Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST Kateřina Průšová, 1. ročník, 1. ročník,VSRR,2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST Kateřina Průšová, 1. ročník, 1. ročník,VSRR,2007."— Transkript prezentace:

1 1 SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST Kateřina Průšová, 1. ročník, 1. ročník,VSRR,2007

2 2 Žádost obecně  žádost je asi nejčastější úřední písemnost, kterou lidé v životě píší  obracejí se na úřady s žádostí o: – povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů –opatření –vyřešení stížnosti –zajištění úprav změn –popřípadě výjimek

3 3  podniky a firmy podávají tyto písemnosti na dopisních předtiscích nebo na hlavičkovém firemním papíru, občané píší své žádosti na čistých listech formátu A4  u písemností, které se nevkládají do okénkových obálek, se adresa příjemce píše vlevo od svislice, PSČ se přitom neuvádí

4 4 Stylizace žádosti  žádost má být stylizována pečlivě, jasně, stručně, spíše neosobně  nemá obsahovat jazykové prostředky citově zabarvené  oslovení zpravidla odpadá, nepoužívá se ani zdvořilostní úvodní věta  písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí formulovanou tak, jak by mělo znít rozhodnutí  na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné (brzké, kladné) vyřízení  protože neuvádíme oslovení, nemusíme zakončovat pozdravem  takto upravenou žádost vlastnoručně podepíšeme  písemná jednání zjednodušují formuláře, které je možné si vyžádat, aby doplnily a doložily potřebné skutečnosti nebo potvrzení zodpovídajících institucí

5 5 Úprava žádosti  v levém horním rohu uvedeme jméno a bydliště žadatele ve dvou nebo třech řádcích (není normou stanoveno)  po několikerém řádkování napíšeme opět vlevo adresu příjemce  mezerou oddělíme napsání místa a data (měsíc vypisujeme slovy) a posuneme je k pravému okraji  stejně tak oddělíme mezerou heslo věci, tj. čeho se žádost týká, které napíšeme vlevo a zvýrazníme  pěknému vzhledu písemnosti přispívá, když vzdálenosti mezi označením žadatele, příjemcem a heslem věci jsou přibližně stejné

6 6 Zahájení řízení o žádosti  řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy návrh žádosti došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu  pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba aby podání byla učiněna současně  pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich, správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí

7 7 Žádost  žádost musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá  žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky  nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě, současně může řízení přerušit

8 8 Žádost  žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná, takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví  usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení uvědoměni  žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, toto právo nelze uplatnit v podobě od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně od zahájení odvolacího řízení

9 9 Náležitosti žádosti  žádost je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu  posuzuje se podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena  z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje  fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování  právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování  žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí

10 10 Podoby žádosti  žádost je možno učinit: –písemně –ústně do protokolu –v elektronické podobě  musí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem  za podmínky že žádost je do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna, je možno ji učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu

11 11 Příklady správních žádostí  Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu  Žádost o poskytnutí informace  Žádost o povolení - prodloužení vyhrazeného parkoviště  Žádost o povolení kácení dřevin  Žádost o povolení uzavírky a nařízení objezdu  Žádost o povolení záboru veřejného prostranství  Žádost o předexekuční pomoc soudu  Žádost o prominutí zmeškání lhůty  Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu  Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti  Žádost o vydání loveckého lístku  Žádost o vydání matričního dokladu  Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

12 12 Použitá literatura:  Emílie Fleischmannová, Olga Kuldová, Rajmund Šedý: Obchodní korespondence pro střední školy, nakladatelství Fortuna, Praha 2002  Obchodní korespondence 2 pro obchodní akademie a obchodní školy, nakladatelství Fortuna  Správní řád, číslo 450


Stáhnout ppt "1 SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST Kateřina Průšová, 1. ročník, 1. ročník,VSRR,2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google