Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava nakládání s chemickými látkami Prevence závažných havárií 28. listopadu 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava nakládání s chemickými látkami Prevence závažných havárií 28. listopadu 2007."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava nakládání s chemickými látkami Prevence závažných havárií 28. listopadu 2007

2 Nakládání s chemickými látkami

3 1. Úvodní poznámky identifikováno více než 18 miliónů chemikálií, obchoduje se řádově s desetitisíci zvýšení výnosů v zemědělství, zdravotnictví, průmysl X riziko toxicita biokumulace perzistence

4 2.1. Právní úprava – mezinárodní právo Implementační plán (2002) Rotterdamská úmluva o mezinárodním obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy (1998) Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech (2001)

5 2.2. Právní úprava – komunitární úroveň Šestý akční program pro životní prostředí – Životní prostředí a lidské zdraví Bílá kniha – Strategie budoucí politiky v oblasti chemických látek a přípravků – systém REACH

6 Komunitární předpisy předpisy, jejichž cílem je postupná harmonizace národních norem týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek přepisy regulující přístup některých nebezpečných chemických látek a přípravků na společný trh – Nařízení EP a Rady 850/2004/ES o POPs v ČR platné od 19. 5. 2004 – Nařízení EP a Rady 648/2004/ES o detergentech normy upravující dovoz a vývoz ze třetích zemí nebo do nich – Nařízení EP a Rady 304/2003/ES o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

7 Dvojí metr na chemické látky v EU látky existující (100 106) látky nové – pro firmy výhodnější používat staré chemikálie než investovat čas a peníze do registrace nové

8 REACH ruší dělení látek na „existující“ a „nové“ registrace všech látek vyráběných nebo dovážených v množství nejméně 1t/rok dva typy hodnocení – hodnocení předběžných informací – hodnocení chemické látky registrace – shromáždit soubor informací a využít je pro bezpečné nakládání s látkami evaluace – vyhodnocení technických podkladů autorizace – povolení uvedení na trh Evropská chemická agentura

9 2.3. Právní předpisy – národní z. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů z. č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií z. č. 156/1998 Sb., o hnojivech z. č. 91/1996 Sb., o krmivech z. č. 79/1997 Sb., o léčivech z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči z. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči + další zákony (viz učebnice prof. Damohorského) + řada prováděcích přepisů

10 3.1. Nástroje – administrativní registrace – Ministerstvo zdravotnictví – referenční číslo + zápis do seznamu registrovaných látek – plná X omezená oznamování a evidence – u látek, které nepodléhají registraci – evidence povinná – MŽP obdrží údaje stanovené v § 28 odst. 2 v podobě počítačových datových souborů ve speciálním formátu – Národní seznam prioritních látek osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe – zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků

11 3.2. Nástroje – informační následné informace – souvislost s registrací – informace, které je nutno sdělit po přidělení referenčního čísla označování látek a přípravků – označení na obalu – náležitosti stanoví zákon – český jazyk, návod k použití, předlékařská pomoc bezpečnostní list – souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, o nebezpečné látce a o ochraně zdraví a životního prostředí

12 3.3. Nástroje sankční ustanovení § 38 a násl. institut nápravných opatření taxativní výčet správních deliktů institut pořádkové pokuty – souvislost s výkonem kontrolní a dozorové činnosti

13 3.4. Nástroje institucionální MŽP Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra Česká inspekce životního prostředí krajské úřady v přenesené působnosti krajské hygienické stanice celní úřady

14 4. Základní instituty klasifikace látek a přípravků – Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek – Seznam nových látek (ELINCS) – zkoušení nebezpečných vlastností – metody stanovené zákonem nebo Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj balení látek a přípravků – zvláštní požadavky pro obaly a uzávěry – zvláštní ustanovení pro obaly určené k prodeji spotřebiteli hodnocení rizika – kontrola úplnosti a správnosti technických podkladů pro registraci – hodnocení rizika pro zdraví (MZd) a pro životní prostředí (MŽP)

15 Prevence závažných havárií

16 organizační, technická, ekonomická i právní opatření k předcházení vzniku havárií týká se objektů a zařízení, ve kterých je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek cílem snížit pravděpodobnost vzniku havárie a omezit následky jejího vzniku na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek definice závažné havárie - § 2 písm. e) 1. Obecné poznámky

17 2.1. Právní předpisy - mezinárodní Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států – Evropská hospodářská komise OSN – Helsinky, 1992 – pro ČR platná od 10.9.2000 Smlouva mezi ČR a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích – platná od 1.11.2000

18 2.2. Právní předpisy - komunitární Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky (Seveso II) Směrnice EP a Rady 2003/105/ES, kterou se mění Směrnice 96/82/ES

