Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji AMAVET Pardubice 22. března 2012 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji AMAVET Pardubice 22. března 2012 1."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji AMAVET Pardubice 22. března 2012 1

2 „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ (Jan Amos Komenský) CZ.1.07/3.2.13/01.0011 s názvem Podpora poskytování dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji, Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost, č. prioritní osy 7.3 Další vzdělávání, č. oblasti podpory 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2

3 Analýza - šetření 3

4 Analýza stávajícího stavu poskytování dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji 4

5 48% škol nabízí DV v 260 VP 5

6 Typy kurzů- září 2011 6

7 DV škol - NSK 7

8 Chrudim-NSK 8

9 Pardubice-NSK 9

10 Svitavy-NSK 10

11 Ústí nad Orlicí-NSK 11

12 NSK-134 celkem v PK 12

13 Nabídka DV škol mimo NSK 13

14 DV poskytované ostatními vzdělávacími institucemi - 4 721 14

15 Rekvalifikace - VI 15

16 Nabídka DV VI mimo NSK 16

17 Porovnání nominálních a procentuálních hodnot vzdělávacích nabídek a poptávka trhu práce 17

18 Doporučení Cíl 1: stimulace poptávky po DV  v počátečním vzdělávání posílit v rámci průřezových témat téma Člověk a svět práce, význam vzdělávání pro uplatnění člověka v životě, profesní kariéře a finančním zabezpečení, uvádění příkladů dobré praxe;  v počátečním vzdělávání zintenzivnit podporu finanční gramotnosti a významu vzdělání při uplatnění na trhu práce;  mediální kampaň cílená na podporu dalšího vzdělávání v PK, využití probíhajících kampaní;  speciální mediální a osvětová kampaň na obyvatelstvo starší 50 let;  podpora age managementu v institucích a úřadech;  podpora mediálních kampaní jednotlivých místních center, v regionech formou dotací;  organizační a metodickou podporou;  podpora kariérového poradenství na úrovni jednotlivých místních center, zavádění role průvodce v místních centrech; 18

19 Cíl 2:Propagace systému dalšího vzdělávání. Zavedení účinného, jednoduchého a přístupného informačního systému dalšího vzdělávání.  sjednotit a propojit informační systémy dalšího vzdělávání pro PK, konkrétně www.dvpk.cz, www.klickevzdelani.cz, www.dat.cz, www.vzdelavaniaprace.cz a stránky www.ccv.cz, event. tak, aby klient nebyl zmatený a snadno se zorientoval v nabídce; www.dvpk.czwww.klickevzdelani.cz www.dat.czwww.vzdelavaniaprace.czwww.ccv.czwww.dvpk.czwww.klickevzdelani.cz www.dat.czwww.vzdelavaniaprace.czwww.ccv.cz  propojení těchto portálů s www.mpsv.cz s nabídkou pracovních možností jednotlivých zaměstnavatelů; www.mpsv.cz  mediální kampaně o informačních systémech dalšího vzdělávání cílené na obyvatelstvo a zaměstnavatele. 19

20 Cíl 3:Marketing nabídky dalšího vzdělávání;  vytvořit marketingový plán dalšího vzdělávání momentálně krátkodobý na rok 2012, dále na rok 2013 a strategický, tedy dlouhodobý na 5 let;  vytvořit marketingové plány pro jednotlivá místní centra, krátkodobý na rok 2013, dlouhodobý na 5 let;  vytvořit strategické plány rozvoje školy, součástí těchto plánu by měla být kapitola strategie rozvoje dalšího vzdělávání 20

21 Cíl 4Podpora rozvoje systému uznávání a ověřování a jeho kvality na úrovni CUCU a jednotlivých škol- místních center  zapojit zástupce CUCU PK do sektorových rad NSK;  autorizovat maximum škol v oblasti NSK;  CUCU PK učinit poradním a koordinačním centrem pro autorizace v PK;  účast CUCU PK a jednotlivých center v projektu UNIV 3;  účast CUCU PK a jednotlivých center v projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v technických oborech (hospodářská komora ČR);  vypracování strategie udržitelnosti výstupů výše zmíněných projektů; 21

22 Cíl 5Propojování NSK s dalšími kvalifikačními systémy prostupnost systémů počátečního a dalšího vzdělávání na školách, harmonizace oborové skladby počátečního vzdělávání ve vazbě na NSK a potřeby trhu práce;  harmonizace oborové skladby dle potřeb trhu je úlohou zřizovatele;  potřeba analýz požadavků trhu práce ve srovnání se vzdělávací nabídkou (analýzy trendů v zaměstnanosti a v DV a informace pro poradce a pro vzdělavatele v DV);  dbát na to, aby dílčí a úplné kvalifikace byly realizovány zejména na školách, které mají odpovídající obor zařazený v rejstříku;  preferovat propojování zkoušek vedoucích ke stupni vzdělání podle Školského zákona se zkouškami úplných kvalifikací dle Zákona 179/2006;  preferovat zkrácenou formu studia a individuální studijní plán vedoucí ke stupni vzdělání;  sledovat, aby okrajové a pravidelně nenaplňované obory v rámci počátečního vzdělávání byly „živé“ alespoň na jedné škole, místním centru, byť za cenu zvláštních dotací, zde uskutečňovat další vzdělávání mj. jako záruku udržení oboru v regionu; 22

