Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VALNÁ HROMADA AVOŠ dne 29. dubna 2009. 2 Kontrola usnesení poslední valné hromady Zpráva o činnosti -složení KV AVOŠ -členská základna -přehled nejdůležitějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VALNÁ HROMADA AVOŠ dne 29. dubna 2009. 2 Kontrola usnesení poslední valné hromady Zpráva o činnosti -složení KV AVOŠ -členská základna -přehled nejdůležitějších."— Transkript prezentace:

1 1 VALNÁ HROMADA AVOŠ dne 29. dubna 2009

2 2 Kontrola usnesení poslední valné hromady Zpráva o činnosti -složení KV AVOŠ -členská základna -přehled nejdůležitějších aktivit a témat od 17.dubna 2008 -informace z přípravy a charakteru návrhu věcného záměru o terciárním vzdělávání -aktuální údaje o počtu škol, studentů a absolventů VOŠ

3 3 složení KV AVOŠ Ing. Markéta Pražmová, předsedkyně AVOŠ PhDr. Jitka Němcová, PhD. - místopředsedkyně vedoucí katedry ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické o.p.s., Duškova 7, Praha 5 PhDr. Jaroslav Sekot - místopředseda ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální,střední pedagogické školy a gymnázia Evropská 33, Praha 6 PhDr. Marie Bílová ředitelka Střední školy sociální PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o. Dubí 3 PhDr. Dana Čapková jednatelka PB - VOŠ a SOŠ managementu, s. r. o., Nad Rokoskou Praha 8 RNDr. Jiří Homolka ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně tel. 383372395 Ing. Jiří Ježek ředitel Vyšší odborné školy rozvoje venkova a střední zemědělské školy, Hořice, Ing. Milena Kolářová jednatelka Vyšší odborné školy živnostenské, s.r.o., Přerov Ing. Miroslav Merten ředitel Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie, Vodňany Mgr. Milan Riedl ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Ústí nad Labem Mgr. Ivana Vitisková, zástupkyně ředitele pro SOŠ a VOŠ, Ledeč nad Sázavou Mgr. Miroslav Zeman ředitel Soukromé Vyšší zdravotnické školy Bílá vločka, České Budějovice

4 4 -Dozorčí rada: Ing. Jan Macura – předseda ředitel Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy, Mělník PhDr. Věra Kmochová ředitelka Vyšší odborné školy herecké, s.r.o., Hadovitá,Praha 4 PhDr. Eva Svobodová zást. ředitele Hotelové školy a Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu, Poděbrady Mgr. Jiří Šorfa ředitel SPŠ textilní a Vyšší odborné školy,Brno,od 1.9.08 učitel Mgr.Karel Štix ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice

5 5 Počet a STRUKTURA členů AVOŠ podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ obory veřejné soukromé církevní celkem EKO 12/0 19/4 0 31/4 HUM 10/0 3/1 3/3 16/4 TECH 20/0 2/2 0 22/2 ZDRAV 20/1 6/5 1/0 27/6 ZEM 12/0 0 0 12/0 --------------------------------------------------------------- Celkem 74/1 30/12 4/3 109/16

6 6 přehled nejdůležitějších aktivit a témat od poslední valné hromady konané dne 17.dubna 2008 vypracování připomínek a odeslání stanoviska k 1.verzi B.K.-červen setkání s představiteli zřizovatelů VOŠ-Ing. Kousalíkovou- Praha za účasti předsedkyně, Ing. Sehnala a presidenta UZS Ing. Duška a PhDr. Wenigerovou- předsedkyní Asociace krajů-Moravskoslezský kraj- červenec účast předsedkyně na semináři k vypořádání připomínek k B.K. Řešení pro vysoké školy: Cesta k excellenci“ - listopad účast předsedkyně a presidenta UZS na vnějším připomínkovém řízení před schválením B.K. vládou-prosinec Markéta Pražmová byla jmenována UZS garantem problematiky přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání účast předsedkyně na jednáních PT RHSD a PT pro mzdy a platy při projednávání otázek týkající se rozpočtů škol, novely Zákona o pedagogických pracovnících,Novely ŠZ, novel nařízení vlády týkající se platů, soustavy oborů vzdělání… účast předsedkyně na 1. jednání pracovní skupiny, která byla stanovena pro přípravu věcného záměru zákona o TV- únor 09 6/1

7 7 6/2 jednání s ředitelem odboru 23 Ing. M.Rathouským o současné problematice AVOŠ, názorech členů na připravované změny v souvislosti se začleněním VOŠ do TV a jeho názor na prosazování podporovaných aktivit v rámci opatření 2.1.Vyšší odborné vzdělávání. účast předsedkyně na semináři “TRANSFORMACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V KONTEXTU REFORMY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ” –v dubnu,kde byly prezentovány některé statistické údaje o VOŠ, Ing. Karpíšek představil projekt, jehož je nositelem s názvem“Analýza stavu a možnosti rozvoje VOŠ“a PhDr. D. Václavík představil vizi dalšího rozvoje VOŠ a nový časový harmonogram přípravy věcného záměru zákona o TV účast předsedkyně na veřejné části Valné hromady SŠVS jednání předsedkyně a presidenta UZS na odboru VŠ o problematice tvorby národní soustavy kvalifikací TV – následně účast na představení individuálního projektu národního „Národní kvalifikační rámec TV“ vyhlášen v létě 09 aktivní účast na přípravě výzev v rámci opatření 2.4.- Partnerství a sítě – AVOŠ se podílí jako partner a spolu s žadatelem VOŠ Most a 12 partnerskými školami z krajů byla podána výzva spolupráce s odborem 23 při obhajování a prosazování podporovaných aktivit pro 1. výzvu v rámci opatření 2.1. VOŠ-

8 8 Témata pro následující období: iniciovat změny ve financování dálkového a kombinovaného studia- stanovení normativu ve výši 1, tak jak je tomu u denního studia a uVŠ aktivně spolupracovat při přípravě věcného záměru zákona o TV- zapojením do pracovních skupin, účastí na seminářích aktivně spolupracovat s UZS při přípravě připomínek z oblasti novel Nařízení vlády, novel Zákona o pedag. prac., Školského zákona zapojit se do prací na přípravě Národního kvalifikačního rámce TV metodicky pomáhat členským školám při přípravě projektů v rámci 2.1.

