Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana práv dětí (analýzy)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana práv dětí (analýzy)"— Transkript prezentace:

1 Ochrana práv dětí (analýzy)
Praha, 25. června 2014 Ochrana práv dětí (analýzy) Kolokvium Brno Název klienta, Arial, 18, Bold – korporátna modrá Najväčšia právnická firma v Českej republike Klientmi najlepšie hodnotená právnická firma v Českej republike Právnická firma roku v Českej republike (2011) 1. miesto v počte realizovaných fúzií a akvizícií v Českej republike a východnej Európe (2011) 1. miesto medzi domácimi právnickými firmami (2011)

2 Vypracované analýzy Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému péče o ohrožené děti v České republice 134 s., zahrnuje analýzu právní regulace ČR 2. Role veřejné správy a justice v oblasti ochrany práv dětí ve vybraných zemích EU v ČR (komparativní studie) 150 s. + přílohy Analyzuje Slovensko, Rakousko, Francie + komparativní závěry

3 Vymezení základních pojmů
Vymezení pojmu „dítě“ Dle čl. 1 ÚPD každá bytost mladší 18 let, pokud ….se nedosahuje zletilosti dříve. Nezbytné vymezení pojmu pro účely předpisu, neboť „majority“ použitá v textu Úmluvy je cílena na schopnost samostatného řešení vlastních záležitostí, v tomto smyslu odpovídá pojmu plná svéprávnost. Principiálně platí, že dítětem je osoba mladší 18ti let, na tomto nelze stavět novou právní regulaci bezvýjimečně, ochrany je třeba i v případě osob starších 18 let, stejně tak je třeba poměřovat potřebnost právní ochrany u nezletilých, kteří již nabyli plné svéprávnosti. Typicky je třeba věnovat výrazně větší pozornost řešení ústavní výchovy po dosažení zletilosti.

4 Vymezení základních pojmů
2. Pojem „rodina“ Posouzení vymezení pojmu rodina. Účelem je vytvoření nového právního předpisu o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí, pojem rodina prozatím postrádá jednotné vymezení pojmu pro účely aplikace konkrétního právního předpisu s přihlédnutím na jeho primární účel. Nuclear family x širší příbuzenská základna Nezbytné vyřešení: Základního obsahu pojmu rodina Význam příbuzenství x sociálních vazeb

5 Vymezení základních pojmů
3. Sociálně – právní ochrana dětí Analýza připomíná současné vymezení sociálně právní ochrany dětí v ZOSPOD, z hlediska jejich závěrů, jde o pojem nekomplexní, nezbytný k revizi. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně-právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují. Spíše je považováno za vhodné vymezit základní rámec ochrany práv dítěte, který se následně promítne do všech relevantních právních předpisů.

6 Struktura analýzy Sociálně právní ochrana dětí
Pomoc a podpora ohroženým dětem a rodinám Náhradní rodinná péče Ústavní péče Sociální služby Zdravotní služby Sociální zabezpečení Spektrum úhradových/poplatkových oblastí, kdy nositelem je dítě nebo jeho zákonný zástupce Oblast trestního práva, soudnictví ve věcech mládeže, ochranná výchova Civilní normy Názor dítěte, slyšení dítěte, participace při rozhodování Následná péče

7 Prezentace výsledků analýzy
Závěry analýzy v oblasti sociálně právní ochrany děti (současný ZOSPOD) Dítě jako účastník řízení - ochrana práv dítěte v soudních, popř. správním řízení, participační práva dítěte Systém ochrany sociálních práv Ochrana práv dítěte v oblasti zdravotní péče

8 Závěry analýzy ve vztahu k zospod

9 Vytyčené závěry Osobní působnost ZOSPOD Čl. 2 ÚPD Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců. Problémy: Dítě, které má na území ČR trvalý pobyt Normy unijního práva /Brusel IIbis, nařízení o výživném/ jsou založeny na pojmu obvyklé bydliště (habitual residence)

10 Vytyčené problémy Osobní působnost nového zákona o podpoře rodin musí být souladná s čl. 2 ÚPD Teritoriální vymezení působnosti na území ČR: Odlišuje se teritoriální působnost (místní příslušnost) orgánů sociálně – právní ochrany dětí a působnost soudu OSPOD – princip trvalého pobytu dítěte v. bydliště dítěte Relevantní (i v souladu s unijními předpisy je faktická možnost pomoci) – akcentace bydliště (obvyklé bydliště) dítěte

