Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Evropská nařízení Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Evropská nařízení Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Tento."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Evropská nařízení Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie

2 Návrh nové právní architektury Obecné nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti Nařízení ESF Nařízení Fondu soudržnosti Prováděcí nařízení Komise Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy Nařízení zakládající Evropské seskupení pro územní spolupráci (EGTC) Nařízení ERDF Legislativa EU Způsob rozhodování Rada: jednomyslně EP: souhlas Rada: QMV (kvalifikovaná většina) EP: spolurozhodování

3 Struktura vyjednávání Evropská komise - návrh legislativy Členské státy - příprava národních pozic Pracovní skupina B6/B5 - diskuse –(Pracovní skupina Rady EU pro strukturální opatření) od září 2004 jednání v týdenním cyklu v Bruselu COREPER II –(výbor stálých zástupců - velvyslanců při EU) GAERC - schválení –(Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, ministři zahraničních věcí)

4 Vyjednávání nových nařízení pro SF pro období 2007-2013 Zahájení v září 2004 pod nizozemským předsednictvím v Pracovní skupině B6 Rady EU - 4 kola - technické připomínky k jednotlivým článkům  návrhy Předsednictví na změny v textu Od ledna 2005 – lucemburské předsednictví, představilo kompromisní znění textu obecného nařízení ke SF – červenec 2005 – britské předsednictví - poslední jednání 8. prosince 2005.

5 Vyjednávání nových nařízení pro SF pro období 2007-2013 UK PRES připravilo (za asistence sekretariátu Rady a Rakouska) kompletní balík poslední podoby návrhů nařízení vzešlých z jednání PS pro strukturální opatření a zapracovalo do nich závěry Rady o Finanční perspektivě z 16.12.2006. Za AT PRES se Pracovní skupina pro strukturální opatření sešla v lednu a v únoru celkem pětkrát. AT PRES zahájilo zkraje ledna 2006 negociace s EP, které se budou odehrávat na půdě trialogu (PRES - EP - EK) až do konce března/dubna.

6 Obecné nařízení Obecná pravidla pro čerpání ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Pro období 2007–2013 navrhuje Evropská komise tři nové cíle politiky HSS: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce. Rozdělení prostředků, celkem 307,6 mld. €, mezi jednotlivé cíle je navrženo následovně: cíl Konvergence 81,7%, cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost 15,8% a cíl Evropská územní spolupráce 2,4%.

7 Obecné nařízení K základním principům politiky HSS patří doplňkovost, shoda s dalšími aktivitami a politikami, partnerství, subsidiarita a proporcionalita. Strategický přístup k politice HSS: Evropský strategický dokument  Národní strategický referenční rámec  tématické a regionální operační programy (financovány vždy z jediného fondu, výjimku tvoří možnost křížového financování z ERDF a FS v OP Doprava a OP Životní prostředí). Navržená míra spolufinancování v rámci jednotlivých fondů je 85% pro nové členské státy.

8 Obecné nařízení Hlavní instituce podílející se na realizaci politiky HSS jsou řídicí orgán, certifikační orgán a auditní orgán. Prostředky ze strukturálních fondů by neměly nahrazovat veřejné národní zdroje, pouze je doplňují (princip adicionality) – neplatí pro FS. Subjektům ve členských státech budou poskytovány zálohové platby ve výši 7% u strukturálních fondů a 10,5% z Fondu soudržnosti.

9 Obecné nařízení Evropská komise může požadovat vrácení prostředků, které nebyly využity na zálohové nebo průběžné platby, nebo pro které neobdržela žádost o platbu do 31. prosince druhého roku následujícího po roce závazku (pravidlo N+2) – podařilo se vyjednat N+3 pro první 4 roky čerpání. Z celkových zdrojů bude 0,25% alokováno pro technickou pomoc poskytovanou Komisí, a to na monitoring, administrativní a technickou podporu a evaluaci. Evropská komise navrhuje tři typy evaluace (ex-ante, mid-term a ex-post) s cílem zlepšit kvalitu, efektivnost a shodu intervencí strukturálních fondů.

10 Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Stejně jako ostatní fondy bude výrazně přispívat k naplňování cílů Lisabonské a Göteborgské strategie. Ze zdrojů fondu jsou financovány projekty v regionech spadající do cílů Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.

