Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST"— Transkript prezentace:

1 SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST
Kateřina Průšová, 1. ročník, VSRR, 2007

2 Žádost obecně žádost je asi nejčastější úřední písemnost, kterou lidé v životě píší obracejí se na úřady s žádostí o: povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů opatření vyřešení stížnosti zajištění úprav změn popřípadě výjimek

3 podniky a firmy podávají tyto písemnosti na dopisních předtiscích nebo na hlavičkovém firemním papíru, občané píší své žádosti na čistých listech formátu A4 u písemností, které se nevkládají do okénkových obálek, se adresa příjemce píše vlevo od svislice, PSČ se přitom neuvádí

4 Stylizace žádosti žádost má být stylizována pečlivě, jasně, stručně, spíše neosobně nemá obsahovat jazykové prostředky citově zabarvené oslovení zpravidla odpadá, nepoužívá se ani zdvořilostní úvodní věta písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí formulovanou tak, jak by mělo znít rozhodnutí na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné (brzké, kladné) vyřízení protože neuvádíme oslovení, nemusíme zakončovat pozdravem takto upravenou žádost vlastnoručně podepíšeme písemná jednání zjednodušují formuláře, které je možné si vyžádat, aby doplnily a doložily potřebné skutečnosti nebo potvrzení zodpovídajících institucí

5 Úprava žádosti v levém horním rohu uvedeme jméno a bydliště žadatele ve dvou nebo třech řádcích (není normou stanoveno) po několikerém řádkování napíšeme opět vlevo adresu příjemce mezerou oddělíme napsání místa a data (měsíc vypisujeme slovy) a posuneme je k pravému okraji stejně tak oddělíme mezerou heslo věci, tj. čeho se žádost týká, které napíšeme vlevo a zvýrazníme pěknému vzhledu písemnosti přispívá, když vzdálenosti mezi označením žadatele, příjemcem a heslem věci jsou přibližně stejné

6 Zahájení řízení o žádosti
řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy návrh žádosti došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba aby podání byla učiněna současně pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich, správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí

7 Žádost žádost musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě, současně může řízení přerušit

8 Žádost žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná, takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení uvědoměni žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, toto právo nelze uplatnit v podobě od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně od zahájení odvolacího řízení

9 Náležitosti žádosti žádost je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu
posuzuje se podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí

10 Podoby žádosti žádost je možno učinit:
písemně ústně do protokolu v elektronické podobě musí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem za podmínky že žádost je do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna, je možno ji učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu

11 Příklady správních žádostí
Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu Žádost o poskytnutí informace Žádost o povolení - prodloužení vyhrazeného parkoviště Žádost o povolení kácení dřevin Žádost o povolení uzavírky a nařízení objezdu Žádost o povolení záboru veřejného prostranství Žádost o předexekuční pomoc soudu Žádost o prominutí zmeškání lhůty Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání matričního dokladu Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

12 Použitá literatura: Emílie Fleischmannová, Olga Kuldová, Rajmund Šedý: Obchodní korespondence pro střední školy, nakladatelství Fortuna, Praha 2002 Obchodní korespondence 2 pro obchodní akademie a obchodní školy, nakladatelství Fortuna Správní řád, číslo 450


Stáhnout ppt "SPRÁVNÍ DOKUMENTY ŽÁDOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google