Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální funkce zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální funkce zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Environmentální funkce zemědělství

2 Funkce zemědělství Produkční funkce Mimoprodukční funkce
Životní prostředí jako výrobní prostředek Produkce potravin Zásobárna obnovitelných a neobnovitelných zdrojů surovin a energie Absorpce negativních externalit výroby Mimoprodukční funkce Environmentální Estetická Historická Kulturní Naučná Rekreativní Hygienicko – léčebná Sekuritativní Sociální

3 Environmentální funkce zemědělství
Péče o veřejné statky Půda - eroze - utužení - humus - struktura Voda (povrchová, spodní) - zásoba - dostupnost - kvalita Vzduch - emise (zem.) (NH3, NOx, CO2, SOx) Biodiverzita

4 Environmentální funkce zemědělství
Veřejné statky - Soukromé statky Hospodaření - Externality Ekologická funkce - Estetická funkce - Kulturní funkce - Historická funkce - Sociální funkce

5 Podpora environmentální funkce
Nástroje k dosažení trvale udržitelného rozvoje Ekologické investice Zavádění nejlepších dostupných technik Zvýšení výdajů na výzkum a vývoj eko-technologií Fázovaná politika využívání neobnovitelných přírodních zdrojů Zpřísňování eko-limitů na úroveň absorpční schopnosti prostředí Zavedení ekologického účetnictví Zavedení ekologických, popř. globálních ekologických daní Právní subjektivita životního prostředí

6 Indikátory (Environmentální funkce)
Topografie (utváření krajiny, reliéf, nadmořská výška) Půda (půdní druh, typ, skeletovitost, vlhkostní poměry) Klima (délka vegetačního období, teploty, srážky) Vodní režim (mokřady, výsušná stanoviště) Rizika (záplavy, sesuvy půdy, lesní požáry) Indikátory mimoprodukčních funkcí (ekologická funkce - biodiverzita) Hustota osídlení Hodnotné biotopy (mokřady, přírodní a polopřírodní TTP, lesy) Partikulární indikátory (vzácné druhy, útvary) Lesy (zalesnění, hospodářské lesy, chráněné lesní porosty) Natura 2000 Národní parky Chráněná území, Environmentálně citlivá území

7 Indikátory (Environmentální funkce zemědělství)
LFA Využití půdy (orná půda, pastviny, louky, trvalé porosty) Eroze (vodní, větrná) Meliorace (závlahy, odvodnění) Aplikace pesticidů Užití průmyslových hnojiv Velikost honů Nevyužívaná půda

8 Indikátory mimoprodukčních funkcí (Environmentální funkce biodiverzita)
Hustota osídlení Hodnotné biotopy (mokřady, přírodní a polopřírodní TTP, lesy) Partikulární indikátory (vzácné druhy, útvary) Lesy (zalesnění, hospodářské lesy, chráněné lesní porosty) Natura 2000 Národní parky Chráněná území, Environmentálně citlivá území Indikátory mimoprodukčních funkcí (ekologická funkce - zemědělství) LFA Využití půdy (orná půda, pastviny, louky, trvalé porosty) Eroze (vodní, větrná) Meliorace (závlahy, odvodnění) Aplikace pesticidů Užití průmyslových hnojiv Velikost honů Nevyužívaná půda

9 Eroze u různých kulturních rostlin

10 Méně nitrátů při užití kompostů

11 Druhová pestrost v ekologickém zemědělství

12 Počet druhů rostlin ohrožených vývojem zemědělství a příčiny ohrožení

13 Podpora mimoprodukčních funkcí
Podpora zemědělství a venkova z rozpočtu EU (CAP) Národní a regionální podpory rozvoje venkova Rozvojové programy pro specifické regiony Speciální nástroje podpor pro určité oblasti Omezení zemědělských aktivit v oblasti Ekologická a ochranářská politika (NP, CHKO, NATURA 2000, PP…) Daně a nájmy Krajinné plánování

14

15 Hodnocení přírody a přírodních zdrojů – oceňování
Hodnota a cena – rozdíly Pracovní teorie hodnoty Teorie užitku – zákon klesající míry užitku, spotřebitelský přebytek Paradox hodnoty Otazníky kolem oceňování přírody a přírodních zdrojů Proč oceňovat přírodu ? - Důvody CBA - nákladově zisková analýza a její transformace zahrnutím přírody a času Metody oceňování - jejich historie – typy metod

16 Specifika přírody z hlediska ekonomie a oceňování –
nejsou specifikována vlastnická práva nelze vyloučit ostatní ze spotřeby volné statky nejsou předmětem tržních vztahů Ekonomie je věda o volbě a vzácnosti- snaha praktikovat na životní prostředí Hodnota a cena – hodnoty veškerého zboží jsou subjektivní Peníze slouží jako měřítko k porovnání hodnot mezi sebou Cena krouží kolem hodnoty na základě nabídky a poptávky Ceny nejsou absolutní ale relativní ukazatel indikátor stavu ekonomiky Nejsou příčinou, samy o sobě jen odrazem ek.reality. Podobně jako teploměr

