Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽÁDOST, ROZHODNUTÍ, ODVOLÁNÍ Jana Skákalová, Ondřej Ustohal, Michaela Hradcová, Veronika Šťastná VSRR/2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽÁDOST, ROZHODNUTÍ, ODVOLÁNÍ Jana Skákalová, Ondřej Ustohal, Michaela Hradcová, Veronika Šťastná VSRR/2008."— Transkript prezentace:

1 ŽÁDOST, ROZHODNUTÍ, ODVOLÁNÍ Jana Skákalová, Ondřej Ustohal, Michaela Hradcová, Veronika Šťastná VSRR/2008

2 OSNOVA ŽÁDOST ŽÁDOST Stylizace žádosti Stylizace žádosti Úprava žádosti Úprava žádosti Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení o žádosti Náležitosti žádosti Náležitosti žádosti ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ Obsah a forma rozhodnutí Obsah a forma rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí Nicotnost rozhodnutí Nicotnost rozhodnutí ODVOLÁNÍ ODVOLÁNÍ Účinky odvolání Účinky odvolání Podání odvolání Podání odvolání Náležitosti odvolání Náležitosti odvolání Použitá literatura Použitá literatura

3 ŽÁDOST žádost je asi nejčastější úřední písemnost, kterou lidé v životě píší žádost je asi nejčastější úřední písemnost, kterou lidé v životě píší obracejí se na úřady s žádostí o: obracejí se na úřady s žádostí o: povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů opatření opatření vyřešení stížnosti vyřešení stížnosti zajištění úprav změn zajištění úprav změn popřípadě výjimek popřípadě výjimek

4 Stylizace žádosti žádost má být stylizována pečlivě, jasně, stručně, spíše neosobně žádost má být stylizována pečlivě, jasně, stručně, spíše neosobně oslovení zpravidla odpadá, nepoužívá se ani zdvořilostní úvodní věta oslovení zpravidla odpadá, nepoužívá se ani zdvořilostní úvodní věta písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí formulovanou tak, jak by mělo znít rozhodnutí písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí formulovanou tak, jak by mělo znít rozhodnutí na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné (brzké, kladné) vyřízení na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné (brzké, kladné) vyřízení protože neuvádíme oslovení, nemusíme zakončovat pozdravem protože neuvádíme oslovení, nemusíme zakončovat pozdravem takto upravenou žádost vlastnoručně podepíšeme takto upravenou žádost vlastnoručně podepíšeme

5 Úprava žádosti v levém horním rohu uvedeme jméno a bydliště žadatele ve dvou nebo třech řádcích (není normou stanoveno) v levém horním rohu uvedeme jméno a bydliště žadatele ve dvou nebo třech řádcích (není normou stanoveno) po několikerém řádkování napíšeme opět vlevo adresu příjemce po několikerém řádkování napíšeme opět vlevo adresu příjemce mezerou oddělíme napsání místa a data (měsíc vypisujeme slovy) a posuneme je k pravému okraji mezerou oddělíme napsání místa a data (měsíc vypisujeme slovy) a posuneme je k pravému okraji stejně tak oddělíme mezerou heslo věci, tj. čeho se žádost týká, které napíšeme vlevo a zvýrazníme stejně tak oddělíme mezerou heslo věci, tj. čeho se žádost týká, které napíšeme vlevo a zvýrazníme

6 Zahájení řízení o žádosti řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy návrh žádosti došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy návrh žádosti došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba aby podání byla učiněna současně pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba aby podání byla učiněna současně pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich, správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich, správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí

7 Žádost žádost musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá žádost musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě, současně může řízení přerušit nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě, současně může řízení přerušit

8 Žádost žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná, takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná, takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení uvědomění usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení uvědomění žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, toto právo nelze uplatnit v podobě od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně od zahájení odvolacího řízení žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, toto právo nelze uplatnit v podobě od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně od zahájení odvolacího řízení

