Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní úkony soudu a účastníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní úkony soudu a účastníků"— Transkript prezentace:

1 Procesní úkony soudu a účastníků
Obecný výklad Procesní úkony soudu Procesní úkony účastníků

2 I. Obecný výklad Úkony, které ovlivňují zahájení, průběh a zakončení řízení Směřují k založení, změně nebo zrušení příslušných civilněprocesních vztahů Teorie projevu vůle Nelze mluvit o platnosti nebo neplatnosti procesních úkonů ve smyslu občanskoprávní teorie Procesní úkony účastníků rozlišujeme na procesní úkony vadné a bezvadné přípustné a nepřípustné účinné a neúčinné Účastníci mohou činit v řízení i hmotněprávní úkony §41 odst.3 Procesní úkony subjektů,tj.zejména soudu a účastníků, na sebe v průběhu soudního řízení navazují, vzájemně se doplňují

3 II. Procesní úkony účastníků (§ 41 a násl. OSŘ)
Projev vůle adresovaný soudu, směřující k uplatnění procesních práv, splnění procesních povinností nebo k jiným procesním následkům, které s takovým projevem právní předpisy spojují Procesní úkony účastníků mají nejčastěji podobu návrhů v nejširším slova smyslu (např. žaloba, návrh na doplnění dokazování…) Podání §42 Vždy směřují vůči soudu, úkon učiněný vůči druhému účastníkovi bez prostřednictví soudu by byl neúčinný A. Prosté B. Dispoziční – takové úkony, kterými účastníci nakládají řízením nebo jeho předmětem

4 Procesní úkony účastníků
Forma: Účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, kterou procesní právo připouští, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu Přípustné formy podání (resp.procesních úkonů) §42 písemná forma ústní podání do protokolu – v zákonem stanovených případech, v ostatních věcech soudy tuto povinnost nemají (§ 42 odst.1) v elektronické podobě – do 3 dnů předložení originálu nebo stejnopisu, ne pokud opatřeno zaručeným elektronickým podpisem telegraficky – do 3 dnů písemné doplnění telefaxem – do 3 dnů předložení originálu nebo stejnopisu → není – li takové podání do 3 dnů doplněno – soud k němu nepřihlíží

5 Procesní úkony účastníků
Obsah: Obecné náležitosti § 42 odst.4: kterému soudu je určeno kdo jej činí které věci se týká co sleduje datum a podpis Potřebný počet stejnopisů Výzva k opravě nebo doplnění § 43 – pokud podání neobsahuje všechny stanovené náležitosti, je nesrozumitelné nebo neurčité – údaje o tom, v čem je podání neúplné/nesrozumitelné/neurčité + určení lhůty + poučení, jak je třeba opravu nebo doplnění provést + poučení o následcích Pokud nedojde k opravě či doplnění a v řízení nelze pokračovat – soud podání, kterým se zahajuje řízení odmítne, k ostatním nepřihlíží Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen - § 41 odst. 2

6 Procesní úkony účastníků
Účastníci mohou činit úkony jen výslovně – nestanoví-li zákon jinak – např. § 101 odst. 4 Nepřihlíží se k takovému úkonu účastníka, který je vázán na splnění podmínky Odvolání úkonu – odvolání musí dojít soudu nejpozději současně s tímto úkonem

7 III. Procesní úkony soudu (§ 36 a násl.)
Všechny úkony, které soud činí v průběhu řízení, od zahájení (na základě zákona i před zahájením řízení) až do pravomocného skončení (popř. i po něm) Forma rozhodnutí (rozsudek, usnesení, platební rozkaz) nebo opatření (pořádková, poučovací…) Projevem kolektivní vůle senátu (postup při hlasování § 37 o.s.ř.) nebo vůle jednotlivce (předsedy senátu §36d nebo samosoudce) Místo procesních úkonů soudu- budova soudu i mimo soudní budovu (např. ohledání) – účastníci mají právo být vždy přítomni Čas – k určitým úkonům soudu stanovena přímo v zákoně lhůta

8 1. Soudní protokoly, záznamy a soudní spisy
POZOR – změny provedené novelou 7/2009 Sb. – zjednodušení systému protokolace Negativa dosavadního systému: Průtahy Nepřesné, možné zkreslování informací Zatěžování soudců Další krok k elektronizaci justice Úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí se zaznamenávají: Zvukový záznam Zvukově obrazový záznam Tento záznam se uchovává na trvalém nosiči dat a je součástí spisu

9 Soudní protokoly, záznamy a soudní spisy
Není-li pořízení záznamu možné Stanoví-li tak zákon Současně s pořízením záznamu Nejsou-li při úkonu přítomni účastníci, zástupci ani veřejnost a soud provádí pouze listinné důkazy nebo vyhlašuje rozhodnutí Protokol se sepisuje vždy o úkonu, kterým: Byl uzavřen smír Byla uzavřena dohoda o výchově a výživě nezletilého dítěte Byla uzavřena dohoda o styku s nezletilým dítětem …. Při rozporu – přednost záznam V určitých případech se pořizuje i přepis záznamu: ve věcech péče soudu o nezletilé, podání opravného prostředku, pokud tak určí soud

