Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE s mezinárodní účastí k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických Praha 17. prosince 2013 Partner projektu: Unie zaměstnavatelských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE s mezinárodní účastí k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických Praha 17. prosince 2013 Partner projektu: Unie zaměstnavatelských."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE s mezinárodní účastí k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických Praha 17. prosince 2013 Partner projektu: Unie zaměstnavatelských svazů ČR Název projektu: Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygie nistka (registrační číslo CZ 1.07/2.1.00/32.0062) 1

2 1.Cíle, realizace a význam projektu pro další rozvoj VOŠ:  Projektový tým:  Řídící tým  PhDr. Karel Štix hlavní manažer  Ing. Markéta Pražmová věcný manažer  Ing. Jaroslava Malinovskáfinanční manažer  Jana Honnerová, DiSpersonalistika a mzdy  Mgr. et Mgr. Eva Prošková zástupce hl.manažera a partnera projektu UZS  Odborný tým  58 pedagogů z 12 zapojených VOŠZ ( z 16 mimopražských)  6 koordinátorů - ředitelů škol zapojených v projektu  10 expertů 2

3 2. Realizace klíčových aktivit projektu  Realizace projektu – 18 měsíců (červenec 2012 – prosinec 2013)  Finanční náklady na projekt – 7,1 mil. Kč  Cíl projektu:  zkvalitnit přípravu studentů v oborech vzdělání DDZ,DNT,DZL,DFA,DZT,DDH  umožnit studentům lepší prostupnost mezi studijními programy na vyšších odborných školách a vysokých školách  Identifikovat a iniciovat opatření (včetně legislativních) pro zlepšení prostupnosti mezi VOŠ a VŠ  Vyvolat zájem VŠ o podporu prostupnosti v oborech, které nabízejí bakalářské programy VŠ 3

4 2.1 Klíčová aktivita 01: SWOT analýza stávajících programů DZZ,DNT,DDZ, DFA, DZL, DZT a DDH na VOŠ zdravotnických (provedena ve 12 VOŠZ)  Silné stránky – uplatnění absolventů v praxi, provázanost teoretických a praktických předmětů  Slabé stránky – duplicita v obsahu předmětů, kreditní disproporce s požadavky ECTS11  Příležitosti – uplatnění absolventů na trh práce, uplatnění absolventů v zahraničí  Hrozby – obava z ohrožení existence VOŠZ, demografický pokles populace 4

5 2.2 Klíčová aktivita 02 Průzkum požadavků na kompetence a počty pracovníků sledovaných oborů: Výstup: Studie požadavků na profese absolventů VOŠ (dotazníkové šetření) Zpracovala: Ing. Iva Merhautová, MBA -ředitelka Městské polikliniky Praha Dosažené vzdělání pracovníků jednotlivých profesí (uvedeno v %) Název profeseVŠVOŠSOŠz počtu Zdravotnický záchranář 15,8835,2348,89491 Zdravotní laborant5,6918,5075,81281 Nutriční terapeut8,7525,3066,13245 Zubní technik6,1025,1968,71131 Dentální hygienistka 18,4581,55 - 23 5

6 Závěr studie: Požadavky zaměstnavatelů na počty pracovníků v letech 2014 – 2016  Obor vzdělání DZZ – dostatek na trhu práce; z hlediska praxe – akceptováno vzdělání na VOŠ i VŠ (tzv. duplicita vzdělávání není problémem); podpora specializačního vzdělávání (nejen pro absolventy VŠ); vzdělávání na různých úrovních – většinová podpora zaměstnavatelů  Obor vzdělání DNT – nedostatek (územní rozdíly, finanční limity); předpokládaná vyšší potřeba také v sociálních službách (demografické hledisko)  Obor vzdělání DFA – dostatek; dle zaměstnavatelů – přebytek  Obor vzdělání DZL - dostatek; předpoklad do budoucna – stejný nebo nižší počet absolventů  Obor vzdělání DZT – dostatek; předpoklad stejného počtu absolventů  Obor vzdělání DDH – nedostatek; předpoklad vyššího počtu absolventů 6

7 Závěr:  optimální uplatnění absolventů VOŠ  střední, drobní a soukromí zaměstnavatelé – preference prakticky zaměřených absolventů středních a vyšších odborných škol  nižší ekonomické zatížení zaměstnavatelů B) Oponentský posudek partnera projektu (UZS)  zpracovala Mgr. E. Prošková Požadavky praxe:  Zachovat pluralitu vzdělávání na vyšších a vysokých školách zachovat VOŠ ve vzdělávacím systému českého školství  Zachovat možnost získání specializace i pro absolventy vyšších odborných škol  Posílit praktickou výuku na VOŠ a VŠ zejména u oborů vzdělání zdravotnický záchranář a nutriční terapeut  Doporučit nárůst počtu absolventů lze u oborů vzdělání nutriční terapeut a dentální hygienistka, o snížení lze uvažovat u oborů zdravotní laborant a zdravotnický záchranář 7

