Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické plánování"— Transkript prezentace:

1 Strategické plánování
MRO 2012 Blažena Hušková

2 Strategické plánování
vede k zamyšlení nad budoucností obce pojmenovává problémy a nalézá nová řešení poskytuje zpětnou vazbu od občanů a partnerů přehodnocuje dosavadní způsob práce umožňuje převést široce formulovanou vizi do konkrétních úkolů a cílů, měřitelných a dosažitelných Získává podporu pro realizaci SP

3 Strategické plánování
Kde jsme? Kam se chceme dostat? Jak se tam dostaneme? S kým se vydat na cestu? Kudy? Co s sebou? Co nás (asi) cestou čeká? Jak poznáme, že jsme dorazili?

4 Lewinův proces změny (rozmrazení–změna–zmrazení)
Změna je jediná jistota Efektivní organizace konají promyšlené kroky, kterými změnu (hladce) řídí. Změna může být traumatický proces Změnu zavádějí lidé – jejich chování a podpora jsou důležité Nejdůležitější je dosáhnout změny v angažovanosti lidí, kterých se změna týká

5 Strategické plánování - proces
přitahuje a motivuje lidi otevírá prostor pro diskusi, setkání, konflikt, tvořivost, oslavu je procesem vzájemného poznávání, komunikace, učení je otevřený, transparentní, zvoucí k zapojení rozvíjí týmovou práci neobejde se bez nadšení, odhodlání, improvizace, nejistoty cílem není obsáhlý mrtvý dokument, ale živá sdílená představa spotřebovává čas, peníze, lidskou kapacitu

6 Strategický plán zpřítomňuje historii, popisuje současnost a připravuje pro budoucnost řeší nejdůležitější problémy mění reaktivní přístup na proaktivní je základem pro krátkodobé plánování je nástrojem komunikace uvnitř i vně obce motivuje, inspiruje je podkladem pro rozhodování a hodnocení je srozumitelný, přehledný, stručný, přiměřeně flexibilní je živým dokumentem, nikdy hotov, nikdy dokonalý je začátkem, nikoli koncem

7 SP v Mladé Boleslavi Hlavním cílem je vytvoření nového strategického plánu pro město Mladou Boleslav. Stávající dokument je značně zastaralý a neodpovídá tak současné situaci. Strategický plán je z pohledu města klíčovým středně až dlouhodobým dokumentem, sloužícím jako nástroj koordinace rozvojových aktivit na podporu sociálního a ekonomického rozvoje města. Po dokončení realizace projektu bude mít město Mladá Boleslav k dispozici: nově vytvořený strategický plán nově vytvořený akční plán dvě analýzy průzkumu veřejného mínění. Realizace: Financování: Operační program:Lidské zdroje a zaměstnanost, Priorita:4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Celkové náklady: ,40 Kč, dotace z EU: ,69 Kč, vlastní zdroje: ,71 Kč

8 Týniště nad Orlicí Smyslem strategického plánu rozvoje města je definování společných zájmů a potřeb města, jeho obyvatel, podnikatelského a neziskového sektoru tak, aby docházelo k rozvoji našeho města jako celku. Tento strategický dokument má za úkol podat podrobný popis toho, jakých cílů chce Týniště nad Orlicí v určitém časovém horizontu dosáhnout, jakým směrem by se tedy mělo ubírat a jaké nástroje a zdroje mají být k naplnění konkrétních cílů použity, aby byl rozvoj města efektivní. Strategickému plánu města by měla být v otázkách rozvoje města přiřazena stejná důležitost jakou má územní plán či městský rozpočet.

9 Proces strategického plánování je proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. Ve vytvořené strategii by mělo docházet k trvalému a systematickému hodnocení změn vstupních podmínek i dosažených výsledků. Úspěšný strategický plán je nutné chápat jako dohodu o budoucím rozvoji území a má-li se stát opravdu zdařilým, je nutná nejen ochota i úsilí přijmout tento dokument jako rozvojový plán území, ale neustále jej zdokonalovat a aktualizovat tak, aby nebyl pouze ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu.

