Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky
ÚVOD

2 Rozdělení elektrických zařízení
(ČSN ) Podle účelu: Øsilová - sloužící k výrobě, přeměně, přenosu, a rozvodu energie a k její přeměně na jiný druh energie nebo práci Øsdělovací - sloužící k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoliv formě Øřídící - slouží k ovládání, řízení, ochraně, měření a kontrole . zvláštní - k jiným účelům (např. zdravotnická)

3 Podle napětí: mezi vodičem a zemí mezi vodiči
malého napětí /mn/ do 50 V st. do 50 V st. (kategorie I) 120V ss V ss. nízkého napětí /nn/ nad 50 V nad 50 V (kategorie II) do 600 V do 1000 V st. do 1500 V ss. vysokého napětí /vn/ nad 0.6 kV nad 1 kV (kategorie A) do 30 kV do 52 kV velmi vys. nap. /vvn/ od 30 kV od 52 kV (kategorie B) do 171 kV do 300 kV zvlášť vys. nap. /zvn/ od 300 kV (kategorie C) do 800 kV ultra vys. nap. /uvn/ nad 800 kV (kategorie D) Do 1000 V Nad

4 Podle frekvence: střídavá silová - nízkofrekvenční /nf/ do 60 Hz
- středo frekvenční /sf/ nad 60 Hz do 1000 Hz - vysokofrekvenční /vf/ nad 1000 Hz střídavá sdělovací - nízkofrekvenční /nf/ do 9 kHz - vysokofrekvenční/vf/ nad 9 kHz do 3 THz Podle nebezpečí úrazu proudem: silnoproudá - při obvyklém užívání mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, zvířatům nebo věcem slaboproudá - při obvyklém provozu nemohou tyto proudy vzniknout

5 Podle provozní spolehlivosti:
se zvýšenou provozní spolehlivostí - hlavním účelem je ochrana života, zajištění chodu důležitých zařízení s obvyklou provozní spolehlivost - selhání zařízení může způsobit ohrožení osob nebo zastavení výroby jednoduchá zařízení - selhání zařízení nemůže způsobit ohrožení osob ani výroby

6 Oddělení obvodů nebo zařízení
elektrické oddělení - s výjimkou ochranného vodiče není vodivé spojení obvodů ochranné oddělení obvodů - dokonalé oddělení obvodu od napájecího obvodu polohové oddělení obvodů - oddělené umístění obvodů v jednom prostoru (bez přepážek) v takové vzdálenosti, aby nedošli ke styku různých soustav ani při poruše izolace vodičů. prostorové oddělení obvodů - oddělení obvodů úplným krytem, přepážkou, uložením v trubce apod.

7 Obsluha a práce na elektrických
zařízeních (ČSN EN ,2, TNI ) Rozeznáváme osoby: Znalé – odpovídající vzdělání a praxe Poučené – jsou poučeny osobami znalými a mohou pracovat pod jejich dohledem Seznámené – nejsou ani znalé ani poučené Jmenovité napětí: Malé napětí ELV – do AC 50 V a DC 120 V Nízké napětí LV – do AC 1000 V a DC 1500 V Vysoké napětí HV – nad AC 1000 V a DC 1500 V

8 Pracoviště – prostor pro práci (jednoznačně určen, označen a zajištěn)
Každé pracoviště a každé elektrické zařízení MUSÍ mít určenu odpovědnou osobu (platí pro právnickou i fyzickou osobu) (nařízení vlády č.101/2005) nTato osoba odpovídá za údržbu, provoz a revize ve stanovených termínech – je povinna kontrolovat ele. zařízení před jeho uvedením do provozu (týká se i prodlužovacích šňůr – ty musí být EVIDOVÁNY a REVIDOVÁNY) nVedoucí je osoba odpovědná „za vše“ včetně nepředvídatelných skutečností nKaždé elektrické zařízení musí mít dokumentaci skutečného stavu

9 Práce bez napětí Zajištění el. zařízení:
Úplné odpojení (tam kde může zůstat náboj, musí být vybit Zajištění před opětovným zapnutím (uzamčením) Ověření, že je zařízení bez napětí Provedení uzemnění a zkratování Ochranná opatření proti zařízení pod napětím, která jsou v blízkosti

10 Práce pod napětím Práce na bezpečnou vzdálenost
Práce v dotyku (mechanický kontakt) Práce na potenciálu Ochranný prostor: Nekrytá živá část Ochranný prostor Zóna přiblížení (do 1000 V je to 30 cm)

11 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO EL. ZAŘÍZENÍ URČENÁ K UŽÍVÁNÍ OSOBAMI BEZ
ELEKTROTECHNICKÉ KVALIFIKACE (ČSN331310, ČES ) Za elektrická zařízení používaná laiky se považují výrobky: Skupina A jsou elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče, nářadí pro domácnost a podobné účely, přístroje spotřební elektroniky, včetně hraček a her, elektrické kancelářské stroje a osobni počítače s jejich příslušenstvím Skupina B tvoří pohyblivé a prodlužovací přívody k elektrickým spotřebičům. Skupina C jsou zahrnuty elektroinstalační materiály a elektrická regulační technika používaná v domácnosti, elektrická svítidla s jejich pevným nebo pohyblivým přívodem, pevné elektrické instalace v bytech včetně příslušných rozvaděčů a rozvodnic s elektroměry.

