Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontakty Mgr. Pavel Petr, LL.M. Konzultační hodiny St 10:00-11:00 Místnost 41 (budova B) Web

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontakty Mgr. Pavel Petr, LL.M. Konzultační hodiny St 10:00-11:00 Místnost 41 (budova B) Web"— Transkript prezentace:

1

2 Kontakty Mgr. Pavel Petr, LL.M. Konzultační hodiny St 10:00-11:00 Místnost 41 (budova B) E-mail pavel.petr@upol.czpavel.petr@upol.cz Web www.pavelpetr.czwww.pavelpetr.cz

3 Občanské právo hmotné II. Podmínky absolvování:  aktivní účast na seminářích (povolena 1 absence, za každou další absenci práce navíc)  zpracování zadaných úkolů (domácí příprava na semináře – desítky atp.)  Zpracování 1 náslechu ze soudního řízení v občanskoprávní věci (s výjimkou věcí rodinně právních, pracovněprávních), přičemž náslechy budou odevzdány v písemném vyhotovení;  termín odevzdání 31.3., resp. 1.4.2010  další zadání dle pokynů pedagoga  + jedna maličkost – klauzura www.pavelpetr.cz

4 Občanské právo hmotné II. Pomůcky: Úz (co nejnovější), které si přečtete co obsahuje! www.pavelpetr.cz

5 Občanské právo hmotné II. Literatura: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. a 2. sv. Praha : Linde, 2008. 2639 s. KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK,J. a kol. Občanské právo hmotné 3, 4. akt. a dopl. vyd., Praha : ASPI, 2006. 343 s. FIALA, J.; KINDL, M. a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 473 s. http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html www.pavelpetr.cz

6

7 D E S Í T K A www.pavelpetr.cz

8 D V A N Á C T K A www.pavelpetr.cz

9 T Ř I C Í T K A www.pavelpetr.cz

10 Ve které hlavě OZ je upraveno dědění? www.pavelpetr.cz

11 Systematika OZ!!!  Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)  Ta se dále člení do šesti hlav  Hlava I. Nabývání dědictví  Hlava II. Dědění ze zákona  Hlava III. Dědění ze závěti  Hlava IV. Správce dědictví  Hlava V. Potvrzení a vypořádání dědiců  Hlava VI. Ochrana oprávněného dědice www.pavelpetr.cz

12 D E S Í T K A www.pavelpetr.cz

13 D E S Í T K A 1 www.pavelpetr.cz 1.Vyjmenujte deset občanskoprávních zásad. 2.Vyjmenujte dvě teorie vzniku právnických osob. 3.Co je to Nasciturus? 4.Uveďte principy zakládaní právnických osob. 5.Jak členíme právnické osoby 6.Specifikujte rozdíl mezi způsobilosti k právním úkonům nezletilých (svéprávnost) a jejich deliktní způsobilostí? 7.Jaké jsou nároky z porušení osobnostních práv člověka? 8.Kdo je tzv. zákonným zástupcem právnické osoby? 9.Kdo jsou to osoby blízké? 10.Kdo je to držitel v dobré víře?

14 Způsobilost k právům a povinnostem - vznik Vzniká narozením živého dítěte Rozumí se tím jeho úplné vypuzení nebo vynětí z těla matky, jestliže projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost Vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky

15 Známky života Dítě –postačí jedna ze známek

16 Nasciturus Způsobilost k právům a povinnostem má i počaté dítě, narodí-li se živé Praktický význam – pohrobek může dědit; být obdarován apod. Jestliže dojde k potratu nebo porodu mrtvého dítěte, má se zato, že nasciturus právní subjektivity nikdy nenabyl Nasciturus iam pro nato habetur (Počatý budiž pokládán za narozeného)

17 NOTICE www.pavelpetr.cz

18 Dědické právo I. Příklady www.pavelpetr.cz

19 Principy právní úpravy  Kolektivistické x individualistické pojetí  Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie  Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese  SEMEL HERES SEMPER HERES www.pavelpetr.cz

