Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Mechanika - dynamika Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Mechanika - dynamika Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů."— Transkript prezentace:

1 2. Mechanika - dynamika Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Mechanika-dynamika Fyzika první Mgr. Libor Vakrčka učební obory

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prohlášení Prohlašuji, ž e jsem tento výukový materiál vypracoval samostatn ě, a to na základ ě poznatk ů získaných praktickými zkušenostmi z pozice u č itele ve St ř ední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za pou ž ití ní ž e uvedených informa č ních zdroj ů a literatury. Tento výukový materiál byl p ř ipravován se zám ě rem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimáln ě v 8 vyu č ovacích hodinách. Ve Vsetín ě dne

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah: 2. kapitola : Mechanika-dynamika 2.1. Síla 2.2. Grafické znázorn ě ní síly 2.3. Skládání sil 2.4. Gravitace 2.4.1. Gravita č ní a tíhová síla 2.4.2. Tíhová síla, tíha

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah: 2. kapitola : Mechanika-dynamika 2.5. Newtonovy pohybové zákony 2.5.1. Zákon setrva č nosti 2.5.2. Zákon síly 2.5.3. Zákon akce a reakce 2.6. Newtonovy pohybové zákony - výpo č ty 2.7. T ěž išt ě 2.8. Rovnová ž né polohy t ě les 2.9. Shrnutí a procvi č ení u č iva

6 2.1. Síla je veli č ina, kterou u ž íváme k popisu vzájemného působení těles. FN zna č ka: F jednotka: N (Newton) dotyku dálku t ě lesa na sebe mohou p ů sobit p ř i dotyku nebo na dálku (prost ř ednictvím silových polí) deforma č ní ú č inky síly: deforma č ní (zm ě na tvaru t ě lesa) -pru ž ná, nepru ž ná pohybové pohybové (zm ě na pohybového stavu)

7 2.1. Síla video video video Silom ě r Silom ě r - prodlou ž ení pru ž iny je p ř ímo úm ě rné p ů sobící síle

8 úse č ka s šipkou Sílu m ůž eme znázornit orientovanou úse č kou (úse č ka s šipkou). Síla má t ř i charakteristiky – p ů sobišt ě, sm ě r, velikost 2.2. Grafické znázorn ě ní síly sm ě r p ů sobišt ě p ů sobišt ě (bod, ve kterém síla p ů sobí ) velikost

9 2.3. Skládání sil Výslednice sil Výslednice sil je síla, která má stejné ú č inky jako skládané síly. 1.V ýslednice rovnob ěž ných sil stejného sm ě ru sou č tu je síla s velikostí rovnou sou č tu sil. Má stejný sm ě r jako skládané síly F 1 =4N F 2 =6N F=10N

10 2. 3. Skládání sil 2.Výslednice rovnob ěž ných sil opa č ného sm ě ru rozdílu je síla s velikostí rovnou rozdílu sil. Má sm ě r v ě tší síly. F 1 =5N F 2 =8N F=3N

11 2. 3. Skládání sil Výslednice rovnob ěž ných sil opa č ného sm ě ru 2. Výslednice rovnob ěž ných sil opa č ného sm ě ru rovnováha sil rovnováha sil : dv ě stejn ě velké síly opa č ného sm ě ru p ů sobící ve stejné p ř ímce

12 2.3. Skládání sil V kabin ě výtahu je zav ě šeno na silom ě ru záva ž í o hmotnosti 5kg. Jak velkou tahovou sílu uká ž e silom ě r a)je-li kabina v klidu m = 5kg g = 10 m.s -2 F = m. g = 5. 10 = 50N

13 2.3. Skládání sil b) pohybuje-li se vzh ů ru se zrychlením 2m.s -2 + F = (m.g) + (m. a) = (5. 10) + (5. 2) = 60N c) pohybuje-li se dol ů se zrychlením 2m.s -2 - F = (m. g) - (m. a) = (5. 10) - (5. 2) = 40N d) padá-li volným pádem k zemi - F = (m. g) - (m. g) = (5. 10) - (5. 10) = 0N

14 2.3. Skládání sil 3.Výslednice dvou r ů znob ěž ných sil se stejným p ů sobišt ě m rovnob ěž ník úse č ky znázor ň ující síly doplníme na rovnob ěž ník výsledniceúhlop ř í č kou výslednice je síla, která je úhlop ř í č kou rovnob ěž níka a vychází z p ů sobišt ě obou sil

