Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020

2 Obsah prezentace Geneze nástroje IPRÚ, jeho definice
Postup přípravy IPRÚ a metodické souvislosti Představení konceptu IPRÚ Projekt „Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období “ byl financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc a státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/

3 Geneze nástroje IPRÚ Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU pro programové období zavádí územní dimenzi „Možnost koncentrace prostředků z programů ESIF ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru).“ Územní dimenze má být realizována prostřednictvím specifických výzev a prostřednictvím integrovaných nástrojů Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020 specifikuje uplatnění územní dimenze v podmínkách ČR definuje jednotlivé typy integrovaných nástrojů – mezi nimi i IPRÚ jako nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu Dohoda o partnerství pro programové období potvrzuje zavedení nástroje IPRÚ definuje soubor nositelů IPRÚ

4 Definice nástroje IPRÚ
Účelový strategický nástroj pro uplatnění územní dimenze ve specifických podmínkách ČR Má podobu integrované rozvojové strategie, popisující problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející (včetně investičních a neinvestičních záměrů) Obsahuje soubor věcně, územně a časově provázaných intervencí, financovaných prostřednictvím ESIF napříč operačními programy, které by měly na jeho realizaci rezervovat určitou alokaci Soustředí se na území „regionálního pólu růstu“ a jeho funkčního zázemí Po věcné stránce integruje investice do infrastruktury, potřebné pro rozvoj vymezeného území Z pozice města Zlína též chápán jako nástroj, směřující k naplnění strategie ZLÍN 2020

5 Metodické prostředí Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 Národní dokument k územní dimenzi Manuál pro integrované plány rozvoje území Metodické prostředí stále prochází dynamickým vývojem.

6 Role nositele IPRÚ Nositel IPRÚ zejména odpovídá za:
přípravu IPRÚ naplňování principu partnerství koordinaci aktivit aktérů v území předvýběr vhodných projektů pro naplnění cílů IPRÚ monitoring a reporting IPRÚ publicitu IPRÚ realizaci IPRÚ jako celku a naplnění jejich cílů Nositel rozhoduje o územním vymezení IPRÚ, schvaluje ho a předkládá k hodnocení NSK Uzavírá s MMR ČR „Memorandum o realizaci integrované strategie“

7 Uplatnění principu partnerství v rámci IPRÚ
Příprava a realizace IPRÚ se musí odehrávat za aktivní účasti partnerů z řad veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru Projekty naplňující IPRÚ může předkládat a realizovat jak nositel, tak i partneři Partneři mají vůči nositeli odpovědnost za řádnou realizaci svých projektů v rámci IPRÚ, uzavírají s nositelem partnerskou smlouvu

8 Dosavadní postup přípravy IPRÚ Zlín 2014 – 2020
Rozhodnutí Rady města Zlína o zahájení přípravy IPRÚ (I/2014) Nastavení organizačního zajištění přípravy Vymezeno území IPRÚ Zahájena jednání s obcemi Zpracována analytická část IPRÚ vč. identifikace stakeholderů Schváleno zaměření strategie IPRÚ (vymezeni prioritních oblastí, vize, soustava cílů) Ustaveny pracovní skupiny k prioritním oblastem Zpracována návrhová část do úrovně opatření Zpracován zásobník projektů Výsledkem dosavadní činnosti je Koncept IPRÚ Zahájena jednání s řídícími orgány operačních programů Zahájen proces SEA

9 Plán dopracování IPRÚ Zlín 2014 - 2020
Představení konceptu Regionální stálé konferenci Vypořádání připomínek Dopracování IPRÚ s důrazem na koncentraci strategie (ve vazbě na finální verze operačních programů) Dokončení procesu SEA Schválení IPRÚ v Zastupitelstvu města Zlína Předložení IPRÚ na MMR – Národní stálé konferenci k hodnocení (v závislosti na vyhlášení výzvy) Projednání IPRÚ s řídícími orgány jednotlivých OP Případné úpravy IPRÚ Schválení IPRÚ – Memorandum o realizaci integrované strategie Následovat bude realizace IPRÚ Předpoklad zahájení realizace: 2. polovina roku 2015

