Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÁ HROMADA AVOŠ 23. dubna 2013. Priority KV AVOŠ Důraz na : Aktivní spolupráci KV AVOŠ s UZS ČR,NUV a odborem pro VOV a další vzdělávání MŠMT Pokračování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÁ HROMADA AVOŠ 23. dubna 2013. Priority KV AVOŠ Důraz na : Aktivní spolupráci KV AVOŠ s UZS ČR,NUV a odborem pro VOV a další vzdělávání MŠMT Pokračování."— Transkript prezentace:

1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 23. dubna 2013

2 Priority KV AVOŠ Důraz na : Aktivní spolupráci KV AVOŠ s UZS ČR,NUV a odborem pro VOV a další vzdělávání MŠMT Pokračování ve statistickém zjišťování a vyhodnocování počtu studujících a absolventů škol ve školním roce 2012/2013 včetně analýzy počtu absolventů škol sdružených v AVOŠ v roce 2012 a jejich uplatnění na trhu práce dle oborů Zapojení AVOŠ do všech aktivit, které budou směřovat ke koncepčnímu vyřešení VOV –stabilizaci VOŠ v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015)

3 Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 19. dubna 2012 Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ Mgr. Karel Štix místopředseda AVOŠ za sekci ekonomickou: PhDr. Dana Čapková Ing. Milena Kolářová PhDr. Eva Svobodová za sekci humanitní: PhDr. Jan Sehnal PhDr. Hana Thielová do 30.6.2012 PhDr. Marie Bílová za sekci technickou: RNDr. Jiří Homolka Mgr. Ivana Vitisková, Ing. Jana Vacková za sekci zdravotnickou: Mgr. Karel Štix PhDr. Miroslava Zoubková PhDr. Dagmar Sitná, PhD. za sekci zemědělskou: Ing. Karel Dubský Ing. Ivan Roušal Ing. Markéta Pražmová

4 Dozorčí rada zvolená Valnou hromadou AVOŠ dne 19. dubna 2012 Mgr. Václav Kočovskýpředseda Ing. Ludvika Jakešová místopředsedkyně PhDr. Věra Kmochová PaedDr. Josef Erhart Mgr. Ing. Michal Pospíšil

5 Počet a struktura členů AVOŠ k 23.4.2013 podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ obory ve ř ejné soukromé církevní celkem EKO 13/0 16/ 8 0 29/8 HUM 14/1 3/2 3/1 20/4 TECH 23/0 1/1 0 24/1 ZDRAV 24/1 6/4 1/0 31/5 ZEM 9/0 0 0 9/0 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem 83/2 26/15 4/1 113/18

6 Informace o aktivitách a tématech projednávaných KV AVOŠ tvoří: Zápisy na stránkách www.asociacevos.cz Aktivní spolupráce s odborem vzdělávání MŠMT, účast na klíčových jednáních MŠMT, na přípravě novely ŠZ, na jednáních PT RHSD ( MŠMT a MZ),jednání s poslanci a senátory, příprava petice a stanoviska KV AVOŠ k zásadním dokumentům, články v odborných periodikách apod. Provedeno statistické zjišťování a vyhodnocení počtu studujících a absolventů na VOŠ za rok 2012 Z podnětu NUV byly zjištěny údaje o počtu vydaných Europassů včetně vyhodnocení sběru dat

7 Shrnutí činnosti - výstupy -Výsledky zjišťování a statistické vyhodnocení počtu přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ ve školním roce 2012/2013 dle oborů vzdělání. -Statistika počtu absolventů škol dle oborů vzdělání a jejich uplatnění. -Statistika počtu škol, které vydávají Europssy- dodatky k diplomům absolventa. -Zahájení projektu Inovace vzd. programů v oborech DZZ,DZL,DNT,DZT,DDH,DFA v rámci OP VK

8 Statistika počtu studentů na VOŠ sdružených v AVOŠ ve školním roce 2012/2013 - V oborovém členění - Podle počtu přihlášených, přijatých a zapsaných

9 Souhrn počtu studentů na VOŠ ve školním roce 2012/2013

10 Souhrnná statistika počtu absolventů denní formy studia ve šk. roce 2011/2012 a jejich uplatnění dle oboru vzdělání Vzdělávací obory studuje na VŠ zaměstnán v oboru vzdělání *nezaměstnán,**v zahraničí (VOŠ)(mimo obor) *** MD, ****není kontakt Zdravotnické 1288142989(46)111 Technické 485131232(10)112 Humanitní 571164272(34)101 Zemědělské 9829(2)29(14)24 Ekonomické 888438234(29)187 Celkem 3330904(2)1756(133)535 Souhrn počtu absolventů denní formy studia a jejich uplatnění v roce 2012

