Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických"— Transkript prezentace:

1 k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických
KONFERENCE s mezinárodní účastí k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických Praha 17. prosince 2013 Partner projektu: Unie zaměstnavatelských svazů ČR Název projektu: Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka (registrační číslo CZ 1.07/2.1.00/ )

2 Cíle, realizace a význam projektu pro další rozvoj VOŠ:
Projektový tým: Řídící tým PhDr. Karel Štix hlavní manažer Ing. Markéta Pražmová věcný manažer Ing. Jaroslava Malinovská finanční manažer Jana Honnerová, DiS personalistika a mzdy Mgr. et Mgr. Eva Prošková zástupce hl.manažera a partnera projektu UZS Odborný tým 58 pedagogů z 12 zapojených VOŠZ ( z 16 mimopražských) 6 koordinátorů - ředitelů škol zapojených v projektu 10 expertů

3 2. Realizace klíčových aktivit projektu
Realizace projektu – 18 měsíců (červenec 2012 – prosinec 2013) Finanční náklady na projekt – 7,1 mil. Kč Cíl projektu: zkvalitnit přípravu studentů v oborech vzdělání DDZ,DNT,DZL,DFA,DZT,DDH umožnit studentům lepší prostupnost mezi studijními programy na vyšších odborných školách a vysokých školách Identifikovat a iniciovat opatření (včetně legislativních) pro zlepšení prostupnosti mezi VOŠ a VŠ Vyvolat zájem VŠ o podporu prostupnosti v oborech, které nabízejí bakalářské programy VŠ

4 2.1 Klíčová aktivita 01: SWOT analýza stávajících programů DZZ,DNT,DDZ, DFA, DZL, DZT a DDH na VOŠ zdravotnických (provedena ve 12 VOŠZ) Silné stránky – uplatnění absolventů v praxi, provázanost teoretických a praktických předmětů Slabé stránky – duplicita v obsahu předmětů, kreditní disproporce s požadavky ECTS11 Příležitosti – uplatnění absolventů na trh práce, uplatnění absolventů v zahraničí Hrozby – obava z ohrožení existence VOŠZ, demografický pokles populace

5 2.2 Klíčová aktivita 02 Průzkum požadavků na kompetence a počty pracovníků sledovaných oborů: Výstup: Studie požadavků na profese absolventů VOŠ (dotazníkové šetření) Zpracovala: Ing. Iva Merhautová, MBA -ředitelka Městské polikliniky Praha Dosažené vzdělání pracovníků jednotlivých profesí (uvedeno v %) Název profese VOŠ SOŠ z počtu Zdravotnický záchranář 15,88 35,23 48,89 491 Zdravotní laborant 5,69 18,50 75,81 281 Nutriční terapeut 8,75 25,30 66,13 245 Zubní technik 6,10 25,19 68,71 131 Dentální hygienistka 18,45 81,55 - 23

6 Závěr studie: Požadavky zaměstnavatelů na počty pracovníků v letech 2014 – 2016
Obor vzdělání DZZ – dostatek na trhu práce; z hlediska praxe – akceptováno vzdělání na VOŠ i VŠ (tzv. duplicita vzdělávání není problémem); podpora specializačního vzdělávání (nejen pro absolventy VŠ); vzdělávání na různých úrovních – většinová podpora zaměstnavatelů Obor vzdělání DNT – nedostatek (územní rozdíly, finanční limity); předpokládaná vyšší potřeba také v sociálních službách (demografické hledisko) Obor vzdělání DFA – dostatek; dle zaměstnavatelů – přebytek Obor vzdělání DZL - dostatek; předpoklad do budoucna – stejný nebo nižší počet absolventů Obor vzdělání DZT – dostatek; předpoklad stejného počtu absolventů Obor vzdělání DDH – nedostatek; předpoklad vyššího počtu absolventů

7 Závěr: optimální uplatnění absolventů VOŠ střední, drobní a soukromí zaměstnavatelé – preference prakticky zaměřených absolventů středních a vyšších odborných škol nižší ekonomické zatížení zaměstnavatelů B) Oponentský posudek partnera projektu (UZS) zpracovala Mgr. E. Prošková Požadavky praxe: Zachovat pluralitu vzdělávání na vyšších a vysokých školách zachovat VOŠ ve vzdělávacím systému českého školství Zachovat možnost získání specializace i pro absolventy vyšších odborných škol Posílit praktickou výuku na VOŠ a VŠ zejména u oborů vzdělání zdravotnický záchranář a nutriční terapeut Doporučit nárůst počtu absolventů lze u oborů vzdělání nutriční terapeut a dentální hygienistka, o snížení lze uvažovat u oborů zdravotní laborant a zdravotnický záchranář

8 V důsledku demografických změn a změn na trhu práce – rozšířit v dlouhodobém horizontu participaci VOŠ na celoživotním (postgraduálním) vzdělávání C) Analýza rozdílů v teoretické přípravě studentů VOŠ a VŠ Zpracovala RNDr. Jitka Mudruňková (SZŠ a VOŠZ Alšovo nábř. Praha1) testováno 327 studentů VOŠ a 55 studentů VOŠ Závěry: Výstupy teoretické přípravy studentů VOŠ jsou srovnatelné s výstupy teoretické přípravy studentů VŠ. Rozdíl v počtu úspěšných odpovědí 1,99% ve prospěch studentů VŠ lze označit jako rozdíl statisticky nevýznamný.

