Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Posuzování bezpečnosti u provozovaných strojů TÜV NORD Czech,s.r.o. - Ing. František Valenta Tel.296 587 237 -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Posuzování bezpečnosti u provozovaných strojů TÜV NORD Czech,s.r.o. - Ing. František Valenta Tel.296 587 237 -"— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Posuzování bezpečnosti u provozovaných strojů TÜV NORD Czech,s.r.o. - Ing. František Valenta Tel.296 587 237 - valenta@tuev-nord.cz - mob.606 690 205

2 2. SKUPINA – Provozované výrobky - Bezpečnost strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí nařízení vlády NV č. 378/2001 Sb minimální požadavky na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a 309/2006 Sb., (MPSV – SÚIP (ČÚBP) – OIP (IBP) – zákon č. 251/2005 Sb.

3 Bezpečnost provozovaných strojních zařízení dle nařízení vlády čís. 378/2001 Sb., nařízení vlády čís. 378/2001 Sb., s účinností o d 1.1.2003 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

4 S uvedením minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušné riziko vytvářené daným zařízením. Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Rady 89/655/EHS), na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis.

5 Požadovaná technická dokumentace, kterou vypracovává a předává výrobce: Průvodní dokumentace – soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení (nikoliv elektrická), jakož i pokyny pro případnému výměnu nebo změnu částí zařízení.

6 Provozní dokumentace soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel. Místní provozní bezpečnostní předpis Místní provozní bezpečnostní předpis předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

7 Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace od výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel (uživatel) místním provozním bezpečnostním předpisem.

8 Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musím být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost kontrol jinak. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

9 Zákon 262/2006 Sb., ze dne 21.dubna 2006 zákoník práce Část pátá Hlava 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §101 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).

11 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která zůstává uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštním právním předpisem, je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

12 §102 Zaměstnavatel je povinenZaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečností a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik odstraňovat je a nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je a nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

13 Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činiteleZaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.

14 je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržovat metody a způsob zajištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu.K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zajištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu.

15 Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí Omezování vzniku rizik Odstraňování rizik u zdroje jejich původu Přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnancům s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví. Nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologiemi a pracovními postupy

16 Zák.262/2006 Sb. Část pátá – Hlava 1 - §102, čl.7 Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, Kontrolovat jejich účinnost dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

17 Zákon 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

18 HLAVA I §1 Úvodní ustanovení Tento zákon zapracovává příslušné předpis Evropských společenství např: Směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12.června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

19 Směrnici Rady 89/655/EHS ze dne 30.listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, upravuje v návaznosti na zákon ČR č.262/2006 Sb. (zákoník práce), další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle §3 zákoníku práce

20 §4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

21 –Vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, –Vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek –Pravidelně řádně udržovány, kontrolovány, a revidovány. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní přepis.

22 §5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organizmus.

23 Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba vykonávání takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, Nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiál Byli chráněni proti pádu nebo zřícen Nebyli ohroženi dopravou na pracovištích

24 Na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak a nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví zejména páteř. Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.

25 §6 Bezpečnostní značky, značení a signály Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.

26 §9 Odborná způsobilost Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen „zajišťování úkolů v prevenci rizik“) s ohledem na –Nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, –Základní znalosti a dovednosti zaměstnanců –Počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonanou práci.

27 Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

28 §10 Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je –alespoň střední vzdělání a maturitní zkoušku, –odborná praxe 1. v délce alespoň 3 let 2.v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání. 3.v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. c)doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.

29 TÜV NORD Czech,s.r.o. - Ing. František Valenta Tel.296 587 237/ valenta@tuev-nord.cz /mob.606 690 205 valenta@tuev-nord.cz


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Posuzování bezpečnosti u provozovaných strojů TÜV NORD Czech,s.r.o. - Ing. František Valenta Tel.296 587 237 -"

Podobné prezentace


Reklamy Google