Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněm Rady vysokých škol 19. listopadu 2009 Situace na Fakultě právnické ZČU Vlasta Radová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněm Rady vysokých škol 19. listopadu 2009 Situace na Fakultě právnické ZČU Vlasta Radová."— Transkript prezentace:

1 Sněm Rady vysokých škol 19. listopadu 2009 Situace na Fakultě právnické ZČU Vlasta Radová

2 Důvod vystoupení  Usnesení ze 7. zasedání P RVŠ z 15. října 2009 Rada vysokých škol žádá zástupce Západočeské univerzity v Plzni v Radě vysokých škol o podání informace o krocích, které reagovaly na známé problémy před vypuknutím této kauzy.  Informace delegátům sněmu RVŠ „z první ruky“, zamezení šíření dezinformací a fám (informace ZČU jsou zveřejňovány na adrese www.zcu.cz/aktuality).

3 Obsah 1.Rekapitulace událostí na Fakultě právnické ZČU 2.Činnost komise pro prověření studia na FPR ZČU 3.Závěr 3

4 UDÁLOSTI NA FAKULTĚ PRÁVNICKÉ ZČU

5 Sled událostí  18. 6. 2008 – Akreditační komise schvaluje zprávu účelové pracovní skupiny Akreditační komise, zpráva zahrnuje pozitiva i negativa činnosti FPR a obsahuje i doporučení k akreditaci studijních programů FPR,  22. 10. 2008 – diskuze na AS FPR nad zprávou o průběhu přijímacího řízení pro rok 2008/2009,  19. 11. 2008 – diskuze v AS FPR o 11 různých problémech na FPR,  29. 1. 2009 – děkan JUDr. Zachariáš odpovídá na podněty ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými katedrami a děkanátem a na sjednocení studijních požadavků a klasifikačních hledisek na FPR ZČU, které předložili prof. JUDr. Karel Eliáš a prof. JUDr. Helena Válková,  1. 4. 2009 – AS FPR schvaluje děkanem předložený rozpočet fakulty pro rok 2009 a podrobně jsou probírány reakce na 11 problémů, předložených na předchozím zasedání FPR,  8. 4. 2009 – Akreditační komise v reakci na zrušení omezení akreditace (na základě doporučení rozkladové komise MŠMT) souhlasí opakovaně s prodloužením akreditace doktorského studijního programu FPR jen v oborech Občanské právo a Trestní právo,  27. 5. 2009 – jednání AS ZČU, jedním z projednávaných bodů je situace kolem akreditace doktorských studijním programů na FPR  28. 5. 2009 – děkan JUDr. Zachariáš odvolává prof. Válkovou z funkce vedoucí katedry trestního práva, ta reaguje svým prohlášením z 30. 5. 2009 a katedra trestního práva vydává 1. 6. 2009 prohlášení, se kterým seznamuje děkana FPR a rektora ZČU, 5

6 Sled událostí  3. 6. 2009 – jednání AS FPR reagující na události na FPR, hlavním diskutovaným bodem je otázka akreditace doktorského studijního programu fakulty, jednání se zúčastnil i rektor ZČU doc. J. Průša,  10. 6. 2009 – jednání vedení ZČU s vedením FPR o situaci na fakultě, do týdne vedení ZČU definuje 14 úkolů pro vedení Fakulty právnické,  13. 6. 2009 – veřejné prohlášení Studentské komory AS FPR,  17. 6. 2009 – Akreditační komise rozšiřuje akreditační souhlas i na studijní obor Obchodní právo,  24. 6. 2009 – zasedání AS ZČU, podána informace o situaci na FPR,  29. 6. 2009 – plánováno jednání AS FPR, které se neuskutečnilo pro neúčast významné části členů AS FPR (především ze zaměstnanecké části senátu),  8. 7. 2009 – děkan JUDr. Zachariáš odpovídá rektorovi na zadání 14 bodů, většinou však chybí konkrétnější výstupy,  3. 8. 2009 – vedení ZČU projednává znovu celou situaci a adresuje vedení FPR nových 17 bodů, které jsou reakcí na neuspokojivou odpověď fakulty,  10. 8. 2009 – objevují se první články v MF Dnes o některých problémech na FPR,  1. 9. 2009 – uspořádána tisková konference k zahájení akademického roku na ZČU, k situaci na FPR jen jedna otázka,  19. 9. 2009 – poprvé zveřejněny informace o nepravé disertační práci proděkana JUDr. I. Tomažiče,  24. 9. 2009 – objevují se první informace o chybějících kvalifikačních pracích v knihovně FPR, 6

