Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický aparát logistiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický aparát logistiky"— Transkript prezentace:

1 Metodický aparát logistiky
Jaromír Štůsek

2 Postupy k řešení problému
Empiricko – intuitivní – založený na: zkušenostech z čehož vyplývá: Vhodný pro opakující se situace Intuici – okamžitá dispozice řešitele = úspěch Logický úsudek – Časově ohraničené informace (nemusí být v paměti již pro vyřešení problému) Neschopnost zformulovat správný závěr za každých okolností

3 Znaky tohoto přístupu Subjektivnost – rámec individuálních zkušeností
Obtížně porozumění postupu a závěrů jinou osobou Neformalizovanost Neexistence dokumentace postupu řešení Nemožnost dokázat správnost vyvozených závěrů

4 2. Algoritmický – založený na exaktních zpravidla matematických metodách
Hlavními znaky jsou: Formalizace úlohy – systémové řešení problému – modelové řešení Kvantitativní vyjádření – pomoci modelů tzn. Objektivnost a jednoznačnost postupu Algoritmizace - tvorba stabilních postupů

5 Vědomá integrace intuitivních a exaktních metod př.
3. Heuristický – založený na hledání postupů a metod pro řešení nových a neznámých problémů Hlavními znaky: Algoritmický přístup – doplněn o nedeterministické kroky řešení – možnost návratu na začátek řešení úlohy Vědomá integrace intuitivních a exaktních metod př. Intuitivní formulace variant řešení doplněné a ověřené exaktními postupy a metodami Možnosti simulace – Expertní systémy

6 Výběr metod pro řešení v logistice
Na základě: Druhu rozhodování Jistoty - vhodné exaktní metody spojené s algoritmickým přístupem Metody operačního výzkumu Metody matematicko-statistické Metody založené na modelování Neurčitosti – nové neřešené problémy – neznáme pravděpodobnost chování Metody s heuristickým přístupem Expertní metody – rozhodování se převádí na dru rozhodování za nejistoty Nejistoty – metody tvořivého myšlení – brainstorming, delfská metoda, hodnotová analýza

7 2. Druhu problému či fáze řešení
Analýza procesů Matematické statistické metody Operačního výzkumu Systémová analýza Teorie grafů Systémové inženýrství Řízení a vyhodnocování procesů Metody nákladových propočtů Analýza užitku

8 Systematický přístup Charakterizován:
Shromáždění všech vstupních informaci Utřídění informací do tabulek a formulářů Prověření a zpracování informací Provedení rozboru a výpočtů Prezentování výsledků Problém je řešen: Od celku směrem k detailnímu problému týkajících se jednotlivých částí Řešení se postupně spřesňuje Varianty a faktory jsou podrobeny objektivnímu hodnocení pomoci kritérií a škál

9 Metoda faktorové analýzy
Vícerozměrné statistické analýzy: Tvorba hypotéz Systematizující intuitivní přístup Výhoda tam Kde složitost vztahů vede k tvorbě nevhodných subjektivních formulací hypotéz Cílem faktorové analýzy je odvodit hypotetické veličiny – faktory z množství pozorovaných proměnných Faktory jsou neměřitelné veličiny jevů – stojící v pozadí a odhalují se až analýzou

10 Výsledkem faktorové analýzy jsou faktorové matice
Zkoumáme jaká je nejjednodušší struktura která dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data) Výsledkem faktorové analýzy jsou faktorové matice Řádky - pozorované jevy Sloupce - faktory Jednotlivé hodnoty udávají, do jaké míry je ten jev vysvětlen společným faktorem – většinou se pozorovaný jev dá vysvětli více společnými faktory Využívá se korelační matice

11 Metodický postup projektování logistického systému
Zpracování strategie logistického systému podniku Přístup – prognostický Metody – prognostické přístupy Explorativní – vycházející ze známých tendencí a určující možnosti a směry vývoje objektu prognozy Normativní - vycházejí z daných cílů a hledají varianty cest – k dosažení těchto cílů Integrální – spojující oba předchozí

12 Prognostické metody Metoda analogie – přenos závěrů z jednoho objektu na druhý Analogie biologická – zákonitosti vývoje organismu – pořadí vývoje vývojových cyklů Analogie historická – hledání podobnosti vývoje prognózovaného jevu s jiným jevem jež proběhl v minulosti Metoda brianstormingu – expertní metoda založená na diskusi expertů