10

11

12

13 Koncept IPRÚ Úvodní informace Analytická část Návrhová část
Socio-ekonomická analýza Analáza potřeb SWOT analýza Přílohy: Analýza stakeholderů, Analýza rizik Návrhová část Vize Strategický cíl Prioritní oblasti a specifické cíle Opatření pro naplnění specifických cílů

14 Hlavní závěry analytické části
Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost Negativní demografické trendy (klesající porodnost, negativní migrační saldo ve Zlíně, stárnutí obyvatelstva) Nedostatečné kapacity bydlení pro specifické skupiny obyvatel (senioři, osoby s mentálním postižením, závislé osoby, …) Absence řady sociálních služeb pro specifické skupiny obyvatel Nedostatečná kapacita mateřských škol Nevyhovující stav sportovišť a veřejných prostranství Ekonomický rozvoj a trh práce Nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce Nízká úroveň spolupráce aktérů na trhu práce Omezená nabídka ploch pro investory Složitá uplatnitelnost znevýhodněných skupin osob na trhu práce

15 Hlavní závěry analytické části - pokračování
Doprava a technická infrastruktura Nevyhovující dopravní situace v řadě lokalit a nedostatečné dopravní napojení aglomerace na nadřazenou silniční síť Konflikt funkcí dopravy a funkcí bydlení Nevyhovující stav železniční trati Otrokovice – Vizovice Nedostatečná a nespojitá síť cyklistické infrastruktury s negativním dopadem na bezpečnost cyklistů Trend úbytku cestujících v MHD Absence multimodálního dopravního terminálu ve Zlíně Zastaralé a nedobudované technické sítě (kanalizace, zásobování pitnou vodou, CZT) Životní a fyzické prostředí Znečištění životního prostředí (emise a hluk z dopravy, emise z velkých stacionárních zdrojů, znečištění povrchových vod) Nedostatečná kvalita zeleně v sídlech Riziko sucha a povodní Nevyužitý potenciál v oblasti odpadového hospodářství Nevyhovující stav areálu SVIT, výskyt areálů brownfields

16 Prioritní oblasti a specifické cíle

17 PO 1 – Udržitelná doprava
Opatření Operační program Příklady projektů SC 1.1: Zlepšit systém silniční dopravy s ohledem na bezpečnost a životní prostředí a optimalizovat dopravní situaci v intravilánech měst a obcí 1.1.1 Modernizace a výstavba napojení aglomerace na síť TEN‐T IROP 1.1 Propojení R49 – I/49 (přivaděč Fryšták – Zlín – obchvat Zálešné) 1.1.2 Zvýšení bezpečnosti silniční, drážní, cyklistické a pěší dopravy IROP 1.2 OPD 1.5 Rekonstrukce křižovatek za účelem zvýšení bezpečnosti Modernizace přechodů pro chodce Řešení stávajících dopravních střetů mezi silniční a železniční dopravou Informační a telematické dopravní systémy SC 1.2: Zlepšit kvalitu systému veřejné dopravy a podpořit cyklistickou dopravu 1.2.1 Vybudování dopravních terminálů a jejich napojení Dopravní terminál Zlín 1.2.2 Modernizace a výstavba dopravní infrastruktury za účelem zvýšení kvality a dostupnosti MHD OPD 1.4 Dobudování a propojení trolejbusových sítí a rozšíření sítě MHD • Řešení kritických míst v síti MHD • Úpravy pro zajištění bezbariérovosti zastávek veřejné dopravy

