Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudní rozhodnutí Druhy, formy, třídění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudní rozhodnutí Druhy, formy, třídění"— Transkript prezentace:

1 Soudní rozhodnutí Druhy, formy, třídění

2 Soudní rozhodnutí - pojem
Soudní rozhodnutí – procesní úkon soudu, soudní řízení může skončit pouze vydáním soudního rozhodnutí. Autoritativní úkon soudu, který je závazný pro zákonem stanovený okruh osob a orgánů.

3 Druhy, formy a třídění soudních rozhodnutí
Teorie civilně procesního práva hovoří o druzích, formách a třídění soudních rozhodnutí – neexistuje jednotný názor na druhy a třídění soudních rozhodnutí – pouze na formy rozhodnutí. Druhy soudních rozhodnutí – Meritorní rozhodnutí (rozhodnutí ve věci samé) Procesní rozhodnutí

4 A. Druhy soudních rozhodnutí
Meritorní rozhodnutí Meritorním rozhodnutím rozhoduje soud o věci samé – tj. o uplatněném hmotněprávním nároku – neboli o tom, co je definováno v petitu. Meritorním rozhodnutím se rozhoduje o právech a povinnostech vyplývajících z hmotněprávních vztahů. Soud může žalobě (návrhu na zahájení řízení): vyhovět – v takovém případě přejímá do výroku petit žaloby (POZOR – výrok NEZNÍ „žalobě se vyhovuje“) Zamítnout jej – v takovém příadě zní výrok „Žaloba se zamítá“. Částečně vyhovět a částečně zamítnout – „žalovaný je povinen zaplatit částku Kč s ………, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. Co do částky Kč se žaloba zamítá. Musí být vyčerpán celý předmět řízení.

5 Druhy soudních rozhodnutí
Při rozhodování o nároku je soud je vázán uplatněným nárokem – petitem. 2 výjimky: je-li možné zahájit řízení i bez návrhu. z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání mezi účastníky (např. vypořádání společného jmění manželů).

6 Druhy soudních rozhodnutí
Procesní rozhodnutí – můžeme definovat jako jiné než meritorní rozhodnutí, rozhodnutí o procesních otázkách (např. zastavení řízení, uložení pořádkové pokuty apod.) Procesní rozhodnutí, kterými se řízení končí: Odmítnutí návrhu (např. § 43 o.s.ř.) Zastavení řízení (např. § 104 o.s.ř.)

7 B. Formy soudních rozhodnutí
OSŘ rozeznává: Rozsudek Usnesení Platební rozkaz Ad a) rozsudek – forma rozhodnutí ve věci samé (rozsudkem rozhoduje soud ve věci samé, nestanoví-li zákon jinak § 152 o.s.ř.) – výjimky – nesporná řízení – usnesení, zkrácená řízení –platební rozkaz + usnesení o schválení smíru Ad b) usnesením soud rozhoduje tam, kde nestanoví zákon jinak § 167 o.s.ř. Ad c) meritorní rozhodnutí – zkrácená řízení

8 C. Třídění soudní rozhodnutí (rozsudků)
Dle účinků třídíme na: Konstitutivní – zakládají, mění nebo ruší hmotněprávní vztahy (např. rozvod manželství), účinky ex nunc, Deklaratorní – pouze deklarují (autoritativně zjišťují) existenci nebo neexistenci právního vztahu (neplatnost výpovědi z pracovního poměru), účinky ex tunc.

9 Třídění soudních rozhodnutí
2. Dle vyčerpání předmětu řízení dělíme na : Konečné – vyčerpán celý předmět řízení Částečné – rozhodují pouze o části předmětu řízení Mezitimní – rozhodují pouze o základu nároku 3. Dle obsahu výroku dělíme na: Statusové Určovací Na plnění

10 Třídění soudních rozhodnutí
4. Dva zvláštní druhy rozsudku: Rozsudek pro zmeškání (§ 153b o.s.ř.) Pouze na návrh žalobce Žalovaný se nedostaví Žalovaný byl předvolán (doručeno do vlastních rukou) – nejméně 10 dnů předem Žalovaný se nedostaví bez důvodné a včasné omluvy Žalovaný byl o následcích nedostavení se poučen Jednalo se o první jednání ve věci Nesmí jít o věci, v nichž není možné uzavřít a schválit smír a nesmí jít o věc, v níž je vydáno konstitutivní rozhodnutí. Zmeškal-li žalovaný z omluvitelných důvodů – soud na jeho návrh (nejpozději do právní moci) rozsudek pro zmeškání zruší a nařídí jednání. Odvolání – pouze o omezených důvodů, byl-li rozsudek zrušen, k odvolání nepřihlíží.