7 Sled událostí  25. 9. 2009 – děkan FPR JUDr. J. Zachariáš rezignoval na svou funkci,  29. 9. 2009 – byl rektorem pověřen krizovým řízením fakulty ex-ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, absolvent a externí vyučující FPR,  29. 9. 2009 – jednání AS FPR začalo rezignací proděkanů M. Kindla a I. Tomažiče, dále vystoupil s informací o vývoji situace rektor ZČU doc. J. Průša a po hlasování i JUDr. Jiří Pospíšil, dále probírány postupy budoucí volby děkana fakulty, k situaci se vyjádřili i další členové a nečlenové senátu,  2. 10. 2009 – začíná hledání a nalézání dizertačních a dalších kvalifikačních prací,  7. 10. 2009 – AS FPR vyhlašuje volby nového děkana FPR,  8. 10. 2009 – zasedání Správní rady ZČU, která dostává informaci od rektora ZČU a následně vydává své prohlášení k této situaci,  12. 10. 2009 – objevují se první podezření z "rychlostudia" na FPR,  14. 10. 2009 – vedení ZČU uspořádalo tiskovou konferenci, kde objasnilo podrobněji stanovisko vedení k celé záležitosti a jejímu vývoji (stanovisko vedení ZČU a ostatní prohlášení viz www.zcu.cz v sekci Aktuality),  14. 10. 2009 – jednání předsednictva AS ZČU, které vydává své prohlášení,  15. 10. 2009 – MŠMT vyzvalo rektora ZČU k provedení přezkumných řízení za účelem neoprávněně získaných titulů a podalo podnět státnímu zastupitelství k prošetření celé záležitosti,  16. 10. 2009 – končí lhůta pro podání návrhů na děkana FPR, podáno celkem 15 návrhů, z toho 14 pro JUDr. Pospíšila, ovšem 6 z těchto podaných návrhů nesplňuje požadované náležitosti, patnáctý návrh, podaný 5 minut před uplynutím lhůty pro podání návrhů, zní na jméno JUDr. Karol Hrádela, 7

8 Sled událostí  21. 10. 2009 – vývoj událostí je hlavním bodem jednání AS ZČU, senát obdržel i zprávu vedení ZČU o kontrole dokumentace všech absolventů FPR, kteří by měli absolvovat podzimní promoci a současně ukončili studium v kratší době než standardní,  21. 10. 2009 – vytvořena univerzitní komise vedená prorektorkou PhDr. E. Pasáčkovou, jejímž úkolem je kontrola studijní dokumentace absolventů magisterského studia na Fakultě právnické,  21. 10. 2009 – zveřejněno prohlášení Studentské komory AS ZČU, které varuje zejména před politizací celé záležitosti,  24. 10. 2009 – na FPR zahajuje svou plánovanou zhruba měsíční činnost účelová pracovní skupina Akreditační komise, vedená její předsedkyní Prof. V. Dvořákovou, komise hodnotí kvalitu akreditovaných činností na FPR, zejména jejího doktorského studijního programu a provádění státních rigorózních zkoušek,  26. 10. 2009 – zveřejněno prohlášení rektora, které potvrzuje, že vedení ZČU již začalo pracovat jako univerzitní krizový štáb a že jeho prioritou je úspěšné dořešení problémů FPR ZČU,  26. 10. 2009 – zveřejněna prvotní informace o výsledcích šetření univerzitní komise,  30. 10. 2009 – návštěva ministryně MŠMT Miroslavy Kopicové v Plzni začala jednáním s vedením ZČU a vedením FPR ZČU, pokračovala rozhovory se studenty a akademickými pracovníky FPR,  30. 10. 2009 – rektor ZČU vydává rozhodnutí, jímž rozšiřuje činnost i složení univerzitní komise pro prověření studia absolventů a průběhu rigorózního studia,  2. 11. 2009 – JUDr. Jiří Pospíšil je zvolen v prvním kole první volby 11 hlasy (z 18 přítomných členů AS FPR) kandidátem na děkana FPR,  23.11.2009 – plánováno jednání AS FPR, hlavními body jednání je vyjádření k návrhu na proděkany a schvalování personálního obsazení vědecké rady fakulty,  25.11.2009 – ukončení hodnocení prováděného Akreditační komisí zaměřeného na kvalitu doktorských studií a rigorózních řízení. 8

