Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová reforma, ekologické daně a dopady na průmyslové firmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová reforma, ekologické daně a dopady na průmyslové firmy"— Transkript prezentace:

1 Daňová reforma, ekologické daně a dopady na průmyslové firmy
Dana Trezziová 64. zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu 7. června 2007

2 Reformní balíček Návrh zákona, kterým se v souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů mění některé zákony a upravující ekologické daně Část první až dvanáctá – změny v daňové oblasti Část čtyřicátášestá až čtyřicátáosmá - ekologické daně

3 Agenda Daňová reforma Audit daňových výjimek Reforma základu daně
Technická novela ZDP Ekologické daně

4 Makroekonomická data 2006 2007 Růst HDP (v %) 6,3 4,9 Inflace (v %)
2,4 2,6 Míra nezaměstnanosti (v %) 7,2 6,7 Deficit sektoru vládních institucí (v % na HDP) -3,5 -4,0 Vládní dluh (v % na HDP) 30,6 30,5 Daňová kvóta 37,0 36,3

5 Vládní program ze 17. ledna 2007
bude provedena rozsáhlá daňová reforma deficit veřejných financí se sníží pod 3 % na HDP v roce 2008 (4 % v roce 2007) daňová reforma nikomu nezvýší daňové zatížení daňová kvóta se sníží pod 34 % na HDP v roce 2009 (37 % v roce 2006)

6 Daň z přidané hodnoty zvýšení snížené sazby z 5% na 9%
ekologická paliva ve snížené sazbě (dříví, štěpky, apod.) nebude povinnost podávat DPH přiznání a souhrnná hlášení elektronicky rozšíření editační povinnosti pro správce daně vydáním závazného posouzení zda plnění podléhá standardní či snížené sazbě DPH (žádost zpoplatněna Kč) sociální bydlení

7 Daň z přidané hodnoty Měsíční dopady na domácnosti pro rok podle výše jejich příjmů při sazbě 19 % a 9% (v Kč)

8 Daň z příjmů právnických osob (DPPO)
snížení sazeb 22 % pro rok 2008 20 % pro rok 2009 19 % pro rok 2010 postupná reforma základu daně

9 Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)
změna sazeb: pouze jedna sazba 15 % změna systému základu daně – superhrubý příjem sjednocení sazby srážkové daně na 15 % (u převážné většiny položek) zrušení minimálního základu daně výdajové paušály nebudou zastropovány převod, či darování tzv. rodinných farem vyjmut z předmětu DPFO zvýšené slevy na dani daňové výhody pro důchodce

10 Daň z příjmů fyzických osob
Zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění na děti Sleva na Před změnami (2007) Po změnách (2008) poplatníka (důchodce) 7 200 Kč 0 Kč - druhého z manželů bez příjmů 4 200 Kč - poživatele částečného invalidního důchodu 1 500 Kč 2 520 Kč - poživatele plného invalidního důchodu 3 000 Kč 5 040 Kč - držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč - studujícího 2 400 Kč 4 020 Kč Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč

11 Daně z příjmů fyzických osob
Dopady změn DPFO na vybrané typy domácností zaměstnanců (v Kč měsíčně)

12 Daně z příjmů fyzických osob

13 Zdanění majetku Správa daní
možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí dle rozhodnutí obce obce budou mít možnost ovlivnit výši daňové povinnosti u daně z nemovitostí (zavedení tzv. místního koeficientu) osvobození dědictví u II. skupiny od daně dědické osvobození darů u I. a II. skupiny od daně darovací Správa daní zrušení registračních pokladen

14 Další zvažované změny 2009 – 2010
zrušení daně z převodu nemovitostí osvobození příjmů z dividend a z kapitálových výnosů Pokud stav veřejných financí dovolí!

15 Daňová progrese Mezní sazba DPFO současný stav po reformě 12 % 26,2 %
Podíl DPFO, pojistného placeného zaměstnancem a DPH na hrubé mzdě zaměstnanců v rozdělení mezd dle mezních sazeb DPFO platných v roce 2007 Mezní sazba DPFO současný stav po reformě 12 % 26,2 % 25,1 % 19 % 28,0 % 27,9 % 25 % 31,4 % 31,3 % 32 % 38,1 % 33,5 %

16 Audit výjimek a odčitatelných položek DPFO a DPPO
ZDP obsahuje 78 titulů různých forem úlev na DPFO, z toho 10 navrhovalo MF zrušit ZDP obsahuje 42 titulů různých forem úlev na DPPO, z toho 3 navrhovalo MF zrušit další návrhy na zrušení výjimek/daňových úlev diskutovány