9 Náležitosti žádosti žádost je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu žádost je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu posuzuje se podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena posuzuje se podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování

10 Podoby žádosti žádost je možno učinit: žádost je možno učinit: písemně písemně ústně do protokolu ústně do protokolu v elektronické podobě v elektronické podobě musí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem musí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem za podmínky že žádost je do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna, je možno ji učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky že žádost je do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna, je možno ji učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu

11 Příklady správních žádostí Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace Žádost o povolení - prodloužení vyhrazeného parkoviště Žádost o povolení - prodloužení vyhrazeného parkoviště Žádost o povolení kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin Žádost o povolení uzavírky a nařízení objezdu Žádost o povolení uzavírky a nařízení objezdu Žádost o povolení záboru veřejného prostranství Žádost o povolení záboru veřejného prostranství Žádost o předexekuční pomoc soudu Žádost o předexekuční pomoc soudu Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání matričního dokladu Žádost o vydání osvědčení o státním občanství Žádost o prominutí zmeškání lhůty

12 Ukázka žádosti Mgr. Gabriela Preissová V Zahrádkách 19, 251 85 ONDŘEJOV Okresní úřad Praha-východ Živnostenský referát Žerotínovo nám. 3 130 00 PRAHA 3 Ondřejov 30. ledna 2006 Žádost o pozastavení činnosti Žádám o pozastavení živnostenského oprávnění panu Karlu Junkovi, bytem V Zahrádkách 17, 251 85 ONDŘEJOV, který je mým sousedem. Pan Karel Junek vyrábí v přístavbě svého rodinného domku už po dobu 6 měsíců předměty z umělých hmot. Podle znaleckého posudku se hlučnost kompresoru, který používá k výrobě, pohybuje v rozmezí 70 až 80 dB, což často ztěžuje a znemožňuje moji překladatelskou činnost a negativně ovlivňuje můj zdravotní stav, což dokládám lékařským potvrzením. Vibrace a otřesy, vyvolané provozem lisu, způsobily téměř dvoucentimetrové trhliny v severní a jižní obvodové zdi mého rodinného domku a tím ohrožují i jeho stabilitu, což dokládám znaleckým posudkem stavebního odboru. Vzhledem k tomu, že mé pokusy o domluvu s panem Junkem jsou bezvýsledné, žádám Vás o pozastavení jeho živnostenské činnosti do doby, než provede účinnou protihlukovou a protivibrační izolaci své provozovny. Fotokopie své stížnosti zasílám Referátu vnitřních věcí a Referátu životního prostředí a výstavby OÚ Praha-východ. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem Mgr. Gabriela Preissová 3 přílohy Na vědomí Referát vnitřních věcí Referát životního prostředí a výstavby OÚ Praha-východ

13 Obsah a forma ROZHODNUTÍ rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách vyhotovuje se v písemné formě vyhotovuje se v písemné formě písemně se nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon písemně se nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon

14 Náležitosti rozhodnutí 1) Výroková část - zde se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků - zde se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků - může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení - může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení

15 2) Odůvodnění - uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí - uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí - odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví - odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví

16 3) Poučení - uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává - uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává - pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena - pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena

17 Písemné vyhotovení rozhodnutí uvede se označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem uvede se označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal číslo jednací číslo jednací datum vyhotovení datum vyhotovení otisk úředního razítka otisk úředního razítka jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné osoby jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné osoby

18 Lhůty pro vydání rozhodnutí Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu Vydáním rozhodnutí se rozumí Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu předání stejnopisu ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení vyvěšení veřejné vyhlášky vyvěšení veřejné vyhlášky poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu

19 Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil

20 Nicotnost rozhodnutí Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným Pokud se důvod nicotnosti týká jen některého výroku rozhodnutí nebo vedlejšího ustanovení výroku, je nicotná jen tato část, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji nelze oddělit od ostatního obsahu Pokud se důvod nicotnosti týká jen některého výroku rozhodnutí nebo vedlejšího ustanovení výroku, je nicotná jen tato část, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji nelze oddělit od ostatního obsahu