17 Diskuse kolem oceňování přírody
Otázka legality a legitimity zužování širšího na jednu dimenzi Otázka lidských práv a práv ostatní přírody Tři důvody proč oceňovat přírodu její funkce a přírodní zdroje Peněžní vyjádření určuje stupeň zájmu – intenzitu preference Kombinace argumentů – ústní a peněžní Srovnání s dalším alternativním požitím zdroje či postupem (mokřady a zemědělská půda) Existují různé způsoby jak vyjádřit podporu ŽP- zájmové sdružení, politická lobby

18 Metody oceňování jejich rozdělení a vývoj
Metody nákladové a rentní zaměřené na využívání přírodních zdrojů než na ocenění škod a služeb přírody Počátek oceňování – druhá polovina 20 tého století návaznost na oceňování půdy Nákladová metoda – náklady na prozkoumání ložiska náklady na těžbu náklady společenské práce na reprodukci zdroje Rentní oceňování zdrojů- rozdíl individuálních nákladů na získání suroviny v různých přírodních podmínkách

19 Metody oceňování Travel cost metoda Hedonic price metoda Contingent valuation metoda Hesenská metoda Oceňování biodiversity Oceňování invasních druhů rostlin Oceňování funkcí lesa

20 BD – Cd- Bp > 0 CBA – nákladově zisková analýza
Rozhodování na základě zvažování přínosů a ztrát určitého jednání BD – Cd- Bp > 0 BD = zisk z akce Cd = náklady na akci Bp ´= zisk v případě neuskutečnění akce ( zisk pro ŽP) Krátkodobý horizont oceňování X dlouhodobá perspektiva lidské existence na planetě – Faktor času a diskontování Faktor ŽP

21

22 Agroenvironmentální programy v EU hlavní cíle
Kombinovat prospěšný vliv na životní prostředí s redukcí zemědělské produkce. Podporovat tvorbu dalších zdrojů příjmů v zemědělství a rozvoj venkova.

23 Poslání agroenvironmentálních programů
Podporovat změny ve Společné zemědělské politice zaváděné tržními řády. Podporovat dosahování cílů Společenství v oblasti zemědělství a životního prostředí. Přispět k přiměřeným příjmům zemědělců.

24 Agroenvironmentální programy v EU – principy ¨
Programy mají mít zcela jasný cíl a účel, obhajitelný vědeckými argumenty, výše plateb je vypočtena na základě ušlých příjmů nebo zvýšených nákladů, programy mají vypracovaný systém kontroly a systém vyhodnocování výsledků programu. Programy pokrývají buď celé území státu nebo jsou specifikovány na území, které je z environmentálního hlediska stejnorodé dle specifických požadavků státu či jednotlivých regionů. Smlouvy se zemědělci se uzavírají nejméně na pět let u dlouhodobého vyloučení půdy z produkce na dvacet let. Dle výsledků pravidelného vyhodnocování jsou programy dopracovávány, zpravidla po pěti letech.

25 Agroenvironmentální programy v EU – principy
Příprava programů je v zemích EU povinná Účast zemědělců je dobrovolná. Programy jsou částečně financovány ze zdrojů EU (50-75 % plateb zemědělcům). Nejsou podporovány požadavky na ochranu životního prostředí, které vyplývají z legislativy členské země a jejichž plnění je povinné. Účast na programech je podmíněna plněním Zásad správné zemědělské praxe i zákonných omezení. Prvotní jsou environmentální cíle, podpora příjmů zemědělců je naplňována tak, že tito dostanou za environmentální službu odměnu, a tím získají další příjem.

26 Agroenvironmentální programy v EU – druhy opatření obsažené v programech
Jiné technologie v zemědělství příznivé životnímu prostředí (např. zatravnění pásů podél toků aj.), Udržování opuštěné zemědělské či lesní půdy, Uvedení zemědělské půdy do klidu na 20 let k vytvoření přírodního parku, rezervace biotopů, nebo k ochraně oblasti přirozené akumulace vod, Vymezování ploch zemědělské půdy pro veřejnost a rekreaci, Vzdělávání farmářů ve způsobech hospodaření šetrných k životnímu prostředí.

27 Agroenvironmentální programy v EU – druhy opatření obsažené v programech
Udržování existujících produkčních metod příznivých životnímu prostředí, Redukce vstupů (pesticidy, hnojiva), zahrnující také organické zemědělství a integrované systémy hospodaření, Extenzifikace produkce na orné půdě (mimo redukci vstupů také změny struktury produkce, zvláštní management okrajů polí atd.), Extenzifikace živočišné výroby (mimo snížení hnojení zejména nižší zatížení pastvin skotem a ovcemi), Pěstování odrůd rostlin či chov plemen zvířat ohrožených vymizením,

28 Podporované typy aktivit
Způsoby hospodaření a využití půdy, které napomáhají chránit a obnovovat složky životního prostředí. Ošetřování opuštěné půdy tam, kde by jinak hrozilo nebezpečí škod na životním prostředí. Využívání půdy k podpoře využití obyvatelstva ve volném čase a při rekreaci. Vzdělávání a praktická výuka farmářů ve způsobech hospodaření, které odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí.

