Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody sociální psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody sociální psychologie"— Transkript prezentace:

1 Metody sociální psychologie
Metoda = vědecká cesta nebo vědecký způsob získávání a vyhodnocování fakt, z nichž věda vyvozuje své teorie = obecnější forma a principy způsobů poznávání, které jsou konkretizovány specifičtějšími postupy, technikami (např. metoda = dotazování x technika = rozhovor, dotazník)

2 Druhy vědeckého výzkumu
Deskriptivní výzkum Korelativní výzkum Experimentální výzkum

3 Deskriptivní výzkum omezuje se na popis určitého fenoménu
zjišťuje, zda nějaký fenomén vůbec existuje patří sem např. srovnávací výzkum, (např. rozdíly v postojích u mužů a žen k určité otázce) přináší zajímavé poznatky, ale nezachycuje příčiny zjištěných fakt

4 Korelativní výzkum zaměřuje se zjišťování souvislostí
(např. určitého postoje a určitého rysu osobnosti, třeba konzervatismus a inteligence) korelace mohou, ale nemusí vyjadřovat kauzální vztahy korelace umožňují formulování hypotéz o souvislostech

5 Experimentální výzkum
zaměřen na zjišťování příčin na objevování kauzálních vztahů vyžaduje přísnou kontrolu podmínek, za nichž je prováděn, aby mohly být o příčině vysloveny nepochybné závěry kontrola je vázána na měřitelnost proměnných, které v experimentální situaci vystupují

6 Třídění metod J. Janoušek, 1988: Pozorování Experiment Dotazování
Měření postojů Sociometrie

7 Metoda pozorování Umožňuje popis sledovaného jevu, jeho vývoj, změny, závislost na vnějších podmínkách (např. pozorování agresivity u skupiny hrajících si dětí) Jako vědecká metoda musí splňovat určité podmínky

8 Podmínky metody pozorování
A) musí být přesně vymezeno, co má být pozorováno, což není vždy jednoduché (např. úzkostná mimika – event. Její intenzita u studentů před zkouškou) B) musí být plánovité a cílevědomé, tj. kontrolované a systematické C) může být prováděno zjevně nebo skrytě D) více pozorovatelů = porovnání záznamů

9 Druhy pozorování A) Volné (nestrukturované) – bez metodického omezení popisuje objektivně a co nejrozsáhleji určitý jev B) Systematické (strukturované) – omezeno soustavou pozorovacích kategorií nebo jinou metodikou C) Sebepozorování (introspekce) – v sociální psychologii se neosvědčilo

10 Metoda pozorování v praxi
Dává se přednost strukturovanému pozorování, je přesněji řízené a umožňuje kvantitativní zpracování dosažených výsledků X V nestrukturovaném pozorování musí být určité behaviorální kategorie teprve poté vyhledány, aby mohlo být vyhodnoceno

11 Pozorovací kategorie R.F. Bales (1950)
- vytvořil systém kategorií pro pozorování interakcí ve skupině A) pozitivní emocionální oblast (projevuje solidaritu, pomáhá, odměňuje,…) B) emocionálně neutrální úkolová oblast (projevuje mínění, hodnotí, žádá o info ..) C) negativní emocionální oblast (projevuje napětí, prosazuje se, brání se, zhoršuje postavení druhých)

12 Metoda dotazování Může mít formu: 1. Osobní interwiew
2. Telefonický intyerwiew 3. Písemné dotazování (dotazník)

13 Podmínky metody dotazování
A) úvod – přiměřená motivace ke spolupráci B) průběh – udržení kontaktu/pozornosti, pozor na délku! C) závěr - poděkování

14 Druhy otázek A) otevřené B) polootevřené C) uzavřené,
které mohou být dále škálované

15 Formy dotazování A) strukturované B) polostrukturované
C) nestrukturované – pouze psycholog

16 Využití metody dotazování v praxi
V sociální psychologii se dotazníků nejčastěji používá k měření postojů

17 Postojové škály A) nominální - diskriminace objektů (muž x žena)
B) ordinální - uspořádání podle kritéria, (nízký , střední, vysoký) C) intervalová - stejnoměrné rozdíly mezi objekty (př. tělesná teplota)

18 Sémantický diferenciál
Ch. E. Osgood, 1952 stanovení dvojic bipolárních vlastností Vyznačení postoje na 5-ti nebo 7-mi stupňové škále tři základní dimenze: A) faktor hodnocení (hezký – ošklivý) B) faktor potence (těžký - lehký, velký – malý) C) faktor aktivity (rychlý – pomalý)

19 Sociometrie J.L. Moreno, 1934 zjišťování sociálně – emocionálních vztahů mezi členy malých skupin otázky se týkají pouze členů skupin každý hodnotí každého, nebo princip: nucená volba

20 Odkazy k literatuře Nakonečný, M., Sociální psychologie, Academia Praha, 2000, s. 33 až 44 Pro rozšíření znalostí doporučuji: Trpišovská D., Vacínová, M., Základy psychologie, UJEP 2001, s. 48 – 54, kapitola Stručný přehled metod obecné psychologie a psychologie osobnosti


Stáhnout ppt "Metody sociální psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google