Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011. 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011. 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011."— Transkript prezentace:

1 1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011

2 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011

3 3  Revize usnesení VH z dubna 2010: vytvoření samostatného zákona pro vyšší odborné vzdělávání, jeho vyčlenění ze zákona o terciárním vzdělávání zachování možnosti začlenění VOŠ do jednoho právního subjektu společně s oborově příbuznou střední školou zachování délky vzdělávacího programu tři roky umožnění prostupnosti k navazujícímu bakalářskému studiu

4 4  VH ukládá členům Koordinačního výboru AVOŠ aktivně spolupracovat hlavně s UZS ČR s cílem při všech jednáních akcentovat silné stránky VOŠ, vzešlé z „Analýzy stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání“.  VH ukládá všem členským školám, aby se aktivně zapojily do řešení budoucnosti v rámci svých možností a výjimečných vztahů se zřizovateli a současně zamezily řešením, která vedou prakticky k likvidaci vyšších odborných škol a vyvolávají další tlaky na státní rozpočet.

5 5  VH doporučuje členským školám, aby při akreditaci vzdělávacích programů upřednostňovaly modulární uspořádání a kreditový systém hodnocení.

6 6  Priority KV AVOŠ - Důraz na užší spolupráci členů KV AVOŠ – vedoucích sekcí, se školami podle oborového zaměření v průběhu celého školního roku. - Zjišťování a statistické vyhodnocování počtu přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ ve školním roce 2010/2011.

7 7  Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 20. dubna 2010 Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ Mgr. Karel Štix místopředseda AVOŠ za sekci ekonomickou: PhDr. Dana Čapková Ing. Milena Kolářová PhDr. Eva Svobodová za sekci humanitní: PhDr. Jan Sehnal PhDr. Hana Thielová PhDr. Marie Bílová za sekci technickou: RNDr. Jiří Homolka Mgr. Ivana Vitisková, Ing. Radek Loub za sekci zdravotnickou: Mgr. Karel Štix Mgr. Miroslav Zeman RNDr. Milada Odstrčilová za sekci zemědělskou: Ing. Miroslav Merten Ing. Jiří Ježek Ing. Markéta Pražmová

8 8  Dozorčí rada zvolená Valnou hromadou AVOŠ dne 20. dubna 2010 Mgr. Václav Kočovskýpředseda Ing. Jiří Batulka místopředseda PhDr. Věra Kmochová PaedDr. Josef Erhart Mgr. Ing. Michal Pospíšil

9 9  Počet a struktura členů AVOŠ k podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ oboryveřejnésoukromé církevní celkem EKO 14/0 17/8 0 31/8 HUM 11/1 3/2 3/1 17/4 TECH 21/0 2/2 0 23/2 ZDRAV 23/1 7/4 1/0 31/5 ZEM 9/ / Celkem 78/2 29/16 4/1 111/19

10 10  Informace o aktivitách a tématech projednávaných KV AVOŠ tvoří: - zápisy na stránkách - statistika počtu škol, které deklarují mezinárodní spolupráci - statistika počtu škol, které vydávají dodatky k diplomům absolventa

11 11  Počet škol, které deklarují mezinárodní spolupráci v rámci programu ERASMUS, Leonardo da Vinci a další Počet škol obor počet % 30 ZDRAV 14 46,6 % 17 HUM 9 52,9 % 31 EKO 7 22,5 % 23 TECH 6 26,0 % 9 ZEM 4 44,4 % ___________________________________________________________________________________________________ 110 Celkem 40 36,3 %

12 12 Shrnutí statistického zjišťování mezi 110 členskými školami AVOŠ o počtu vydávaných (Diploma Supplement) - školy, které nevydávaly dodatky k diplomům 55 (z toho 7 škol nemělo v roce 2010 žádné absolventy) - celkový počet absolventů těchto škol (48) 2062 Počet škol, které vydávaly dodatky k diplomům 55

13 13  Z toho podle oborového zaměření : EKO (31) -16 ZDRAV (30) -15 TECH(23) -10 HUM(17) - 8 ZEM (9) - 6 Celkem

14 14 Celkový počet vydaných dodatků k diplomům absolventa členskými školami dle oborů Školy podle oborů 110 škol Počet absolventů Počet vydaných dodatků EKO ZDRAV TECH HUM ZEM 144

15 15  V roce 2010 VOŠ sdružené v AVOŠ vykazují celkem 4695 absolventů, kterým bylo vydáno 2164 dodatků k diplomům. Více než polovina škol zatím dodatky nevydává !!!!