15 2.3. Skládání sil Výslednice dvou r ů znob ěž ných sil se stejným p ů sobišt ě m video video video video video video

16 2.4. Gravitace Gravitace Gravitace = vzájemná p ř ita ž livost je obecnou vlastností všech t ě les gravita č ní síly F g Dva hmotné body se p ř itahují stejn ě velkými silami opa č ného sm ě ru. Velikost gravita č ní síly F g je p ř ímo úm ě rná hmotnosti a nep ř ímo druhé mocnin ě vzdálenosti obou t ě les m1m1 m2m2

17 2.4. Gravitace video video video

18 2.4.1. Gravita č ní a tíhová síla Na všechna t ě lesa na povrchu Zem ě p ů sobí dv ě síly: Gravita č ní síla F g Gravita č ní síla F g (sm ěř uje do st ř edu Zem ě ) Setrva č ná síla F s Setrva č ná síla F s (sm ěř uje od osy otá č ení a je zp ů sobená rotací Zem ě kolem osy) tíhová síla F G Výslednicí je tíhová síla F G (ur č uje sm ě r svislý)

19 2.4.2. Tíhová síla, tíha Tíhová síla F G /N Tíhová síla F G /N vyjad ř uje p ů sobení Zem ě na t ě leso Tíha G /N Tíha G /N je síla, kterou p ů sobí t ě leso na vodorovnou podlo ž ku nebo na záv ě s F G G Velikost a sm ě r F G a G jsou pro dané místo stejné g = tíhové zrychlení = 9,81m.s -2 = 10 m.s -2 g = tíhové zrychlení = 9,81m.s -2 = 10 m.s -2 video video video

20 2.4.2. Tíhová síla, tíha Jak velkou silou p ů sobí basketbalista o hmotnosti 100kg pov ě šený na obrou č ku koše? m =100kg g = 10 m.s -2 F G = m. g = 100. 10 = 1000N = 1kN

21 2.4.2. Tíhová síla, tíha video video video Tíhové zrychlení na Zemi a M ě síci 6,05 1

22 2.5. Newtonovy pohybové zákony 1)Zákon setrva č nosti 1)Zákon setrva č nosti (první pohybový zákon) 2)Zákon síly 2)Zákon síly (druhý pohybový zákon) 3)Zákon akce a reakce 3)Zákon akce a reakce (t ř etí pohybový zákon)

23 T ě leso setrvává v relativním klidu nebo se pohybuje rovnom ě rným pohybem, pokud není p ř inuceno vn ě jšími silami tento stav zm ě nit Pohybový stav t ě lesa charakterizuje – hybnost kg.m.s -1 zna č ka: p jednotka: kg.m.s -1 Ka ž dá zm ě na hybnosti je vyvolána silovým p ů sobením jiného t ě lesa p = m. v p = m. v 2.5.1.Zákon setrva č nosti p m. v

24 2.5.1. Zákon setrva č nosti síly p ů sobící po a proti sm ě ru pohybu Tíhová síla FG - Tíhová síla FG (pohyb z kopce) P ů sobení jiného t ě lesa - P ů sobení jiného t ě lesa Tíhová síla FG - Tíhová síla FG (pohyb do kopce) P ů sobení jiného t ě lesa - P ů sobení jiného t ě lesa T ř ení - T ř ení – smykové, valivé Odpor prost ř edí - Odpor prost ř edí (vzduch, voda) video

25 2.5.1. Zákon setrva č nosti síly p ů sobící po a proti sm ě ru pohybu T ř ení T ř ení = klidové > smykové > valivé video video video video video video video video video

26 2.5.1. Zákon setrva č nosti síly p ů sobící po a proti sm ě ru pohybu Velikost t ř ecí síly závisí na Velikost t ř ecí síly závisí na: video video video video video video video video video hmotnosti drsnosti sty č ných ploch nezávisí na velikosti sty č ných ploch

27 2.5.1. Zákon setrva č nosti síly p ů sobící po a proti sm ě ru pohybu video video video video video video Kapalina sni ž uje smykové t ř ení Kuli č kové lo ž isko = sou č ástka p ř evád ě jící smykové t ř ení na valivé

