Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011. 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011. 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011."— Transkript prezentace:

1 1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011

2 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011

3 3  Revize usnesení VH z dubna 2010: vytvoření samostatného zákona pro vyšší odborné vzdělávání, jeho vyčlenění ze zákona o terciárním vzdělávání zachování možnosti začlenění VOŠ do jednoho právního subjektu společně s oborově příbuznou střední školou zachování délky vzdělávacího programu tři roky umožnění prostupnosti k navazujícímu bakalářskému studiu

4 4  VH ukládá členům Koordinačního výboru AVOŠ aktivně spolupracovat hlavně s UZS ČR s cílem při všech jednáních akcentovat silné stránky VOŠ, vzešlé z „Analýzy stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání“.  VH ukládá všem členským školám, aby se aktivně zapojily do řešení budoucnosti v rámci svých možností a výjimečných vztahů se zřizovateli a současně zamezily řešením, která vedou prakticky k likvidaci vyšších odborných škol a vyvolávají další tlaky na státní rozpočet.

5 5  VH doporučuje členským školám, aby při akreditaci vzdělávacích programů upřednostňovaly modulární uspořádání a kreditový systém hodnocení.

6 6  Priority KV AVOŠ - Důraz na užší spolupráci členů KV AVOŠ – vedoucích sekcí, se školami podle oborového zaměření v průběhu celého školního roku. - Zjišťování a statistické vyhodnocování počtu přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ ve školním roce 2010/2011.

7 7  Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 20. dubna 2010 Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ Mgr. Karel Štix místopředseda AVOŠ za sekci ekonomickou: PhDr. Dana Čapková Ing. Milena Kolářová PhDr. Eva Svobodová za sekci humanitní: PhDr. Jan Sehnal PhDr. Hana Thielová PhDr. Marie Bílová za sekci technickou: RNDr. Jiří Homolka Mgr. Ivana Vitisková, Ing. Radek Loub za sekci zdravotnickou: Mgr. Karel Štix Mgr. Miroslav Zeman RNDr. Milada Odstrčilová za sekci zemědělskou: Ing. Miroslav Merten Ing. Jiří Ježek Ing. Markéta Pražmová

8 8  Dozorčí rada zvolená Valnou hromadou AVOŠ dne 20. dubna 2010 Mgr. Václav Kočovskýpředseda Ing. Jiří Batulka místopředseda PhDr. Věra Kmochová PaedDr. Josef Erhart Mgr. Ing. Michal Pospíšil

9 9  Počet a struktura členů AVOŠ k 12.4.2011 podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ oboryveřejnésoukromé církevní celkem EKO 14/0 17/8 0 31/8 HUM 11/1 3/2 3/1 17/4 TECH 21/0 2/2 0 23/2 ZDRAV 23/1 7/4 1/0 31/5 ZEM 9/0 0 0 9/0 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem 78/2 29/16 4/1 111/19

10 10  Informace o aktivitách a tématech projednávaných KV AVOŠ tvoří: - zápisy na stránkách www.asociacevos.cz www.asociacevos.cz - statistika počtu škol, které deklarují mezinárodní spolupráci - statistika počtu škol, které vydávají dodatky k diplomům absolventa

11 11  Počet škol, které deklarují mezinárodní spolupráci v rámci programu ERASMUS, Leonardo da Vinci a další Počet škol obor počet % 30 ZDRAV 14 46,6 % 17 HUM 9 52,9 % 31 EKO 7 22,5 % 23 TECH 6 26,0 % 9 ZEM 4 44,4 % ___________________________________________________________________________________________________ 110 Celkem 40 36,3 %

12 12 Shrnutí statistického zjišťování mezi 110 členskými školami AVOŠ o počtu vydávaných (Diploma Supplement) - školy, které nevydávaly dodatky k diplomům 55 (z toho 7 škol nemělo v roce 2010 žádné absolventy) - celkový počet absolventů těchto škol (48) 2062 Počet škol, které vydávaly dodatky k diplomům 55

13 13  Z toho podle oborového zaměření : EKO (31) -16 ZDRAV (30) -15 TECH(23) -10 HUM(17) - 8 ZEM (9) - 6 Celkem110 -55

14 14 Celkový počet vydaných dodatků k diplomům absolventa členskými školami dle oborů Školy podle oborů 110 škol Počet absolventů 2 633 Počet vydaných dodatků 2 164 EKO 842599 ZDRAV 945879 TECH 320276 HUM 382266 ZEM 144

15 15  V roce 2010 VOŠ sdružené v AVOŠ vykazují celkem 4695 absolventů, kterým bylo vydáno 2164 dodatků k diplomům. Více než polovina škol zatím dodatky nevydává !!!!

