Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.přednáška."— Transkript prezentace:

1 4.přednáška

2 HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
§ 132 Základní ustanovení § 132a Prevence rizik § 132b Odborná způsobilost § 133 Povinnosti zaměstnavatele § 133a OOPP, pracovní oděvy a obuv § 133b Bezpečnostní značky a signály § 133c Povinnosti zaměstnavatele při PÚ a NPL

3 § 133 Povinnosti zaměstnavatele
Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti

4 § 133Povinnosti zaměstnavatele
informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena

5 Kategorie práce Práce 2.,3. 4. KATEGORIE návrh na zařazení oznámit
do 30 dnů ode dne zahájení práce jinak pokuta do výše Kč

6 § 133Povinnosti zaměstnavatele
zajistit, aby stanovené práce vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči

7 § 133Povinnosti zaměstnavatele
zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování

8 Školit Ověřovat Vyžadovat Kontrolovat

9 § 133Povinnosti zaměstnavatele (seznámení s riziky)
Zajistit informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. těhotné a kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství nebo kojení

10 Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance,
při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů,

11 § 133Povinnosti zaměstnavatele
umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním BOZP zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, nepoužívat takového způsobu odměňování, který by vedl při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

12 § 133Povinnosti zaměstnavatele
zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy

13 ZÁKON 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Zakazuje se kouřit Při práci, jestliže v důsledku kouření může dojít k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví nebo majetku, na schůzích, poradách a jednáních konaných v uzavřených prostorách, v pracovních místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci Ve školách s výjimkou vyhrazených prostorů

14 § 133Povinnosti zaměstnavatele
O školeních, informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci.

15 § 133Povinnosti zaměstnavatele
*Těhotným a kojícím ženám přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

16 § 133Povinnosti zaměstnavatele
Pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností zajišťovat úpravu pracovních podmínek

17 § 133a Osobní ochranné pracovní prostředky
Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, Osobní ochranné pracovní prostředky musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené NV

18 NAŘÍZENÍ VLÁDY 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
osobní ochranné prostředky Zamtel smí pořizovat pouze prostředky, které jsou prokazatelně ve shodě s tímto nařízením

19 §133a Osobní ochranné pracovní prostředky
též pracovní oděv nebo obuv mycí, čisticí a dezinfekční prostředky ochranné nápoje

20 §133a Osobní ochranné pracovní prostředky
Údržba Kontrola jejich používání. bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním! NV

21 Prováděcí legislativa
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

22 Ochranné prostředky musí
být účinné proti vyskytujícím se rizikům nesmí představovat další riziko, odpovídat podmínkám na pracovišti být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředky seznámeni.. Způsob, podmínky a dobu používání – na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště

23 § 133b Bezpečnostní značky a signály
Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a zavést signály seznámit s nimi zaměstnance obrazové, zvukové nebo světelné

24 § 133b Bezpečnostní značky a signály
NAŘÍZENÍ VLÁDY 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

25 *značky vhodné pro dané prostředí
*odolné *viditelné *kontrastovat s prostředím *neoslňovat *piktogram jednoduchý, srozumitelný *nouzový zdroj energie *únik – viditelné značky *zachování vzhledu značek *ne více značek blízko sebe *charakteristika značek dle druhů *značení nebezpečných látek *signály pro zahájení – trvání – ukončení činnosti *srozumitelnost hlasových signálů *účinnost signálů rukou

26 Přílohy NV Tabulka barev značek a světelných signálů
Barevné značení označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob Značky zákazu Značky výstrahy Značky příkazu Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty Kódy zvukových signálů, signály rukou a hlasové signály

27 Barvy barva účel informace červená zákaz nebezpečí přerušit …
Žlutá nebo oranžová výstraha buď opatrný.. modrá příkaz použij ochranné prostředky… zelená nouzový východ 1.pomoc bezpečí Označení východu…

28 § 133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neměnit stav na místě úrazu

29 § 133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance

30 Prováděcí legislativa
NAŘÍZENÍ VLÁDY 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

31 Jedno vyhotovení záznamu o úrazu
§ 133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

32 evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi
§ 133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny.

33 Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu
§ 133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

34 která vznikla na pracovištích zaměstnavatele,
§ 133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na pracovištích zaměstnavatele, a zajistí odstraňování takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání.

35 Prováděcí legislativa
NAŘÍZENÍ VLÁDY 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí povolání

36 NV číslo 290/1995 Sb. „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava…“

37 Pracovní úraz není Na cestě do zaměstnání a zpět
Při stravování a ošetření Vybočení

38 Pracovní úraz Jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly pracovníkovi způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů 1. při plnění pracovních úkolů 2. nebo v přímé souvislosti s nimi 3. nebo pro plnění pracovních úkolů


Stáhnout ppt "4.přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google