17 Oproti původnímu návrhu MF se navrhuje u DPFO zachovat
§ 4 odst. 1 písm. w) – upravit osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, a to následujícím způsobem veřejně obch. akcie a fondy: šestiměsíční časový test neveřejně obch. akcie: pětiletý časový test navrhovaná změna se netýká CP zakoupených před účinností novely, tedy před lednem 2008 § 6 odst. 9 písm. f) – osvobození zvýhodnění poskytovaných zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu svým zaměstnancům 3. § 6 odst. 9 písm. d) - osvobození nepeněžních plnění z FKSP nebo ze zisku po zdanění osvobozeno od daně u zaměstnance, ale daňově neuznatelný náklad u zaměstnavatele (doplnění § 25 ZDP)

18 Je stále navrženo u DPFO zrušit
§ 4 odst. 1 písm. p) - osvobození plnění poskytovaných občanům v souvislosti s výkonem civilní služby § 4 odst. 1 písm. y) - osvobození úrokových výnosů z HZL § 4 odst. 1 písm. zh) - osvobození příjmů z reklam u provozovatelů ZOO § 6 odst. 9 písm. g) - osvobození příjmů členů bytových družstev z osobního plnění při svépomocné družstevní výstavbě

19 Je stále navrženo u DPPO zrušit
§ 19 odst. 1 písm. l) - osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů § 19 odst. 1 písm. u) - osvobození příjmů u odborových organizací § 19 odst. 1 písm. zd) - osvobození příjmů z reklam spojených s provozem licencované ZOO

20 Reforma základu daně Zrušení daňové uznatelnosti nákladů na závodní stravování a ponechání osvobození závodního stravování jako příjmu zaměstnance, který nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění 2. Omezení daňové uznatelnosti úroků uplatnění pravidel nízké kapitalizace i pro nespřízněné subjekty omezení uznatelnosti nákladových úroků z úvěrů a půjček dle pohyblivé úrokové sazby (jednotná úroková sazba + 4 %) omezení uznatelnosti finančních výdajů u finančního pronájmu (1% z nájemného) nevztahuje se na fyzické osoby a dále v případech, kdy výše úroku nepřesáhne 1 mil. Kč p. a.

21 Reforma základu daně Zdanění tzv. manipulačního poplatku u kurzových sázek 4. Dodanění neuhrazených závazků - zvýšení základu daně z příjmů dlužníka o hodnotu neuhrazeného závazku ke dni jeho promlčení, max. do 36 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti, pokud nebyl uhrazen 5. Zrušení možnosti daňového odpisu pohledávek splatných do

22 Reforma základu daně Odstranění nepřiměřené benevolence při uplatňování daňově uznatelných rezerv v pojišťovnictví - mírné omezení daňové uznatelnosti rezerv - nedošlo k „zastropování“ zajištění na úrovni 55 % 7. Zpřísnění tvorby opravných položek k pohledávkám, které nejsou řešeny soudně (eliminace tvorby OP nad Kč bez soudního řešení pohledávky)

23 Reforma základu daně 8. Prodloužení doby nájmu u finančního leasingu majetku zařazeného do 3. odpisové skupiny (z 3 na 10 let) a u nemovitostí (z 8 na 30 let) 9. Prodloužit dobu odpisování a dobu trvání finančního leasingu u osobních automobilů a N1 na 5 let (u odpisové skupiny 1a)

24 Hlavní změny „technické“ části novely ZDP
reakce na změnu obchodního zákoníku v oblasti přeměn společnosti („odštěpení“) a dokončení harmonizace s právem EU v oblasti přímých daní výdaje/náklady vynaložené na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců dle nového zákoníku práce rozšíření editační povinnosti pro správce daně daňová uznatelnost neprodejných zásob z důvodů eliminace jejich simulovaných prodejů ostatní změny legislativně technického charakteru

25 Výdaje vynaložené na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců (1/2)
posílení ujednání, resp. práv vyplývajících z kolektivních smluv, vnitřních předpisů, pracovních nebo jiných smluv (§ 24 odst.2 písm. j) bod 5 ZDP) přijetí široké interpretace pojmu “sociální podmínky“ zrušení z důvodů duplicity některých ustanovení (svoz zaměstnanců do zaměstnání, přechodné ubytování, penzijní a životní pojištění) nepeněžní plnění, které je u zaměstnance osvobozené od DPFO, není daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele (závodní stravování, nealko na pracovišti, nepeněžní plnění dle §6 odst. 9 písm. d) ZDP)

26 Výdaje vynaložené na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců (2/2)
zachován princip: „co u zaměstnavatele do nákladů to u zaměstnance zdaněno a zpojistněno“ daňová podpora státu systému penzijního a životního pojištění výslovně uvedena na straně zaměstnance formou osvobození do nově stanoveného sjednoceného limitu Kč ročně výjimka v případě osvobození přechodného ubytování do částky 3500 Kč měsíčně

