání - formulář Příjemce Typ přílohy vyhl. 52/2008 Sb. Poznámka podnikatelské subjekty (soukromé školy, podniky) 5b NNO, státní fondy, VŠ, školské práv. osoby, VVI, veř. zdrav. zařízení) 7b průtokové dotace obcím (obecní ZŠ)9bobec předloží kraji dotace krajům11bkraje předkládají MŠMT

33 33 Ve všech uvedených typech formulářů je vyžadována shodná struktura údajů. Vyplňují se vždy částky prostředků poskytnutých, čerpaných, využitých a výsledná výše vratky: Poskytnuto celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen (sl. 1): uvádí se celková výše přiznané dotace po poslední změně rozhodnutí o poskytnutí dotace. Čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen (sl. 2): uvádí se výše poskytnutého předfinancování snížená o vratky na výdajový účet (prostředky vrácené v témže roce, ve kterém byly poskytovatelem proplaceny). Finanční vypořádání - formulář

34 34 Použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen (sl. 3): uvádí se výše prostředků využitých příjemcem, tedy výše vyúčtovaných prostředků schválených poskytovatelem. Vratka dotace při finančním vypořádání – tj. na depozitní účet (sl. 4): odpovídá rozdílu mezi čerpáním dotace (sl. 2) a jejím použitím (sl. 3). Tato částka musí současně odpovídat výši plateb přijatých v rámci daného projektu na depozitní účet. Tato částka by měla odpovídat výši vrácených prostředků v jiných letech, než ve kterých byly poskytovatelem proplaceny. Finanční vypořádání - formulář

35 35 Pokud se v projektu vyskytují jak investiční, tak i neinvestiční prostředky, bude finanční vypořádání uvedeno na dvou řádcích: CZ.1.07/x.x.xx/xx.xxxx (název) – neinvestiční část CZ.1.07/x.x.xx/xx.xxxx (název) – investiční část Výdajový účet (prostředky vrácené v témže roce, ve kterém byly poskytovatelem proplaceny) = účet 821001/0710. Depozitní účet (prostředky vrácené v jiných letech, než ve kterých byly proplaceny) = účet 6015-821001/0710. Finanční vypořádání se dokládá za všechny projekty v rámci OP VK ukončené v daném roce. Finanční vypořádání - formulář

36 36 Metodické materiály Veškeré metodické materiály, ale také důležité vzory a formuláře, jsou k dispozici na webu OP VK, především v části „Příjemce“: http://www.op-vk.cz/cs/prijemce-1/

37 37 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2015


Stáhnout ppt "1 Výstupy a ukončování projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)"

Podobné prezentace


Reklamy Google