13 Prognostické metody Metoda delfská – expertní metoda – porovnávání prognózních odhadů odborníků Metoda extrapolace – metoda prodlužování historických jevů Metoda modelového generování prognostických variant – vyjádření vztahů Vývojových ukazatelů – vývoje daného systému Zpracování variant předpokládaného vývoje Přechod od cílové varianty rozvojových představ (které nejsou např. realizovatelné) až směrem k návrhové variantě – vyjadřuje koncepční záměr

14 Projektování log.sytémů
2. Navržení a zpracování projektu logistického systémů Přístup systémový Metody – systémového modelování – expertní systémy, simulace Přístup systematický – dílčí metody pro rozmisťování, určování kapacit, počty výrobních prostředků, počty pracovníků

15 Projektování log. systému
3. Realizace logistického systému podniku Přístup systematický Metody pro slaďování činností Metody síťových grafů Gantuv diagram apod. 4. Rutinní provoz log.systému Přístup kombinovaný Metody - controllingu

16 Síťový graf Hranově orientovaný síťový graf
Znázornění činnosti se používá ohodnocené orientované hrany -šipkami Uzly představují okamžik začátku a konce činnosti Možné použit fiktivní ohodnocené hrany – fiktivní činnosti

17 Síťový graf Uzlově orientovaný síťový graf
Znázornění činností - představují ohodnocené uzly Orientované hrany představují závislosti mezi činnostmi Nejrozšířenější způsob znázornění

18 Uzly a hrany síťového grafu
1 2 3 4 5 6 9 hrana ohodnocení hrany uzel

19 Pravidla pro tvorbu síťových grafů
Musí mít začátek (okamžik zahájení práce) a jediný konec Všechny činnosti musí být propojeny Činnosti musí postupovat jen jedním směrem Časové údaje musí být u všech činností uvedeny ve stejných jednotkách Složité činnosti (dílčí operace) mohou probíhat paralelně Možno doplnit fiktivními činnostmi

20 Metoda CPM (Critical Path Method) - deterministická metoda
Rozložení složité činnosti do řady dílčích činností a vymezit uzlové body mezi jedn.činnostmi Hranově definovaný síťový graf Činnosti – dílčí aktivity které je třeba provést Probíhají sériově Paralelně - zde mohou existovat fiktivní činnosti (čas trvání je 0) Uzly – okamžik zahájení či ukončení činností Výchozí uzel je 0 a ostatní 1,2,3….

21 Vytvoření síťového grafu (strukturní diagram)
Věcnou a časovou návaznost mezi jedn.činnostmi Získání základních časových hodnot Vychází se z objemu prací a norem U každé činnosti se určí: Nejdříve možný začátek ti(0) Nejdříve možný konec tj(0) = ti(0) + yij Nejpozději nutný začátek ti(1) = tj(1) – yij Nejpozději nutný konec tj(1) Mezi body ti(0) a tj(1) jsou možné posuny činností

22 Na základě uvedených časových hodnot se stanoví
Kritická cesta a rezervy u těch činností, které neleží na kritické cestě Kritická cesta je sled činností , které je nutno dodržet a které nemají žádnou časovou rezervu Provedení analýzy kritické cesty Možnosti zkrácení

23 Metoda PERT (Program Evalution and Review Technique– stochastická metoda
Cílem je dát objektivní podklady pro odhad pravděpodobností dodržení termínu složitých programů a projektu Dobu trvání jednotlivých činností nelze přesně určit (existuje určitá pravděpodobnost) např. při řízení projektů, ve výzkumu a vývoji apod.

24 Postup stejný jako u CPM pouze rozdíl je:
Při plánování časového trvání (čas náhodná proměnná) Čas nejpravděpodobnějšího trvání činností (m) (vyskytuje se nejčastěji – modus) Čas nejkratšího trvání činností (a) (optimistický odhad) Čas nejdelšího trvání činností (b) (pesimistický odhad) Všechny tyto hodnoty jsou zatížený určitou chybou Očekávaný čas trvání činností te – střední hodnota proměnné a spolu s rozptylem charakterizuje rozdělení náhodné proměnné Rovněž se propočítávají časy nejdříve možný začátek(Te) a nejpozději nutný konec (TL)

25 Výpočet nejpravděpodobnější doby trvání
to + 4tn + tp T = 6 Kde : to – optimistická délka trvání činnosti tn – normální tp - pesimistická

26 Ganttův diagram (též harmonogram, úsečkový diagram) Slouží ke kalendářnímu plánování K evidenci plnění prací Každá činnost dva a více řádků – plán a skutečnost

27


Stáhnout ppt "Metodický aparát logistiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google