Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a management finančních institucí letní semestr 2014

2 2 Dimenze měření vytváření hodnoty Účel manažerského účetnictví je zjišťovat informace, které jsou potřebné pro řízení banky a přitom nejsou přímo dostupné ve finančním účetnictví Manažerské účetnictví – Účel Základem je finanční účetnictví – účetní záznamy, ale jejich zpracování, členění a úhel pohledu se liší Účel – řídit ziskovost, efektivnost, rizika, obchod 3 hlavní dimenze řízení + další specifické – klient, produkt, organizační jednotka + distribuční kanál, region, oblast podnikání – nutný komplexní pohled R egion Zákazník Distribuční kanál Oblast podnikání P rodukt Banka

3 3 Základní dimenzí v manažerském účetnictví je organizační pohled, kdy sledujeme plánované a dosahované výsledky podle jednotlivých organizačních jednotek Organizační dimenze Při řešení organizační dimenze je nutné rozhodnout o řadě konceptuálních otázek nastavení úrovně podrobnosti – detailní / precizní model x srovnávací model vymezení typů hospodářských středisek – útvary zařazení hospodářských středisek podle jednotlivých typů středisko: –hlavní činnosti – „profit centrum“ – prodejní místa, dealing, obchodní místa,.. –servisní střediska – „cost centrum“ – IT, budovy, školicí centrum,... –správní střediska – podpora nezařaditelná nebo obtížně kvantifikovatelná – právní, audit, PR, podpora statutárních orgánů –specielní – zbytek dekompozice a agregace – možnost hierarchického rozkládání a sečítání jednotlivých úrovní reporting – nástroj, forma, příjemci, periodicita, zhotovitel, … Manažerské účetnictví – Dimenze manažerského účetnictví – 1

4 4 Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Dimenze linie podnikání a produktová Dimenze oblasti (linie) podnikání je zpravidla vymezena obvykle používanými hlavními oblastmi bankovnictví, i když zde není jednotný obecně uznaná definice: retailové bankovnictví – zaměření na fyzické osoby, podnikatele a malé a střední podniky korporátní bankovnictví – orientace na firemní klientelu finanční trhy – podnikatelská činnost na finančních trzích, klienty jsou zpravidla jiné finanční instituce Toto členění je jen základní a orientační, existuje řada dalších kategorizací. Jednou z nich jsou linie podnikání použité u standardního přístupu ke stanovení kapitálového požadavku podle BASEL II Produktová dimenze hodnotí výsledky podle produktů a jejich skupin externí produkty – tj. produkty poskytované klientům, tato dimenze umožňuje hodnotit ziskovost produktů v různých fázích jeho životnosti (marketing, vývoj produktů, životní cyklus produktu apod.) vnitřní produkty – produkty vymezené pro účely manažerského účetnictví Manažerské účetnictví – Dimenze manažerského účetnictví - 2

5 5 Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Dimenze distribučního kanálu, zákaznická a regionální Dimenze distribučního kanálu: ziskovost DK řízení kanálů – kanibalistický efekt – řízená migrace aktivit mezi kanály Zákaznická dimenze je zaměřena na klienty banky segmentace klientů – segmenty, cílové skupiny, jednotliví klienti – různý přístup podle typu a velikosti banky integrovaný pohled na klienta – „výsledovka“ klienta ziskovost klienta a hodnocení obsluhy Dimenze regionální umožňuje hodnotit výsledky dosahované v různých regionech, kde banka podniká volba členění – vychází z teritoriálního působení banky specifičnost regionů – srovnávání výsledků podle geografického působení banky Manažerské účetnictví – Dimenze manažerského účetnictví – 3

6 6 Výchozím principem pro řízení nákladů je jejich přiřazení vlastníkům procesů, které je spotřebovávají Principy pojmy: –dimenze řízení nákladů – organizace, procesy, produkty, segmenty trhu, distribuční kanály –alokace nákladů – proces přiřazování nákladů –alokační klíč – pravidlo nebo ukazatel, podle kterého jsou náklady přiřazovány –neúrokové náklady – nesouvisející s položkami pasiv bilance, t.j. leasing, mzdy, cestovné, spotřeba, odpisy,. –přímé náklady – lze je přiřadit přím nákladovému středisku (mzdy, nájem) –nepřímé náklady – nelze je z podstaty věci přiřadit – přístup ABC – Activity Based Costing Manažerské účetnictví – Principy řízení nákladů