10 Soudní spisy § 40b, 44 o.s.ř. Spis – v listinné nebo elektronické podobě Označení spisu = spisová značka 12C 1/05 Číslo jednací = spisová značka + číslo listu v soudním spise, pod kterým je písemnost založena (12 C 1/05 – 24) Právo nahlížet do spisu (přehrávání záznamu)+ výpisy a opisy (kopie): účastníci a jejich zástupci a každý, kdo má na věci právní zájem nebo pro to má vážné důvody (rozhoduje předseda senátu)

11 2. Poučovací (manudukční) povinnost soudu
Povaha opatření, zabezpečuje rovnost účastníků řízení Omezena na poučení účastníků o jejich procesních právech a povinnostech, nikoli poučení o hmotném právu ( x § 99 odst.1) Obecná poučovací povinnost § 5 – soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech Zvláštní, zákonem uložená poučovací povinnost – v souvislosti s jednotlivými procesními instituty

12 Poučovací povinnost soudu
§ 118a odst.1 – výzva k doplnění tvrzení, poučení o čem má tvrzení doplnit a následcích nesplnění této výzvy (neunesení břemene tvrzení) § 118a odst.2- doplnění vylíčení rozhodných skutečností (pokud má předseda senátu za to,že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova právního názoru) § 118a odst.3 – doplnění důkazů potřebných k prokázání všech jím tvrzených skutečností § 119a odst.1 – poučení přítomných účastníků při závěrečném jednání (princip neúplné apelace) Důsledky nepoučení – možnost uplatnění tzv.novot v odvolacím řízení (§205 odst.2 písm.f), §205a odst.1 písm.d) a e) )

13 Poučovací povinnost soudu
§ 99 odst.1 – poučování o hmotném právu ! - ,,probrání věci s účastníky, upozornění na právní úpravu a stanoviska NS a rozhodnutí ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a doporučení možností“ – vymyká se obecnému ustanovení § 5 o.s.ř. a překračuje dosavadní koncepci poučovací povinnosti soudu Další speciální poučovací povinnosti soudu – např. v ustanoveních §15a odst.1, §30 odst.1

14 3. Dožádání § 39 o.s.ř. Forma procesní spolupráce mezi soudy
Výjimka ze zásady přímosti Obvyklé v souvislosti s dokazováním = úkony, které by příslušný soud mohl provést jen s obtížemi nebo se zvýšenými, neúčelnými náklady (zásada hospodárnosti) nebo které v jeho obvodu provést nelze → dožádaný soud (OS) Pokud dožádaný soud požadovaný úkon ve svém obvodu nemůže provést : Postoupí soudu v jehož obvodu je možno úkon provést Dožádání vrátí Dožádání se provádí dopisem (ne rozhodnutí) Protokol o úkonu (zasílá se dožadujícímu soudu)

15 4. Předvolání a předvedení
Pozor – změny provedené novelou 7/2009 Předvolání § 51 Písemně elektronicky V naléhavých případech i telefonicky nebo telefaxem Ústně při jednání nebo při jiném úkonu, u něhož je předvolaný přítomen Předvolání musí obsahovat: v jaké věci se má předvolaný dostavit, předmět a místo úkonu soudu, dobu, důvod předvolání, povinnosti předvolaného při úkonu a popř. i předpokládanou dobu trvání úkonu Poučení o povinnosti dostavit se, o možnosti předvedení či uložení pořádkové pokuty Předvedení § 52 Podmínky: Řádné předvolání Poučení Nedostavení se bez omluvy Usnesením – doručuje se při předvedení (Policií ČR)

16 5. Pořádková opatření A. Pořádková pokuta § 53
Hrubé ztěžování postupu řízení Rušení pořádku Hrubě urážlivé podání Max. výše ,- Možné dodatečně prominout – i bez návrhu Odvolání je přípustné –tzv. autoremedura § 210a B. Vykázání z místa § 54 Ten, kdo hrubě ruší pořádek Pokud vykázán účastník → jednáno v jeho nepřítomnosti (nikoliv zástupce) Pouze do konce jednání, kdy bylo provedeno Nevydává se usnesení, pouze záznam do protokolu

17 6. Doručování § 45 a násl. POZOR – novela 7/2009 Sb.- opět kompletně nová právní úprava doručování (poslední velká novela doručování z.č. 555/2004 Sb. – od ) Činnost soudu, jejímž cílem je, aby se účastníkům i jiným FO a PO dostaly potřebné písemnosti Způsoby doručování: Při jednání nebo jiném úkonu soudu Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky – adresát musí potvrdit doručení písemnosti datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem – lhůta 3 dny od odeslání písemnosti – jinak je doručení neúčinné Na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu Prostřednictvím doručujícího orgánu (soudní doručovatelé, orgány Justiční stráže, soudní exekutoři, provozovatelé poštovních služeb a další) Prostřednictvím účastníka řízení či jeho zástupce – na jejich žádost, adresát musí přijetí písemnosti potvrdit, jinak účastník vrátí písemnost neprodleně soudu

