Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP Lucie Václavková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení zaměstnanců v oblasti BOZP Lucie Václavková."— Transkript prezentace:

1 Školení zaměstnanců v oblasti BOZP Lucie Václavková

2 Osnova přednášky  Právní úprava  Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance  Hlavní zásady  Pro koho se zajišťuje školení  Druhy školení + specifika  Ověřování znalostí  Dokumentace vedená zaměstnavatelem  Využití e-learningu

3 1. Právní úprava  Směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci »informace a pokyny pro zaměstnance »školení zaměstnanců  jak, kdy, náklady, aj.  Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. »povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance »povinnost zajistit školení »informování a pokyny pro zaměstnance »zaškolení nebo zaučení zaměstnance »co se považuje za právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání »odpovědnost podnikatele za způsobilost a znalost  Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4 2.1 Povinnosti zaměstnavatele  Seznámit zaměstnance nastupujícího do práce s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP (ZP § 37 odst. 5)  Zajistit zaměstnancům přiměřené info a pokyny o BOZP  seznámení s riziky a výsledky jejich vyhodnocení + ochranou před jejich působením »zejména: zam. v PP na dobu určitou, agenturní zam., mladiství (ZP § 103 odst. 1, písm.f)  Přiměřené info a pokyny o BOZP a dalších opatřeních pro zaměstnance jiného zaměstnavatele (ZP § 103 odst. 1, písm. g)  Informovat těhotné zaměstnankyně, kojící matky, matky do 9 měsíce po porodu o expozici rizikových faktorů, vlivu na plod, těhotenství, kojení a opatřeních (ZP § 103 odst. 1)  Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (ZP § 103 odst. 2)  Zaškolení nebo zaučení zaměstnance vstupujícího do zaměstnání bez kvalifikace, resp. přechází na nové pracoviště/nový druh práce (ZP § 228, odst. 1,2)  Vedení dokumentace o informacích a pokynech, školení (ZP § 103 odst 1 a 2)

5 2.2 Práva a povinnosti zaměstnance  Právo na informace o rizicích své práce, opatřeních na ochranu před působením rizik (ZP § 106 odst. 1)  Povinnost účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření znalostí (ZP § 106 odst. 4.)

6 3. Hlavní zásady při zajišťování školení  Forma školení, info a pokynů  zejména seznámení s: »riziky, »výsledky vyhodnocení rizik, »přijatými opatřeními na ochranu před působením rizik souvisejících s výkonem práce.  Odpovědnost za zajištění školení  zaměstnavatel/vedoucí zaměstnanci.  Konání školení  v rámci pracovní doby, povinná účast (řešení nepřítomnosti zaměstnance).  Obsah školení  zohledňuje současný stav BOZP + prostor pro obecné zásady.  Více zaměstnavatelů  vzájemná informovanost, spolupráce zaměstnavatelů, informace a pokyny pro zaměstnance jiného zaměstnavatele.

7 4. Pro koho se zajišťuje školení  Pro zaměstnance v PP, DPP, DPČ  řadové i vedoucí zaměstnance.  Pro zaměstnance, kteří měli z různých důvodů přestávku po několik měsíců.  Pro cizí zaměstnance k němu vyslané jinými zaměstnavateli+jiné osoby zdržující se na jeho pracovištích.  Pro zaměstnance v odborných profesích (požadováno osvědčení na základě zkoušky).  Pro cizí státní příslušníky.

8 5. Druhy školení  Školení při nástupu do práce  Zaškolení/zaučení pro zaměstnance vstupující do PP bez kvalifikace  Opakovaná školení zaměstnanců  Školení zaměstnanců v odborných profesích

9 5.1 Školení při nástupu do práce  2 části: »vstupní obecné školení »vstupní školení na pracovišti  Určeno pro: řadové i vedoucí zaměstnance  Provádí se: při nástupu do práce  před započetím výkonu práce  Na závěr  ověření znalostí účastníků  Obsah: pracovní řád, právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, rizika vztahující se k práci, zásady bezpečného chování, aj.

10 5.1.1 Vstupní obecné školení  Kdo: osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP (bezpečnostní technik)  Komu: pro zaměstnance »při přijetí do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou (jmenováním), kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele, »při přijetí do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele (domáčtí zaměstnanci), »pracující na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, »kteří z různých důvodů měli delší přestávku v zaměstnání, »vyslané na práci u něj jinými zaměstnavateli.  Rámcový obsah školení Rámcový obsah školení

11 5.1.2 Školení na pracovišti  Kdo: nadřízený zaměstnance s osvědčením o absolvovaném školení pro vedoucí zaměstnance  Komu: pro zaměstnance: »při jejich nástupu do práce, »při změně pracovního zařazení, »při změně druhu práce, »při zavedení nové technologie nebo změně výrobních a pracovních prostředků/technologických anebo pracovních postupů, »v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP.  Rámcový obsah školení Rámcový obsah školení

12 5.2 Zaškolení nebo zaučení pro zaměstnance  pro zaměstnance vstupující do pracovního poměru bez kvalifikace (příp. přechod na nový druh práce)  povinnost zaměstnavatele: »zabezpečit získání kvalifikace zaučením či zaškolením, »po skončení vydat zaměstnanci „osvědčení“.  Vzor vydaného osvědčení Vzor vydaného osvědčení