9 ČINNOST KOMISE PRO PROVĚŘENÍ STUDIA NA FPR ZČU 9

10 Složení komise 10

11 Úkoly komise 11

12 Dohodnutý postup šetření  Bude prošetřen: o průběh všech doktorských studií, o proces získání titulu JUDr. – výběrově, podle kritérií dohodnutých s Akreditační komisí, o magisterská studia s nestandardně kratší dobou studia – podle zadání MŠMT.  Předpokládaný termín ukončení – leden 2010.  Základní princip – šetření bude prováděno systematicky, v širších souvislostech, aby byla zajištěna objektivita výsledků.  Následné šetření podle zadání rektora univerzity, Akreditační komise, MŠMT, děkana fakulty, univerzitních orgánů. 12

13 Dosavadní průběh šetření  Byla prošetřena studia: o absolventů magisterských a bakalářských studijních programů z podzimního termínu akad. roku 2008/09 (celkem 168 absolventů), o krátká studia absolventů magisterských studijních programů, která podle SIMS nenavazují na předchozí studium (celkem 83), o studia všech absolventů doktorských studijních programů (celkem 45), o skupina krátkých studií magisterských studijních seznamů s předchozím studiem na ZČU nebo jiné VŠ (celkem 73).  Celkem bylo prošetřeno 369 studií  O každém prošetřeném studiu je vypracován protokol, v případě pochybností je třeba pokračovat v šetření (dohledat doklady: na FPR, např. složení státnicových komisí ve stanovených termínech apod., na jiných VŠ). 13

14 Komentář k dosavadním zjištěním  Tzv. krátké studium je často důsledkem souběžného nebo ukončeného studia bakalářského studijního programu Veřejná správa. Problém by zcela odstranilo strukturování právnického studia.  Tlak vyvolávaný médii na řešení jednotlivých „zajímavých“ případů odmítáme – jedině systematický postup dovolí odhalit souvislosti a míru selhání systému či selhání jednotlivců.  Na FPR byl kreditní systém (předměty procházely akreditační komisí ZČU, měly schválený počet kreditů), platil zde Studijní a zkušební řád ZČU, do roku 2006 s výjimkou kontrol studijních výsledků. Od roku 2006/07 byl dohodnut přechod na plné respektování zásad včetně harmonogramu akademického roku a kontrol studia. 14

15 ZÁVĚR 15

16 Závěr  Nic nezakrýváme, ale musíme být precizní a spravedliví, což vyžaduje čas. Nelze plout na vlně populismu a davové psychózy.  S odstupem času vše zanalyzujeme a zveřejníme získané zkušenosti.  Děkujeme všem, kteří k dění na FPR přistupují racionálně, snaží se celou situaci posoudit a vyhodnotit objektivně a pomoci tak k tomu, aby se něco podobného už nemohlo opakovat ani na ZČU ani na žádné jiné vysoké škole. 16


Stáhnout ppt "Sněm Rady vysokých škol 19. listopadu 2009 Situace na Fakultě právnické ZČU Vlasta Radová."

Podobné prezentace


Reklamy Google