7 7 Pro stanovení ziskovosti jednotlivých oblastí podnikání je nezbytné dokázat alokovat na ně i ty náklady, které vznikají mimo tyto oblasti Přístup „alokace neúrokových nákladů“ postup v několika krocích: –vymezení tří typů hospodářských středisek – střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska –vymezení vnitřních produktů – služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru –finanční účetnictví – zaúčtování –základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) –alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska – alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočtové náklady mínus výnosy vnitřních produktů) –servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HC a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady –alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ –alokační klíče - zaměstnanci, personální náklady, využívaná plocha, fond pracovní doby, spotřeba času, počet transakcí Manažerské účetnictví – Alokace neúrokových nákladů (1)

8 8 Při alokaci nákladů v manažerském účetnictví se jednotlivé útvary banky rozdělí do tří typů středisek, mezi nimiž jsou podle nastaveném modelu alokovány náklady Manažerské účetnictví – Typy středisek a postup alokace nákladů Řízení rizik PR & komunikace Strategické řízení Úvěrové riziko Interní Audit Finanční řízení Právní služby Kontrola & Compliance Řízení společnosti Správní střediska IT Služby Operations Lidské zdroje Všeobecné služby Vnitřní služby Servisní střediska Tvorba výnosů Střediska hlavní činnosti Investment Private & Corporate Hypotéční obchody SME RetailBanking Zahraniční operace Dozorčí rada Představenstvo 5. krok7. krok

9 9 Pro stanovení ziskovosti jednotlivých oblastí podnikání je nezbytné dokázat alokovat na ně i ty náklady, které vznikají mimo tyto oblasti Výkazy a hodnocení Konečný stav výkazů: –středisko hlavní činnosti –přímé náklady –náklady využitých vnitřních produktů –alokovaná část servisní režie –alokovaná část správní režie –středisko servisní a správní –rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými náklady Hodnocení středisek hlavní činnosti – podle výkazu zisku a ztrát Evidence a hodnocení servisních a správních středisek - vytvoření fiktivního střediska Důležité aspekty – míra detailu, účelnost, reálnost, proveditelnost, podrobnost výsledku, objem nákladů Manažerské účetnictví – Alokace neúrokových nákladů (2)

10 10 Rozpočet je soustava plánů nákladů a výnosů na období jednoho roku, která se vytváří rozpočtovacím procesem zaměřeným na jednotlivé dimenze činnosti banky Rozpočet účel –řídit banku finančními nástroji –stanovit omezení a úkoly pro činnost jednotlivých útvarů –monitorovat činnost a prognózovat její další vývoj členění –hierarchické – podle organizační struktury – různá podrobnost –obsahové – náklady x výnosy (kapitál) principy –jednoznačné vymezení a popis rozpočtovaných dimenzí –dosažení shody při přípravě rozpočtu –SMART x náročnost –průhledná metodika – fáze sestavení a hodnocení rozpočtu, role, odpovědnosti –charakteristika rozpočtů – úplnost, pružnost, přehlednost, časové vymezení –způsob hodnocení Manažerské účetnictví – Dimenze manažerského účetnictví – 3

11 11 Rozpočet současně vychází z obchodní činnosti banky a současně tuto činnost vymezuje Druhy rozpočtu a způsob sestavení Druhy rozpočtu podle východiska pro sestavení rozpočtu –s nulovou bází – „zero based budgeting“ – začíná se od nuly –změnový / indexovaný – plánuje se změna proti předcházejícímu období podle přístupu ke změnám –fixní – nemění se v průběhu rozpočtovacího období – problém odchylek –klouzavý – v průběhu období se mění – limity, pohyblivý cíl podle způsobu sestavení –zdola nahoru – základem je sběr návrhů na nejnižší úrovni – zasvěcenost nositelů x „měkký rozpočet“, reálnost –shora dolů – konzistentnost x reálnost a akceptování Postup sestavení rozpočtu závisí na řadě faktorů, jako je alokace kapitálu, plánovaná struktura hlavních položek A/L, kvantifikace rizikovosti, plán neúrokových nákladů a příjmů, plánovaná tvorba rezerv a opravných položek, propojení věcných a finančních plánů, daňová optimalizace, atd. Manažerské účetnictví – Rozpočet

