Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční podpory TA ČR. Autorsko-právní aspekty využívání datových zdrojů při tvorbě map RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

2 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Přehled témat Co je to autorské právo? Proč se touto problematikou zabývat? Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového? Jak souvisejí autorská práva s tvorbou map? Jaké datové zdroje je možné využívat? Jaká je úloha odborných společností? Kde zjistit více? Pozvánka na seminář

3 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Co je to autorské právo? odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům nechrání samotné myšlenky či ideje, ale chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření, tj. dílo v objektivně vnímatelné podobě (text, mapa apod.) autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, výstup počítačového programu apod. (samy o sobě)

4 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Autorské právo význam hodnoty autorského práva neustále roste v nových ekonomických podmínkách si majitelé těchto práv silněji než kdy dříve uvědomují jejich hospodářský význam je zapotřebí docílit efektivní ochrany autorských práv duševní vlastnictví představuje práva vztahující se k nehmotným výsledkům tvůrčí činnost lidí, tedy k projevům jejich intelektu práva duševního vlastnictví mají absolutní povahu, tzn. působí vůči všem jsou založena na zásadě teritoriality, což znamená, že jsou chráněna pouze na území toho státu, kde vznikla a řídí se národním právním řádem

5 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Práva související a zvláštní právo práva výkonného umělce k uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového (zvukově-obrazového) záznamu k jeho (prvotnímu) záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, právo nakladatele zvláštní právo pořizovatele databáze základním rysem resp. podmínkou pro samotnou existenci databáze je její systematičnost (její logická struktura), která zahrnuje určité údaje či jiné prvky Chráněna je struktura databáze jako dílo souborné. Po vzoru EU je navíc poskytována zvláštní právní ochrana i samotnému obsahu databáze resp. investici do jejího pořízení (§ 88)

6 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Nejen autorské právo… osobnostní práva, absolutní a relativní majetková práva Autorská práva – mapy, produkty GIS, databáze, know-how, goodwill, obchodní tajemství, počítačový program, vědecký objev, apod. Průmyslová práva – práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, zlepšovacím návrhům, novým metodám Práva na označení – práva k ochranným známkám, obchodní firmě, proti nekalé soutěži Patentové právo Etické zásady

7 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového? Nový občanský zákoník (NOZ) ohledně autorskoprávní problematiky nepřinesl žádné závratné změny, došlo pouze k přesunu části autorského zákona, týkající se licenčních smluv, do NOZ (až na drobnosti v nezměněné podobě) po 1. 1. 2014 je u licenčních smluv potřeba v jejich úvodu citovat ustanovení, o která se licenční smlouva opírá, na místo § 46 a následující podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) bude citován § 2358 a následující paragrafy podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

8 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového? v NOZ je sjednocena úprava závazků práv duševního vlastnictví předtím byla tato úprava hlavně ohledně průmyslových práv roztříštěná a třeba pro oblast průmyslových práv ji řešil obchodní zákoník, jehož účinnost skončila k 31. 12. 2013 velký zásah do současného systému úpravy autorských práv a práv souvisejících bude v důsledku implementace tří směrnic EU – 2011/77/ EU o době ochrany autorského práva a určitých práv – 2012/28/ EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl – Směrnici EP a Rady EU o kolektivní správě

9 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového? Ministerstvo kultury ČR již tři roky připravuje rozsáhlou novelu autorského zákona jak v navazující problematice na zmíněné směrnice EU, tak v oblastech, které jsou vyhrazeny národním úpravám nové změny budou zahrnovat – licencování užití sirotčích děl mimo druhy užití, které řeší zmíněná směrnice – novou formulaci knihovní výjimky, jež by měla umožnit veřejným knihovnám ve větším objemu digitalizovat jejich fond a umísťovat ho na své webové stránky – zjednodušené řešení výběru náhradních odměn za kopírování děl