19 2.3. Právní předpisy - národní z. č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií provázanost k krizovou legislativou: – z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon – z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému – z. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

20 3.1. Nástroje - administrativní zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny – na návrh – rozhoduje krajský úřad – součástí i posouzení protokolu o nezařazení – v případě rizika domino efektu – povinnost výměny údajů mezi provozovateli vyjádření MŽP a dotčených orgánů veřejné správy k návrhu bezpečnostního programu prevence ZH a bezpečnostní zprávy rozhodnutí KÚ o bezpečnostním programu prevence závažné havárie rozhodnutí KÚ o bezpečnostní zprávě kontrola

21 3.2. Nástroje – koncepční plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení – bezpečnostní opatření – prověřování funkčnosti bezpečnostních opatření a poplachového systému havarijní plánování – vnitřní havarijní plán opatření uvnitř objektu obsah - § 17 odst. 1 předkládá se k evidenci a uložení krajskému úřadu – vnější havarijní plán podklady pro stanovení zóny havarijního plánování týká se dopadů, které se mohou projevit mimo objekt

22 3.3. Nástroje – informační účast veřejnosti při projednávání bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu – oznamuje obec, ta zasílá i vyjádření své a veřejnosti – veřejné nahlížení – 30 dnů ode dne oznámení informování veřejnosti – v zóně havarijního plánování – upravena i problematika domino efektu s účinkem za hranicemi státu poskytování informací o vzniku a dopadech ZH – ten, v jehož objektu nebo zařízení havárie vznikla

23 3.4. Nástroje – sankční správní delikty - § 36 stanovení výše pokut - § 37 postup při uložení pokuty - § 38

24 3.5. Nástroje – institucionální MŽP Ministerstvo vnitra Český báňský úřad Česká inspekce životního prostředí krajské úřady v přenesené působnosti Státní úřad inspekce práce správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému krajské hygienické stanice

25 4. Důležité instituty 4.1. Bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva bezpečnostní program prevence závažné havárie – provozovatel objektu nebo zařízení ve skupině A zásady prevence vzniku havárie struktura a systém řízení bezpečnosti preventivní bezpečnostní opatření k zabránění domino efektu bezpečnostní zpráva – provozovatel objektu nebo zařízení ve skupině B informace o systému řízení informace o složkách ŽP v dané lokalitě technický popis výsledky identifikace zdrojů rizika opatření k omezení dopadů havárie osoby podílející se na vypracování zprávy

26 4.2. Analýza a hodnocení rizik závažné havárie souvislost se zpracováním bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy – zdroje nebezpečí – možné scénáře událostí – odhad dopadů možných scénářů – odhad pravděpodobnosti jednotlivých scénářů – míra rizika – hodnocení přijatelnosti rizika

27 4.3. Pojištění odpovědnost za škody vzniklé v důsledku závažné havárie výši pojistného a lhůty stanoví zákon povinnost předání kopie smlouvy o pojištění krajskému úřadu povinnost oznamovat změny v pojištění délka pojištění – po celou dobu užívání objektu nebo zařízení pojišťovnou vyčíslené škody musí odpovídat následkům závažné havárie, které stanovil provozovatel ve schváleném bezpečnostním programu nebo zprávě

28 Ostatní právní předpisy z. o hnojivech – problematika registrace hnojiv a pomocných látek před jejich uvedením do oběhu a problematika jejich používání v návaznosti na konkrétně zjištěné agrochemické vlastnosti zemědělských půd a půdní vlastnosti lesních pozemků z. o krmivech – ochrana výrobce i odběratele při uplatnění zásady, že výrobci krmiv musí dodržovat právními předpisy stanovená kritéria pro jejich výrobu, oběh, obchod, požadavky na nezávadnost pro zvířata i člověka, zabraňovat kontaminaci potravního řetězce a respektovat ochranu ŽP z. o léčivech – účelem zajistit v zájmu zdraví lidí i zvířat bezpečná, účinná a jakostní léčiva a stanovit podmínky pro zacházení s nimi

29 Struktura registrace látek a přípravků evidence látek a přípravků skladování látek a přípravků balení a označování látek a přípravků transport (dovoz a vývoz) látek a přípravků použití látek a přípravků – metody aplikace autorizace

30 Zákon o rostlinolékařské péči z. o hnojivech – prostředky k podpoře růstu rostlin z. o rostlinolékařské péči – ochrana před chorobami a škůdci důležitá otázka dovozu a vývozu rostlin přípravky k ochraně rostlin – registrace mechanizační prostředky správa: – MZe – rostlinolékařská správa – obecní úřady obcí s rozšířenou působností


Stáhnout ppt "Právní úprava nakládání s chemickými látkami Prevence závažných havárií 28. listopadu 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google