18 PO 1 – Udržitelná doprava
Opatření Operační program Příklady projektů SC 1.2: Zlepšit kvalitu systému veřejné dopravy a podpořit cyklistickou dopravu 1.2.3 Obnova a modernizace vozového parku MHD IROP 1.2 • Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel MHD • Nákup bezbariérových vozidel 1.2.4 Výstavba plnících a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla MHD • výstavba plnících a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro přepravu osob 1.2.5 Rozšíření systémů P+R, K+R a B+R • vybudování parkovišť Park&Ride (P+R), Kiss&Ride (K+R) a Bike&Ride (B+R) • rekonstrukce stávajících dopravních uzlů • moderní informační systémy související s provozem parkovišť 1.2.6 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury • Prioritně dobudování chybějících úseků páteřní trasy Otrokovice – Zlín – Vizovice Propojení jádra aglomerace se sousedními obcemi • Dobudování cyklistické infrastruktury v intravilánech • Doprovodná infrastruktura

19 PO 2 – Technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření Operační program Příklady projektů SC 2.1: Snížit znečištění ovzduší, hlukovou zátěž a podpořit rozvoj péče o zeleň v sídlech 2.1.1 Regenerace a rozšíření zeleně v sídlech OPŽP 4.4 regenerace a rozšíření parků, sadů, rekreačních zelených ploch a liniové zeleně podél vodních toků a komunikací revitalizace územního systému ekologické stability v sídlech 2.1.2 Snižování emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší OPŽP 2.1 OPŽP 2.2 snižování emisí velkých energetických zdrojů snižování emisí dalších stacionárních zdrojů snižování emisí z lokálních topenišť SC 2.2: Dobudovat a rekonstruovat technickou infrastrukturu 2.2.1 Modernizace a rozvoj systému CZT OP PIK 3.5 rekonstrukce rozvodů CZT a výměník. stanic optimalizace tepelných sítí, včetně jejich řízení 2.2.2 Rekonstrukce a rozšíření vodovodních sítí OPD 1.4 IROP 1.2 rozšíření / dobudování vodovodů rekonstrukce vodovodní sítě 2.2.3 Rekonstrukce a rozšíření systému odvádění a čištění odpadních vod OPŽP 1.1 Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV vč. decentralizovaných systémů čištění odpad. vod Výstavba kanalizací Řešení odvádění a čištění odpadních vod ve vybraných rozvojových průmyslových areálech

20 PO 2 – Technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření Operační program Příklady projektů SC 2.3: Snížit environmentální rizika a zlepšit systém nakládání s odpady 2.3.1 Výstavba a rozšíření sběrných dvorů odpadů a kompostáren OPŽP 3.2 Podpora systémů třídění komunálních odpadů Výstavba, rozšíření a modernizace sběrných dvorů odpadů Výstavba, rozšíření a modernizace kompostáren 2.3.2 Výstavba a rozšíření zařízení na komplexní využití komunálních odpadů včetně energetického využití Výstavba a rozšíření komplexního zařízení na využití odpadu Výstavba zařízení pro energet. využití odpadů 2.3.3 Realizace protipovodňových opatření OP PIK 3.5 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně Analýza odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření; budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů, digitální povodňové plány.

21 PO 3 - Konkurenceschopnost
Opatření Operační program Příklady projektů SC 3.1: Zlepšit vzájemnou spolupráci mezi podniky, vzdělávacími institucemi a veřejnou správou a podpořit dosažení souladu poptávky a nabídky na trhu práce 3.1.1 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání IROP 2.4 OP PIK OP VVV zřizování, rekonstrukce, modernizace a vybavení dílen, laboratoří a učeben ve školách a vzdělávacích institucích podpora dalšího vzdělávání pedagogů a zaměstnanců infrastruktura pro popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání 3.1.2 Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích OP PIK 1.2 projekty spolupráce mezi firmami a výzkumně‐vývojovou a akademickou sférou sdílení zkušeností a technologií zavádění inovačních voucherů SC 3.2: Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost včetně zajištění odpovídající infrastruktury pro podnikání 3.2.1 Rozvoj infrastruktury pro podnikání OP PIK 2.3 modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících a energeticky náročných objektů, budov a areálů včetně související infrastruktury