16 16  Statistika počtu studentů na VOŠ sdružených v AVOŠ ve školním roce 2010/ V oborovém členění - Podle počtu přihlášených, přijatých a zapsaných

17 17 Přijatí ke vzdělávání k 30. září denní forma vzdělávání Vzdělávací program PočetPřijatoZapsáno přihlášenýchdo 1.ročníku 1. EKO HUM ZDRAV ZEM 09/10 + 6% TECH 09/ ,8% Celkem Přijatí ke vzdělávání k 30. září ostatní formy vzdělávání (večerní, dálková, distanční, kombinované) Vzdělávací program PočetPřijatoZapsáno přihlášenýchdo 1.ročníku 1. EKO HUM ZDRAV ZEM TECH Celkem

18 18  Přechod absolventů SŠ ke studiu na VOŠ ve školním roce 2010/2011 celkem 12,6% - Nárůst počtu studentů o 600 přijatých. - Nejvyšší nárůst u zdravotnických oborů a pedagogiky, učitelství a sociální práce. - Nejvyšší pokles u oborů Ekonomika a administrativa a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. - Nejvyšší počet uchazečů o studium na VOŠ je v Praze, Jihočeském a Pardubickém kraji. - Nejnižší počet v Libereckém a Moravskoslezském. * údaje NÚOV z března 2011

19 19  Současné aktivity a nejdůležitější témata: KV AVOŠ souhlasí s návrhem skupiny 2 (odboru 24) vymezit základní parametry, které umožní stávajícím VOŠ zvolit si vlastní cestu svého budoucího vývoje: A stabilizací v rámci stávajícího ŠZ B transformací v rámci novely zákona o VŠ

20 20  A - Varianta stabilizace KV AVOŠ bude spolupracovat při přípravě novely ŠZ s cílem - připravit variantní návrhy řešení na délku studia dle jednotlivých oborů vzdělání včetně specifik hlavně oborů zdravotnických a sociálních (při dodržení mezinárodních standardů), - usilovat o zakotvení v rámci novely školského zákona prostupnost absolventů VOŠ do vysokoškolského studia (k získání titulu Bc. nejdéle za 1 rok), - docílit rovnocenné postavení a platové zařazení při vstupu absolventa VOŠ na trh práce, - spolupracovat na zakotvení vzdělání na vyšších odborných školách do odpovídající úrovně v rámci EQF, NSK a Q Ramu (nejlépe do 1. stupně úrovně 6) tak, aby byla zřejmá kompatibilita absolventa terciární úrovně vzdělávání s přiřazováním v EU, - v případě souhlasu Valné hromady připraví a předloží ve spolupráci s UZS ČR projekt v rámci Opatření 2.4. Partnerství a sítě (předkladatelem žádosti bude UZS ČR, partnerem AVOŠ) a připraví projekt v rámci Opatření 2.1. VOŠ, kde předkladatelem bude AVOŠ a partnerem UZS ČR a zástupci škol AVOŠ za jednotlivé sekce.

21 21  B Varianta transformace Proces transformace řeší v rámci skupiny 3 Ing. Michal Karpíšek, MSc. Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

22 22 Příprava procesu stabilizace postupuje na základě těchto kroků: 1) 8 výjezdů ředitele odboru 24, Mgr. Jakuba Stárka a zástupců odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání do krajů na jednání se zástupci regionů a řediteli škol. 2) Vyhodnocení zájmu škol a školských reprezentací krajů o stabilizaci a další existenci VOŠ v regionu - délka studia, obory vzdělání, možnost využití kapacit škol k dalšímu vzdělávání apod. 3) Vyhlášení výzvy v rámci Opatření 2.1. VOŠ - průběžná výzva od května do listopadu ve výši 150 milionů Kč.

23 23  Výzva KV AVOŠ ke členským školám!! - Zúčastnit se výjezdních seminářů dle pozvánky. - V součinnosti se zřizovatelem a dlouhodobým záměrem školy, v závislosti na demografii spádové oblasti, situaci v uplatnitelnosti absolventů konkrétního vzdělávacího programu kraje se rozhodnout pro řešení A nebo B. - Využít výzvu 2.1. OP VK k získání finančních prostředků na stabilizaci rozvoje školy dle znění výzvy.

24 24 DOPORUČENÍ KV AVOŠ:  Sledovat pravidelně všechny aktuality na  Okamžitě informovat o všech změnách v údajích o škole paní Růžičkovou  Připravovat si nové vzdělávací programy ve spolupráci s VŠ s obdobným studijním programem, s počtem kreditů  Aktivně se zapojit do programů Domu zahraničních služeb (NAEP), hlavně ERASMUS a SVES  Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu v anglickém jazyce kontakt - Franzová Ester, NÚOV, Oddělení mezinárodní spolupráce Národní centrum Europass ČR, tel

25 25 Děkuji Vám za pozornost Máte příležitost se svobodně rozhodnout o dalším osudu Vaší školy Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ


Stáhnout ppt "1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011. 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google