11 Cílová skupina Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, a) jejichž rodiče 1. zemřeli, 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně nebo soustavně páchají přestupky5) nebo jinak ohrožují občanské soužití; d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

12 Cílová skupina Nový zákon musí nastavit cílovou skupinu
Je třeba sladit s vymezením pojmů (podpora rodin) …viz výše Určení osob, kterým je ochrana (podpora) poskytována (rodiny, které potřebují zvýšenou pozornost), různé definice pojmu ohrožené dítě (čl. 20 ÚPD) Nastavení potřebné rovnováhy (s přihlédnutím k nálezům ÚS (např. II. ÚS 2546/2010 Neosvědčení řádných bytových a sociálních podmínek matky a její nepřizpůsobivá osobnost jsou okolnosti, které automaticky neznačí její neschopnost zajistit adekvátní péči a nesvědčí o vážném ohrožení dítěte…..)

13 Oblast podpory Čl. 3 ÚPD Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. Opatření SPOD Preventivní, poradenská, výchovná Další oblasti působnosti – náhradní rodinná péče (pěstounství, svěření do péče jiné osoby), osvojení Je třeba nastavit jasný a přehledný systém podpory, která musí zahrnovat: Preventivní činnost (vzdělávání, prevence boje s drogovou závislostí ..) Poradenskou činnosti (např. řešení rodičovských konfliktů, pomoc při péči o postižené dítě, dítě se zvláštními potřebami apod.) Institucionální a finanční systém ochrany a podpory v tíživé životní situaci (hmotná nouze, ztráta bydlení, postižení dítěte) Systém podpory ohroženým dětem, rodinám (akcentace práva dítěte na péči jeho vlastními rodiči, je-li to možné) Systém opatření směřujících do výchovy především s cílem prevence závažnějšího problému Systém náhradní rodinné péče s optimálním vyvážením regulace ústavní výchovy Sociální kuratela

14 Vymezení kompetentních orgánů
krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí („ÚPMOD“), krajské pobočky Úřadu práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu, které tvoří soustavu orgánů sociálně-právní ochrany dětí („OSPOD“), a dále obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí Pověřené osoby (stávající § 48 ZOSPOD)

15 Zařízení sociálně právní ochrany dětí
zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory pro děti. Revize stávajícího systému (pověření), podpora jejich existence, důraz na profesionalitu, systém kontroly Nezbytnost prověření finančních zdrojů

16 Mechanismus kontroly Stávající úprava inspekce
V praxi se jeví jako nefunkční a nedostatečná Je třeba revize (odpovědný orgán, postup, výstupy)

17 Systém evidence dat Revize stávajícího systému evidence
Je třeba z důvodu účinné ochrany zabezpečit fungování systému Vzájemné propojení údajů (soudní systém? X povinnost mlčenlivosti) Inspirace – německý systém Jugendamt, vše pod jednou střechou, vzájemně propojený informační systém

18 Systém opatření ZOSPOD
Výchovná opatření Dualismus aktuální právní úpravy Preference soudního zásahu (nastavení lhůt, zastoupení dítěte, ochrana všech účastníků) Aktuální předběžné opatření § 452 a násl. ZŘS, § 924 NOZ Slovenská regulace (2. analýza) – navrhovaný systém neodkladných opatření

19 Pomoc ohroženým rodinám
Čl. 19 ÚPD Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli osob starajících se o dítě. Tato ochranná opatření zahrnují podle potřeby účinné postupy k vytvoření sociálních programů zaměřených na poskytnutí nezbytné podpory dítěti a těm, jimž bylo svěřeno, jakož i jiné formy prevence. Pro účely zjištění, oznámení, postoupení, vyšetřování, léčení a následné sledování výše uvedených případů špatného zacházení s dětmi zahrnují rovněž podle potřeby postupy pro zásahy soudních orgánů.