16 16  Statistika počtu studentů na VOŠ sdružených v AVOŠ ve školním roce 2010/2011 - V oborovém členění - Podle počtu přihlášených, přijatých a zapsaných

17 17 Přijatí ke vzdělávání k 30. září 2010 - denní forma vzdělávání Vzdělávací program PočetPřijatoZapsáno přihlášenýchdo 1.ročníku 1. EKO4 1742 8142 125 3. HUM3 1831 4421 221 2. ZDRAV4 4442 5371 859 5. ZEM 09/10 + 6% 576 453 313 4. TECH 09/10 + 33,8%1 8461 3981 203 Celkem14 2238 6446 721 Přijatí ke vzdělávání k 30. září 2010 - ostatní formy vzdělávání (večerní, dálková, distanční, kombinované) Vzdělávací program PočetPřijatoZapsáno přihlášenýchdo 1.ročníku 1. EKO1 6721 1991 009 3. HUM1 298 686 598 2. ZDRAV1 418 688 634 ZEM 267 210 169 TECH 249 240 208 Celkem4 9043 0232 618

18 18  Přechod absolventů SŠ ke studiu na VOŠ ve školním roce 2010/2011 celkem 12,6% - Nárůst počtu studentů o 600 přijatých. - Nejvyšší nárůst u zdravotnických oborů a pedagogiky, učitelství a sociální práce. - Nejvyšší pokles u oborů Ekonomika a administrativa a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. - Nejvyšší počet uchazečů o studium na VOŠ je v Praze, Jihočeském a Pardubickém kraji. - Nejnižší počet v Libereckém a Moravskoslezském. * údaje NÚOV z března 2011

19 19  Současné aktivity a nejdůležitější témata: KV AVOŠ souhlasí s návrhem skupiny 2 (odboru 24) vymezit základní parametry, které umožní stávajícím VOŠ zvolit si vlastní cestu svého budoucího vývoje: A stabilizací v rámci stávajícího ŠZ B transformací v rámci novely zákona o VŠ

20 20  A - Varianta stabilizace KV AVOŠ bude spolupracovat při přípravě novely ŠZ s cílem - připravit variantní návrhy řešení na délku studia dle jednotlivých oborů vzdělání včetně specifik hlavně oborů zdravotnických a sociálních (při dodržení mezinárodních standardů), - usilovat o zakotvení v rámci novely školského zákona prostupnost absolventů VOŠ do vysokoškolského studia (k získání titulu Bc. nejdéle za 1 rok), - docílit rovnocenné postavení a platové zařazení při vstupu absolventa VOŠ na trh práce, - spolupracovat na zakotvení vzdělání na vyšších odborných školách do odpovídající úrovně v rámci EQF, NSK a Q Ramu (nejlépe do 1. stupně úrovně 6) tak, aby byla zřejmá kompatibilita absolventa terciární úrovně vzdělávání s přiřazováním v EU, - v případě souhlasu Valné hromady připraví a předloží ve spolupráci s UZS ČR projekt v rámci Opatření 2.4. Partnerství a sítě (předkladatelem žádosti bude UZS ČR, partnerem AVOŠ) a připraví projekt v rámci Opatření 2.1. VOŠ, kde předkladatelem bude AVOŠ a partnerem UZS ČR a zástupci škol AVOŠ za jednotlivé sekce.

21 21  B Varianta transformace Proces transformace řeší v rámci skupiny 3 Ing. Michal Karpíšek, MSc. Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

22 22 Příprava procesu stabilizace postupuje na základě těchto kroků: 1) 8 výjezdů ředitele odboru 24, Mgr. Jakuba Stárka a zástupců odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání do krajů na jednání se zástupci regionů a řediteli škol. 2) Vyhodnocení zájmu škol a školských reprezentací krajů o stabilizaci a další existenci VOŠ v regionu - délka studia, obory vzdělání, možnost využití kapacit škol k dalšímu vzdělávání apod. 3) Vyhlášení výzvy v rámci Opatření 2.1. VOŠ - průběžná výzva od května do listopadu ve výši 150 milionů Kč.

23 23  Výzva KV AVOŠ ke členským školám!! - Zúčastnit se výjezdních seminářů dle pozvánky. - V součinnosti se zřizovatelem a dlouhodobým záměrem školy, v závislosti na demografii spádové oblasti, situaci v uplatnitelnosti absolventů konkrétního vzdělávacího programu kraje se rozhodnout pro řešení A nebo B. - Využít výzvu 2.1. OP VK k získání finančních prostředků na stabilizaci rozvoje školy dle znění výzvy.

24 24 DOPORUČENÍ KV AVOŠ:  Sledovat pravidelně všechny aktuality na www.asociacevos.czwww.asociacevos.cz  Okamžitě informovat o všech změnách v údajích o škole paní Růžičkovou  Připravovat si nové vzdělávací programy ve spolupráci s VŠ s obdobným studijním programem, s počtem kreditů  Aktivně se zapojit do programů Domu zahraničních služeb (NAEP), hlavně ERASMUS a SVES  Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu v anglickém jazyce kontakt - Franzová Ester, NÚOV, Oddělení mezinárodní spolupráce Národní centrum Europass ČR, tel. 274 022 342 ester.franzova@nuov.cz

25 25 Děkuji Vám za pozornost Máte příležitost se svobodně rozhodnout o dalším osudu Vaší školy Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ


Stáhnout ppt "1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 12. dubna 2011. 2  Kontrola usnesení Valné hromady AVOŠ z 20. dubna 2010  Priority KV AVOŠ na školní rok 2010/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google