Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generátory citací LS2012 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generátory citací LS2012 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA."— Transkript prezentace:

1 Generátory citací LS2012 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

2 2 Literatura VŠFS jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

3 TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha: Eupress, 2009?. [CD- ROM]. 219 s. ISBN 978-807-4080-012. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=6410;obdobi=30;kod=B_BPRP_1;furl=%2 Fel%2F6410%2Fzima2009%2FB_BPRP_1%2Fum%2F;info= Kapitoly: –POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY –FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE –GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU –VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU –CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ –LITERATURA 3 Literatura VŠFS jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

4 Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. 1.10.2009. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/ROZR_66_2009_Bakalarske_a_diplo move_prace_VSFS.doc Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2011-2012. Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B11 a N11. 23. 1. 2012. Praha: VŠFS, o.p.s., 2012. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/metodicky_pokyn_PRVCVV _4_2011_2012_metodika_vypracovani_ZP_pro_B11_N11.docx 4 Pokyny VŠFS, o.p.s. jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

5 Citace (citát) – v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné. Citaci graficky oddělujeme od okolního textu (např. uvozovkami, kurzívou). Citace (citace díla) – ve vědě má jiný význam – citace je formalizovaný odkaz na určitý výsledek, metodu, či myšlenku v jiné publikaci. K uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Jde tedy o bibliografický odkaz. Bibliografický záznam = bibliografická citace – (reference) souhrn normovaných údajů o citovaném tištěném nebo elektronickém dokumentu, nebo jeho části, umožňující jeho identifikaci a vyhledání. Parafráze – převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy části jiného textu. 5 Citáty, parafráze, citace jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

6 Norma ČSN ISO 690 umožňuje tři základní styly odkazů citování v textu na citace zdroje: 1.citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. anglosaský způsob, harvardský systém), 2.citování pomocí průběžných poznámek (poznámky pod čarou), 3.citování pomocí metody číselných odkazů (křížové číselné odkazy v závorce) (vancouverský způsob, na VŠFS se nedoporučuje). Vývoj normy: [ISO 690:1987], [ISO 690-2:1997], [ISO 690:2010]. 6 Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

7 Příklad textu s citacemi: …zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu (Helísek, 2002, s. 2), makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů. (Valenčík, 2005, s. 5) Na konci práce je uveden Seznam literatury (abecedně uspořádaný, záznamy se nečíslují, mohou být zvýrazněny odrážkami). HELÍSEK, Mojmír, 2002. Makroekonomie: základní kurs. 2. přeprac. vyd. Slaný: Melandrium, 326 s. ISBN 80-861-7525-1. VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV, 2005. Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). 1. vyd. Praha. ISBN 80-867-5441-3. 7 Citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský systém) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

8 Příklad textu s citacemi: …zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu 25, makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů. 26 Citace uvádíme v rámci číselně řazených poznámek pod čarou na téže stránce (v poznámce pod čarou): 25 HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie: základní kurs. 2. přeprac. vyd. Slaný: Melandrium, 2002, 326 s. ISBN 80-861-7525-1. 26 VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). 1. vyd. Praha. ISBN 80-867-5441-3. Na konci práce je uveden Seznam literatury (abecedně uspořádaný, záznamy se nečíslují, mohou být zvýrazněny odrážkami): HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie: základní kurs. 2. přeprac. vyd. Slaný: Melandrium, 2002, 326 s. ISBN 80-861-7525-1. VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). 1. vyd. Praha. ISBN 80-867-5441-3. 8 Citování pomocí průběžných poznámek jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

9 Generátory citací, které umožňují automatickou tvorbu bibliografického záznamu: 1.http://www.citace.com/,http://www.citace.com/ 2.http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/,http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/ 3.funkce v MS Word 2010. 9 SW generátory citací jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

10 doporučuje se využít generátor citací, http://www.citace.com/, http://www.citace.com/ umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem (ISO 690:2010), generátor po zvolení typu zdroje a vložení ISBN/ISSN vrátí citaci s povinnými, nebo rozšířenými informacemi. citaci lze vytvořit i klasickým vypisováním požadovaných údajů, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje o zdroji, generátor vrací chybu a vyžaduje doplnění, nedoporučuje se využívat databáze vytvořených citací, kterou také obsahuje, nástroj je provozovateli aktualizován a rozšiřován, partnery projektu jsou VŠE, MU, FSS MU, FF MU,… 10 Generátor citací – citace.com jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

11 11 Automatický generátor citací, http://www.citace.com/ jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

12 12 Automatický generátor citací, http://www.citace.com jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

13 lze využít automatický generátor citací VŠCHT: http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/ http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/ umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem ACS (normy Americké chemické společnosti) nebo ISO nedoporučuje se využívat softwarový nástroj, protože je méně obsažnější než citace.com a generuje odlišně 13 Generátor citací - VŠCHT jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

14 14 Generátor citací - VŠCHT jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

15 15 Generátor citací - VŠCHT jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

16 Lze využít generátor citací, který je obsažen v MSO Word 2010, umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem Vytváří vlastní databázi citací, která je nabízena i v dalších wordových souborech autorova PC Obsahuje 10 způsobů citace (bibliografického odkazu), lze mezi nimi měnit (mění se automaticky všechny citace a seznamy) Umožňuje automaticky tvořit seznamy (Bibliografie, nebo Citovaná literatura) nedoporučuje se využívat softwarový nástroj MSO Word 2010 protože nepokrývá všechny typy dokumentů (zákony, závěrečné práce, atd.). 16 Generátor citací v MS Word 2010 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

17 17 Generátor citací v MS Word 2010 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

18 18 Generátor citací v MS Word 2010 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

19 Zdroj citace a text citace musí být dohledatelný. Forma citace by měla odpovídat normě (ISO, národní normy, oborové normy). Formy citací mohou být odlišné dle, interních norem institucí (školy, vydavatele). Forma citací by měla být v dokumentu jednotná. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. In: Citace.com [online]. © 2004-2012 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 19 Základní pravidla citování jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

20 20 Základní pravidla citování dle www.citace.com jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

21 21 Základní pravidla citování dle www.citace.com jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Olga Biernátová, Jan Skůpa. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197). platné od 1. dubna 2011, Brno, 2011.

22 22 Citace – příklady jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

23 23 Citace – příklady jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

24 24 Citace – příklady jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

25 obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce a jiné do textu vložené prvky, přispívá k objasnění smyslu textu, číslovat a popisovat tak, aby byl odkaz k nim v textu jednoznačný, umístěny na střed stránky, výstižný název (titulek) je umístěn nad objektem, zdroj informací ihned pod objektem. Součástí může být také legenda, na konci práce může být uveden „Seznam obrázků, grafů a tabulek“, vlastní tabulky či grafy, umísťujeme je do textu, kde vysvětlíme postup, označení proměnných, ilustrace by měly být jednoduché, srozumitelné, je třeba pamatovat na možnost pořizovat černobílé kopie (aniž by byla snížena čitelnost ilustrací). 25 3. I lustrace v ZP: jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

26 obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Graf 3: Čas věnovaný mediálním aktivitám za týden - ve věkové skupině 15-30 let 26 3. I lustrace v ZP Zdroj: ČSÚ 2007 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

27 obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Zdroj: ČSÚ 2007 27 3. I lustrace v ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA


Stáhnout ppt "Generátory citací LS2012 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google