Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamika. zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojem dynamiky = síla Dynamis = řecké slovo síla základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamika. zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojem dynamiky = síla Dynamis = řecké slovo síla základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony."— Transkript prezentace:

1 Dynamika

2 zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojem dynamiky = síla Dynamis = řecké slovo síla základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony

3 Síla Projevuje se vždy při vzájemném působení těles Tělesa na sebe mohou vzájemně působit dvěma způsoby: – Přímým dotykem – Prostřednictvím silových polí

4 Síla Síla má dva účinky: – deformační – má za následek deformaci tělesa – pohybový neboli dynamický – má za následek změnu pohybového stavu tělesa

5 Síla Značí se F Jednotka – Newton - N Jedná se o vektorovou veličinu Je určena směrem, velikostí a působištěm Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou – její velikost určuje velikost síly a její směr určuje směr síly

6 Zákon setrvačnosti = první Newtonův pohybový zákon Těleso setrvává v relativním klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno silovým působením jiného tělesa tento stav změnit

7 Zákon síly = druhý Newtonův pohybový zákon Zrychlení a, které uděluje síla F tělesu o hmotnosti m, je přímo úměrné velikosti F této síly a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa m, tedy

8 Jednotka síly Newton Značka N 1 Newton je síla, která uděluje tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1

9 Tíhová síla Volný pád probíhá v důsledku působení stálé síly, která se nazývá tíhová síla Značí se F G Jedná se o vektorovou veličinu Její vektorová přímka určuje svislý směr Jedná se o sílu, kterou Země působí na každé těleso při svém povrchu a uděluje mu tíhové zrychlení g

10 Tíhová síla Vzorec pro výpočet tíhové síly Jednotka 1 newton značka N

11 Tíha tělesa Značí se G Je to síla, kterou působí nehybné těleso na vodorovnou podložku nebo svislý závěs

12 Tíha tělesa Tíhová síla vyvolává tíhu tělesa Jestliže je těleso v klidu má tíha i tíhová síla stejný směr i velikost, ale různá působiště G = F G G = m. g Tíha umožňuje určovat hmotnost tělesa vážením

13 Odporové síly 1.Smykové tření 2. Valivý odpor

14 Smykové tření Uplatňuje se tehdy, jestliže se těleso posouvá po povrchu jiného tělesa Třecí síla F t, její působiště je na stykové ploše těles Příčiny třecí síly: nerovnosti stykových ploch přitažlivé síly mezi částicemi povrchových vrstev těles

15 Třecí síla F t Je přímo úměrná tlakové síle F n, kterou působí těleso kolmo na podložku

16 Třecí síla F t Vypočte se podle vzorce F n tlaková síla, kterou těleso působí kolmo na podložku fsoučinitel smykového tření f < 1 Třecí síla nezávisí na obsahu stykových ploch Třecí síla nezávisí na rychlosti pohybu těles (platí pouze přibližně)

17 Klidová třecí síla Je za stejných podmínek větší než třecí síla při pohybu

18 Valivý odpor Uplatňuje se tehdy, jestliže se těleso o kruhovém průřezu valí po pevné podložce Příčinou je deformace podložky před valícím se tělesem

19 Odporová síla F V Je přímo úměrná kolmé tlakové síle F n, kterou těleso působí na podložku a nepřímo úměrná poloměru R tělesa – rameno valivého odporu

20 Porovnání odporové síly a třecí síly Odporová síla při valení tělesa je za jinak stejných podmínek mnohem menší než třecí síla smykového tření

21 Třetí Newtonův pohybový zákon Zákon akce a reakce Každá akce vyvolává stejně velkou reakci opačného směru Síly, kterými na sebe vzájemně působí dvě tělesa, jsou stejně velké, navzájem opačného směru, současně vznikají i zanikají. Síly akce a reakce působí každá na jiné těleso. Proto se ve svých účincích navzájem neruší.

22 Hybnost tělesa Značí se p Jedná se o vektorovou veličinu Má stejný směr jako rychlost tělesa Charakterizuje pohybový stav tělesa m……….hmotnost tělesa v………..rychlost tělesa Jednotka …………..kg.m/s

23 Impulz síly Značí se I Jednotka…….newtonsekunda……..N.s ….. změna hybnosti Impulz síly se rovná změně hybnosti

24 Význam impulzu síly Chceme-li, aby se změnila hybnost tělesa, musí na ně působit po určitou dobu síla. Impulz síly vyjadřuje časový účinek síly

25 Zákon zachování hybnosti Příklady

26 Zákon zachování hybnosti Jsou-li dvě tělesa uvedena z klidu do pohybu jen vzájemným silovým působením, zůstává součet jejich hybností nulový, tj. stejný jako před uvedením do pohybu.