18 Doručování Adresa pro doručování FO = kam se doručuje:
Adresa, sdělená samotným adresátem Adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti Není-li taková adresa evidována – adresa místa trvalého pobytu Adresátovi ale rovněž lze doručit na kterémkoliv jiném místě, na němž je zastižen

19 Doručování Zástupce pro doručování:
Pokud jsou s doručováním účastníkům/jejich zástupcům spojeny obtíže nebo průtahy → výzva ke zvolení si zástupce pro doručování písemností Pokud si v dané lhůtě zástupce nezvolí nebo jsou-li i u něho obtíže či průtahy s doručováním → písemnosti se doručují uložením u doručujícího soudu → písemnost se považuje za doručenou dnem uložení Doručování zástupci účastníka: Pokud je účastník zastoupen – doručuje se pouze zástupci – nestanoví-li zákon jinak Zástupci i účastníkovi se doručuje: Má-li účastník něco osobně vykonat Je-li účastník zastoupen zákonným zástupcem dle § 23 ……… Rozhodne-li tak soud

20 Doručování A. Doručování do vlastních rukou – písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud a) s možností náhradního doručení pokud adresát není zastižen na adrese pro doručování → uložení zanechání výzvy, aby si písemnost vyzvedl nelze-li výzvu zanechat → vrácení písemnosti soudu, který vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti lhůta k vyzvednutí – 10 dnů = fikce doručení – poslední den této lhůty je dnem doručení → Doručující orgán vhodí písemnost do schránky nebo Vrácení písemnosti soudu, který o tom vyvěsí sdělení na úřední desce

21 Doručování b) bez možnosti náhradního doručení
tam, kde to stanoví zákon (např. platební rozkaz) nebo nařídí předseda senátu po deseti dnech vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu nenastává fikce B. Obyčejné doručení – pokud adresát nebyl zastižen: Doručuje se vhozením do schránky = fikce doručení Pokud takto nelze doručit – písemnost se vrátí odesílajícímu soudu + v místě doručení se zanechá písemné oznámení → písemnost se doručí vyvěšením na úřední desce soudu (písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po doručení)

22 Doručování Neúčinnost doručení – slouží ke zmírnění fikce doručení
A) na návrh účastníka – účastník/zástupce se nemohli z omluvitelného důvodu s písemností seznámit lhůta k podání – 15 dní ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit B) i bez návrhu – ve věcech v § 120 odst. 2 (pouze v nesporných řízeních tam uvedených) – je-li to zřejmé z obsahu spisu → písemnost se v takovém případě považuje za doručenou dnem právní moci rozhodnutí o neúčinnosti

23 Doručování Odepření přijetí písemnosti, odmítnutí součinnosti
Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy bylo přijetí odepřeno Adresát o tom musí být poučen

24 Lhůty Základní dělení lhůt: Lhůty hmotněprávní
Lhůty procesní – zachování lhůty § 57 odst. 3 Lhůty procesní § 55 a násl.: A. Lhůty zákonné – stanoveny přímo zákonem nelze je prodloužit lze je prominout – podmínky: Zmeškání lhůty Omluvitelný důvod Návrh na prominutí podán do 15 dnů Provedení zmeškaného úkonu ne tam, kde to zákon výslovně vylučuje např. lhůta k podání odvolání x zmeškání roku (rok = určení času a místa, kdy a kde se koná jednání)– pokud není nutná přítomnost účastníka – jednání možné rozhodnout rozsudkem pro zmeškání

25 Lhůty B. Lhůty soudcovské – stanovuje je předseda senátu
lze je prodloužit nelze je prominout např. lhůta k doplnění žaloby dle § 43 C. Lhůty smíšené soud může stanovit lhůtu delší, stanovena je jen minimální délka např. lhůta k plnění

26 Lhůty Počítání lhůt: Dny – do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty Týdny, měsíce a roky – lhůta končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty není – li ho v měsíci – posledním dnem v měsíci Ustanovení související: § 56, § 111 o.s.ř.

27 Lhůty Následky uplynutí lhůty:
Zánik oprávnění – např.k podání odvolání Procesní sankce –možnost výkonu rozhodnutí, soud nepřihlédne k podání učiněnému telegraficky, pokud nebylo v dané lhůtě doplněno Vznik nových procesních povinností – detenční řízení – účinnost rozsudku zaniká uplynutím 1 roku ode dne jeho vyhlášení – ústav má povinnost propustit danou osobu


Stáhnout ppt "Procesní úkony soudu a účastníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google