22 PO 3 - Konkurenceschopnost
Opatření Operační program Příklady projektů SC 3.2: Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost včetně zajištění odpovídající infrastruktury pro podnikání 3.2.2 Rozvoj inkubačních a akceleračních služeb OP PIK 1.1, 1.2, 2.1, 2.4 OPZ 1.1 budování služeb podpůrné infrastruktury pro podnikání (např. vědecko‐technické parky, podnikatelská inovační a poradenská centra, podnikatelské inkubátory) vznik a rozvoj sítí spolupráce, klastrů, technologických platforem a partnerství mezi podniky a univerzitou rozšiřování/výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum 3.2.3 Vznik a rozvoj (podnikových) výzkumných a vývojových center OP PIK 2.4 zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývoj. center ve vazbě na inovační strategii firem zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh průmyslový výzkum a vývoj projekty zvyšující efektivitu výrobních procesů 3.2.4 Optimalizace sítě zařízení pro předškolní výchovu IROP 2.4 Rozšíření kapacit mateřských škol Rozšíření kapacit předškolní výchovy Vznik a úpravy objektů pro předškolní výchovu

23 PO 4 – Sociálně soudržná společnost
Opatření Operační program Příklady projektů 4.1: Zvýšit atraktivitu území pro dlouhodobé bydlení všech skupin obyvatel a zmírnit stěhování lidí z regionu 4.1.1: Zajištění bydlení a služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci IROP 2.1 IROP 2.3 domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení (pro závislé osoby, pro duševně nemocné osoby a osoby s mentálním postiž.) výstavby a rekonstrukce sociálních bytů nebo ubytoven pro osoby v nepříznivé sociální situaci Navýšení a doplnění kapacit sítě sociálních služeb v území vybudování a rekonstrukce prostor pro poskytování sociálních služeb, jejichž kapacita a úroveň je nedostatečná programy a aktivity zvyšující kvalitu a dostupnost sociálních služeb, jejichž kapacita je v území nedostatečná 4.2: Zajistit uplatnitelnost ohrožených skupin osob na trhu práce za účelem prevence sociálního vyloučení 4.2.1 Podpora sociálního podnikání a uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce IROP 2.2 OPZ 1.1 OPZ 2.1 Sociální podnikání – výstavba a rekonstrukce prostor, rozjezd sociálního podniku

24 Výběr projektů pro zařazení do IPRÚ a jejich předkládání do výzev z operačních programů
Základní podmínky pro zařazení projektu do IPRÚ: respektuje cíle a zaměření IPRÚ a jeho finanční plán naplňuje indikátory IPRÚ respektuje územní vymezení IPRÚ přispívá k integrovanému řešení je v souladu s příslušným operačním programem Předkladatel integrovaného projektu musí spolupracovat s nositelem IPRÚ (účast v příslušné pracovní skupině) Nositel IPRÚ vydává potvrzení o souladu integrovaného projektu s IPRÚ Řídící orgán operačního programu vyhlásí kontinuální výzvu pro projekty naplňující IPRÚ Předkladatel příslušného integrovaného projektu podává projektovou žádost do výzvy OP Tato problematika zatím není procesně ukotvena.

25 Internetová prezentace IPRÚ http://www. zlin
Sekce Jsem podnikatel > Strategický rozvoj > Integrovaný plán rozvoje území Zlín

26 Zdroje Strategie regionálního rozvoje ČR, MMR ČR, 2013
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020, MMR ČR, 2014 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období , MMR ČR, 2014 Národní dokument k územní dimenzi, MMR ČR, 2014 Manuál pro integrované plány rozvoje území: IPRÚ, MEPCO, s.r.o. ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, 2014 Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období (Koncept), MMZ ve spolupráci s Ekotoxa, s.r.o., 2014 Pracovní verze programových dokumentů jednotlivých operačních programů pro období Interní dokumenty Magistrátu města Zlína

27 Děkuji Vám za pozornost
Za projektový tým Ing. et Ing. Martin Habuda manažer přípravy IPRÚ Magistrát města Zlína oddělení koordinace projektů nám. Míru 12, Zlín Tel.: ,


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období"

Podobné prezentace


Reklamy Google