Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Gravitační pole Vypracoval: Petr Hladík IV. C, říjen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Gravitační pole Vypracoval: Petr Hladík IV. C, říjen 2007."— Transkript prezentace:

1 10. Gravitační pole Vypracoval: Petr Hladík IV. C, říjen 2007

2 Newtonův gravitační zákon Zákon superpozice gravitačních polí Intenzita gravitačního pole Radiální gravitační pole Homogenní gravitační pole Gravitační a tíhové pole v laboratorní vztažné soustavě

3 Gravitace Je silové působení mezi hmotnými objekty Je jednou ze čtyř základních interakcí –Je nejslabší, ale má velký dosah –Její účinek není vyrušen účinky opačně nabitých těles –Působí univerzálně na všechny látky nebo fyzikální pole –je rozhodující silou interakce velmi vzdálených objektů

4 Gravitační pole V klasické mechanice označuje prostor kolem tělesa, ve kterém se projevuje působení gravitační síly. –Gravitační síla je síla, kterou se vzájemně hmotná tělesa přitahují. Gravitační síla ubývá se čtvercem vzdálenosti od tělesa, které ho vyvolalo. Gravitační pole je nekonečné. Za jeho hranici se považuje místo, kde přestává být měřitelné, nebo kde převládá gravitace jiného tělesa

5 Newtonův gravitační zákon Hmotný bod o hmotnosti m 1 vytváří kulově souměrné gravitační pole, jež působí na jiný hmotný bod o hmotnosti m 2, který je ve vzdálenosti r, přitažlivou silou F g o velikosti: Kde ϰ je Newtonova gravitační konstanta. ϰ = 6,672 ·10 -11 N·m 2 ·kg -2.

6 Superpozice gravitačních polí Síla F, kterou působí na libovolné těleso gravitační pole buzené tělesy T 1, T 2,…T n je rovna součtu sil F 1, F 2, …F n, kterými by na ně působila gravitační pole buzená jednotlivými tělesy, tj. platí F = F 1 + F 2 + … + F n

7 Intenzita gravitačního pole Je vektorová fyzikální veličina charakterizující účinky gravitačního polena těleso nebo HB. Intenzita v bodě P je definována vztahem: Tato vektorová veličina nezávisí na hmotnosti, ale jen na gravitačním poli v bodě P. Charakterizuje silové účinky pole. K = [N · kg -1 ]

8 Radiální gravitační pole Radiální (centrální) gravitační pole je druh gravitačního pole, při kterém směr gravitační síly ve všech místech pole míří stále do jednoho bodu – středu. Všechny body nacházející se na kulové ploše, která má střed v těžišti tělesa mají intenzitu gravitačního pole o stejné velikosti. V radiálním gravitačním poli se tělesa pohybují po kuželosečkách podle Keplerových zákonů.

9 Kosmické rychlosti Viz. Otázka č. 11

10 Homogenní gravitační pole Je to způsob zjednodušeného matematického popisu gravitačního pole, při kterém je gravitační síla ve všech místech pole stejná (velikost i směr). Za homogenní lze gravitační pole považovat tehdy, jsou- li trajektorie sledovaných těles malé ve srovnání s poloměrem Země a pokud se v oblastech pole, v nichž sledované děje probíhají, příliš nemění velikost ani směr intenzity gravitačního pole. Homogenní gravitační pole je tedy vhodné k popisu pohybů v blízkosti povrchu Země (např. šikmý vrh).

11 Gravitační a tíhové pole v laboratorní vztažné soustavě Vlivem otáčení Země je laboratorní soustava spojená v daném místě s povrchem Země neinerciální, takže na každé těleso v ní působí kromě gravitační síly i síly setrvačné. Na těleso, které je v klidu, působí setrvačná síla odstředivá F o. Ta je kolmá na osu otáčení Země a je orientována směrem od ní. Její velikost je: F o =mω 2 rF o < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2508725/slides/slide_11.jpg", "name": "Gravitační a tíhové pole v laboratorní vztažné soustavě Vlivem otáčení Země je laboratorní soustava spojená v daném místě s povrchem Země neinerciální, takže na každé těleso v ní působí kromě gravitační síly i síly setrvačné.", "description": "Na těleso, které je v klidu, působí setrvačná síla odstředivá F o. Ta je kolmá na osu otáčení Země a je orientována směrem od ní. Její velikost je: F o =mω 2 rF o <

12 F G =F g +F o Její směr se označuje jako svislý. Udává jej např. klidná olovnice Nepůsobí-li na HB jiná síla než tíhová, pohybuje se HB v lab. soustavě se zrychlením g.


Stáhnout ppt "10. Gravitační pole Vypracoval: Petr Hladík IV. C, říjen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google