11 Údaje za rok 2012 zjištěné ze 107 škol Celkový počet absolventů…………………………….… 3330  Odešlo do praxe………………………………………… 1889………57%  Pokračuje ve studiu na Vš …………………………… 906………27%  Jiné důvody…………………………………………………. 535………16% Údaje AVOŠ o počtu absolventů 2012 denní forma

12 Shrnutí statistického zjišťování mezi 113 členskými školami AVOŠ o počtu vydávaných (Diploma Supplement) - školy, které nevydávaly dodatky k diplomům 33 - celkový počet absolventů škol (bez dodatků) 1 541 -školy, které vydávaly dodatky k diplomům 74 - celkový počet absolventů těchto škol 3126 - školy neměly v roce 2012 žádné absolventy 6 - celkový počet absolventů 5187

13 Shrnutí pro všechny formy studia V roce 2012 VOŠ sdružené v AVOŠ vykazují celkem 5 187 absolventů, kterým bylo vydáno 3 126 dodatků k diplomům. Téměř 60% škol dodatky vydává !!!!

14 Celkový počet vydaných dodatků k diplomům absolventa členskými školami dle oborů Školy podle oborů 74 Počet absolventů 3 646 Počet vydaných dodatk ů 3 126 EKO 22 1 151 917 ZDRAV 21 1 2741 111 TECH 11 382 364 HUM 13 666 572 ZEM 7 173 162

15 Počet škol, které vydávaly dodatky k diplomům - 74 (6 škol nemělo absolventy) Z toho podle oborového zaměření : NE ANO EKO (29) - 6 22 1 ZDRAV (31) - 9 21 1 TECH(24) - 11 11 2 HUM(20) - 6 13 1 ZEM (9) - 1 7 1 bez absolventů 6 Celkem 113 - 33 - 74

16 Problematika VOŠZ Návrh Ministerstva zdravotnictví novelizovat zákon o nelékařských zdravotnických povoláních se záměrem převést nejméně 4 dosavadní vzdělávací programy VOŠZ na Bc. programy VŠ trvá.

17 STANOVISKO KV AVOŠ -Další jednání zástupců AVOŠ s vedením MŠMT,zřizovateli, poslanci a senátory -Zásadní nesouhlas s návrhem na transformaci programů VOŠZ do Bc.VŠ -Zamítavé stanovisko na postup MZ při přípravě novely zákona o nelékařských zdravot. povoláních

18 Aktuální kroky -Otevřít problematiku VOŠ v senátním výboru pro školství na základě petice. -Požadovat neodkladné koncepční řešení VOV v souladu vládou schváleným „Dloudobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy ČR do roku 2015“. -Pokračovat v jednáních na úrovni zřizovatelů škol

19 Hlavní aktivity KV AVOŠ -hájit oprávněné požadavky VOŠ na schválení koncepce jejich dalšího rozvoje a usilovat o jejich plnohodnotné postavení ve vzdělávací soustavě ČR -aktivně spolupracovat s MŠMT,NUV, UZS ČR, zaměstnavatelskými svazy a sociálními partnery včetně zřizovatelů a monitorovat požadavky na profil absolventa našich škol -úzce spolupracovat s členskými školami

20 Aktivní spolupráce se zaměstnavateli –inovovat vzdělávací programy v souladu s jejich požadavky na absolventa profesně zaměřeného. Spolupráce s VŠ s obdobnými obory vzdělání při tvorbě modulů a kreditů pro případ jejich přenositelnosti do navazujícího studia absolventa VOŠ na VŠ Výzva k členským školám

21 DOPORUČENÍ a žádost KV AVOŠ: Sledovat pravidelně všechny aktuality na www.asociacevos.cz  Neprodleně informovat o všech změnách v údajích o škole paní Růžičkovou.  Aktivně se zapojit do programů Domu zahraničních služeb (NAEP), hlavně ERASMUS a SVES.  Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu v anglickém jazyce. Kontakt: PhDr. Slavíková Dita, PhD. koordinátorka Národního centra Europass tel:274022305 dita. slavikova@nuv.cz  Zjišťovat údaje o počtu absolventů a jejich uplatnění.

22 Poděkování všem vyznamenaným představitelům škol oceněním kvality jejich práce -Cena ministra školství 2.stupně ke Dni učitelů (RNDr. Homolka, Mgr. Štix) -Ceny kvality (Ing. Kamlach, PhDr. Bílová) - Cena VOŠ roku 2012 (Varndsdorf, Cheb….) - dalším, kteří svoje ocenění nezdělují AVOŠ

23 Děkuji Vám za pozornost Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ


Stáhnout ppt "VALNÁ HROMADA AVOŠ 23. dubna 2013. Priority KV AVOŠ Důraz na : Aktivní spolupráci KV AVOŠ s UZS ČR,NUV a odborem pro VOV a další vzdělávání MŠMT Pokračování."

Podobné prezentace


Reklamy Google