Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aleš Tomek, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aleš Tomek, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv."— Transkript prezentace:

1 Aleš Tomek, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv

2 Místo finančního řízení v organizaci firmy

3 Liniově-štábní org.struktura stavební firmy

4 Dělba finančních rozhodovacích činností podle stupňů řízení stavební firmy

5 Model vnitropodnikového ekonomického řízení významně ovlivňuje dělbu pravomoci a odpovědnosti uvnitř podniku- jeho organizačním zobrazením je přijatá strukturální organizace. Velké stavební podniky používají osvědčenou liniově štábní strukturu (line and staff organization).Model ekonomického řízení je realizován zejména :  způsobem rozpisu finančního plánu - u současných českých podniků je realizován na základě principu návratnosti kapitálu vázaného v majetku (aktivech) spravovaném danou organizační jednotkou - závodem či dceřinou společností. Vychází se z ocenění jednotlivých složek fixních a oběžných aktiv pomocí vnitropodnikově stanovené ceny kapitálu (pasiv), kryjícího zdrojově dané hospodářské prostředky (položky aktiv - items of assets). 

6 Model VPŘ – pokračování.  Podnikem aplikované formy rozpočetnictví,vnitropodnikovým účetnictvím a s tím spojenými zásadami tvorby hospodářských středisek (profit centers) a nákladových středisek (cost center) Rozpočetnictví (budget control), jež je v našich podmínkách poměrně zanedbávanou disciplinou, určuje, ve vazbě na výrobní kalkulace stavební firmy nebo nabídkové rozpočty, výši rozpočtovaných nákladů a výnosů (u zisk.středisek) a výši (fixní nebo variabilní) nákladového limitu u středisek nákladových. V návaznosti na ně působí vnitropodnikové účetnictví (viz skripta), které k předem stanoveným (plánovaným, rozpočtovaným) tržbám a nákladům dodá skutečné účetní údaje. Controlling- jeho role ve stavební firmě – zásadní důležitost vzhledem k vysoké decentralizaci řízení firmy – divize,stavby

7 FINANČNÍ MANAGER STAVEBNÍ FIRMY A JEHO ROLE  zvláštní role fin.managera: odlišnost od průmyslu (rychlé změny fin.pozice firmy- loss jobs, break-even jobs), otázka úspěšnosti v nabídkovém řízení - low bid, high bid), ztráta kontroly nad projektem - cost overrun, marginal profits because of high competion  role finančního managera je závislá na velikosti firmy - od důrazu na náklady po čistě finanční strategii a top management accounting problémy, vliv velikosti na specializaci managerů, v malých firmách tam patří veškeré financování včetně řízení organizace, systému řízení a správy společnosti,

8  role finančního managera v manažerském týmu firmy - pomoc ostatním členům vedení v dosahování podnikových cílů - poskytování dat o průběhu činnosti firmy pro kalkulace, řízení projektů (srovnání "as bid" a "as earned" - neboli controllingová data)  základní úkoly finančního managera směřují k dosažení:  profitability, liquidity, solvency  financial reporting and establishment and maintenance of internal accounting controls

9  Profitabilita:  dosažení :"margin on jobs" zajišťující, že daná marže je dosahována pomocí maximálního zhodnocení vynaložených nákladů pomocí fakturace (cost recovery) tj.uplatnění všech skutečných nákladů plus procentní nebo dohodnuté správní režie a zisku (případ kontraktu typu cost plus)  U kontraktů s pevnou cenou(fixed price) je zcela opačná situace - cena je horní mezí, samotné náklady nemají vliv na fakturaci.  Mezi těmito póly jsou fixed price contracts with provisions for change orders nebo GMP contracts (guaranteed maximum price = target price)

10 Rozdělení rizika podle typu kontraktu

11 Profitabilita (pokračování)  správné klíčování nákladů je podstatné pro průkaz uplatnění klientských změn, claimy, update dat.základny kalkulací, project management - rozhodnutí  nákladové účetnictví projektu je založeno na účetních dokladech jako např. 1)šichtovky, dodací listy, dodav.faktury, výkazy nákladů mechanizmů,  2) způsob a povaha evidence je adekvátní povaze projektu

12 Profitabilita (pokračování) 3) skutečném a adekvátním zachycení nákladů projektu. Průkaznost musí být zajištěna pro auditory, daňové úřady, auditory, zákazníka (claimová agenda), role interního a externího auditu ve stavební firmě – zvláštnosti a obtíže  různé typy postupů jsou pro kontrakty typu fixed price nebo cost plus fee nebo GMP, úplnost uplatnění veškerých nákladů záleží na metodě oceňování vnitřních podnikových nákladů