13 5.3 Opakované školení zaměstnanců  Kdy: během pracovního poměru vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost  pravidelně  Kdo a pro koho: »nadřízený zaměstnance s osvědčením o absolvovaném školení pro vedoucí zaměstnance – pro řadové zaměstnance »bezpečnostní technik – pro vedoucí zaměstnance  Lhůty: »stanoví zaměstnavatel na základě zhodnocení rizik a přijatých opatření, rozsahu předpisů aj.  ve vnitřním předpise, KS, pracovním řádu, aj. »obvykle: 1 – 2 roky pokud není stanoveno jinak  Rámcový obsah školení Rámcový obsah školení

14 5.4 Školení zaměstnanců v odborných profesích  Pro koho: pro profese, kde je vyžadován doklad o kvalifikaci na základě školení a zkoušek a opakovaných přezkušování  Kdo: revizní technici/akreditovaná školící zařízení  Lhůty: »stanoveny ve zvláštních právních předpisech

15 5.5.1 Specifika školení pro vedoucí zaměstnance  Pro: pro zaměstnance ve vedoucích funkcích,  Obsah školení rozsáhlejší než pro řadové zaměstnance  musí být seznámeni s předpisy k zajištění BOZP (pr. + ost.), které se vztahují k práci všech jejich podřízených  Kdo: »bezpečnostní technik

16 5.5.2 Zahrnutí výcviku do školení výcvik  školení doplněné o praktickou část  Pro: zaměstnance vystavené zvýšené míře ohrožení života a zdraví př. významné změny, návrat zaměstnanců do práce, zaměstnanci bez kvalifikace  Kdo: určený zaměstnanec s potřebnou kvalifikací  Zaměstnavatel určuje obsah, rozsah školení, výběr činností, aj.

17 5.5.3 Specifika při zaměstnávání cizích státních příslušníků  veškeré písemnosti v mateřském jazyce, zejména: »osnovy školení, »obecné zásady bezpečného chování, »výpisy z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, »pokyny, aj.

18 6. Ověřování znalostí  všechny druhy školení musí skončit ověřením znalosti proškoleného zaměstnance:  Formy ověření znalostí: »ústní pohovor, »písemný test, »komisionální zkouška (ústně, písemně, kombinace).  podle druhu a rozsahu školení  Účel  ověřit získané znalosti zaměstnanců + prokázat způsobilost k výkonu práce  Zaměstnanec neprospěje: »opakuje zkoušku, »nesplňuje předpoklady pro výkon práce + musí být přeřazen na jinou práci.

19 7. Dokumentace vedená zaměstnavatelem ke školení  povinnost zaměstnavatele  prokazuje tím, že: »splnil všechny povinnosti vztahující se k seznámení zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, »informoval své zaměstnance o rizicích souvisejících s výkonem jejich práce a opatřením na ochranu před působením těchto zdrojů rizik, »vydal konkrétní pokyny pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci.  Doporučená dokumentace: »Vnitřní předpis zaměstnavatele týkající se školení »Prohlášení zaměstnance, že byl proškolen (někdy součást záznamu) »Záznam o školení »Doklad o ověření znalostí »Doklad o absolvování odborných kursů a přezkoušení vydaný příslušnou autorizovanou osobnou nebo vzdělávací agenturou

20 7.1 Záznam o školení  Měl by obsahovat: »údaje o organizaci (název, sídlo, razítko, podpis, aj.) »základní údaje o školení (místo, druh, datum, aj.), »osnovu školení, »způsob a výsledek ověření znalostí, »jméno a podpis školitele, »prezenční listinu (jméno a podpis zaměstnance). pozn.: někdy zahrnuje i prohlášení zaměstnance (viz. předch. Vzory: »Záznam o školení zaměstnancůZáznam o školení zaměstnanců »Záznam o školení vedoucích zaměstnancůZáznam o školení vedoucích zaměstnanců »Prezenční listina zaměstnancůPrezenční listina zaměstnanců »Prezenční listina vedoucích zaměstnancůPrezenční listina vedoucích zaměstnanců »Prohlášení zaměstnanceProhlášení zaměstnance

21 7.1.2 Osnova školení  Musí z ní být zřejmé: »jaké požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a požadavky zaměstnavatele byly předmětem školení, »jaká opatření a postupy musí zaměstnanci dodržovat a naplňovat s ohledem na zajištění podmínek BOZP.  Obsah: »číslo předpisu, název předpisu, příslušný paragraf/článek, »vychází z konkrétních podmínek pracoviště, »u vedoucích zaměstnanců obsažnější než u řadových zaměstnanců, »u obecného vstupního obecnější než u vstupního na pracovišti, »u opakovaného nutné aktualizovat s ohledem na měnící se předpisy, aj.

22 8. Využití e-learningu při školení BOZP  pro organizace provozující činnost převážně administrativního charakteru  př. bankovnictví, pojišťovnictví, služby, veřejná správa, aj.  Výhody: »interaktivita, »úspora času a nákladů, »flexibilita z hlediska času i místa konání, »snadná organizace, aj.  Nevýhody: »závislost na technologiích, »není vhodné pro všechny typy školení.  Forma: »kurz + ověřování znalostí  Příklad Příklad


Stáhnout ppt "Školení zaměstnanců v oblasti BOZP Lucie Václavková."

Podobné prezentace


Reklamy Google