27 Zákon zachování hybnosti Tělesa se v počátečním okamžiku pohybují m1…hmotnost první koule m2…hmotnost druhé koule v 1 …počátečná rychlost první koule v 2 …počátečná rychlost druhé koule v…výsledná rychlost obou koulí E 1 …kinetická energie první koule E 2 …kinetická energie druhé koule

28 Dostředivá a odstředivá síla Představují akci a reakci při vzájemném působení těles.

29 Normálové (dostředivé) zrychlení Značí se a n, a d Zrychlení = změna rychlosti s časem U rovnoměrného pohybu po kružnici se nemění velikost rychlosti, ale její směr

30 Odvození vzorečku pro normálové zrychlení změna směru vektoru = vektor ∆ je-li doba t dostatečně malá, potom oblouk AB můžeme vydávat za úsečku => s = v.t ABO a ∆v,v 1,v 2 jsou podobné trojúhelníky

31 Normálové (dostředivé) zrychlení Vzorce Směr normálového zrychlení

32 Pohyb hmotného bodu po kružnici r……délka průvodiče φ.......úhlová dráha = středový úhel, který opíše průvodič hmotného bodu za určitou dobu t, měří se v radiánech (360° = 2 ) s……dráha

33 Úhlová rychlost Značí se ω t………………doba pohybu Jednotka …………1/s = s -1 nebo radián za sekundu - rad/s

34 Rychlost v hmotného bodu po kružnici

35 Dostředivá a odstředivá síla Značení F o, F d.

36 Vztažné soustavy Inerciální vztažná soustava = vztažná soustava, ve které těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Inerciální je každá vztažná soustava pevně spojená s povrchem Země Platí v ní Newtonovy pohybové zákony.

37 Vztažné soustavy Neinerciální vztažná soustava= soustava, která se vzhledem k inerciální soustavě pohybuje zrychleně nebo zpomaleně. Neplatí v ní zákon setrvačnosti. Neplatí zákona akce a reakce

38 Setrvačná síla Nevzniká vzájemným působením těles, ale v důsledku zrychleného pohybu vztažné Soustavy. Značí se F S Má opačný směr než zrychlení pohybu, který ji vyvolává Neexistuje k ní reakce

39 Příklad – pohyb kabiny výtahu Jarda jede ve výtahu a drží v ruce siloměr se zavěšeným závažím o hmotnosti m. Bude-li výtah v klidu, bude siloměr ukazovat sílu, jejíž velikost je. Pokud se bude výtah rozjíždět směrem vzhůru, bude Jarda (nyní v neinerciální vztažné soustavě) pozorovat, jak je pružina siloměru napínána silou o velikosti (tíhová a setrvačná síla mají stejný směr, jejich velikosti se tedy sčítají), kde a je velikost zrychlení výtahu. Bude-li se výtah rozjíždět se zrychlením o velikosti a směrem dolů, bude pružina napínána silou, neboť tíhová a setrvačná síla mají směr opačný a velikost jejich výslednice bude tedy rovna rozdílu obou sil.

40 Příklad – pohyb kabiny výtahu Jestliže se výtah rozjíždí vzhůru, setrvačná síla má stejný směr jako síla tíhová, potom výsledná tíha G Jestliže se výtah rozjíždí dolů, setrvačná síla má opačný směr než síla tíhová, potom výsledná tíha G

41 Příklad – pohyb kabiny výtahu Fyzikálně zajímavá situace nastane, bude-li výtah padat volným pádem k povrchu Země. V tomto případě bude velikost výsledné síly působící na závaží rovna, neboť výtah se pohybuje se zrychlením o velikosti g. Nulová síla bude působit na všechna tělesa v padajícím výtahu. Všechna tělesa v padajícím výtahu budou v beztížném stavu.

42 Beztížný stav = zvláštní pohybový stav v neinerciální vztažné soustavě, která se pohybuje se zrychlením volného pádu.


Stáhnout ppt "Dynamika. zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojem dynamiky = síla Dynamis = řecké slovo síla základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony."

Podobné prezentace


Reklamy Google