21 Nicotnost se zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv Nicotnost se zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání Jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti Jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti

22

23 ODVOLÁNÍ je řádný opravný prostředek je řádný opravný prostředek odvoláním účastník vyjadřuje svou vůli po změně nebo zrušení rozhodnutí odvoláním účastník vyjadřuje svou vůli po změně nebo zrušení rozhodnutí právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal pokud vzal odvolatel podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu pokud vzal odvolatel podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu

24 odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno

25 Účinky odvolání 1) Odkladný (suspensivní) - včas podaným odvoláním se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí - včas podaným odvoláním se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí - ve výjimečných případech může orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odkladný účinek odvolání vyloučit - ve výjimečných případech může orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odkladný účinek odvolání vyloučit

26 2) Devolutivní - způsobuje, že o odvolání zásadně rozhoduje soud nebo správní úřad nadřízený soudu nebo úřadu, který rozhodnutí vydal - způsobuje, že o odvolání zásadně rozhoduje soud nebo správní úřad nadřízený soudu nebo úřadu, který rozhodnutí vydal - výjimkou je případ tzv. autoremedury, která umožňuje za určitých okolností soudu nebo správnímu úřadu odvolání v plném rozsahu vyhovět a vlastní rozhodnutí tak opravit - výjimkou je případ tzv. autoremedury, která umožňuje za určitých okolností soudu nebo správnímu úřadu odvolání v plném rozsahu vyhovět a vlastní rozhodnutí tak opravit

27 Podání odvolání podává se u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal podává se u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal ten zašle stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k němu v přiměřené lhůtě (nesmí být kratší než 5 dnů), vyjádřili ten zašle stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k němu v přiměřené lhůtě (nesmí být kratší než 5 dnů), vyjádřili správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí, jej může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí, jej může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání

28 pokud o odvolání nerozhodne správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, předá spis včetně svého stanoviska odvolacímu správnímu orgánu pokud o odvolání nerozhodne správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, předá spis včetně svého stanoviska odvolacímu správnímu orgánu odvolacím správním orgánem je nejblíže nadřízený správní orgán odvolacím správním orgánem je nejblíže nadřízený správní orgán proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat

29 Náležitosti odvolání přesné označení správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal přesné označení správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal přesné označení odvolatele přesné označení odvolatele jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje (číslo jednací, datum, typ rozhodnutí) jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje (číslo jednací, datum, typ rozhodnutí) uvedení rozporu s právními předpisy nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí uvedení rozporu s právními předpisy nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí důkazy dokládající tvrzení odvolatele důkazy dokládající tvrzení odvolatele navrhované změny či zrušení rozhodnutí navrhované změny či zrušení rozhodnutí

30

31 Použitá literatura Emílie Fleischmannová, Olga Kuldová, Rajmund Šedý: Obchodní korespondence pro střední školy, nakladatelství Fortuna, Praha 2002 Emílie Fleischmannová, Olga Kuldová, Rajmund Šedý: Obchodní korespondence pro střední školy, nakladatelství Fortuna, Praha 2002 Obchodní korespondence 2 pro obchodní akademie a obchodní školy, nakladatelství Fortuna Obchodní korespondence 2 pro obchodní akademie a obchodní školy, nakladatelství Fortuna Správní řád,zákon č. 450 a 500/2004 Sb. Správní řád,zákon č. 450 a 500/2004 Sb. www.cs.wikipedia.org www.cs.wikipedia.org

32 Děkujeme za pozornost…


Stáhnout ppt "ŽÁDOST, ROZHODNUTÍ, ODVOLÁNÍ Jana Skákalová, Ondřej Ustohal, Michaela Hradcová, Veronika Šťastná VSRR/2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google