11 Třídění soudních rozhodnutí
b) Rozsudek pro uznání Uzná-li žalovaný nárok (konečný rozsudek pro uznání) nebo základ nároku (mezitímní rozsudek pro uznání). Uzná-li žalovaný pouze část nároku – částečný rozsudek pro uznání – jen na návrh žalobce. Nelze ve věcech, v nichž nelze uzavřít smír. Může být vydán i na základě fikce uznání – výzva dle § 114b o.s.ř. nebo nedostavení se k přípravnému jednání dle § 114c. Odvolání jen z omezených důvodů.

12 Třídění soudních rozhodnutí
V teorii lze hovořit i o druzích usnesení (např.) Usnesení ve věci samé (např. usnesení o dědictví), Usnesení, jimiž se řízení končí (usnesení o odmítnutí návrhu, usnesení o zastavení řízení) Usnesení, kterými se upravuje vedení řízení – zvláštní povaha, není přípustné odvolání, soud není vázán apod.

13 Fáze soudního rozhodnutí
Lze hovořit o určitých fázích soudního rozhodování: Můžeme rozdělit do čtyř fází: vznik rozhodnutí (vynesení rozhodnutí) – samosoudce x senát (porada a hlasování) vyhlášení (sdělení rozhodnutí ústní formou): rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně (není-li přítomen žádný z účastníků, uvede se pouze výrok), usnesení se vyhlašuje přítomným účastníkům, platební rozkaz se nevyhlašuje

14 Fáze soudního rozhodnutí
3. Písemné vyhotovení rozhodnutí: Náležitosti rozsudku § 157 o.s.ř.: záhlaví (označení soudu, soudce, přísedících, účastníků, zástupců, účast státního zastupitelství, ÚPZSVM, označení věci) výrok ve věci samé + výroky závislé (o lhůtě k plnění, o náhradě nákladů řízení, o předběžné vykonatelnosti) odůvodnění: - čeho se žalobce domáhal a z jakých důvodů, Jak se k věci vyjádřil žalovaný, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy jaký učinil závěr o skutkovém stavu, jak věc posoudil po právní stránce Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním. Zvláštní pravidla pro uznání, pro zmeškání, vzdali se práva na odvolání, nepřípustné odvolání.

15 Fáze soudního rozhodnutí
poučení – o opravném prostředku (odvolání, dovolání), o možnosti výkonu rozhodnutí, o možnosti vzít si zpět rodné příjmení. datum a místo vyhlášení, podpis. Elektronické vyhotovení rozsudku musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem soudce. Náležitosti usnesení –záhlaví, výrok, odůvodnění, poučení, den a místo vydání, podpis. Zákon stanoví usnesení, která nemusí obsahovat odůvodnění (zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření nebo zajištění důkazu, návrhu nikdo neodporoval, vedení řízení, dle §104a o.s.ř.)

16 Fáze soudního rozhodnutí
4. doručení rozhodnutí (sdělení písemnou formou): rozsudek a platební rozkaz se vždy doručují do vlastních rukou ( u platebního rozkazu je vyloučeno náhradní doručení) usnesení se doručuje – přípustné odvolání nebo dovolání, ukládá účastníkovi povinnost, je-li to třeba pro vedení řízení

17 Oprava rozhodnutí V teorii se rozlišuje oprava rozhodnutí a náprava rozhodnutí. Oprava – odstranění formálních nedostatků – chyb v psaní a počtech, oprava odůvodnění, doplnění rozsudku. Náprava – náprava vadného rozhodnutí – vady, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci– prostřednictvím opravných prostředků a jiných prostředků nápravy. OPRAVA 1. Oprava chyb v psaní a počtech a zjevných nesprávností (§ 164 o.s.ř.): kdykoli i bez návrhu, týká-li se výroku nebo nelze-li ve stejnopisech - opravné usnesení, které se doručuje účastníkům ,

18 Oprava rozhodnutí 2. Oprava odůvodnění (§ 165 o.s.ř.):
odůvodnění nemá podklad ve zjištění skutkového stavu, na návrh účastníka před právní mocí, soud opraví bez jednání usnesením, nevyhoví-li návrhu účastníka, předloží odvolacímu soudu.

19 Oprava rozhodnutí 3. Doplnění rozsudku (§ 166 o.s.ř.):
soud nerozhodl o některé části předmětu, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, na návrh účastníka do 15 dnů od doručení, není-li v právní moci – lze i bez návrhu. Jde-li o předmět řízení – rozsudkem, jinak usnesením. Návrh na doplnění nemá vliv na právní moc a vykonatelnost původních výroků.

20 Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí

21 Právní moc rozhodnutí Vlastnost rozhodnutí, spočívající v jeho závaznosti a nezměnitelnosti. Teorie rozlišuje: formální stránku právní moci a materiální stránku právní moci. Pouze teoretické odlišení, právní moc je jednotná.