13 Profitabilita - pokračování - např. vnitropodniková doprava nákladová cena (cost of ownership + operating costs, nebo cena za km na trhu, nebo cena půjčovného za daný nákl.automobil, dtto mechanizmy  neustálé srovnání nabídkové ceny a ceny skutečně dosahované (fakturované) včetně skutečných celkových nákladů a podílu zisku na celkové ceně

14 Interest Income and Expense  úkolem finanční managera je dosahovat max.výnosu z likvidních aktiv při minimalizaci úrokových nákladů z půjčených zdrojů  časová hodnota peněz(time value of money) je důležitým kriteriem rozhodování jak v inv.okruhu tak provozním - urychlení inkasa(cash receipts) a opožděné úhrady ( cash disbursements) - viz v dalších přednáškách na téma řízení Cash Flow

15  Financování správní režie  zdroje financování správní režie - General and Administrative Expenses – možnosti a konkurenceschopnost  úloha rozpočetnictví a v rámci něj controllingu - viz speciální přednáška na dané téma  Liquidity and Solvency  podstatou poslání finančního managera je likvidita a solventnost dosahovaná cestou predikce a plánování, mj. pomocí creditability a bondability (to obtain the surety bonding), stejně tak jako aplikací metod plánování ( forecasting the company´s financial condition)  zabezpečování likvidity je úkolem celého manažerského týmu firmy

16 Finanční výkaznictví  vnitřní v.(výkazy středisek včetně divizí, signalizační sestavy odchylek od rozpočtů, finanční situace jednotlivých projektů)  vnější v. - podle účetních standardů, včetně další výkazy pro banky, leasingové společnosti, záruční banky a zajišťovny, klienty  metodika k tvorbě výkazů je popsána - vnitřní podnikové předpisy pro odpisování, oceňování, apod – IFRS a IAS, české účetní standardy, předpisy MF

17 Vnitřní účetní kontrolní systém  systém prevence chyb - seznam možných pochybení  zásadní oddělení peněžní dispozice od účetnictví - odlišné org.útvary či osoby, vždy v podniku dva útvary - odbor finanční a odbor účetnictví (disponent a účtovatel)

18 Administrativní role finančního managera  výběr nových pracovníků - CCFP(certified Construction Financial Professional) viz též PE ( Professional Engineer)  tvorba systemizace a platové zařazení lidí  vzdělávání pracovníků  motivace - appreciation and compensation  organizování - centralizovaný a decentralizovaný model účetnictví a financování ( např. účetnictví na stavbě je méně efektivní ale pružnější dle řídících potřeb proj.managera), funkcionální a a hiearchická organizace(liniově-štábní) centralního fin.odboru, kde funkcionální znamená např. rozdělení činností podle pohledávek, závazků, mezd, apod.

19 Odpovědnost finančního managera vůči vlastníkům firmy  fin.manager jako reprezentant vlastníků - v roli ochránce majetku firmy vstupuje do všech oblastí života firmy  treasury - role správce likvidního majetku firmy (vč.zabezpečení proti theft, fraud and misappropriation)  finanční výkaznictví odpovídající realitě bez skrytých položek

20 Odpovědnost vůči věřitelům  banky - poskytované služby a zda jsou za konkurenční ceny, credit line pro daný rok  Základní pojmy – creditability a bondability (to poslední je ještě důležitější)  plnění závazků vůči bankám – company´s goodwill  zaruční a ručitelské banky (sureties) … backlog creates risk - opak pozitivního pohledu na backlog z hlediska stavební firmy, finanční a výrobní vykazovací systém pro tyto společnosti, záleží na tom jak dodavatel pracuje s nedok.výrobou (work-in-progress)

21 Odpovědnost vůči zákazníkům  FŘ je odpovědný i klientům za udržení finanční pozice firmy a její schopnosti udržet se na trhu nejen po dobu realizace projektů, ale i po celou dobu ručení za předané práce (warranty period, až 10 let)  Nesmírné komplikace spojené s e zánikem firmy během projektu – obtížnost likvidace firmy či jakéhokoliv zastavení činnosti, problém souvisí i s právní formou např. a.s., s.r.o., joint.venture (sdružení), liší se i podle typu kontraktu (třeba ovládat všechny typy i z hlediska finančního pohledu)

22


Stáhnout ppt "Aleš Tomek, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv."

Podobné prezentace


Reklamy Google