29 Agroenvironmentální programy České republiky
Programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství

30 Hlavní cíle a opatření Zamezení zrychlenému odtoku vody z krajiny
Snížení eroze půdy Podpora ekologické stability krajiny Zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělsky využívané půdě

31 Prospěšnost ekologického hospodaření
Zvýšení úrodnosti půdy, obsahu humusu, mikrobiálních aktivit v půdě, zlepšení struktury půdy Omezení průniku rozpustných živin do podzemních i povrchových vod Zamezení kontaminace vody a půdy zbytky pesticidů Zajištění pohody zvířat přirozeným způsobem chovu Zajištění produkce nutričně i hygienicky vysoce kvalitních potravin Zvýšení biodiverzity a pestrosti krajiny v rámci farmy

32 Platby v ekologickém zemědělství
Navrhovaná výše plateb Orná půda Kč / ha Travní porosty Kč / ha Trvalé kultury Kč / ha Zelenina a byliny Kč / ha

33 Zachování travních porostů šetrným hospodařením
Udržování stálých životních podmínek pro mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu Poskytnutí kvalitnější potravy hospodářským zvířatům Zmírnění zatěžování vody a půdy nadbytkem živin Zachování rozmanitosti kulturní krajiny Platby Kč / ha

34 Extenzivní louky Zabránění nárůstu bujnějších trav a ochuzení porostu
Snížení zatížení porostu nadbytkem živin Zajištění lepší funkce půdy Podpora druhové rozmanitosti rostlin a živočichů Platby Kč / ha

35

36 Posun seče na loukách Zajištění větší rozmanitosti lučních porostů v krajině Umožnění průběžného nacházení potravy a úkrytu lučním druhům hmyzu Obohacení luk o větší množství bylin Zajištění nerušeného hnízdění ptactva Platby Kč / ha

37 Péče o pastviny Předcházení zaplevelení pozemků pravidelným kosením nedopasků Podpora ustupujících druhů závislých na pastevním obhospodařování (hořce, hořečky…) Zachování vhodné lokality pro hnízdění ptactva Platby Kč / ha

38 Trvale podmáčené louky a rašelinné louky
Zachování nebo rozšíření životního prostoru druhům, pro něž je trvale vlhké prostředí základní životní podmínkou Zadržení vody v krajině a její přirozený odtok Zachování specifického ekosystému ohroženého necitlivými hospodářskými zásahy Platby Kč / ha

39

40 Ptačí lokality na travních porostech
Vytvoření podmínek pro hnízdění Zamezení ničení hnízd Udržení nebo zvýšení populace v krajině Platby Kč / ha (chřástal polní) Kč / ha (bahňáci)

41 Zatravňování orné půdy
Zpomalení odtoku vody z krajiny Zvýšení schopnosti půdy uchovávat vlhkost Zabránění odnosu půdy vodou i větrem Ochrana vodních toků před zanášením půdou a chemickým znečištěním Omezení nebezpečí záplav Platby Kč / ha

42 Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách
Rozdělení svahu na kratší úseky účinně brzdí odtok vody Zachycení většího množství vody na pozemku Zpomalení odnosu ornice Vytvoření prostředí příznivého pro rostliny a živočichy Zpestření krajiny, zvýšení její mnohotvárnosti a estetické hodnoty Platby Kč / ha

43 Pěstování meziplodin Ochrana půdy před odnosem stékající vodou a větrem Zadržení půdní vláhy a živin Ochrana před poškozováním struktury půdy slunečním zářením Obohacení půdy humusem Udržení struktury drobných pórů a zadržení vody Úkryt a potrava pro živočichy přizpůsobené na život v zemědělské krajině Platby Kč / ha

44 Biopásy Zajištění potravy živočichům – dostatek semen dozrávajících postupně během roku Ponecháním plodin na biopásu zajištění potravy pro živočichy i v zimním období Vytvoření prostoru pro hmyz, kterým se na jaře živí mláďata ptáků Větší pestrost a rozmanitost krajiny Platby Kč / ha

45 Kombinovatelnost agroenvironmentálních titulů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Ošetřování travních porostů x 2. Ekologické zemědělství 3. Zatravňování orné půdy 4. Tvorba travnatých pasů na svažitých půdách 5. Pěstování meziplodin 6. Trvale podmáčené louky a rašelinné louky 7. Ptačí lokality na TTP v 8. Biopásy 9. Stabilizace závrtů na orné půdě 10. Osevní postup v ochranných zónách jeskyní


Stáhnout ppt "Environmentální funkce zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google