Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Žaneta Závodová Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ Informační seminář pro žadatele v Pardubickém kraji,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Žaneta Závodová Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ Informační seminář pro žadatele v Pardubickém kraji,"— Transkript prezentace:

1 Ing. Žaneta Závodová Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ Informační seminář pro žadatele v Pardubickém kraji, 5. 8.2011

2 Zaměření projektu Projekt je určen pro zaměstnavatele v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady zaměstnanců, kteří se vzdělávání účastní a to za dobu skutečně strávenou na vzdělávání, max. však 24 000,- Kč měsíčně. V rámci projektu lze vzdělávat zaměstnance poskytovatelů terénních či ambulantních sociálních služeb na pozicích pracovník v sociálních službách. Projekt je realizován v období od 31. 5. 2011 – 31. 7. 2013 přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013. Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 mil. Kč pro celou ČR.

3 Zaměření projektu Podpora je zaměřena zejména na: Zaměstnavatele – kteří realizují svoji činnost v odvětvích – strojírenství, stavebnictví atd., podporované NACE jsou uvedeny v příloze č. 1 Manuálu pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro růst“. Zaměstnavatele – poskytovatele služeb sociální péče ambulantní a terénní formy s registrací dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace pouze za předpokladu, že jejich předmětem činnosti je působnost v odvětí sekce Q Zdravotní a sociální péče (pouze odvětví 88.10) Konkrétně se jedná o následující ekonomické činnosti CZ-NACE: 88.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 88.10.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory 88.10.2 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

4 Proces podání žádosti  Žádost předkládá zaměstnavatel příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce České republiky (dle místa výkonu práce zaměstnanců)  Příslušné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách krajské pobočky ÚP v Pardubicích, věnovaných projektu: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/vzdelavejte_se_pro_rust  Úřad práce žádost formálně zkontroluje (v případě nedostatků vyzve žadatele k doplnění). Úplnou žádost hodnotící komise do 30 dnů posoudí.  Po posouzení a případném schválení žádosti komisí, uzavírá Úřad práce ČR se zaměstnavatelem dohodu, na základě které zaměstnavatel realizuje výběr dodavatele školení.

5 Průběh realizace  Zrealizované výběrové řízení je nutno před zahájením vzdělávání předložit Úřadu práce ČR (postupuje-li zadavatel v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, nemusí u zakázek, ve kterých předpokládaná hodnota plnění nedosahuje částky 200 tis. Kč, provádět výběrové řízení. Dostačující je předložení spolu s žádostí další 2 konkurenční nabídky.  Mzdové vyúčtování předkládá zaměstnavatel ÚP ČR měsíčně již v průběhu vzdělávání, náklady za vzdělávací aktivitu dokládá až po ukončení vzdělávací akce.  Vzdělávací zařízení mohou do projektu vstoupit až ve fázi výběru dodavatele, v případě vyřizování žádosti se vzdělávací zařízení nesmí účastnit soutěže o zakázku.

6 Pravidla poskytování příspěvku  Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory.  Režim veřejné podpory „de minimis“ – až 100% vynaložených nákladů (vzdělávací aktivita + mzdové náklady)  Režim „blokové výjimky“ - u specifického vzdělávání max. podpora 25% způsobilých nákladů, u obecného vzdělávání max. 60% způsobilých nákladů. Intenzitu podpory lze za určitých podmínek zvýšit (např. vzdělávání je poskytnuto zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům) maximálně však do výše 80% způsobilých výdajů  Jeden žadatel může čerpat max. 500 tis. Kč měsíčně, vzdělávání může trvat až 18 měsíců

7 Typy vzdělávání Příspěvek může být poskytován na vzdělávání obecné, v odůvodněných případech pak i na specifické. Vzdělání musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti:  Další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu: a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem, b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu d) školou v rámci oboru vzdělání  Odborná jazyková výuka související s pracovní činností  V odůvodněných případech další profesní vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, které nelze realizovat dle první odrážky.

8 Typy vzdělávání Příspěvek může být poskytován na vzdělávání obecné, v odůvodněných případech pak i specifické. Vzdělání musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti:  Další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu: a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem, b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu d) školou v rámci oboru vzdělání  Odborná jazyková výuka související s pracovní činností  V odůvodněných případech další profesní vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, které nelze realizovat dle první odrážky

9 Výše prostředků Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 mil. Kč pro celou ČR. Částka určená pro čerpání na vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb je v celkové výši 300 mil. Kč. Tyto prostředky jsou rezervovány do konce listopadu 2011. V jednotlivých okresech Pardubického kraje jsou alokovány toto částky: Pardubice4 392 tis. Kč Chrudim2 722 tis. Kč Svitavy2 743 tis. Kč Ústí nad Orlicí3 627 tis. Kč Celkem 13 484 tis. Kč

10 Kontakty Kontaktní pracoviště v Pardubicích Ing. Ivana Pletánková tel. 950 144 437, email. ivana.pletankova@pa.mpsv.cz Helena Ročková tel. 950 144 476, email. helena.rockova@pa.mpsv.cz Kontaktní pracoviště Chrudim Hana Vavroušková tel. 950 119 463, email. hana.vavrouskova@cr.mpsv.cz PhDr. Miroslav Panák tel. 950 119 440, email. miroslav.panak@cr.mpsv.cz Kontaktní pracoviště Svitavy Iveta Salavcova tel. 950 163 423, email. iveta.salavcova@sy.mpsv.cz Věra Tichá tel. 950 163 451, email. vera.ticha@sy.mpsv.cz Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí Bc. Zdenka Šimková tel. 950 172 420, email. zdenka.simkova@uo.mpsv.cz Vladimíra Bubeníková tel. 950 172 317, email. vladimira.bubenikova@uo.mpsv.cz

11 Veškeré informace včetně Manuálu pro zaměstnavatele i všech tiskopisů jsou k dispozici na internetových stránkách krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/vzdelavejte_se_pro_rust Akreditace udělované MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách http://www.mpsv.cz/cs/3493 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Ing. Žaneta Závodová Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ Informační seminář pro žadatele v Pardubickém kraji,"

Podobné prezentace


Reklamy Google