Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. P OVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI BOZP. P ROGRAM PŘEDNÁŠKY Právní úprava Základní zásady při zajištění BOZP v podniku Prevence rizik Povinnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. P OVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI BOZP. P ROGRAM PŘEDNÁŠKY Právní úprava Základní zásady při zajištění BOZP v podniku Prevence rizik Povinnosti."— Transkript prezentace:

1 3. P OVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI BOZP

2 P ROGRAM PŘEDNÁŠKY Právní úprava Základní zásady při zajištění BOZP v podniku Prevence rizik Povinnosti zaměstnavatele (podle ZP aj.) Další povinnosti zaměstnavatele

3 1.1 P RÁVNÍ ÚPRAVA Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. (§ 101 – 108 + další ustanovení)  základní zásady  prevence rizik  povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance, účast zaměstnanců na řešení BOZP Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,na organizaci práce a pracovní postupy,  bezpečnostní značky a signály  rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma  zákaz výkonu některých prací  odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost  zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracpr. vztahy, aj. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§ 37 - § 42)  kategorizace prací  rizikové práce  financování ochrany zdraví při práci Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (§ 9, § 18a, § 35a, § 40, § 77)  pracovnělékařská péče

4 1.2 P RÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY K ZAJIŠTĚNÍ BOZP + POKYNY Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP :  předpisy na ochranu života a zdraví,  předpisy hygienické a protiepidemické,  technické předpisy, technické dokumenty a technické normy,  stavební předpisy,  dopravní předpisy,  předpisy o požární ochraně,  předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky, aj.  pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP :  konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci (nadřízenými) ZP § 349

5 2. Z ÁKLADNÍ ZÁSADY Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP :  Jak: s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce,  Pro koho: nejen pro zaměstnance, ale i všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích  Postup  vhodná organizace BOZP a přijímání opatření k prevenci rizik Odpovědnost:  Péče o BOZP  součást pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení Zaměstnanci více zaměstnavatelů na 1 pracovišti:  vzájemné písemné informování o rizicích a přijatých opatřeních,  spolupráce při zajištění BOZP pro všechny zam. na pracovišti,  koordinace prováděných opatření k BOZP a postupů,  informování vlastních zaměstnanců, aj. Náklady na zajištění BOZP  hradí zaměstnavatel (nesmí přenést na zaměstnance) ZP § 101

6 3.1 P ŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – PREVENCE RIZIK Pojmy:  riziko, nebezpečí, ohrožení Prevence rizik = opatření (předpisy+zaměstnavatel), jejichž cílem je:  předcházet rizikům,  odstraňovat rizika,  minimalizovat působení neodstranitelných rizik.   Odpovědnost:  zaměstnavatel Kdo hodnotí rizika:  Zaměstnavatel  Zaměstnanec  Externí specialista ZP § 102, Zák. č. 309/2006 Sb.

7 3.2 P OSTUP PŘI PREVENCI RIZIK PODLE ZÁK. Vyhledávání nebezpečných činitelů, procesů pracovního prostředí, pracovních podmínek Zjišťování jejich příčin a zdrojů Vyhledávání a hodnocení rizik Přijímání opatření k jejich odstranění + další opatření Vyhodnocení rizik a přijímání opatření k omezení jejich působení (minimalizace ohrožení BOZP) odstranitelná rizika neodstranitelná rizika dokumentace + kontrola

8 3.3 P REVENCE RIZIK : VŠEOBECNÉ ZÁSADY 1. omezování vzniku rizik, 2. odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 3. přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezit působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 4. nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních podmínkách novými technologickými a pracovními postupy, 5. nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, 6. omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících nejvyšší přípustné hodnoty a dalších rizik, 7. plánování s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 8. přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany, 9. opatření k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 10. udílení vhodných pokynů k zajištění BOZP.