10 Kvalitní strategický plán
Má vhodnou strukturu Je v souladu s vyššími programovými dokumenty Meziresortní přístup Nastaven systém indikátorů/ukazatelů Respektuje principy UR Zapojuje klíčové aktéry včetně veřejnosti Zpracován plán hodnocení a aktualizace

11 Postup SP Formulace vize Ověření (revize) poslání Situační analýza
Stanovení kritických faktorů úspěchu Stanovení dlouhodobých cílů Vypracování strategií (Zpracování implementačního plánu)

12 Struktura SP Analytická část Návrhová část
_____________________________________ Situační analýza Vize Strategické oblasti Strategické cíle Opatření Aktivity indikátory

13 Vize Týniště nad Orlicí je atraktivním, prosperujícím a trvale harmonicky fungujícím „městem v lesích“, které poskytuje dobré podmínky pro život místních obyvatel. Liberec bude významným evropským městem s obnovenou metropolitní funkcí, jehož vliv bude přesahovat hranice mezi státy, městem přátelským a tolerantním, otevřeným i příslušníkům jiných národů a kultur. Bude centrem kultury a vzdělanosti, městem prestižních vysokých a středních škol, které vychovávají všestranně připravené odborníky. Místní univerzita a vysoké školy budou propojeny s vývojovými a výzkumnými pracovišti, která se budou podílet na zavádění nových technologií do místních průmyslových podniků. V návaznosti na progresivní průmyslové obory bude rostoucí počet pracovních míst ve městě nabízet sektor služeb. Město bude nabízet příjemné podmínky pro život, zdravé a bezpečné bydlení a atraktivní nabídku příležitostí pro aktivní trávení volného času. Jedinečná poloha a okolí města bude i díky výborné dopravní dostupnosti a napojení Liberce na evropskou komunikační síť využita pro rozvoj cestovního ruchu a pořádání akcí mezinárodního významu.

14 Situační analýza SWOT analýza je jednou z metod situační analýzy
S - strengths - silné stránky, W - weaknesses - slabé stránky, O - opportunities - nabízející se příležitosti, T - threats - hrozby Silné stránky: V čem jsme dobří? Co se daří? Slabé stránky: V čem jsme slabí? Co se nám nedaří? Příležitosti: co nám nabízí naše okolí? Ohrožení: S jakými potížemi, ohrožujícími nás zvenčí, musíme počítat?

15 Silné stránky nízká zadluženost města
lidské a finanční kapacity a schopnosti realizovat rozvojové projekty podprůměrná míra nezaměstnanosti, dobrá vzdělanostní struktura obyvatelstva velké prostory ZŠ a kvalifikovaný učitelský sbor městská poliklinika – soustředění zdravotní péče široká nabídka volnočasových aktivit, aktivita místních spolků výhodná poloha města na železničním dopravním uzlu velmi dobré dopravní spojení s Hradcem Králové i s okolními městy zajištění zásobování kvalitní pitnou vodou „město v lesích“ (příměstská rekreace), dobrá kvalita životního prostředí vedení tranzitní dopravy převážně mimo centrum města ekologicky cenné území s vysokou legislativní ochranou přírody příznivé podmínky pro zemědělskou činnost

16 Slabé stránky absence silných středních firem,
nevyužívané průmyslové areály a plochy (brownfields), nedostatek pracovních příležitostí, špatně fungující komunikace města s podnikatelskými subjekty nedostatek vhodných rozvojových ploch pro bydlení málo rozvinutá a nedostatecně kvalitní maloobchodní sít (absence supermarketu) nedostatečná nabídka služeb pro občany a malá informovanost o nich, nerozvinutost infrastruktury cestovního ruchu, zastaralý domovní a bytový fond, zastaralý stav nádraží ČD vcetně nádražní haly špatný technický stav silnic II. a III.třídy a vybraných místních komunikací, nevyhovující technické parametry ČOV a kanalizačních stok, chybějící plynofikace v místní části Petrovice, neexistující kontinuální monitoring stavu životního prostředí lokálně nevhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě v údolní nivě

17 Příležitosti růst soukromých investic (podnikatelských, občanských),
rozvoj dnes nevyužitých bývalých průmyslových areálů, intenzivnější spolupráce místní správy s podnikatelskými a neziskovými subjekty realizace projektu z rozpočtu EU zejména v oblasti veřejných služeb podpora činnosti (věcná i finanční) NNO na území města, lepší využití potenciálu cestovního ruchu, přilákání turistu a oživení města, rozšíření státní silnice I/11 na obchvatu města ekologizace lidských činností, snižování energetické náročnosti, nové technologie zvýšení produkce biomasy a jejího využívání provádění účinných opatření pro eliminaci povodní a dalších environmentálních rizik.

18 Ohrožení zanedbanost města v důsledku nízké výše veřejných a soukromých investic, vysoká migrace obyvatel za prací do jiných měst a okresů, nedostatek kvalifikované pracovní síly postupné stárnutí obyvatelstva, pokles populace, odchod mladých stárnutí obyvatelstva - nedostatečná kapacita sociálních služeb, ohrožení existence mateřského centra, hrozba omezení výuky na ZUŠ, stagnace DDM plně neobsazená kapacita ZŠ, brzy nedostatek míst v MŠ, zhoršování stavu regionální dopravní infrastruktury nedostatečná kapacita parkovacích ploch ve městě nedostatek financí na rekonstrukce a modernizaci městského majetku zesílení negativního ovlivňování kvality životního prostředí téměř každoroční povodňové stavy na řece Orlici znecišťování ovzduší vlivem ekologicky nešetrného vytápění domácností.

