Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědické právo I. Úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědické právo I. Úvod."— Transkript prezentace:

1

2 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědické právo I. Úvod

3 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Osnova přednášky  Úvod  Vymezení pojmů  Předpoklady dědění  Dědění ze zákona  Lex ferenda

4 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědické právo  Das Erbrecht (DE, AUS)  Prawo spadkowe (PL)  Droit de succesion (FR)

5 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Jak šel čas…  Klasické římské právo: věci tvořící pozůstalost původně res nullius, tedy předmět volné okupace  Později je pak tzv. hereditas iacens ležící pozůstalost (LP), dědic musel přijmout  V justiniánském právu považována pozůstalost za právnickou osobu sui generis  Koncepce LP byla (a je) v ABGB, tzn. že i u nás do r. 1950 nabýval dědic až na základě tzv. odevzdací listiny (adiční princip)

6 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Principy právní úpravy  Kolektivistické x individualistické pojetí  Např. sovětský dekret ze 4.května 1918 zrušil dědění. Majetek se stal majetkem státu RSFSR. Později limitováno do 10tis rublů, resp. omezením okruhu zákonných dědiců.  Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie  Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese  SEMEL HERES SEMPER HERES  Čl. 11/1 i.f. LZPS Dědění se zaručuje.

7 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Sukcese práv  Práva a povinnosti, která smrtí člověka zanikají  Práva a povinnosti, která se dědí (dědická sukcese), dle ustanovení OZ  Práva a povinnosti, která nepřechází děděním, ale tzv. zvláštní sukcesí  Dědická sukcese x zvláštní sukcese

8 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Práva, která zanikají  Práva a povinnosti, z rodiněprávních vztahů  Práva a povinnosti, jejichž obsahem je plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem  Právo věřitele zanikne, bylo-li plnění omezeno na jeho osobu (zejm. právo na bolestné, ztížení spol. uplatnění)  Zaniká věcné břemeno patřilo-li zůstaviteli

9 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Práva, která přechází zvláštní sukcesí – tedy nikoliv děděním  Postmortální ochrana osobnosti zemřelého (koho se týká?)  Nájemní právo k nedružstevnímu bytu (koho se týká?)

10 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Zvláštní sukcese  § 15 OZ  Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.  § 706  (1) Jestliže nájemce zemře (…), stávají se nájemci jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.  (2) Nájemci se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.

11 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Předpoklady dědění  Dle Emanuela TILSCHE (1905)  Smrt fyzické osoby  Existence pozůstalosti (dědictví)  Existence dědice + jeho způsobilost  Právní důvod dědění (zákon, závěť, event. oba)  Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví  Dědic nebyl platně vyděděn

12 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Smrt fyzické osoby  Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti  Tři varianty: 1. Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu 2. Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti) 3. Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou

13 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Úmrtní list

14 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Prohlášení za mrtvého  Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod.  Věcná příslušnost okresního soudu  Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu  Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu  Lhůta je určena jedním rokem  Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil  Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky

15 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Vyhláška

16 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Odmítnutí dědictví  Výslovně – ústně u soudu, resp. písemně zaslat  Lhůta 1 měsíc – od kdy se od soudu dozvěděl, a byl vyrozuměn o následcích odmítnutí (kumulativně)  Nelze odmítnout – dal-li svým počínáním najevo, že odmítnout nechce  Odmítnutí/přijetí nelze odvolat – SEMEL HERES SEMPER HERES

17 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 J U D I K A T U R A  18 Co 324/95  publikovaný v časopise Ad Notam, 1996, č. 3  Dovolal-li se potomek relativní neplatnosti závěti, dal tím najevo, že chce dědit a proto nemůže již dědictví odmítnout.

18 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědická nezpůsobilost  Úmyslný trestný čin proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům  Zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle  Může mu tento čin odpustit (inter vivos!)

19 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 PŘÍKLAD – Ach, ta závěť  Paní Růžena zemřela. Zanechala závěť. Pan Igor prohlásí, že závěť je výplodem hloupé mysli paní Růženy a nestojí za nic. Manžel paní Růženy Ignác ví, že existuje závěť pozdějšího data, ale zatají to.  V závěti je, oproti očekávání uveden, i dvacetiletý syn Kamil, který se dopustil úmyslného trestného činu proti svému otčímu Ignácovi.  Jsou u některého z uvedených dědiců splněny důvody dědické nezpůsobilosti.

20 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 PŘÍKLAD – Ach, ta závěť  Jak by vypadal situace, kdy by paní Růžena jednání (úmyslný trestný čin) svému synovi odpustila a následně by si odpuštění rozmyslela a dopisem jej o tom informovala?

21 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědění ze zákona Intestátní posloupnost  Principy právní úpravy  Princip PARENTEL (z. lat. parens rodič)  Princip REPREZENTACE  Princip GRADUÁLNÍ (jen 4.dědická skupina)  Princip AKRESCENCE  Systém 4. dědických skupin

22 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědění ze zákona Intestátní posloupnost  PRVNÍ SKUPINA V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

23 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

24 Dědění ze zákona Intestátní posloupnost  DRUHÁ SKUPINA Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.

25 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

26 J U D I K A T U R A NS ČR 21 Cdo 436/2001 Společná domácnost Společnou domácnost představuje jen skutečné a trvalé soužití, v němž její členové přispívají k úhradě a obstarávání společných potřeb a v němž společně a bez rozlišování hospodaří se svými příjmy. Spolužijící fyzická osoba musí žít ve společné domácnosti tak, jako by byla členem rodiny; vyžaduje se, aby pečovala o společnou domácnost nebo poskytovala prostředky na úhradu potřeb společné domácnosti nebo aby byla odkázána výživou na zůstavitele.

27 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědění ze zákona Intestátní posloupnost  TŘETÍ SKUPINA Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti.

28 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

29 Dědění ze zákona Intestátní posloupnost  ČTVRTÁ SKUPINA Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

30 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

31 Kdo je to smějící se dědic?

32 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

33 J U D I K A T U R A  IV. ÚS 68/05  Ústavní soud konstatuje, že nelze shledávat nic protiústavního v tom, když stát v určitém rozumném stupni ukončí zákonnou posloupnost dědiců (otázka extenzivního výkladu pojmu "děti prarodičů" (strýcové a tety) viz § 475a i.f..  Tento výklad zákona přirozeně nijak nepřekáží tomu, aby bylo na sestřenice a bratrance pamatováno v závěti.

34 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 LEX FERENDA  Mnohem rozsáhlejší úprava §§ 1335- 1579 Osnovy (244 paragrafů)  Zavádí 6 dědických tříd – širší okruh dědiců  Zavádí odkaz a dědickou smlouvu  Zavádí institut vykonavatele závěti  Posílení testovací volnosti zůstavitele

35 (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Děkuji za pozornost Prezentace již nyní ke stažení na www.pavelpetr.cz


Stáhnout ppt "(c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009 Dědické právo I. Úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google