28 2.5.1. Zákon setrva č nosti síly p ů sobící po a proti sm ě ru pohybu Odpor prost ř edí Odpor prost ř edí video video video Ve vakuu odpor prost ř edí neexistuje

29 2.5.2. Zákon síly P ů sobením síly na t ě leso m ůž eme: a)Uvést z klidu do pohybu b)Uvést z pohybu do klidu c)Zm ě nit trajektorii pohybu d)Zm ě nit rychlost pohybu

30 Δp Δt F Pom ě r zm ě ny hybnosti t ě lesa Δp a č asu, v n ě m ž tato zm ě na nastala Δt se rovná p ů sobící síle F aF mF m Velikost zrychlení a, které ud ě luje síla F t ě lesu o hmotnosti m, je p ř ímo úm ě rná velikosti síly F a nep ř ímo úm ě rná hmotnosti m » F m. a FG m. g 2.5.2. Zákon síly

31 akcereakce Dv ě t ě lesa na sebe navzájem p ů sobí stejn ě velkými silami opa č ného sm ě ru. Tyto síly sou č asn ě vznikají a zanikají, ozna č ujeme je akce a reakce. zachování hybnosti Platí zákon zachování hybnosti p (celková hybnost) = p 1 + p 2 = konstanta 2.5.3. Zákon akce a reakce reakce akce

32 2.5.3. Zákon akce a reakce video video video

33 2.6. Newtonovy pohybové zákony výpo č ty Automobil má p ř i rychlosti 90km/h hybnost 15 000kg.m.s -1. Jakou má automobil hmotnost? v = 90km.h -1 : 3,6 = 25m.s -1 p = 15 000kg.m.s -1 m = p : v = 15000 : 25 = 600kg

34 2.6. Newtonovy pohybové zákony výpo č ty Jak velká je rychlost st ř ely o hmotnosti 20g, která m ě la p ř i dopadu na cíl hybnost 12kg.m.s -1 ? m = 20g = 0,02kg p = 12kg.m.s -1 v = p : m = 12 : 0,02 = 600m.s -1

35 2.7. T ěž išt ě T T FGFG FGFG jednoT Ka ž dé t ě leso má jen jedno t ěž išt ě ( T ) T ěž išt ě je p ů sobišt ě m tíhové síly T ěž išt ě najdeme v pr ů se č íku t ěž nic (prodlou ž ení záv ě su), poloha t ěž išt ě závisí na rozlo ž ení látky v t ě lese T ěž išt ě m ůž e být i mimo t ě lesa

36 2.8. Rovnová ž né polohy t ě les TZ Podle vzájemné polohy t ěž išt ě T a záv ě su Z (bodu podep ř ení) rozeznáváme: 1)Poloha stálá (stabilní) 2)Poloha volná (indiferentní) 3)Poloha vratká (labilní) T Z T = Z T Z

37 2.8. Rovnová ž n é poloh y t ě les T ě leso je v rovnová ž né poloze volné také tehdy, pokud svislá p ř ímka vedená z jeho t ěž išt ě prochází v ž dy bodem dotyku t ě lesa s podlo ž kou video video video

38 2.8. Rovnová ž né polohy t ě les T ě leso je v rovnová ž né poloze stálé také tehdy, je-li podep ř eno alespo ň ve t ř ech bodech a prochází-li svislá t ěž nice obrazcem, který tyto body vytvá ř ejí. T video

39 2.9. Shrnutí a procvi č ení u č iva

40 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str. 25-35, ISBN 80-7196-223-6 RNDr. Milan Bedna ř ík, CSc, doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc, RNDr. Jaromír Široký, CSc, Fyzika I pro studijní obory SOU, 3. vydání, SPN Praha, str. 60-80, ISBN 80-04-25515-9 František Jáchim, Ji ř í Tesa ř, Fyzika pro 7. ro č ník ZŠ,SPN Praha 1999, str. 52-90, ISBN 80-7235-116-8 LANGMaster, Jak v ě ci fungují 1, Fyzika, CD A, www.langmaster.cz Seznam pou ž itých zdroj ů a literatury


Stáhnout ppt "2. Mechanika - dynamika Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů."

Podobné prezentace


Reklamy Google