8  V důsledku demografických změn a změn na trhu práce – rozšířit v dlouhodobém horizontu participaci VOŠ na celoživotním (postgraduálním) vzdělávání C) Analýza rozdílů v teoretické přípravě studentů VOŠ a VŠ  Zpracovala RNDr. Jitka Mudruňková (SZŠ a VOŠZ Alšovo nábř. Praha1)  testováno 327 studentů VOŠ a 55 studentů VOŠ Závěry: Výstupy teoretické přípravy studentů VOŠ jsou srovnatelné s výstupy teoretické přípravy studentů VŠ. Rozdíl v počtu úspěšných odpovědí 1,99% ve prospěch studentů VŠ lze označit jako rozdíl statisticky nevýznamný. 8

9 D) Analýza rozdílů mezi studijními plány bakalářských programů VŠ a vzdělávacích programů VOŠ Ing. Mgr. Diana Chrpová (VOŠZ a SZŠ Praha4, 5. května): Porovnání studijních plánů oboru nutriční terapeut  LF Masarykova univerzita Brno, 1. lékařská fakulta UK Praha, Zdravotně - sociální fakulta JU České Budějovice RNDr. Jitka Mudruňková (VOŠZ a SZŠ Praha1, Alšovo nábř.) Porovnání studijních plánů oboru zdravotnický laborant  Masarykova univerzita Brno, 2. lékařská fakulta UK Praha, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, LF Ostravské univerzity v Ostravě Doc.PhDr..Dagmar Kalátová, PhD.(VOŠZ a SZŠ Příbram) Porovnání studijních plánů oboru zdravotnický záchranář  Fakulta zdravotnických studií Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Plzeň, VŠZ Praha 5, o.p.s. Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. (proděkanka pro nelékařské obory LF MU Brno): Porovnání studijních plánů oboru dentální hygienistka  3. LF UK Praha a LF MU Brno, LF Masarykova univerzita Brno Závěr: z bakalářské formy oboru DH studia nebude mezi fakultami možný přestup studentů v průběhu studia 9

10 2.3 Klíčová aktivita 03 Návrh opatření (včetně legislativních) ke zlepšení prostupnosti mezi VOŠ a VŠ 1.Horizontální rovina: prostupnost mezi vzdělávacími programy oborů vzdělání na VOŠ zdravotnických.  Podmínka zajištění prostupnosti – akreditace inovovaných programů v denní a kombinované formě u VŠECH VOŠZ! 2.Vertikální rovina: prostupnost mezi vzdělávacími programy VOŠ a studijními programy VŠ (vyhláška č. 39/2005. Sb. – parametry pro prostupnost) Hledání společných pilířů:  Stejný počet i názvy povinných a PV předmětů/modulů/  přizpůsobená shoda v hodinové dotaci u povinných předmětů a předmětů absolutoria a státní závěrečné zkoušky (Bc)  shoda v předmětech/modulech praktického vyučování (cvičení) a odborné praxe  částečná/přiměřená shoda v kreditech dle ECTS  Podobnost v obsahové náplni předmětů/modulů  těsnější spolupráce mezi VOŠ a VŠ 10

11 Hlavní překážky prostupnosti :  VŠ neuznávají VOŠ jako partnery  nejednotnost v obsahu jednotlivých předmětů a hodinových dotacích mezi VŠ Návrh inovovaných programů pro obory DZZ,DNT,DFA,DZL,DZT a DDH: 1.Společné (oborové) jazykové moduly (anglický, německý a latinský jazyk) 2.Společné moduly a kredity pro 5 odborných předmětů 11

12 2.4 Klíčová aktivita 04 Výstup týmové práce koordinátorů a pedagogů:  Návrh vzorových vzdělávacích programů (prezenční + kombinovaná forma vzdělávání)  Popis nezbytných předmětů vzdělání v uvedených oborech (povinných + povinně volitelných v prezenční a kombinované formě)  Návrh vzorových nepovinných předmětů pro každý program 12

13 2.5 Klíčová aktivita 05 Výstup:  Zpracování programů každé VOŠ zdravotnické do formy žádosti o akreditaci  Příprava vzdělávacích programů k posouzení AK VOV pro získání akreditace  Zpracováno 29 inovovaných vzdělávacích programů v prezenční formě  Zpracováno 15 vzdělávacích programů v kombinované formě (kromě DZT)  Zpětná vazba: výsledná podoba vzdělávacích programů předložena k připomínkování min. 10 studentům každého oboru  Připomínky byly zapracovány včetně připomínek oponentů, odborníků z praxe a zástupce partnera v projektu (UZS) Závěr: • Validita o objektivita provedených výstupů • Vysoká erudice a odborný přístup projektového týmu • Inovace vzdělávacích programů s využitím kreditního systému (ECTS) • Psychologický význam projektu (koncepční rozhodování o další budoucnosti VOŠ) • Snaha o sbližování a prostupnost s VŠ • Implementace vzdělávacích programů v rámci všech VOŠ zdravotnických 13

14 Děkuji Vám za pozornost 14


Stáhnout ppt "KONFERENCE s mezinárodní účastí k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických Praha 17. prosince 2013 Partner projektu: Unie zaměstnavatelských."

Podobné prezentace


Reklamy Google