12 12 ABC je metoda sledování nákladů jednotlivých činností podnikových procesů, které je třeba realizovat, aby byl vyroben a dodán produkt, poskytnuta služba či obsloužen zákazník Účel a použití metody ABC Účel metody ABC: odstranit slabé stránky tradičního nákladového účetnictví; poskytnout bázi na přesné a objektivní přiřazování nepřímých nákladů produktům; nabídnou alternativní pohled na spotřebu nákladů - aktivity a procesy versus funkční (organizační) úroveň; vytvořit nákladovou strukturu produktu napříč organizaci, která zohledňuje vynaložené náklady na vývoj, zajištění, marketing, obchod, dodání,…; zajistit maximálně objektivní kalkulaci nákladů produktu; Použití metody ABC: Realizujete dodávky různých produktů/služeb různým zákazníkům, skupinám zákazníků. Využíváte více distribučních cest, či působíte ve více regionech. Máte potíže s přesným určením nákladů a zisku na jednotlivé produkty, skupiny zákazníků, distribuční cesty. Manažerské účetnictví – Metoda ABC

13 13 ABC využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je zaměřen horizontálně podle jednotlivých procesů a činností Pohled na náklady podle metody ABC Aktivity a procesy zákazník vstupy finanční řízení nákup obchod marketing rozvoj a strategie informatika Manažerské účetnictví – Metoda ABC

14 14 V rámci prací byla provedena analýza 47 účtů, které odpovídají 78% nákladů společnosti mimo položek započítávaných proti výnosům Příklad výstupu Manažerské účetnictví – Metoda ABC

15 15 Příklad výstupu Manažerské účetnictví – Metoda ABC V rámci prací byla provedena analýza 12 účtů, které odpovídají 99 % výnosů společnosti mimo položek započítávaných proti nákladům

16 16 Účty Hlavní knihy Produkty Nákladové účty Výnosové účty Přímé náklady Nepřímé náklady (včetně alokovaných jako režie) Správní náklady a režie Produktová marže Alokační klíč výnosů Alokační klíče nákladů Činnosti přímé napojení na produkty nepřímé napojení na produkty ostatní vzájemné započtení vybraných nákladů a výnosů nepřímo přiřaditelné náklady přímo přiřaditelné náklady správní náklady a režie Manažerské účetnictví – Metoda ABC Pomocí alokačních klíčů jsou nepřímo přiřaditelné položky přiřazeny nákladům a výnosům pro stanovené produkty nebo další objekty

17 17 Příklad výstupu Manažerské účetnictví – Metoda ABC Smyslem ABC je vykázat náklady finančního účetnictví z pohledu jednotlivých aktivit

18 18 Manažerské účetnictví – Metoda ABC Aktivity, na které byly alokovány náklady a výnosy, je možné rozdělit podle toho, jakou přinášejí společnosti hodnotu a podle toho s nimi dále zacházet

19 19 Manažerské účetnictví – Metoda ABC Jednou z možností je využít výsledky ABC pro porovnání jednotlivých poboček nebo pracovišť

20 20 Pro řízení finančních institucí je nezbytné disponovat výkonným a komplexním systémem manažerského účetnictví Účel manažerského účetnictví je zjišťovat informace, které jsou potřebné pro řízení banky a přitom nejsou přímo dostupné ve finančním účetnictví Základní dimenzí v manažerském účetnictví je organizační pohled, kdy sledujeme plánované a dosahované výsledky podle jednotlivých organizačních jednotek Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Výchozím principem pro řízení nákladů je jejich přiřazení vlastníkům procesů, které je spotřebovávají Pro stanovení ziskovosti jednotlivých oblastí podnikání je nezbytné dokázat alokovat na ně i ty náklady, které vznikají mimo tyto oblasti Rozpočet je soustava plánů nákladů a výnosů na období jednoho roku, která se vytváří rozpočtovacím procesem zaměřeným na jednotlivé dimenze činnosti banky ABC je metoda sledování nákladů jednotlivých činností podnikových procesů, které je třeba realizovat, aby byl vyroben a dodán produkt, poskytnuta služba či obsloužen zákazník ABC využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je zaměřen horizontálně podle jednotlivých procesů a činností Shrnutí


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"

Podobné prezentace


Reklamy Google