12 ØElektrická zařízení musí být napájena ze zdroje malého nebo
nízkého napětí. Požadovaný stupeň krytí musí odpovídat způsobu používání, přitom nesmí být menší než IP 2x. Tento požadavek neplatí pro objímky svítidel a závitové pojistky, které při obsluze (výměně žárovek) nemají ochranu před úmyslným dotykem. ØPři tom platí základní bezpečnostní požadavky na vyrobené elektrické zařízení, že se smí používat jen v prostorách, pro které bylo konstruováno. Tyto prostory musí být uvedeny v průvodní technické dokumentaci. ØPrůvodní technická dokumentace je vlastně návod k obsluze výrobků ve skupině A Obsluhou se rozumí : vypnutí a zapnutí el.zařízení připojení zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic výměna žárovek a závitových pojistek při vypnutém elektrickém zařízení běžná údržba a čištění zařízení (bez odnímání krytů) a při odpojení zařízení od sítě nebo zdroje

13 Třídy elektrických předmětů
Třída 0: el.zařízení má pouze základní izolaci, nemá ochranný vodič, bezpečnost je zajištěna okolím Třída I: el. zařízení má pouze základní izolaci, má ochranný vodič a prostředky pro připojení ochranného vodiče do sítě Třída II: el zařízení nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče, základní izolace je doplněna izolací přídavnou nebo je provedena izolace zesílená Třída III: el. zařízení má základní izolaci a je určeno pro mn, ochrana je realizována SELV nebo PELV (zásuvky musí být nezáměnné) Ø Pohyblivý přívod spotřebiče tř. I. musí být třížilový a taktéž prodlužovací šňůra ØPohyblivý přívod spotřebiče tř. II může být dvoužilový s neoddělitelnou zástrčkou

14 OZNAČENÍ VODIČŮ A SVOREK EL. PŘEDMĚTŮ
OZNAČENÍ VODIČŮ A SVOREK EL. PŘEDMĚTŮ (ČSN EN 60445) Používá se některého z těchto druhů označení: písmové nebo číslicové označení grafickou značkou dle ČSN (IEC 60417) barevný kód pro svorky, barvy vodičů dle zásad ČSN EN 60446 skutečné umístění nebo vzájemná poloha svorek v souladu s dokumentací

15 Písmenové nebo číslicové značení
Fázový vodič střídavé soustavy (AC) L 1,2,3 fáze L1, L2, L3 Střední vodič střídavé soustavy (AC) N Vodič kladného pólu DC soustavy L + Vodič záporného pólu DC soustavy L - Střední vodič stejnosměrné soustavy (DC) M Ochranný vodič PEN Vodič pracovního uzemnění FE Vodič pracovního pospojování FB Označení připojovací svorky: pro 1 fázi AC U pro ochranný vodič PE nebo pro 2 fázi AC V pro vodič PEN PEN pro 3 fázi AC W pro střední vodič AC N

16 pro kladný pól DC C nebo +
pro záporný pól DC D nebo – pro střední vodič DC M pro vodič pracovního pospojování FB pro vodič pracovního uzemnění FE Barevné značení izolovaných vodičů střídavé a stejnosměrné soustavy (L1, L2, L3) a (L+, L-) je stejné!

17 Může být i šedá, hnědá, černá

18

19 Barevné rozlišení ovladačů a sdělovačů ČSN EN 60073
Sdělovač – mechanické, optické, elektrické zařízení poskytující viditelné nebo slyšitelné informace Ovladač – část řídícího zařízení na níž se působí vnější silou Barvy: Červená – nebezpečí, nouzový ovladač, vypnutí Žlutá – mimořádný stav, indikace přetížení nebo výpadku Zelená – normální stav, bezpečí, zapínací ovladač Modrá – zvláštní význam, příkazy Bílá, černá – bez významu, zapínání, vypínání Umístění: Ovládací zařízení zejména nouzového vypnutí musí být vždy umístěna na viditelném místě a v případě školní laboratoře na hlavním rozvaděči laboratoře. ZAP VYP I


Stáhnout ppt "Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google