Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekce Cel a daníGŘC Správa EKO daní celními orgány Ing. Naděžda Slavíková Odbor spotřebních daní GŘC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekce Cel a daníGŘC Správa EKO daní celními orgány Ing. Naděžda Slavíková Odbor spotřebních daní GŘC."— Transkript prezentace:

1 Sekce Cel a daníGŘC Správa EKO daní celními orgány Ing. Naděžda Slavíková Odbor spotřebních daní GŘC

2 Sekce Cel a daníGŘC Správce daně celní úřady Informace www.cs.mfcr.cz

3 Sekce Cel a daníGŘC

4 Sekce Cel a daníGŘC

5 Sekce Cel a daníGŘC Místní příslušnost Místní příslušnost – řídí se § 4 odst. 1 ZSDP, nejčastěji dle sídla firmy - místní šetření na odběrních místech na dožádání Místní příslušnost jednotlivých celních úřadů je stanovena přílohou 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb. o celní správě České republiky, v platném znění. Při změně místní příslušnosti se nevydává nové povolení

6 Sekce Cel a daníGŘC Přijímání návrhů návrhy na vydání příslušných povolení lze podávat již nyní nezávazný vzor návrhů na vydání povolení a další informace jsou zveřejněny a budou doplňovány na webových stránkách celní správy

7 Sekce Cel a daníGŘC Výzvy k odstranění vad návrhů § 21 odst. 8 ZSDP návrh na vydání povolení musí obsahovat náležitosti dle příslušných ustanovení zvláštního zákona. neobsahuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, vydá CÚ výzvu dle § 21 odst. 8 ZSDP, v níž stanoví lhůtu, v níž má navrhovatel chybějící, neúplné náležitosti doplnit. současně poučí o následcích nevyhovění výzvě.

8 Sekce Cel a daníGŘC Lhůty pro vydání povolení nejsou zvláštním zákonem stanoveny správce daně má v daňovém řízení postupovat bez zbytečných průtahů – ustanovení § 34c ZSDP – ochrana před nečinností. podpůrně Pokyn MF č. D – 308 – pro vydání rozhodnutí v daňovém řízení jsou stanoveny lhůty od 30 dnů do 6 měsíců – je zde upraveno i přerušení, stavení lhůt v případě vydání výzvy k doplnění návrhu, shromažďování podkladů apod.

9 Sekce Cel a daníGŘC Registrace Při splnění podmínek pro registraci – celní úřad provede registraci po nabytí účinnosti zákona obratem Přihlášky k registraci –celní úřady –webové stránky CS Není podmínkou pro vydání povolení Souvisí s první daňovou povinností

10 Sekce Cel a daníGŘC Informace o plátcích ekologických daní: identifikační údaje o subjektu údaje o typu registrace Informace o typech povolení: typ povolení identifikační údaje datum účinnosti / zániku / zrušení povolení registrační číslo odběrného místa (u daně z elektřiny) typ a výrobní číslo měřícího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo (u daně ze zemního plynu)

11 Sekce Cel a daníGŘC

12 Sekce Cel a daníGŘC

13 Sekce Cel a daníGŘC

14 Sekce Cel a daníGŘC Měření – DS povinnost prokázat –Měření stanoveným měřidlem dle zákona 505/1990 o metrologii –Měření pracovním měřidlem kalibrovaným dle zákona 505/1990 o metrologii –Odhad znalce –Propočet dle instalovaného příkonu spotřebičů a průměrné doby využití

15 Sekce Cel a daníGŘC Elektřina nezbytná pro výrobu a k udržení schopnosti vyrábět elektřinu výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující technologické zařízení pro přeměnu energie, stavební část a všechna nezbytná pomocná zařízení § 2 odst. 2 písm. a) bod 29 energetického zákona přečerpávání vody – vodní elektrárna

16 Sekce Cel a daníGŘC Daňová přiznání celní úřady webové stránky CS Pozor na lhůty pro dodatečná daňová přiznání

17 Sekce Cel a daníGŘC Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET PEPO PLYN ELEKTŘINA TEPLO od daně osvobozeno

18 Sekce Cel a daníGŘC Výroba tepla PEPO PLYN TEPLARNA od daně osvobozen Bez osvobození

19 Sekce Cel a daníGŘC Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně Držitel povolení osvobozené EP Účel osvobození Bez osvobození 30 % 70 % Zdanit 30 %

20 Sekce Cel a daníGŘC Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně Držitel povolení osvobozené EP Účel osvobození Bez osvobození Zdaněné EP méně pravděpodobné

21 Sekce Cel a daníGŘC Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně i bez daně Držitel dvou povolení EP Účel osvobození Účel prodej Zdanit Bez daně bez daně osvobozená  

22 Sekce Cel a daníGŘC Nejistota vyplývající z přechodných ustanovení – možné řešení Dodavatel Zdaněné EP Dodatečné daňové přiznání Dodavatel Dodatečné daňové přiznání Vrácení daně Odběratel od 1.1.2008 Předložení povolení Zdaněné EP Dodavatel Dodatečné daňové přiznání

23 Sekce Cel a daníGŘC Nejistota vyplývající z přechodných ustanovení – možné řešení Dodavatel Zdaněné EP Dodavatel Odběratel od 1.1.2008 podá návrh do 15.1.2008 Nezíská povolení Nezdaněné EP Dodavatel Zdanit Vynaložil úsilí ?????