10 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Jaká je úloha odborných společností? Kartografická společnost ČR může být prostředníkem mezi uživateli a producenty kartografických děl CAGI řeší aktuální problémy z oblasti geoinformatiky tak, aby bylo možné GI v České republice co nejefektivněji rozvíjet (OS 24 Autorské právo) ČGS – mohla by být prostředníkem pro šíření povědomí o problematice mezi geografy a spolupracujícími obory Důležité je, že jsou zapojené odborné instituce – ČÚZK, VÚGTK, MVČR (v rámci přípravy GeoInfoStrategie)

11 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Jak souvisejí autorská práva s tvorbou map? většina prací v kartografii a geoinformatice využívá již existující data na základě nových výzkumů data vznikají (většinou tematická) nebo jsou zpracovávána ke zpracování je potřeba softwarové vybavení výstupem je kartografická vizualizace, databáze, specializovaná mapa, programové nadstavby, aplikace a další výsledky svého snažení publikujeme neveřejně nebo veřejně AUTORSKÉ PRÁVO NEZNAMENÁ JEN OMEZENÍ ALE I OCHRANU NAŠÍ PRÁCE

12 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. MAPOVÁ TVORBA topografická data tematická data grafika znakový klíč mapový design Jak souvisejí autorská práva s tvorbou map? autorská práva na podkladová data/vrstvy autorská práva na software autorská práva na grafiku, design… autorská práva na znakový klíč autorská práva na výslednou mapu

13 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. krádež dat zneužití datových vrstev zneužití softwaru zneužití vizualizací (mapy, náhledy, WMS, apod.) zneužití výsledků analýz ale také… neoprávněné užití díla nevědomé porušení autorsko-právní ochrany ochrana ekonomických investic průmyslová práva, užitné vzory a další… Nejčastěji řešené problémy

14 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Co jsou to datové zdroje? primární sekundární topografická tematická syntéza více datových zdrojů tištěné digitální Datové zdroje, tvorba map & autorské právo nákup dat krádež dat vlastní měření digitalizace cizích podkladů využití licencí neoprávněné využití WMS

15 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Jak správně datové zdroje využívat? nejdůležitější jsou licence a oprávnění – copyright © – public domain a GNU General Public licence – cardware, freeware, shareware, OEM, open-source – CreativeCommons Záleží na tom, co je vytvářeno, rozdílná pravidla platí pro: – odborné a vědecké práce (články, studie apod.) – výukové materiály (šířené/prezentované) – komerční využití – šíření (i nekomerční, neziskové apod.)

16 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Proč se touto problematikou zabývat? dodržování platných zákonů a etických pravidel respekt a ochrana děl původních ochrana výsledného vlastního díla pokud budou všichni spolupracovat, bude efektivita ochrany autorských práv vysoká a současně bude zajištěna nejvyšší možná efektivita využití autorských děl k dalšímu rozvoji kartografie a geoinformatiky za podpory ČÚZK, VÚGTK, KS ČR a CAGI vznikl projekt TAČR TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii geoinformatice

17 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Tři úrovně řešení autorsko-právní problematiky prvky prevence – odborná osvěta, všeobecný koncensus a závazná pravidla – u kartografických děl např. záměrné chyby, speciální povrchy, vodoznak, apod. prvky restrikce – omezení dostupnosti dat, dostupnosti kartografického díla, apod. – omezení šíření dat, přísnější vyhlášky, normy, směrnice sankce – řešení v případě zneužití díla – trestněprávní a občanskoprávní rovina

18 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Jak se může odborná veřejnost zapojit? odborné diskuse a semináře – seminář Autorské právo a geodata – 9. 9. 2014 (Praha) – semináře k přípravě GeoInfoStrategie – konference GIVS, Esri konference, GIS Ostrava a další podněty podané OS24 CAGI Autorské právo podněty podané Kartografické společnosti ČR podněty pro realizaci projektu TA ČR podněty ke GeoInfoStrategii …a další

19 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Kdy, kde a jak řešit? 9. 9. 2014 seminář Autorské právo a geodata Praha prosinec 2014 – seminář v Olomouci www.apkg.upol.cz

20 Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční podpory TA ČR. Děkuji Vám za pozornost… …a také za připomínky, podněty, náměty k dalšímu řešení apod. alena.vondrakova@upol.cz


Stáhnout ppt "Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google