9 3.4 D ALŠÍ OPATŘENÍ ZAMĚSTNAVATELE • opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí • havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí, evakuace zaměstnanců, okamžité opuštění pracoviště. • poskytování a zajištění první pomoci • spolupráce se zařízením pracovnělékařské péče, • určení zaměstnanců, jejich vyškolení, vybavení. • přizpůsobování opatření, kontrola jejich účinnosti a dodržování, zajišťování zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

10 4. P OVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Oblasti:  Informování zaměstnanců  Školení zaměstnanců  Způsobilost zaměstnanců  Odměňování zaměstnanců  Kouření a alkohol na pracovišti  Pracovnělékařská péče  Zvláštní podmínky  Poskytování OOPP a dalších prostředků  Pracovní úrazy a nemoci z povolání ZP § 103, 104, 105

11 4.1 I NFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla zařazena jím vykonávaná práce. Zajistit zaměstnancům přiměřené info a pokyny o BOZP  seznámení s riziky a výsledky jejich vyhodnocení + ochranou před jejich působením  zejména: zam. v PP na dobu určitou, agenturní zam., mladiství Přiměřené info a pokyny o BOZP a dalších opatřeních pro zaměstnance jiného zaměstnavatele. Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence vedené v souvislosti s BOZP. Kdy poskytovat info a pokyny :  při přijetí, převedení, přeložení zaměstnance,  změně pracovních podmínek nebo prostředí,  zavedení nebo změně pracovních prostředku, technologie a pracovních postupů. + vedení dokumentace o informacích a pokynech

12 4.2 Š KOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP   doplňují odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,  týkají se práce a vztahují se k rizikům. Pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, Kdy provádět školení :  při nástupu, změně pracovního zařazení a druhu práce,  při zavedení nové technologie, změně výrobních a pracovních prostředků/technologických/pracovních postupů,  v dalších případech. Zaměstnavatel sám určuje :  obsah a četnost školení,  způsob ověřování znalostí zaměstnanců,  způsob vedení dokumentace.

13 4.3 Z PŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal  jeho schopnostem,  jeho zdravotní způsobilosti.

14 4.4 O DMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Nepoužívat způsobu odměňování, kdy  zaměstnanci jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví,  použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení BaZ zaměstnanců.

15 4.5 K OUŘENÍ A ALKOHOL Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného předpisy. Určit ve vnitropodnikových předpisech, kdo může zaměstnanci nařídit zkoušku na alkohol (resp. jiné látky).

16 4.6 P RACOVNĚLÉKAŘSKÁ PÉČE Sdělit zaměstnancům :  které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči (neplatí svobodná volba lékaře),  jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se prohlídek v předepsaném rozsahu. Zajistit, aby stanovené práce vykonávali pouze zaměstnanci s platným zdravotním průkazem, zvl. očkováním, dokladem o odolnosti vůči nákaze. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Zabezpečit mimořádná měření faktorů pracovních podmínek na žádost zařízení pracovnělékařské péče. Poskytovat zařízením pracovnělékařské péče informace nutné k ochraně zdraví při práci. ZP § 103 § 9, § 18a, § 35a, § 40, § 77, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

17 4.7 Z VLÁŠTNÍ PODMÍNKY Těhotné, kojící ženy, matky:  seznámit s riziky a možnými účinky,  seznámení s opatřeními ke snížení rizika psychické a fyzické únavy,  přizpůsobit prostory na pracovišti pro jejich odpočinek. Mladiství  zvláštní úprava pracovních podmínek  zaměstnávat je pouze přiměřenými a nezakázanými pracemi,  ve stanovené případě zajistit jejich vyšetření lékařem pracovnělékařské péče,  zajistit přiměřené informace a pokyny o BOZP, aj. Osoby se zdravotním postižením:  úprava pracovních podmínek a pracovišť,  zřízení chráněných pracovních míst a dílen,  zaškolení a zaučení, zvyšování kvalifikace. ZP §103, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247

