Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. října 2007Robert Pelka legislativa spotřebních daní, MF ČR Ekologické daně (zákon č. 261/2007 Sb.) AEM, SVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. října 2007Robert Pelka legislativa spotřebních daní, MF ČR Ekologické daně (zákon č. 261/2007 Sb.) AEM, SVS."— Transkript prezentace:

1 24. října 2007Robert Pelka legislativa spotřebních daní, MF ČR Ekologické daně (zákon č. 261/2007 Sb.) AEM, SVS

2 Obsah 1.Úvod 2.Systém zdanění a základní pojmy 3.Nakládání s produkty a jeho omezení 4.Povolení, doklady a evidence 5.Daně a daňová zvýhodnění 6.Souhrn

3 Ekologické daně  Daň z elektřiny, daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv  Účinnost od 1. ledna 2008  Části 45, 46 a 47 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

4 Ekologické daně  Původně jako součást fiskálně neutrální ekologické daňové reformy (EDR)  Správu daně vykonávají celní orgány  Zdaňovacím období je kalendářní měsíc

5 1.Úvod 2.Systém zdanění a základní pojmy 3.Nakládání s produkty a jeho omezení 4.Povolení, doklady a evidence 5.Daně a daňová zvýhodnění 6.Souhrn

6 Základní pojmy  Dodavatel Nabývá produkty za účelem dalšího prodeje (u elektřiny obchodník,výrobce a OTE) Může nabývat bez daně (nutné povolení)  Konečný spotřebitel Nabývá zdaněné nebo osvobozené produkty Může přeprodávat

7 Základní pojmy  Den dodání Den odečtu měřícího zařízení nebo den zjištění skutečné spotřeby (kontinuální dodávky) Den kdy nabyvatel může nakládat s produktem jako vlastník (jednorázové dodávky)

8 Daňová povinnost vzniká:  dnem dodání produktu konečnému spotřebiteli na daňovém území  spotřebou nezdaněných produktů  spotřebou osvobozených produktů pro neodpovídající účel  spotřebou produktů pro účel s vyšší sazbou daně (u plynu) Vznik daňové povinnosti

9 Plátce daně  Dodavatel při dodání produktů konečnému spotřebiteli  Spotřebitel při použití produktů k účelu, se kterým se váže vyšší daňová povinnost  Registrace při vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit přechodné období do 31.1.2008

10 1.Úvod 2.Systém zdanění a základní pojmy 3.Nakládání s produkty a jeho omezení 4.Povolení, doklady a evidence 5.Daně a daňová zvýhodnění 6.Souhrn

11 Způsoby dodání 1.Dodavatel - dodavatel 2.Dodavatel - spotřebitel 3.Dodavatel - spotřebitel 4.Spotřebitel -spotřebitel bez daně zdanění osvobozené zdaněné

12 Způsoby dodání-schéma výrobce spotřebitel dodavatel spotřebitel Z D A N Ě N Í 1 2 3 4

13 1. Dodavatel-dodavatel  Dodat bez daně lze pouze dodavateli, který je držitelem povolení  Nevzniká povinnost daň přiznat a zaplatit  Povinnost vystavit doklad o prodeji  Povinnost vedení evidence-oba dodavatelé

14 2. Dodavatel- spotřebitel: zdanění  Vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit  Dodavatel plátcem daně  Povinnost vystavit daňový doklad  Povinnost vedení evidence-dodavatel

15  Dodat osvobozené lze pouze spotřebiteli, který je držitelem povolení  Dodavatel plátcem daně  Povinnost vystavit daňový doklad s odkazem na osvobození (účel použití u plynu)  Povinnost vedení evidence-dodavatel i spotřebitel 3. Dodavatel-spotřebitel: osvobození

16 4. Spotřebitel-spotřebitel  Dodání již jednou zdaněných nebo osvobozených produktů  Nevzniká povinnost daň přiznat a zaplatit  Nevystavuje se daňový doklad ani doklad o prodeji  Nevede se evidence

17 1.Úvod 2.Systém zdanění a základní pojmy 3.Nakládání s produkty a jeho omezení 4.Povolení, doklady a evidence 5.Daně a daňová zvýhodnění 6.Souhrn

18 Povolení - osvobození  Vydává se na žádost (platnost 5 let)  Obsahové náležitost Údaje o navrhovateli Údaje o účelu použití Údaje o odběrném místě včetně schéma zapojení zařízení (u elektřiny a plynu)  Posouzení celním úřadem (~ nárokovost)

19 Povolení - osvobození  Změna údajů v povolení Změny v rejstřících: pouze evidence Změny v odběrném místě: změna povolení  Zánik povolení se zánikem schopnosti podnikat  Zrušení povolení Zneužití osvobození (daňový únik) Nevedení evidence

20 Povolení – bez daně  Vydává se na žádost (platnost 5 let)  Obsahové náležitost Údaje o navrhovateli Obchodní licence (u elektřiny a plynu)  Posouzení celním úřadem (~ nárokovost)