9 9 “TRANSFORMACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V KONTEXTU REFORMY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ” David Václavík, hlavní garant přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání představil svoji vizi "Co s voškami? proces transformace nutný-požadavek vymezení kritérií a délky přechodného období- pracovně vznik Institutu profesního vzdělávání -návrh řešení: - část se bude transformovat na bakalářská studia – ostatní budou v rámci TV nabízet krátké programy požadavek na maximální sladění všech typů programů terciárního vzdělávání, kvalitu bude posuzovat jednotná akreditační komise akreditující vzdělávací oblasti, v nichž si instituce rozhodnou o akreditaci oborů stanovení zásad prostupnosti systému Měřitelnou jednotkou prostupnosti nebude délka studia, ale počet kreditů – návrh 120 kreditů

10 10 Co je nutné nezbytně před transformací diskutovat: problematiku řízení škol, zřizovatelské kompetence, zapojení zaměstnavatelského a veřejného sektoru do diskuze návrhy na vyčlenění současných VOŠ při zachování určitého materiálního a personálního propojení stávajících škol( většina dnešních „vošek“působí v koexistenci se SŠ) financování transformovaných škol, hlavně soukromých diferencovanou délku studia( např. u zdravotnických a sociálních oborů)- např. tvorbou standardů stanovení délky praxe a její měření počtem kreditů

11 11 Nástin problematiky v projektu Michala Karpíška „Analýza stavu a možnosti rozvoje sektoru vyššího odborného vzdělávání.“ navrhuje vytvoření vysokoškolských institutů samostatné VOŠ se mohou slučovat ve větší celky nedoporučuje jakoukoliv vazbu současných VOŠ na SŠ

12 12 Silné stránky VOŠ - relativně dobré uplatnění absolventů - zájem zaměstnavatelů-levnější - existence akreditace se zapojením partnerů z praxe - vazba na zaměstnavatele a region - přidaná hodnota VOV s ohledem na zázemí studentů-propojenost se SŠ -spokojenost absolventů s pedagogy, kulturou a klimatem školy - silná odborná profilace - odborná praxe - posunutí věkové hranice pro odbornou profilaci Slabé stránky VOŠ - statut a legislativa - nejasné postavení - neprostupnost - nespokojenost kvůli menší atraktivitě, a finančního ohodnocení - úzké „vnímání“ role VOŠ s krajem - chybí autonomie, nejsou kritéria pro akreditace??, vnitřní uspořádání na MŠMT - velký počet škol-184, ale průměrný počet studentů 138 - nízká míra mezinárodní spolupráce - konflikt prostředí SŠ a VOŠ – vyhořelost lidí, pers. zabezp., pedagogové -metody výuky - neshoda a konflikty sdružení reprezentujících VOŠ

13 13 Vybrané problémy VOŠ Spokojenost se získaným vzděláním Analýza uplatnění absolventů VOŠ na pracovním trhu

14 14 Míra nezaměstnanosti absolventů v % 030507 VOŠ10155 VŠ 893 G 393418 SOŠ 222115

15 Obory vzdělání Počet abs. 07Počet nezaměstn. 04/08 Míra nezaměst. 04/08 Srovnání s rokem 07 celkem572031611,9%+2,7% Nejnižší hodnoty 31 2100 %-11,1 33 28310,7 %+7,9 61 28414,6 %+14,3

16 16 Vybrané hodnoty-pokračování Pokračování Nejvyšší hodnoty Počet abs. 07Počet nezaměstn. 04/08 Míra nezaměst. 04/08 v % Srovnání s rokem 07 63 1096 686,2 -6,6 75 750 293,9+0,2 82 720 212,9 -2,3 53 637426,6 +3,1 65 504 20 4,0-3,7

17 17 Nezaměstnanost absolventů VOŠ podle oborů, duben 2008 Prezentace statistických údajů – 8,12,13,14, –Ing. Koucký- Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů

18 18 Nezaměstnanost absolventů SOU s maturitou, SOŠ a VOŠ podle oborů, duben 2008

19 19

20 20 Shrnutí Absolventi vnímají vzdělání jako kvalitní-spokojeni s pedagogy a se zázemím většiny škol Na pracovním trhu existuje prostor pro osoby s profesním terciárním vzděláním Profesní terciární kvalifikace musí získat odpovídající postavení v kvalifikační struktuře trhu práce Jsou potřebné jasné kroky při tvorbě systému terciárního vzdělávání a vymezení prostoru pro profesní vzdělávání

21 21 VOŠ – studenti, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání, území a zřizovatele Údaje za rok 2008 ÚIV-samost.

22 22 Děkuji Vám za pozornost a přeji AVOŠ hodně úspěchů v její další činnosti


Stáhnout ppt "1 VALNÁ HROMADA AVOŠ dne 29. dubna 2009. 2 Kontrola usnesení poslední valné hromady Zpráva o činnosti -složení KV AVOŠ -členská základna -přehled nejdůležitějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google