Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální věda 5 Role klastrů v regionálním rozvoji Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální věda 5 Role klastrů v regionálním rozvoji Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."— Transkript prezentace:

1 Regionální věda 5 Role klastrů v regionálním rozvoji Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Novým fenoménem v regionálním rozvoji se staly průmyslové (odvětvové, regionální) klastry. Zasloužil se o to zejména M. Porter se svojí průlomovou publikací Competitive Advantage of Nations (1990), který začal prosazovat klastry jako analytický pojem, jako základní nástroj průmyslové a regionální politiky a jako jeden z nástrojů dosahování konkurenceschopnosti regionů a států. Klastry se staly světovým trendem v ekonomickém rozvoji. Přispělo k tomu i to, že pojem klastrů se často spojuje s pojmy národní či regionální systémy inovací, znalostní ekonomika nebo nová ekonomika. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 V řadě materiálů OECD a Evropské unie jsou tzv. inovační klastry považovány za hnací síly ekonomického růstu a za nejdůležitější nástroje politiky pro podporu národní i regionální konkurenceschopnosti. V evropských zemích probíhá již od počátku 90. let v oblasti klastrů intenzivní výzkum. Přes tuto popularitu a zájem nelze klastry a tzv. klastrování chápat jako všelék na řešení všech problémů ekonomiky. Pro správné pochopení jejich role v ekonomickém rozvoji je však užitečné ujasnit si definici pojmu, pochopit teoretická východiska, ze kterých tzv. klastrový přístup vychází, a seznámit se s praktickými zkušenostmi a podmínkami jejich použití v realizaci politiky hospodářského rozvoje. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Definice klastrů Pojem klastr představuje vyústění různých proudů teorie a praxe ekonomického rozvoje: spolupráci a propojení mezi firmami (sítě), aglomerační výhody (externí úspory), sociální kapitál, asociativní chování, transfer a šíření technologií, inovace a předávání znalostí. Všechny tyto proudy přispívají k tzv. „kolektivní efektivnosti“ regionu, která je kombinací externích aglomeračních úspor a společných akcí účastníků klastrů. Klastry, tj. vzájemně provázaná odvětví soustředěná geograficky na vymezeném území, jsou hnací silou národního, regionálního a místního rozvoje. Získávají svoji výkonnostní a konkurenční výhodu tím, že využívají umístění v určité lokalitě a všech faktorů, které s tím souvisí. V posledním období vznikla celá řada různých definic klastrů a klastry dostaly i různé přívlastky. Hovoří se o odvětvových, průmyslových, podnikových, inovačních, na znalostech založených a dalších klastrech. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Z řady definic lze uvést několik příkladů: Porter (1990): Klastry jsou geografická soustředění vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných odvětvích a přidružených institucí, jako jsou univerzity, agentury a obchodních asociací různých směrů, které soutěží, ale také spolupracují. Roelandt - Hertog (1999): Klastry jsou výrobní sítě silně vzájemně závislých firem (včetně speciálních dodavatelů) propojené mezi sebou v rámci výrobního řetězce vytvářejícího přidanou hodnotu. V některých případech zahrnují klastry také strategické aliance s univerzitami, výzkumnými ústavy, znalostními službami pro podniky, zprostředkujícími organizacemi (konzultanty) a zákazníky. Bergman - Feser (1999): Klastry jsou obchodně-výrobní firmy a neobchodní organizace, pro které je členství v rámci skupiny významným prvkem pro jejich konkurenceschopnost. Klastry spojují dohromady odběratelsko-dodavatelské vztahy nebo společné technologie nebo společné zákazníky a distribuční kanály nebo společné skupiny pracovní síly. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 UNIDO (2001): Klastry jsou odvětvové a geografické koncentrace podniků, které vyrábějí a prodávají řadu příbuzných nebo komplementárních výrobků a společně čelí výzvám a prioritám. Tyto koncentrace firem umožňují vznik externích úspor, jako jsou specializovaní dodavatelé surovin a komponent, nebo růst zásoby pracovní síly se specializovanou kvalifikací v daném sektoru, a podporují rozvoj specializovaných technických, manažerských a finančních služeb. EU (2003): Klastry jsou skupiny nezávislých firem a přidružených institucí, které spolupracují a soutěží. Jsou geograficky umístěné v jednom i více regionech, případně mohou mít globální rozsah; specializují se v určitém oboru a jsou propojeny společnými technologiemi nebo společnou kvalifikací; jsou tradičním odvětvím nebo jsou postaveny na vědeckém základě. Klastry mohou být buď institucializovány (tj. mají svého manažera klastru), nebo jsou spontánní. Klastry mají pozitivní vliv na inovace, konkurenceschopnost, zvyšování kvalifikace, informace, růst a dlouhodobou podnikatelskou dynamiku Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Teorie ziskových cyklů Teorie ziskových cyklů přímo navazuje, resp. vychází z teorie výrobních cyklů. Podle Ann Markusen prosperita regionu závisí na strategiích velkých firem, které se snaží dosáhnout superzisků (tento pojem zavedl E. Mandel). Strategie velkých korporací se liší v jednotlivých fázích ziskových cyklů, klíčová pro rozhodování firem je pak míra oligopolizace daného tržního segmentu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Teorie skupiny jádro – periferie Teorie exportní základny (D. North, 1955) Teorie růstových pólů (F. Perroux, 1950, J. Boudeville, 1966) Teorie kumulovaných příčin (G. Myrdal, 1957) Teorie nerovnoměrného rozvoje (A. Hirschman, 1958) Obecná teorie polarizovaného rozvoje (J. Friedmann, 1966) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Kriticko-realistické teorie Teorie územních děleb práce (D. Massey, 1984) Teorie územních děleb práce je zřejmě nejvýznamnější nemarxistickou teorií regionálního rozvoje s výraznými prvky kritického realizmu. Snahou autorky je vytvořit obecnou teorii, tj. vysvětlení regionálního vývoje. Massey svou teorií chtěla kriticky reagovat na zjednodušené explanační rámce vyplývající z nedostatečně promyšlené aplikace kvantitativních metod v geografii. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Teoretická východiska klastrů V teoretické literatuře lze v posledních letech nalézt řadu analytických rozborů a úvah, které zdůvodňují existenci klastrů a jejich úlohu v ekonomickém rozvoji. Postfordismus a pružné výrobní systémy Aglomerační výhody Teorie a systémy inovací Mikroekonomická teorie konkurenceschopnosti a klastry Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Místo klastrů v rozvojových politikách EU a ČR Zaměření na inovace, klastry a sítě se tedy objevuje v různých akcích a opatřeních v oficiálních dokumentech a politikách EU. Ve „Strategických obecných zásadách Společenství 2007 - 2013“ pro politiku soudržnosti je důraz kladen mimo jiné na vytváření pólů excellence, které propojí malé a střední podniky v oblasti pokrokových technologií a výzkumná a technická pracoviště, a na rozvoj regionálních klastrů soustředěných kolem velkých podniků nebo na klastry inovačních podniků. Důraz na rozvoj regionálních klastrů je kladen při podpoře inovačního podnikání v regionech ve „Strategii regionálního rozvoje ČR pro léta 2007- 2013“ a také „Národní rozvojový plán ČR na léta 2007 - 2013“ má jako jeden ze specifických cílů podporu spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, transferu know-how do praxe a podpory vědy a výzkumu, a to zejména podporou klastrových iniciativ a technologických platforem. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Regionální věda 5 Role klastrů v regionálním rozvoji Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."

Podobné prezentace


Reklamy Google