Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické plánování MRO 2012 Blažena Hušková. Strategické plánování  vede k zamyšlení nad budoucností obce  pojmenovává problémy a nalézá nová řešení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické plánování MRO 2012 Blažena Hušková. Strategické plánování  vede k zamyšlení nad budoucností obce  pojmenovává problémy a nalézá nová řešení."— Transkript prezentace:

1 Strategické plánování MRO 2012 Blažena Hušková

2 Strategické plánování  vede k zamyšlení nad budoucností obce  pojmenovává problémy a nalézá nová řešení  poskytuje zpětnou vazbu od občanů a partnerů  přehodnocuje dosavadní způsob práce  umožňuje převést široce formulovanou vizi do konkrétních úkolů a cílů, měřitelných a dosažitelných  Získává podporu pro realizaci SP

3 Strategické plánování zKde jsme? zKam se chceme dostat? zJak se tam dostaneme? zS kým se vydat na cestu? zKudy? zCo s sebou? zCo nás (asi) cestou čeká? zJak poznáme, že jsme dorazili?

4 Lewinův proces změny (rozmrazení–změna–zmrazení) -Změna je jediná jistota -Efektivní organizace konají promyšlené kroky, kterými změnu (hladce) řídí. -Změna může být traumatický proces -Změnu zavádějí lidé – jejich chování a podpora jsou důležité -Nejdůležitější je dosáhnout změny v angažovanosti lidí, kterých se změna týká

5 Strategické plánování - proces zpřitahuje a motivuje lidi zotevírá prostor pro diskusi, setkání, konflikt, tvořivost, oslavu zje procesem vzájemného poznávání, komunikace, učení zje otevřený, transparentní, zvoucí k zapojení zrozvíjí týmovou práci zneobejde se bez nadšení, odhodlání, improvizace, nejistoty zcílem není obsáhlý mrtvý dokument, ale živá sdílená představa zspotřebovává čas, peníze, lidskou kapacitu

6 Strategický plán zzpřítomňuje historii, popisuje současnost a připravuje pro budoucnost zřeší nejdůležitější problémy změní reaktivní přístup na proaktivní zje základem pro krátkodobé plánování zje nástrojem komunikace uvnitř i vně obce zmotivuje, inspiruje zje podkladem pro rozhodování a hodnocení zje srozumitelný, přehledný, stručný, přiměřeně flexibilní zje živým dokumentem, nikdy hotov, nikdy dokonalý zje začátkem, nikoli koncem

7 SP v Mladé Boleslavi Hlavním cílem je vytvoření nového strategického plánu pro město Mladou Boleslav. Stávající dokument je značně zastaralý a neodpovídá tak současné situaci. Strategický plán je z pohledu města klíčovým středně až dlouhodobým dokumentem, sloužícím jako nástroj koordinace rozvojových aktivit na podporu sociálního a ekonomického rozvoje města. Po dokončení realizace projektu bude mít město Mladá Boleslav k dispozici: nově vytvořený strategický plán nově vytvořený akční plán dvě analýzy průzkumu veřejného mínění. Realizace:1.7.2010-30.6.2011 Financování: Operační program:Lidské zdroje a zaměstnanost, Priorita:4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Celkové náklady:2 370 891,40 Kč, dotace z EU:2 015 257,69 Kč, vlastní zdroje:355 633,71 Kč

8 Týniště nad Orlicí zSmyslem strategického plánu rozvoje města je definování společných zájmů a potřeb města, jeho obyvatel, podnikatelského a neziskového sektoru tak, aby docházelo k rozvoji našeho města jako celku. zTento strategický dokument má za úkol podat podrobný popis toho, jakých cílů chce Týniště nad Orlicí v určitém časovém horizontu dosáhnout, jakým směrem by se tedy mělo ubírat a jaké nástroje a zdroje mají být k naplnění konkrétních cílů použity, aby byl rozvoj města efektivní. zStrategickému plánu města by měla být v otázkách rozvoje města přiřazena stejná důležitost jakou má územní plán či městský rozpočet.

9 Proces strategického plánování je proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. Ve vytvořené strategii by mělo docházet k trvalému a systematickému hodnocení změn vstupních podmínek i dosažených výsledků. Úspěšný strategický plán je nutné chápat jako dohodu o budoucím rozvoji území a má-li se stát opravdu zdařilým, je nutná nejen ochota i úsilí přijmout tento dokument jako rozvojový plán území, ale neustále jej zdokonalovat a aktualizovat tak, aby nebyl pouze ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu.