20 Pomoc ohroženým rodinám
Řádné vymezení pojmu (viz i výše), syndrom CAN Systém je třeba rozčlenit na opatření preventivní povahy, opatření směřující k co nejrychlejšímu zásahu (optimální nastavení notifikační povinnosti, účinná opatření proti násilí), souvisící ochrana (lékařské tajemství) Určení orgánu, který je povinen zasáhnout, včetně prošetření (postup dle § 52 ZOSPOD) – je nezbytné vyhodnotit jeho dostatečnost k ochraně dítěte (2.analýza srovnání se Slovenskou právní úpravou – možnost otevřít byt nebo jiný prostor s cílem ochrany dítěte)

21 Pomoc ohroženým rodinám
Systém ochrany opatření okamžitá (v současné době ZVOČ, duplicitně upravena, právní regulace nejasná), ochrana proti domácímu násilí dle § 400 a násl. ZŘS, předběžné opatření dle § 452 a násl. ZŘS Komplexní řešení rodinné situace dítěte (náhradní rodinná péče, ústavní výchova) Represe osoby odpovědné (úprava v TZ) § 195 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby § 196 Zanedbání povinné výživy § 198 Týrání svěřené osoby § 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí § 200 Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou § 201 Ohrožování výchovy dítěte § 202 Svádění k pohlavnímu styku § 204 Podání alkoholu dítěti

22 Náhradní rodinná péče zásada subsidiarity a proporcionality NRP (sanace rodinného prostředí) Čl. 18/1 ÚPD Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí při tom být zájem dítěte. Čl. 20 ÚPD Dítě dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo dítě, které ve svém vlastním zájmu nemůže být ponecháno v tomto prostředí, má právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím náhradní péči. Tato péče může mezi jiným zahrnovat předání do výchovy, institut "kafala" podle islámského práva, osvojení a v nutných případech umístění do vhodného zařízení péče o děti. Při volbě řešení je nutno brát ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ .

23 Náhradní rodinná péče i v neodkladném případě (viz i předběžná opatření uvedená výše) lze odebrat děti z rodičovské péče jen rozhodnutím soudu a důkazní břemeno k prokázání důvodu pro odnětí dítěte od rodičů leží na straně státu, kdy tyto důvody nelze bez vyčerpávajícího zjištění skutkového stavu presumovat. Před odnětím dítěte z péče rodičů státní orgány musí předem zhodnotit dopad rozdělení rodiny na rodiče i dítě a zvážit možná alternativní řešení. Viz nález ÚS Pl. ÚS 20/94. Nález IV. ÚS 2244/09. Rozsudek P., C. a S. proti Spojenému království. Ochrana dětí v NRP Přednost NRP před ústavní výchovou

24 Náhradní rodinná péče Je třeba vyřešit roztříštěnost právní regulace (dnes ZOSPOD a NOZ) a posoudit: Předpoklady umístnění dítěte mimo péči rodičů Záruky řádného rozhodnutí, systém jeho nápravy Systém NRP jak je nastaven (instituty v jeho rámci) Roli vyživovací povinnosti pro určení konkrétního způsobu NRP Povinnost přezkumu (lhůty pro setrvání v NRP)

25 Náhradní rodinná péče Určení vhodné osoby (preference příbuzného, vyřešení problematických otázek – dávky pěstounské péče), respektive finanční zajištění péče o dítě Jasné vyhodnocení zachování institutu pěstounské péče na přechodnou dobu v. ZDVOČ. V těchto případech musí být minimálně sladěna lhůta, po jakou může být dítě v těchto formách péče (1 rok v. 6 měsíců – návrh na opakované svěření) Poručenství – právní regulace veřejného poručníka

26 Ústavní výchova Zrušení zákona č. 109/2002
Revize postupu při určení ústavu (nová právní úprava v NOZ) Jednotná koncepce zařízení ústavní výchovy Význam ZDVOP

27 Sociální kuratela Patologické jevy - prevence
Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Revize systému, posouzení s právy dítěte

28 Dítě jako účastník řízení - Ochrana práv dítěte v soudním, správním řízení, participační práva dítěte

29 Právo dítěte na přístup k soudu
Posouzení procesní způsobilosti dítěte, revize ustanovení § 23 OSŘ (2. analýza odlišná právní regulace v Rakousku výrazně posilující práva dítěte v soudním řízení) petiční právo dítěte judikatura Ústavního soudu (právo podat návrh) povinnost souhlasu soudu k podání žaloby jménem dítěte

30 Zastoupení dítěte Zákonný zástupce Kolizní opatrovník
Preference OSPOD (stávající právní regulace) Havelka vs. Česká republika Řešení konfliktu navrhovatel v. kolizní opatrovník Seznam specializovaných advokátů (dětský advokát) (2. analýza navrhovaná slovenská právní úprava – příbuzný, osoby, kterou si dítě zvolí)

31 Ingerence státního zastupitelství
Ochrana veřejného zájmu Částečná pravomoc v rámci péče soudu o nezletilé Posouzení nezbytnosti v. přínosnosti působení státního zastupitelství