21 Povolení – bez daně  Změna údajů se neeviduje  Zánik povolení se zánikem schopnosti podnikat  Zrušení povolení Dodavatel víc spotřebuje než dál prodá Opakované dodání neoprávněným subjektům Nevedení evidence

22 Povolení-přechodné období  Návrh na vydání do 15.1.2008  Platí fikce oprávněného držení povolení od 1. ledna 2008 (pokud celní úřad povolení vydá)

23 Daňové doklady  Vystavení do 15 dnů ode dne dodání  Rozhodující je obsah, ne forma  Daňový doklad Při dodání konečnému spotřebiteli Při osvobození odkaz na zákon Účel použití (jen u plynu)  Doklad o prodeji Při dodání jinému dodavateli

24 Evidence  Evidují se: Nabytí Dodání Spotřeba U plynu účel použití, u pevných paliv zásoby

25 Evidence  Členění: Podle režimu dodání (zdaněné, osvobozené, bez daně) Podle subjektů (nabytí a dodání) Podle druhu pevných paliv  Evidence se uchovává 10 let  Evidovat lze elektronicky

26 1.Úvod 2.Systém zdanění a základní pojmy 3.Nakládání s produkty a jeho omezení 4.Povolení, doklady a evidence 5.Daně a daňová zvýhodnění 6.Souhrn

27 Daň ze zemního plynu  předmět daně: zemní plyn a některé další plyny KN 2711 11, 2711 21, 2711 29, 2705  základ daně: MWh spalného tepla  sazba daně: zemní plyn pro pohon motorů: postupné zvyšování z 0 Kč/MWh do výše 264,80 Kč/MWh od roku 2020 pro výrobu tepla a pohon stacionárních motorů 30,60 Kč/MWh

28 Daň ze zemního plynu: osvobození  § 8 odst 1 písm. a) pro výrobu tepla v domácnostech nebo v domovních kotelnách Domácnost: fyzická osoba nepodnikatel Domovní kotelna: nachází se v bytovém domě Osvobozený plyn lze nabýt bez povolení

29 Daň ze zemního plynu: osvobození  § 8 odst 1 písm. c) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla u generátorů s minimální stanovenou účinností pokud je teplo z KVET dodáváno domácnostem Účinnost podle § 32 zákona č. 458/2000 Sb. (vyhláška č. 150/2001 Sb.) Dodáno domácnostem = alespoň několika Dodání tepla domácnostem i přes obchodníka

30 Daň ze zemního plynu: osvobození  K výrobě elektřiny  pro metalurgické a mineralogické procesy  použité k jiným účelům než pohon motorů nebo výrobu tepla  pro výrobu energetických produktů v podniku, kde byl plyn vyroben  technické ztráty při dopravě a skladování

31 Daň z pevných paliv  předmět daně černé uhlí KN 2701, hnědé uhlí KN 2702, koks KN 2704  základ daně: GJ spalného tepla v původním vzorku  sazba daně: 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku (prokazuje doklad akreditované laboratoře)

32 Daň z pevných paliv: osvobození  pro výrobu elektřiny a pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (jako u plynu)  pohonné hmoty pro lodní dopravu  pro chemické redukční procesy ve vysokých pecích  pro jiné účely než pro pohon motorů nebo výrobu tepla

33 Daň z pevných paliv: osvobození  pro metalurgické a mineralogické procesy  pro výrobu koksu  pro technologické procesy u podniků, ve kterých byla paliva vyrobena  pro krytí technických ztrát při dopravě a skladování

34 Daň z elektřiny  předmět daně: elektřina KN 2716  základ daně: množství elektřiny v MWh  sazba daně: 28,30 Kč/MWh

35 Daň z elektřiny: osvobození na základě výroby:  ekologicky šetrná (dle definice pro účely daně)  vyrobená ze zdaněných energetických produktů v zařízení do 2 MW jm. el. výkonu  vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována

36 Daň z elektřiny: osvobození na základě spotřeby:  pro výrobu elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla  k udržení schopnosti vyrábět elektřinu  pro krytí ztrát v distribučních a přenosových soustavách

37 Daň z elektřiny: osvobození  pro hromadnou drážní dopravu  pro elektrolytické, metalurgické a mineralogické procesy

38 1.Úvod 2.Systém zdanění a základní pojmy 3.Nakládání s produkty a jeho omezení 4.Povolení, doklady a evidence 5.Daně a daňová zvýhodnění 6.Souhrn

39 Souhrn  Od 1. ledna 2008 daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a daň z pevných paliv  Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem dodání konečnému spotřebiteli  Dodat produkty osvobozené a bez daně lze pouze držitelům povolení

40 Souhrn  Při dodání se vystavuje daňový doklad nebo doklad o prodeji  Povinnost vedení evidence

41 Děkuji za pozornost Dotazy ? robert.pelka@mfcr.cz


Stáhnout ppt "24. října 2007Robert Pelka legislativa spotřebních daní, MF ČR Ekologické daně (zákon č. 261/2007 Sb.) AEM, SVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google