10 Kvalitní strategický plán zMá vhodnou strukturu zJe v souladu s vyššími programovými dokumenty zMeziresortní přístup zNastaven systém indikátorů/ukazatelů zRespektuje principy UR zZapojuje klíčové aktéry včetně veřejnosti zZpracován plán hodnocení a aktualizace

11 Postup SP zFormulace vize zOvěření (revize) poslání zSituační analýza zStanovení kritických faktorů úspěchu zStanovení dlouhodobých cílů zVypracování strategií z(Zpracování implementačního plánu)

12 Struktura SP zAnalytická část zNávrhová část _____________________________________ zSituační analýza zVize zStrategické oblasti zStrategické cíle zOpatření zAktivity zindikátory

13 Vize Týniště nad Orlicí je atraktivním, prosperujícím a trvale harmonicky fungujícím „městem v lesích“, které poskytuje dobré podmínky pro život místních obyvatel. Liberec bude významným evropským městem s obnovenou metropolitní funkcí, jehož vliv bude přesahovat hranice mezi státy, městem přátelským a tolerantním, otevřeným i příslušníkům jiných národů a kultur. Bude centrem kultury a vzdělanosti, městem prestižních vysokých a středních škol, které vychovávají všestranně připravené odborníky. Místní univerzita a vysoké školy budou propojeny s vývojovými a výzkumnými pracovišti, která se budou podílet na zavádění nových technologií do místních průmyslových podniků. V návaznosti na progresivní průmyslové obory bude rostoucí počet pracovních míst ve městě nabízet sektor služeb. Město bude nabízet příjemné podmínky pro život, zdravé a bezpečné bydlení a atraktivní nabídku příležitostí pro aktivní trávení volného času. Jedinečná poloha a okolí města bude i díky výborné dopravní dostupnosti a napojení Liberce na evropskou komunikační síť využita pro rozvoj cestovního ruchu a pořádání akcí mezinárodního významu.

14 Situační analýza zSWOT analýza je jednou z metod situační analýzy zS - strengths - silné stránky, W - weaknesses - slabé stránky, O - opportunities - nabízející se příležitosti, T - threats - hrozby zSilné stránky: V čem jsme dobří? Co se daří? zSlabé stránky: V čem jsme slabí? Co se nám nedaří? zPříležitosti: co nám nabízí naše okolí? zOhrožení: S jakými potížemi, ohrožujícími nás zvenčí, musíme počítat?

15 Silné stránky znízká zadluženost města zlidské a finanční kapacity a schopnosti realizovat rozvojové projekty zpodprůměrná míra nezaměstnanosti, zdobrá vzdělanostní struktura obyvatelstva zvelké prostory ZŠ a kvalifikovaný učitelský sbor změstská poliklinika – soustředění zdravotní péče zširoká nabídka volnočasových aktivit, aktivita místních spolků zvýhodná poloha města na železničním dopravním uzlu zvelmi dobré dopravní spojení s Hradcem Králové i s okolními městy zzajištění zásobování kvalitní pitnou vodou z„město v lesích“ (příměstská rekreace), z dobrá kvalita životního prostředí z vedení tranzitní dopravy převážně mimo centrum města z ekologicky cenné území s vysokou legislativní ochranou přírody z příznivé podmínky pro zemědělskou činnost

16 Slabé stránky z absence silných středních firem, z nevyužívané průmyslové areály a plochy (brownfields), z nedostatek pracovních příležitostí, z špatně fungující komunikace města s podnikatelskými subjekty z nedostatek vhodných rozvojových ploch pro bydlení z málo rozvinutá a nedostatecně kvalitní maloobchodní sít (absence supermarketu) z nedostatečná nabídka služeb pro občany a malá informovanost o nich, z nerozvinutost infrastruktury cestovního ruchu, z zastaralý domovní a bytový fond, z zastaralý stav nádraží ČD vcetně nádražní haly z špatný technický stav silnic II. a III.třídy a vybraných místních komunikací, z nevyhovující technické parametry ČOV a kanalizačních stok, z chybějící plynofikace v místní části Petrovice, z neexistující kontinuální monitoring stavu životního prostředí z lokálně nevhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě v údolní nivě

17 Příležitosti zrůst soukromých investic (podnikatelských, občanských), zrozvoj dnes nevyužitých bývalých průmyslových areálů, zintenzivnější spolupráce místní správy s podnikatelskými a neziskovými subjekty zrealizace projektu z rozpočtu EU zejména v oblasti veřejných služeb zpodpora činnosti (věcná i finanční) NNO na území města, zlepší využití potenciálu cestovního ruchu, přilákání turistu a oživení města, zrozšíření státní silnice I/11 na obchvatu města zekologizace lidských činností, snižování energetické náročnosti, nové technologie zzvýšení produkce biomasy a jejího využívání zprovádění účinných opatření pro eliminaci povodní a dalších environmentálních rizik.

18 Ohrožení zzanedbanost města v důsledku nízké výše veřejných a soukromých investic, zvysoká migrace obyvatel za prací do jiných měst a okresů, znedostatek kvalifikované pracovní síly zpostupné stárnutí obyvatelstva, pokles populace, odchod mladých zstárnutí obyvatelstva - nedostatečná kapacita sociálních služeb, zohrožení existence mateřského centra, hrozba omezení výuky na ZUŠ, stagnace DDM zplně neobsazená kapacita ZŠ, brzy nedostatek míst v MŠ, zzhoršování stavu regionální dopravní infrastruktury znedostatečná kapacita parkovacích ploch ve městě znedostatek financí na rekonstrukce a modernizaci městského majetku zzesílení negativního ovlivňování kvality životního prostředí ztéměř každoroční povodňové stavy na řece Orlici zznecišťování ovzduší vlivem ekologicky nešetrného vytápění domácností.