32 Zvláštní ochrana Dítě jako oběť trestného činu

33 Soudnictví ve věcech mládeže
Revize stávající právní regulace Chybí procesní reflexe Propojení s následnou péči

34 Dítě jako účastník řízení
Participační práva dítěte Čl. 12 ÚPD 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 2. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo a nebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství. Zcela nedostatečná reflexe v aktuální právní úpravě Neodlišení zjištění názoru dítěte x výslech dítěte jako důkazní prostředek x informační povinnost ve vztahu k dítěti § 100 odst. 3 OSŘ § 131 OSŘ § 20 odst. 4 ZŘS

35 Dítě jako účastník řízení
Nezbytné revize právní úpravy Možná inspirace ze zahraničí (2.analýza) Odlišení zjištění názoru nezletilého dítěte Preference soudcem (odborná školení, průprava, odpovídající zázemí) Právo na účast důvěrníka Věková hranice (OZ 12 v. ÚS 10 let – individuální posouzení), stabilita názoru dítěte Poučení o důsledcích vyhovění názoru, významu názoru pro rozhodnutí Seznámení se s názorem nezletilého, prvek právních zástupců

36 Dítě jako účastník řízení
Výslech nezletilého Důkazní prostředek s obecnými pravidly Nezbytné upravit specifika výslechu, přihlédnutí k věku svědka, zvláštní postupy (prostředí, důvěrník apod.) Odborná průprava soudce?, jiná vyslýchající osoba

37 Dítě jako účastník řízení
Právo na informace o probíhajícím řízení Současná úprava zcela nejasná a nedostatečná

38 Systém ochrany sociálních práv

39 Systém ochrany Finanční podpora (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, viz níže) Sociální služby, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (poradenství, péče, prevence) Služby sociální péče – osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby) Podpora a rozvoj rané péče (přístupnost služby, finanční zajištění) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pobytové sociální služby

40 Systém ochrany Centrum denních služeb Denní a týdenní stacionáře
Domov pro osoby se zdravotním postižením Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra (ambulantní, popř. terénní) Intervenční centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

41 Sociální zabezpečení (finanční podpora
rodičovský příspěvek přídavek na dítě porodné Pojem nezaopatřené dítě (ochrana poskytována do 26 let věku) Je otázka zařazení do zákona o podpoře rodin – komplexnost právní úpravy v . systém sociálních dávek

42 Finanční podpora Příspěvek na péči
Příspěvek na mobilitu (zdravotní postižení) Příspěvek na zvláštní pomůcku (zdravotní postižení) Příspěvek na živobytí (pomoc v hmotné nouzi) Doplatek na bydlení (pomoc v hmotné nouzi) Mimořádná okamžitá pomoc (pomoc v hmotné nouzi)

43 De lege ferenda Systém dávek a podpory do zákona o podpoře rodin
Informační systém (propojení jednotlivých informací o příjemcích dávek) Vymezení pojmu nezaopatřené dítě, respektive oprávněný příjemce podpory

44 Ochrana práv dítěte v oblasti zdravotní péče

45 Zdravotní služby Analýza mapuje právní regulaci Čl. 23 a 24 ÚPD
Úmluva o biomedicíně (informed consent) Odpovídající ochrana dítěte – odmítnutí souhlasu rodiče k zásahu do integrity dítěte (Ústavní soud, III. ÚS 459/03) Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách NOZ Zákon o veřejném zdravontím pojištění

46 Závěrečná doporučení

47 Závěrečná doporučení Přesné vymezení pojmů, osobní, časové i místní působnosti zákona Koncentrace do jednoho zákona s příhlédnutím k nemožnosti postihnout všechny oblasti práv dítěte a jeho ochrany (nyní sociálně právní) v jednom předpisu Jasné vymezení cílů a rozsahu Jasné vymezení kompetentních orgánů (možnost inspirace postavením německého Jugendamt?)

48 Závěrečná doporučení prevence podpora, včetně finanční
poradenství, výchovně vzdělávací funkce ochrana ohrožených rodin – okamžitý zásah, dlouhodobé řešení, informační povinnost, následná péče systém náhradní rodinné péče

49 Závěrečná doporučení Zvláštní právní regulace Dítě jako pacient
Dítě jako účastník řízení Dítě jako pachatel činu jinak trestného


Stáhnout ppt "Ochrana práv dětí (analýzy)"

Podobné prezentace


Reklamy Google