22 Formální stránka právní moci
Formální stránka právní moci (§159 o.s.ř.): konečnost rozhodnutí, popř. procesní stav nezměnitelnosti rozhodnutí. předpoklady, za nichž rozhodnutí nabývá právní moci: (Účinné) doručení Nemožnost napadení řádným opravným prostředkem.

23 Formální stránka právní moci
OKAMŽIK, KDY JIŽ NENÍ MOŽNÉ NAPADNOUT ŘÁDNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM: Rozsudek soudu prvního stupně, proti kterému je odvolání obecně přípustné – marným uplynutím odvolací lhůty Rozsudek – bagatelní věci (do Kč) – účinným doručením Rozsudek soudu prvního stupně –účastníci se vzdali práva na odvolání – účinným doručením Rozsudek soudu prvního stupně – odvolání bylo vzato zpět – marným uplynutím odvolací lhůty (neplatí u rozvodu, neplatnosti nebo neexistenci manželství a partnerství) Rozsudky odvolacího soudu nebo soudu dovolacího – účinným doručením

24 Materiální stránka právní moci
Dělíme na pozitivní (závaznost) a negativní stránku (nezměnitelnost). Závaznost – objektivní meze (co zavazuje) – pouze výrok - subjektivní meze – koho zavazuje: Obecně – inter partes – účastníci, soud a ve stejném rozsahu všechny orgány (§ 159a odst. 1 a 4 o.s.ř.) O osobním stavu – erga omnes (§ 159a odst. 3 o.s.ř.) Zvláštní případ § 83 odst. 2 o.s.ř. –další osoby, které by měly tytéž nároky z téhož jednání nebo stavu (§ 159a odst. 2) .

25 Materiální stránka právní moci
2. Nezměnitelnost – ne bis in idem- § 159a odst. 5 o.s.ř. Totožnost řízení je dána totožností účastníků a totožností předmětu řízení (totožnost skutku – stejný nárok vyplývající z týchž skutkových okolností). Pravomocný rozsudek zakládá překážku rei iudicatae (věci rozsouzené). Výjimky: mimořádné opravné prostředky (dovolání, žaloba pro zmatečnost, žaloba na obnovu řízení) jiné – např. § 163 – změna poměrů: rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách je možno na návrh změnit, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání dávek nebo splátek. Nestanoví-li zákon jinak, je změna rozsudku přípustná od doby, kdy došlo ke změně poměrů. rozsudky o výchově a výživě nezletilých dětí a o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo o pozastavení jejího výkonu lze změnit i bez návrhu, změní-li se poměry. § 190 zrušení rozsudku o způsobilosti k právním úkonům x §10 odst. 3 OZ

26 Vykonatelnost Vlastnost rozhodnutí spočívající v možnosti vynucení splnění povinnosti v něm uložené i proti vůli toho, komu byla uložena, a to prostřednictvím státního donucení. Vlastnost všech rozhodnutí x Je nutné odlišovat od možnosti výkonu rozhodnutí (pouze rozhodnutí na plnění). Podmínky nabytí vykonatelnosti stanoveny odlišně v návaznosti na charakter rozhodnutí.

27 Vykonatelnost - rozsudek
Je nutné rozlišovat rozsudky na plnění a ostatní. Ostatní rozsudky – vykonatelnost nastává právní mocí rozhodnutí. Rozsudky na plnění – uplynutím lhůty k plnění, která běží od právní moci – 3 dny, u vyklizení nemovitosti 15, soud může stanovit delší nebo plnění ve splátkách.

28 Předběžná vykonatelnost
Vykonatelnost rozsudků nezávisle na právní moci – lhůta k plnění běží od doručení, respektive od data v rozsudku uvedeného: Obligatorní – ze zákona – rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku a rozsudku odsuzující k navrácení dítěte, vydané v řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle § 193a. Fakultativní – na návrh rozhodnutím soudu, jestliže by jinak účastníku hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy. – zvláštní výrok rozhodnutí.

29 Vykonatelnost – usnesení
Usnesení, kterým se ukládá povinnost k plnění – uplynutím lhůty k plnění, která běží, nestanoví-li zákon nebo rozhodnutí soudu jinak, od doručení (předběžně vykonatelné). Není-li lhůta k plnění – doručením, nedoručuje-li se, vyhlášením nebo vyhotovením.

30 Platební rozkaz Platební rozkaz, proti kterému nebyl podán odpor, nebo byl podán opožděně nebo neoprávněnou osobou – má účinky pravomocného a vykonatelného rozsudku (obdobně u směnečného a šekového platebního rozkazu).

31 Hodně štěstí u kolokvia!


Stáhnout ppt "Soudní rozhodnutí Druhy, formy, třídění"

Podobné prezentace


Reklamy Google