Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R EGIONÁLNÍ POLITIKA EU Základy regionalistiky. V ÝVOJOVÉ ETAPY RP EU 1958, 1962 1975 1993 Vývoj po roce 2000 - více než třetina rozpočtu EU 2000-2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R EGIONÁLNÍ POLITIKA EU Základy regionalistiky. V ÝVOJOVÉ ETAPY RP EU 1958, 1962 1975 1993 Vývoj po roce 2000 - více než třetina rozpočtu EU 2000-2006."— Transkript prezentace:

1 R EGIONÁLNÍ POLITIKA EU Základy regionalistiky

2 V ÝVOJOVÉ ETAPY RP EU 1958, 1962 1975 1993 Vývoj po roce 2000 - více než třetina rozpočtu EU 2000-2006 - 213 mld EUR 2007 –2013 – 308,1 mld EUR - staré členské státy: 51,7% - nové členské státy (včetně RU a BG): 48,3% Pro ČR 688 mld Kč (tzn. 98 mld Kč ročně!!) 2

3 P RINCIPY RP EU (HSS) K základním principům politiky HSS patří doplňkovost, shoda s dalšími aktivitami a politikami, partnerství, subsidiarita a proporcionalita Prostředky ze strukturálních fondů by neměly nahrazovat veřejné národní zdroje, pouze je doplňují ( princip adicionality ) Strategický přístup k politice HSS: Evropský strategický dokument  Národní strategický referenční rámec  tématické a regionální operační programy (financovány vždy z jediného fondu - monofondovost, výjimku tvoří možnost financování z ERDF a FS v OP Doprava a OP Životní prostředí) 3

4 F INANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Evropská komise může požadovat vrácení prostředků, které nebyly využity na zálohové nebo průběžné platby, nebo pro které neobdržela žádost o platbu do 31. prosince druhého roku následujícího po roce závazku ( pravidlo N+2 ) – podařilo se vyjednat N+3 pro první 4 roky čerpání Hlavní instituce podílející se na realizaci politiky HSS jsou řídicí orgán, certifikační orgán a auditní orgán Navržená míra spolufinancování v rámci jednotlivých fondů je 85% pro nové členské státy 4

5 P RIORITY RP 2007-2013 1. Konvergence (81,9%): podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech, méně než 75% HDP/EU 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (15,7%): podpora regionálních programů pro regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech 3. Evropská územní spolupráce (2,4%): podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie. 5

6 C ÍL KONVERGENCE ERDF  modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů  rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana ŽP ESF  zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb;  zvýšení investic do lidského kapitálu  adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ 6

7 C ÍL REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST  Regiony, které nespadají pod cíl 1  inovace a ekonomika založená na znalostech  životní prostředí a předcházení rizikům  dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie 7

8 C ÍL : ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE Vychází ze současné Iniciativy Interreg - podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni.  podpora rozvoje VaV a informační společnosti  životní prostředí a předcházení rizikům  řízení vodních zdrojů 8

9 F OND SOUDRŽNOSTI členské státy s hrubým národním příjmem pod 90% průměru HDP Společenství (měřeno v PPP a vypočítáno na základě čísel Společenství za poslední 3 roky) S přihlédnutím k zvláštním potřebám každého členského státu v oblasti investic a infrastruktury Fond soudržnosti zasahuje v oblastech: − transevropských dopravních sítí a zejména v prioritních projektech evropského zájmu; − ochrany životního prostředí v rámci priorit přiznaných politice ochrany životního prostředí; v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a mají jasný vztah k životnímu prostředí, a v oblasti dopravy mimo transevropských sítí 9

10 A LOKACE ČR, 2007-2013 Konvergence25 883 511 035 Regionální konvergence17 064 488 596 Fond soudržnosti8 819 022 439 Konkurenceschopnost (Praha)419 093 449 z toho: konkurenceschopnost194 247 800 dodatečná alokace*224 845 649 Přeshraniční a transnac. spolupráce389 051 107 z toho: přeshraniční275 599 077 dodatečná přeshraniční75 990 880 transnacionální37 461 150 Celkem soudržnost26 691 655 591 10

11 A KTUÁLNÍ SF Evropský fond regionálního rozvoje ERDF Evropský sociální fond ESF Zemědělská politika – mimo SF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD Evropský zemědělský záruční fond EZZF Evropský rybářský fond EFF 11


Stáhnout ppt "R EGIONÁLNÍ POLITIKA EU Základy regionalistiky. V ÝVOJOVÉ ETAPY RP EU 1958, 1962 1975 1993 Vývoj po roce 2000 - více než třetina rozpočtu EU 2000-2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google