27 Rozšíření editační povinnosti pro správce daně vydáním závazného posouzení na 4 nové okruhy
rozdělení výdajů/nákladů, které nelze přiřadit pouze k zdanitelným příjmům poměru výdajů/nákladů spojených s provozem nemovitosti používané z části k podnikatelské činnosti skutečnosti, zda se jedná o zásah do majetku technickým zhodnocením nebo opravou nebo údržbou skutečnosti, zda se jedná o výdaje/náklady vynaložené na projekty výzkumu a vývoje odčitatelné od základu daně zpoplatnění žádostí o vydání závazného posouzení ( Kč za jednu žádost)

28 Reformní balíček – změny v oblasti pojistného na veřejno-právní pojištění
zastropování pojistného na sociální a zdravotní pojištění - ročně na 48 násobek průměrné mzdy - i při souběhu příjmů ze zaměstnání a SVČ změny ve vyměřovacím základu

29 Reformní balíček do reformního balíčku i 3 nové zákony o zdanění zemního plynu, pevných paliv a elektřiny

30 Právní rámec povinnost implementovat ustanovení Směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura předpisů společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny účinnost od 1. ledna 2008

31 Předmět zdanění energetické produkty, jejichž výroba a/nebo spotřeba vede k prokazatelnému negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví zdanění: elektřina zemní plyn a některé další plyny pevná paliva

32 Systém zdanění (1/3) zdanění v okamžiku dodávky produktu dodavatelem konečnému spotřebiteli dodavatel: výrobci daného produktu nebo obchodníci konečný spotřebitel: osoba, která nabývá produkt zdaněný, příp. osvobozený od daně

33 Systém zdanění (2/3) dodání mezi dodavateli:
obchodují s produktem bez daně nabytí produktu bez daně na základě povolení povinnost vést evidenci dodání konečnému spotřebiteli: vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit aplikace případných osvobození od daně

34 Systém zdanění (3/3) dodání zdaněného produktu:
nevzniká povinnost daň přiznat a zaplatit subjekty nejsou zatíženy žádnými administrativními povinnostmi

35 Daň z elektřiny předmět daně: elektřina KN 2716
základ daně: množství elektřiny v MWh sazba daně: 28,30 Kč/MWh

36 Daň z elektřiny - osvobození od daně
na základě výroby: ekologicky šetrná (dle definice pro účely daně) vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebovaná vyrobená ze zdaněných energetických produktů na základě spotřeby: pro výrobu elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pro krytí ztrát v distribučních a přenosových soustavách pro hromadnou drážní dopravu pro elektrolytické, metalurgické a mineralogické procesy

37 Daň ze zemního plynu předmět daně: zemní plyn a některé další plyny KN , , , 2705 základ daně: MWh spalného tepla sazba daně: zemní plyn pro pohon motorů: postupné zvyšování z 0 Kč/MWh do výše 264,80 Kč/MWh od roku 2020 (ve smyslu současného stavu zákona o spotřebních daních) pro výrobu tepla a pohon stacionárních motorů 30,60 Kč/MWh

38 Daň ze zemního plynu - osvobození od daně
dodání zemního plynu pro domácnosti pro výrobu tepla pro výrobu elektřiny a pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla u generátorů s vysokou účinností, pokud dodávají teplo domácnostem pohonné hmoty pro lodní dopravu pro metalurgické a mineralogické procesy použité k jiným účelům než pohon motorů nebo výroba tepla pro výrobu energetických produktů technické ztráty při dopravě a skladování

39 Daň z pevných paliv předmět daně: černé uhlí KN 2701
hnědé uhlí KN 2702 koks KN 2704 základ daně: GJ spalného tepla v hořlavině sazba daně: 8,50 Kč/GJ spalného tepla v hořlavině

40 Daň z pevných paliv - osvobození od daně
pro výrobu elektřiny a pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla u generátorů s vysokou účinností, pokud dodávají teplo domácnostem pohonné hmoty pro lodní dopravu pro chemické redukční procesy ve vysokých pecích pro metalurgické a mineralogické procesy pro výrobu koksu pro jiné účely než pro pohon motorů nebo výrobu tepla pro technologické procesy v podniku, ve kterém byla paliva vyrobena pro krytí technických ztrát při dopravě a skladování

41 Dopady původní odhad MF: výnos veřejných rozpočtů ve výši 4,3 mld. Kč v roce 2008 (bez DPH) zvýšení pro domácnosti: cen elektřiny % cen uhlí % průměrných nákladů za energii + 3,3 %

42 Správa daně vykonávaná celními orgány
kromě výběru daně rovněž vydávání povolení k nabývání energetických produktů bez daně a k nabývání energetických produktů osvobozených od daně správa daně založena zejména na evidenci a vystavovaných dokladech

43 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Daňová reforma, ekologické daně a dopady na průmyslové firmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google