20 Příklad – Starý žonglér  Pan Emanuel, který celý svůj život zasvětil cirkusu, zemřel náhle ve věku 52 let na selhání srdce. Týden před smrtí uzavřel smlouvu s cirkusem Humberto, kde se pod hrozbou smluvní pokuty 10000,- Kč zavázal, k sérii vystoupení. Jeho majetek byl po jeho smrti vyčíslen na 15000,- Kč. Ředitel cirkusu požaduje po jediné dceři Emanuela zaplacení smluvní pokuty. Zároveň prohlásí, že Emanuel byl břídil a nikdy nic kloudného nedokázal. Má právo na vyplacení smluvní pokuty? Může se dcera Evelýna dožadovat práva na ochranu osobnosti Emanuela, i když dědictví odmítne?  §§§ pozn. Evelýna je jedinou dcerou, jiní příbuzní nejsou, Emanuel byl vdovec. Nezanechal závěť. www.pavelpetr.cz

21 Příklad – Starý žonglér epilog – co se stane s…  Emanuelovi svědčí předkupní právo na prodej jeho bývalé maringotky. Zdědí ho Evelýna?  Evelýna bydlela s otcem svým druhem v bytě spolu s Emanuelem, zdědí nájem? Změnila by se situace, kdyby měla ještě vlastní byt. www.pavelpetr.cz

22 Sukcese práv  Práva a povinnosti, která smrtí člověka zanikají  Práva a povinnosti, která se dědí (dědická sukcese), dle ustanovení OZ  Práva a povinnosti, která nepřechází děděním, ale tzv. zvláštní sukcesí  Dědická sukcese x zvláštní sukcese www.pavelpetr.cz

23 Práva, která zanikají  Práva a povinnosti, z rodiněprávních vztahů  Práva a povinnosti, jejichž obsahem je plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem  Právo věřitele zanikne, bylo-li plnění omezeno na jeho osobu (zejm. právo na bolestné, ztížení spol. uplatnění)  Zaniká věcné břemeno patřilo-li zůstaviteli www.pavelpetr.cz

24 Práva, která přechází zvláštní sukcesí – tedy nikoliv děděním  Postmortální ochrana osobnosti zemřelého – VYJMENUJTE  Co když nechtějí právo uplatnit?  Nájemní právo k bytu  Právo na peněžité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli (dlužná mzda, nevyčerpaná dovolená aj.) www.pavelpetr.cz

25 Předpoklady dědění  Smrt fyzické osoby  Existence pozůstalosti (dědictví)  Existence dědice + jeho způsobilost  Právní důvod dědění  Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví  Dědic nebyl platně vyděděn www.pavelpetr.cz

26 PŘÍKLAD Nevděční spratci  Pan Ziegmund zemřel. Jeho synové jsou povolání k dědictví. Každý z nich má ovšem nějaký vroubek. Čtrnáctiletý Hugo odcizil svému otci za jeho života pečetní prsten za 8000 Kč. Osmnáctiletý Richard odcizil své babičce, Ziegmnudově tchýni, televizor Grundig v ceně 10 000 Kč. A konečně dvacetiletý Libor srazil autem chodce, který má trvalé následky.  Z pohledu soudního komisaře rozhodněte, kdo nebude způsobilým dědicem. www.pavelpetr.cz

27 Smrt fyzické osoby  Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti  Tři varianty: 1. Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu 2. Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti) 3. Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou www.pavelpetr.cz

28 Úmrtní list www.pavelpetr.cz

29 List o prohlídce mrtvého www.pavelpetr.cz

30 Prohlášení za mrtvého  Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod.  Věcná příslušnost okresního soudu  Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu  Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu  Lhůta je určena jedním rokem  Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil  Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky www.pavelpetr.cz

31 Vyhláška www.pavelpetr.cz


Stáhnout ppt "Kontakty Mgr. Pavel Petr, LL.M. Konzultační hodiny St 10:00-11:00 Místnost 41 (budova B) Web"

Podobné prezentace


Reklamy Google