19 Při analýze si všímejme: zVedení obce, účast na věcech veřejných, vztahy zKultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice zVzdělání, sociální sužby zPříroda a krajina, přírodní zdroje, životní prostředí zEkonomická základna v obci zVybavení, infrastruktura zObec jako součást okolního světa

20 Kritické faktory úspěchu z3 až 8 oblastí, jimž je třeba se nadále věnovat, protože mají zásadní vliv na budoucnost obce zkritické faktory úspěchu vymezíme na základě situační analýzy - zásadních zjištění, která ze situační analýzy vyplývají. Příklad KFÚ : zatraktivita obce pro mladé lidi zKvalita a množství pitné vody zPočet pracovních míst v obci, podpora podnikání zOmezení negativního vlivu povodní

21 Strategické oblasti - priority z1. Ekonomika a lidské zdroje z2. Občanská vybavenost, bydlení a volný čas z3. Doprava a technická infrastruktura z4. Životní prostředí ve městě a okolí

22 Strategické cíle - příklad zA. Ekonomický rozvoj – podpora malých a středních podniků, podpora zaměstnanosti, podpora znalostní ekonomiky, diverzifikace místní ekonomiky zB. Sociální rozvoj a zdraví - lepší zaměstnanost prostřednictvím kvalitnějšího vzdělávání a odborné přípravy, podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí pro všechny a to ve všech oblastech života, rozvoj občanské společnosti zC. Dostupnost a mobilita – dopravní dostupnost, dopravní plánování, zklidňování dopravy, bezpečnost dopravy, dostupnost technické infrastruktury a inženýrských sítí zD. Přitažlivé město – dostupnost služeb a informací, přírodní a fyzické prostředí, architektura, cestovní ruch, kultura zE. Životní prostředí – kvalitní životní prostředí, kvalita ovzduší, zdrojů pitné vody, nakládání s odpady, obnovitelné zdroje energie

23 K čemu jsou dobré dlouhodobé cíle? znapomáhají všem, aby si uvědomili svou roli v činnosti organizace zposkytují společnou základnu pro rozhodování zsnižují pravděpodobnost konfliktů během realizace plánu zzpřehledňují nejdůležitější úkoly organizace zslouží jako jeden z podkladů pro hodnocení činnosti organizace

24 Dlouhodobé cíle změřitelné zreálné znáročné, ale dosažitelné zsrozumitelné zhierarchické (vzájemně provázané) zkvantitativní (je-li to možné) Příklady? zZvýšit zaměstnanost a zlepšit kvalifikační strukturu obyvatel. zZlepšit vzdělanost obyvatel v souladu s potřebami trhu práce. zZkvalitnit a rozvíjet zázemí pro vzdělávací aktivity ve městě.

25 Indikátory zposkytují ucelenou a základní informaci o oblasti, kterou mají sledovat) zpoliticky významné a adresné (indikátory mají být policy relevant, tedy mají mít přímou vazbu na danou politiku či opatření) zanalyticky dobře podložené a zdůvodněné zsnadno měřitelné, stanovitelné, vypočitatelné, a to s dostatečnou přesností a s přijatelnými finančními náklady zuspořadatelné do vhodné časové řady zsrovnatelné podle potřeby (region, stát…)

26 Implementační/akční plán: zcíle (krátkodobé cíle pro oddělení, projekty, služby…) zčinnosti (plán činností) zlidi (personální zajištění aktivit) zakce (včetně termínů a zodpovědností) zpeníze (finanční plán – podle období, podle projektů) zpravidla hry - např. komunikační strategie, odměňování zMonitoring a hodnocení

27 Postup zpracování SP zRozhodnutí o zpracování SP (proč?) zRozhodnutí o způsobu pořízení SP, role externistů, konzultantů, dodavatele zPostup práce, harmonogram, rozpočet, komunikační strategie zpersonální zajištění, stanovení odpovědností zVýběr hlavních aktérů, zapojení veřejnosti zSestavení řídícího týmu, pracovních skupin zRealizace procesu SP (obvykle ne méně než 1 rok) zZpracování pracovní verze, připomínkování, zpracování finální verze zSchválení SP zHodnocení procesu

28 Externí pomoc zzpracování dílčích externích dokumentů (analýzy, …) zevaluace programů, projektů zkonzultace (věcné, procesní) zfacilitace procesu SP nebo jeho částí Co je třeba projednat : zrozsah pomoci (čeho se smlouva týká) zpřístup k informacím zrole a zodpovědnost externisty a klienta zco má být výsledkem externí pomoci zčasový rámec znakládání s informacemi a výsledky (důvěrnost, zveřejnitelnost…) zfinanční ujednání


Stáhnout ppt "Strategické plánování MRO 2012 Blažena Hušková. Strategické plánování  vede k zamyšlení nad budoucností obce  pojmenovává problémy a nalézá nová řešení."

Podobné prezentace


Reklamy Google