18 4.8 P OSKYTOVÁNÍ OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky = ochranné prostředky, které  musí chránit zaměstnance před riziky,  nesmí ohrožovat jejich zdraví,  nesmí bránit při výkonu práce,  musí splňovat požadavky stanovené předpisy. Zaměstnavatel je povinen  poskytovat OOPP zaměstnancům, tam kde nelze rizika odstranit nebo omezit jiným způsobem (technika, organizace práce),  poskytovat jako OOPP také pracovní oděv nebo obuv (mimořádné opotřebení nebo znečištění, ochranná funkce),  zpracovat seznam všech potřebných OOPP, udržovat je v použitelném stavu, kontrolovat jejich používání a zabezpečovat řádné hospodaření s nimi. ZP § 104

19 4.8 P OSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ Zaměstnavatel je dále povinen  poskytovat mycí, čisticí a dezinfekční prostředky,  poskytovat ochranné nápoje (při nevyhovujících mikroklimatických podmínkách). Poskytování OOPP a dalších prostředků:  bezplatně,  na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce,  v případě OOPP nelze nahradit jejich poskytování finančním plněním.

20 4.9 S OUHRN POVINNOSTÍ PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH 1. Provést některé neodkladné úkoly 2. Zajistit místo úrazu a neměnit stav na místě úrazu 3. Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu 4. Ohlásit úraz stanoveným orgánům a institucím. 5. Informovat zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance (pokud se jednalo o zaměstnance jiného zaměstnavatele). 6. Evidovat všechny úrazů v knize úrazů (i když nezpůsobily pracovní neschopnost). 7. Vyhotovovat záznamy a vést dokumentace o pracovních úrazech (v případě pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance). 8. Odesílat záznamy o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 9. Přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. ZP § 105, 273, 366, 380

21 4.10 P OVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI NEMOCECH Z POVOLÁNÍ Evidovat zaměstnance s uznanou nemocí z povolání, která vznikla na jeho pracovištích. Uplatňovat opatření k odstranění nebo minimalizaci rizikových faktorů vyvolávajících ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

22 5. D ALŠÍ VYBRANÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Pracoviště a pracovní prostředí Výrobní a pracovní prostředky a zařízení Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy Bezpečnostní značky a značení, signály Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

23 5.1 P RACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Zajistit takové vybavení a konstrukční uspořádání pracoviště, aby pracovní podmínky z hlediska BOZP odpovídaly požadavkům na pracovní prostředí (bezpečnostním, hygienickým), v oblastech:  prostory určené pro práci, chodby, schodiště, komunikace  osvětlení, mikroklimatické podmínky  prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání věcí, odpočinek, stravování  únikové cesty, východy a dopravní komunikace  údržba, úklid, čištění  prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání zdravotnické záchranné služby

24 5.2 V ÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci Požadavky :  vybavení ochrannými zařízeními  ergonomické požadavky x nepříznivé faktory pracovních podmínek  údržba, kontrola revize

25 5.3 P OŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY Organizovat práci a stanovit pracovní postupy, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování, aby zaměstnanci:  nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus (jinak přestávky + omezená doba výkonu činnosti),  nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými materiály/předměty,  byli chráněni proti pádu nebo zřícení,  nebyli ohroženi dopravou,  nepracovali osamoceně bez dohledu (na pracovišti se zvýšeným rizikem),  nevykonávali ruční manipulaci s břemeny ohrožující zdraví.

26 5.4 B EZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A ZNAČENÍ, SIGNÁLY Na pracovišti, kde se vykonávají práce, při nichž může dojít k poškození zdraví :  umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály,  seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnosti značky, značení a signály :  poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP  druhy: obrazové, zvukové, světelné (zej.)


Stáhnout ppt "3. P OVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI BOZP. P ROGRAM PŘEDNÁŠKY Právní úprava Základní zásady při zajištění BOZP v podniku Prevence rizik Povinnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google