19 Při analýze si všímejme:
Vedení obce, účast na věcech veřejných, vztahy Kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice Vzdělání, sociální sužby Příroda a krajina, přírodní zdroje, životní prostředí Ekonomická základna v obci Vybavení, infrastruktura Obec jako součást okolního světa

20 Kritické faktory úspěchu
3 až 8 oblastí, jimž je třeba se nadále věnovat, protože mají zásadní vliv na budoucnost obce kritické faktory úspěchu vymezíme na základě situační analýzy - zásadních zjištění, která ze situační analýzy vyplývají. Příklad KFÚ : atraktivita obce pro mladé lidi Kvalita a množství pitné vody Počet pracovních míst v obci, podpora podnikání Omezení negativního vlivu povodní

21 Strategické oblasti - priority
1. Ekonomika a lidské zdroje 2. Občanská vybavenost, bydlení a volný čas 3. Doprava a technická infrastruktura 4. Životní prostředí ve městě a okolí

22 Strategické cíle - příklad
A. Ekonomický rozvoj – podpora malých a středních podniků, podpora zaměstnanosti, podpora znalostní ekonomiky, diverzifikace místní ekonomiky B. Sociální rozvoj a zdraví - lepší zaměstnanost prostřednictvím kvalitnějšího vzdělávání a odborné přípravy, podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí pro všechny a to ve všech oblastech života, rozvoj občanské společnosti C. Dostupnost a mobilita – dopravní dostupnost, dopravní plánování, zklidňování dopravy, bezpečnost dopravy, dostupnost technické infrastruktury a inženýrských sítí D. Přitažlivé město – dostupnost služeb a informací, přírodní a fyzické prostředí, architektura, cestovní ruch, kultura E. Životní prostředí – kvalitní životní prostředí, kvalita ovzduší, zdrojů pitné vody, nakládání s odpady, obnovitelné zdroje energie

23 K čemu jsou dobré dlouhodobé cíle?
napomáhají všem, aby si uvědomili svou roli v činnosti organizace poskytují společnou základnu pro rozhodování snižují pravděpodobnost konfliktů během realizace plánu zpřehledňují nejdůležitější úkoly organizace slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení činnosti organizace

24 Dlouhodobé cíle měřitelné reálné náročné, ale dosažitelné srozumitelné
hierarchické (vzájemně provázané) kvantitativní (je-li to možné) Příklady? Zvýšit zaměstnanost a zlepšit kvalifikační strukturu obyvatel. Zlepšit vzdělanost obyvatel v souladu s potřebami trhu práce. Zkvalitnit a rozvíjet zázemí pro vzdělávací aktivity ve městě.

25 Indikátory poskytují ucelenou a základní informaci o oblasti, kterou mají sledovat) politicky významné a adresné (indikátory mají být policy relevant, tedy mají mít přímou vazbu na danou politiku či opatření) analyticky dobře podložené a zdůvodněné snadno měřitelné, stanovitelné, vypočitatelné, a to s dostatečnou přesností a s přijatelnými finančními náklady uspořadatelné do vhodné časové řady srovnatelné podle potřeby (region, stát…)

26 Implementační/akční plán:
cíle (krátkodobé cíle pro oddělení, projekty, služby…) činnosti (plán činností) lidi (personální zajištění aktivit) akce (včetně termínů a zodpovědností) peníze (finanční plán – podle období, podle projektů) pravidla hry - např. komunikační strategie, odměňování Monitoring a hodnocení

27 Postup zpracování SP Rozhodnutí o zpracování SP (proč?)
Rozhodnutí o způsobu pořízení SP, role externistů, konzultantů, dodavatele Postup práce, harmonogram, rozpočet, komunikační strategie personální zajištění, stanovení odpovědností Výběr hlavních aktérů, zapojení veřejnosti Sestavení řídícího týmu, pracovních skupin Realizace procesu SP (obvykle ne méně než 1 rok) Zpracování pracovní verze, připomínkování, zpracování finální verze Schválení SP Hodnocení procesu

28 Externí pomoc zpracování dílčích externích dokumentů (analýzy, …)
evaluace programů, projektů konzultace (věcné, procesní) facilitace procesu SP nebo jeho částí Co je třeba projednat : rozsah pomoci (čeho se smlouva týká) přístup k informacím role a zodpovědnost externisty a klienta co má být výsledkem externí pomoci časový rámec nakládání s informacemi a výsledky (důvěrnost, zveřejnitelnost…) finanční ujednání


Stáhnout ppt "Strategické plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google