9 Porovnání studijních plánů oboru nutriční terapeut
D) Analýza rozdílů mezi studijními plány bakalářských programů VŠ a vzdělávacích programů VOŠ Ing. Mgr. Diana Chrpová (VOŠZ a SZŠ Praha4, 5. května): Porovnání studijních plánů oboru nutriční terapeut LF Masarykova univerzita Brno, 1. lékařská fakulta UK Praha, Zdravotně - sociální fakulta JU České Budějovice RNDr. Jitka Mudruňková (VOŠZ a SZŠ Praha1, Alšovo nábř.) Porovnání studijních plánů oboru zdravotnický laborant Masarykova univerzita Brno, 2. lékařská fakulta UK Praha, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, LF Ostravské univerzity v Ostravě Doc.PhDr..Dagmar Kalátová, PhD.(VOŠZ a SZŠ Příbram) Porovnání studijních plánů oboru zdravotnický záchranář Fakulta zdravotnických studií Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Plzeň, VŠZ Praha 5, o.p.s. Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. (proděkanka pro nelékařské obory LF MU Brno): Porovnání studijních plánů oboru dentální hygienistka 3. LF UK Praha a LF MU Brno, LF Masarykova univerzita Brno Závěr: z bakalářské formy oboru DH studia nebude mezi fakultami možný přestup studentů v průběhu studia

10 2.3 Klíčová aktivita 03 Návrh opatření (včetně legislativních) ke zlepšení prostupnosti mezi VOŠ a VŠ Horizontální rovina: prostupnost mezi vzdělávacími programy oborů vzdělání na VOŠ zdravotnických. Podmínka zajištění prostupnosti – akreditace inovovaných programů v denní a kombinované formě u VŠECH VOŠZ! Vertikální rovina: prostupnost mezi vzdělávacími programy VOŠ a studijními programy VŠ (vyhláška č. 39/2005. Sb. – parametry pro prostupnost) Hledání společných pilířů: Stejný počet i názvy povinných a PV předmětů/modulů/ přizpůsobená shoda v hodinové dotaci u povinných předmětů a předmětů absolutoria a státní závěrečné zkoušky (Bc) shoda v předmětech/modulech praktického vyučování (cvičení) a odborné praxe částečná/přiměřená shoda v kreditech dle ECTS Podobnost v obsahové náplni předmětů/modulů těsnější spolupráce mezi VOŠ a VŠ

11 Hlavní překážky prostupnosti:
VŠ neuznávají VOŠ jako partnery nejednotnost v obsahu jednotlivých předmětů a hodinových dotacích mezi VŠ Návrh inovovaných programů pro obory DZZ,DNT,DFA,DZL,DZT a DDH: Společné (oborové) jazykové moduly (anglický, německý a latinský jazyk) Společné moduly a kredity pro 5 odborných předmětů

12 2.4 Klíčová aktivita 04 Výstup týmové práce koordinátorů a pedagogů:
Návrh vzorových vzdělávacích programů (prezenční + kombinovaná forma vzdělávání) Popis nezbytných předmětů vzdělání v uvedených oborech (povinných + povinně volitelných v prezenční a kombinované formě) Návrh vzorových nepovinných předmětů pro každý program

13 2.5 Klíčová aktivita 05 Výstup:
Zpracování programů každé VOŠ zdravotnické do formy žádosti o akreditaci Příprava vzdělávacích programů k posouzení AK VOV pro získání akreditace Zpracováno 29 inovovaných vzdělávacích programů v prezenční formě Zpracováno 15 vzdělávacích programů v kombinované formě (kromě DZT) Zpětná vazba: výsledná podoba vzdělávacích programů předložena k připomínkování min. 10 studentům každého oboru Připomínky byly zapracovány včetně připomínek oponentů, odborníků z praxe a zástupce partnera v projektu (UZS) Závěr: Validita o objektivita provedených výstupů Vysoká erudice a odborný přístup projektového týmu Inovace vzdělávacích programů s využitím kreditního systému (ECTS) Psychologický význam projektu (koncepční rozhodování o další budoucnosti VOŠ) Snaha o sbližování a prostupnost s VŠ Implementace vzdělávacích programů v rámci všech VOŠ zdravotnických

14 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "k ukončení projektu 12 vyšších odborných škol zdravotnických"

Podobné prezentace


Reklamy Google