11 Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Pod cílem Konvergence se podporují intervence odrážející hlavní potřeby jednotlivých regionů jako: 1. mobilizace a modernizace zdrojů v regionu, 2. zahájení procesu integrace a udržitelného regionálního rozvoje, 3. výzkum, inovace a předcházení rizikům (nově oproti předcházejícímu nařízení o ERDF). K hlavním tématům podporovaných pod cílem Konkurenceschopnost patří: 1. inovace a vzdělanostní ekonomika, 2. životní prostředí a předcházení rizikům, 3. dostupnost dopravních služeb, informací a komunikačních technologií. Poslední cíl je určen k územní spolupráci organizované na přeshraniční a nadnárodní úrovni.

12 Nařízení o Evropském sociálním fondu (ESF) K naplnění cílů HSS přispívá podporou politik a priorit, které se snaží o zvýšení zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity práce a zajištění sociální integrace a soudržnosti. Návrh nařízení zároveň nabádá ke snaze o větší soulad mezi ESF, Evropskou strategií zaměstnanosti a Lisabonskou strategií.

13 Nařízení o Evropském sociálním fondu (ESF) Intervence se v rámci obou cílů Konvergence a Konkurenceschopnost budou zaměřovat na následující čtyři oblasti: 1.zvýšení adaptability pracovníků a podniků, 2.zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti, 3.zesílení sociálního začleňování, 4.prosazování partnerství v reformách týkajících se zaměstnanosti a začleňování. Pod cílem Konvergence také dochází k podpoře: 1.akcí, které rozšiřují a zlepšují investice do lidského kapitálu, zvláště zlepšením vzdělávání a školících systémů, 2.akcí pomáhajících k posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni.

14 Cíl Konvergence Podpora ERDF: –modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů –rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana životního prostředí Podpora ESF: –zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; –zvýšení investic do lidského kapitálu –adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ

15 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regiony nespadající pod prioritu „Konvergence“ –tj. HDP nad 75% průměru EU – Praha Oblasti intervence –inovace a ekonomika založená na znalostech –životní prostředí a předcházení rizikům –dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) –tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

16 Cíl Evropská územní spolupráce Financování: ERDF Priorita vychází ze současné Iniciativy Interreg –tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni Hlavní priority: 1. podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti 2. životní prostředí a předcházení rizikům 3. řízení vodních zdrojů

17 Nařízení o Fondu soudržnosti (CF) Podle reformy systému provádění politiky HSS se činnost Fondu soudržnosti začleňuje do víceletého programování strukturálních fondů, včetně akcí ve formě velkých projektů. Pomoc se bude vztahovat na členské státy s hrubým národním příjmem pod 90% průměru HDP Společenství (měřeno v PPP a vypočítáno na základě čísel Společenství za poslední 3 roky).

18 Nařízení o Fondu soudržnosti (CF) S přihlédnutím k zvláštním potřebám každého členského státu v oblasti investic a infrastruktury Fond soudržnosti zasahuje v oblastech: transevropských dopravních sítí a zejména v prioritních projektech evropského zájmu; ochrany životního prostředí v rámci priorit přiznaných politice ochrany životního prostředí; v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a mají jasný vztah k životnímu prostředí (např. energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie), a v oblasti dopravy mimo transevropských sítí (např. železnice, splavné říční a námořní cesty, akce kombinované dopravy a jejich vzájemná provázanost, ekologická městská doprava a způsoby hromadné dopravy).

19 Nařízení zřizující Evropské seskupení pro územní spolupráci (EGTC) Návrh na založení nového institutu EGTC je reakcí jednak na nevyhovující současné instrumenty a také na rozšíření EU mající za následek zvýšení počtu hranic. EGTC může být složeno z členských států a regionálních a místních orgánů nebo jiných místních veřejných subjektů. Členové se mohou rozhodnout zřídit EGTC jako samostatný právní subjekt nebo svěřit jeho úkoly jednomu z členů.

20 Nařízení zřizující Evropské seskupení pro územní spolupráci (EGTC) Každé EGTC by se mělo řídit úmluvou, která mimo jiné stanoví právo rozhodné pro její výklad a provádění. Rozhodným právem je právo jednoho z dotčených členských států. Seskupení musí být schopno provádět programy přeshraniční spolupráce spolufinancované Společenstvím, stejně jako nadnárodní a meziregionální programy spolupráce uskutečňované výlučně z podnětu členských států a regionálních a místních organizací bez finančního příspěvku Společenství.

21 Děkuji za pozornost Mgr. Miroslav Daněk Odbor Rámce podpory Společenství MMR Kontakt: info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "RPS/CSF Evropská nařízení Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google