24 Sekce Cel a daníGŘC Ztráty při dopravě a skladování Prokázání skutečných ztrát Posouzení zda jsou obvyklé

25 Sekce Cel a daníGŘC Zákaz dodání plynu, pevných paliv, elektřiny - § 16 č. 45., 46., 47 dodavatel (osoba definovaná v § 2 příslušných částí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů) nesmí na daňovém území dodat energetické komodity fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k jejich nabývání jako osvobozených od daně. dodavatel nesmí na daňovém území dodat energetické komodity bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k jejich nabytí bez daně. v případě porušení zákazu dodání energetických komodit osvobozených od daně, bez daně se právnická nebo podnikající fyzická osoba – dodavatel dopustí jiného správního deliktu, za nějž celní úřad uloží pokutu do 200 000 Kč.

26 Sekce Cel a daníGŘC Zákaz dodání plynu, pevných paliv, elektřiny - § 16 č. 45., 46., 47 při porušení zákazu dodání energetických komodit bez daně, a to opakovaně – celní úřad povolení k nabytí energetické komodity bez daně zruší (§ 15 odst. 2 písm. c) v případě zrušení povolení z důvodu porušování zákazu dodání energetické komodity bez daně nelze témuž navrhovateli povolení po dobu jednoho roku vydat

27 Sekce Cel a daníGŘC Zrušení povolení k nabývání EP osvob. od daně s důsledkem nemožnosti podání nového návrhu v případě zrušení povolení k nabytí energetických komodit osvobozených od daně z důvodu –použití osvobozených energetických komodit k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje a nepřiznání daně odpovídající jinému účelu použití, nebo –opakovaného uložení pokuty za spáchání jiného správního deliktu – nevedení evidencí –nelze témuž navrhovateli povolení po dobu jednoho roku vydat (§ 10 odst. 2 písm. d)

28 Sekce Cel a daníGŘC Podávání dodatečných daňových přiznání obecně platí ustanovení § 41 ZSDP DoDap na daň vyšší – plátce daně je povinen předložit DoDaP do konce měsíce následujícího po zjištění, že jeho daňová povinnost za určité zdaňovací období má být vyšší než poslední známá daňová povinnost DoDaP na daňovou povinnost nižší proti poslední známé daňové povinnosti lze platně podat jen tehdy, nejsou-li splněny podmínky pro uplatnění mimořádných opravných prostředků, a do lhůty stanovené § 47 ZSDP, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.

29 Sekce Cel a daníGŘC Podávání dodatečných daňových přiznání V případě plátců daně z EP je zvláštním zákonem stanovena kratší lhůta pro možnost podání DoDaP na nižší daňovou povinnost – 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká. Př. Za zdaňovací období leden měl plátce daně podat (řádné) daňové přiznání do 25. února Zjistí-li důvody pro podání DoDaP na nižší daňovou povinnost, může je platně podat nejpozději do 25. srpna

30 Sekce Cel a daníGŘC Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů definuje v příslušných částech, týkajících se daní z EP plátce daně a vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit – kromě dodání EP na daňovém území konečnému spotřebiteli např. spotřebou EP osvobozených od daně k jiným účelům, než na které se osvobození vztahuje plátcem daně se tak může stát i jiná osoba než dodavatel

31 Sekce Cel a daníGŘC Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů definuje v příslušných částech, týkajících se daní z EP plátce všichni plátci daně, jimž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla ve stejné lhůtě – pro podání řádného daňového přiznání – může plátce daně podat tzv. opravné daňové přiznání (§ 41 odst. 3 ZSDP)

32 Sekce Cel a daníGŘC Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně správce daně vyměří daňovou povinnost tzv. konkludentně, bez pochybností - § 46 odst. 5 ZSDP – vyznačí tuto skutečnost na daňovém přiznání po provedení tzv. vytýkacího řízení - § 43 ZSDP – vydá platební výměr proti platebnímu výměru se lze odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení podané odvolání nemá v případě platebního výměru nebo konkludentního vyměření odkladný účinek odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno

33 Sekce Cel a daníGŘC Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně správce daně může řízení doplnit a nemůže-li o odvolání sám rozhodnout nejsou důvody pro zamítnutí dle § 49 odst. 2 ZSDP neshledal důvody ani pro částečné vyhovění odvolání (autoremedura - § 49 odst. 1 ZSDP) postoupí odvolání spolu s výsledky doplněného řízení a předkládací zprávou odvolacímu orgánu k rozhodnutí.

34 Sekce Cel a daníGŘC Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně odvolacím orgánem je celní ředitelství nadřízené celnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 50 odst. 1 ZSDP) dodatečné daňové přiznání lze platně podat až poté, co existuje poslední známá daňová povinnost – tj. částka daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně (§ 41 odst. 1 ZSDP) bylo-li by tedy podáno dodatečné daňové přiznání v době, kdy poslední stanovení daňové povinnosti (konkludentně nebo platebním výměrem) není dosud pravomocné, posoudilo by se jako odvolání


Stáhnout ppt "Sekce Cel a daníGŘC Správa EKO daní celními orgány Ing. Naděžda Slavíková Odbor spotřebních daní GŘC."

Podobné prezentace


Reklamy Google