23 Cíl 6Posílení spolupráce se sociálními partnery, HK, ÚP a firmami v rámci PK;  revitalizovat Radu pro rozvoj lidských zdrojů Pardubického kraje, a to následovně- složení zajistit ze zástupců PK, CUCU PK, ÚP, KHK a zejména 10 nejvýznamnějších zaměstnavatelů v PK, stanovit pravidelná setkávání spojená s relevantní výměnou informací pro oblast strategického rozvoje lidských zdrojů v PK;  zajistit vzájemnou spolupráci CUCU PK a významných firem, a to smluvně – viz závěrečná doporučení;  zajistit vzájemnou spolupráci místních center a významných firem, a to smluvně – viz závěrečná doporučení;  podpořit zapojení místních center do firemního vzdělávání;  podpořit realizací rekvalifikací v rámci jednotlivých místních center; 23

24 Cíl 7Podporovat školy a školská zařízení v zavádění systému uznávání a rozšiřování jejich aktivit v oblasti dalšího vzdělávání, přípravě vzdělávacích programů vedoucích k získání kvalifikací v systému NSK  zabezpečit, aby místní centra využívala metodických výstupů projektu UNIV při tvorbě a realizaci programů dalšího vzdělávání;  vytvořit zásobárnu vzdělávacích programů vzniklých v rámci projektu UNIV a OPVK oblast podpory 3.2 – Podpora dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji;  zásobárnu vzdělávacích programů poskytovat jednotlivým místním centrům, průběžně vzdělávací programy aktualizovat;  iniciovat vznik dalších vzdělávacích programů podle toho, jak budou schvalovány jednotlivé dílčí kvalifikace. 24

25 Cíl 8 Podpora zvyšování kvality nabídky vzdělávacích programů (hodnocení kvality vzdělávacích institucí, vč. kvality lektora), zapojení do systému ratingu vzdělávacích institucí  audit kvality vzdělávacích programů místních center;  připomínkování vzdělávacích programů ze strany sociálních partnerů;  zapojení se CUCU PK a místních center do ratingu vzdělávacích institucí;  v rámci koordinační činnosti sítě místních center celoživotního vzdělávání připravit změnu metodiky akreditačního procesu pro kurzy dalšího vzdělávání; 25

26 Cíl 9 Systematická podpora vzdělavatelů, DVPP pro oblast DV  zodpovědný výběr pedagogů do projektových týmů UNIV 3 s důrazem na motivaci a udržitelnost zainteresovaných pedagogických pracovníků, personální audit projektových týmů v rámci místních center;  podpořit získávání certifikace lektora dospělých či analogické vzdělání pro oblast andragogiky;  zabezpečit systematické vzdělávání lektorů pro oblast dalšího vzdělávání; 26

27 Doporučení pro školy  Sledovat a vyhodnocovat průběžně naplňování strategických plánů – 1x čtvrtletí (dosažená úroveň objemů, zaměření, financí, kvality, motivace personálního týmu, eliminace rizik);   Zapojit se do ratingu vzdělávacích institucí;   Podpořit získávání certifikace lektora dospělých či analogické vzdělání pro oblast andragogiky;   Vytvořit samostatné úseky dalšího vzdělávání, které budou provozovány v rámci vedlejší činnosti také vícezdrojové;   Zodpovědný výběr pedagogů do projektových týmů UNIV 3 s důrazem na motivaci a udržitelnost zainteresovaných; 27

28 Doporučení pro školy  Rozšířit a preferovat formy distančního vzdělávání, zejména e-learningu;   Intenzivně cílit na VŘ ÚP pro rekvalifikace – ve variantách 1. ve spolupráci s CUCU PK, 2. ve vlastní režii.   V rámci nabídky DV cílit na věkovou skupinu 50+ (Univerzity 3. věku), cizince pracující v ČR, ženy;   Zachovat a rozvíjet modulární skladbu vzdělávacích programů, zachovávat metodiku tvorby vzdělávacích programů a dalších materiálů, které škole byly poskytnuty v rámci projektů;   Rozvíjet projektovou činnost (GG OPVK, UNIV2K, UNIV 3, apod.); 28

29 Doporučení pro školy  Podpora sociálního partnerství v rámci HK, ÚP, RRLZ, konkrétní akce – uzavírání smluvních vztahů se SP, analogicky jako CUCU PK- tedy rámcové smlouvy o spolupráci;   Systematicky podporovat praxe žáků a účastníků DV ve firmách;   Využívat materiální základnu firem pro vzdělávání v počátečním i dalším vzdělávání;   Podporovat praxe učitelů a lektorů ve firmách (přenos moderních postupů do výuky);  Preference kombinované formy studia v dalším vzdělávání (využití e-learningu); 29

30 Doporučení pro školy  Propagovat a nabízet možnost získání stupně vzdělání systémem DK a ÚK dle zákona č. 179/2006 Sb. jak zaměstnancům (kariérní systém firem) tak samoplátcům;   Autorizovat se na schválení kvalifikace dle NSK;   Zajistit zástupce v klíčových sektorových radách NSK, v tomto ohledu spolupracovat s CUCU PK;   V souladu se školským zákonem využití zkrácené formy studia a IVP u oborů, kdy nelze využít cestu dle NSK (pro daný obor neexistuje ÚK);   Spolupráce s VŠ v oblasti DV;   Poskytovat kvalifikované poradenské služby v pracovní profesní diagnostice dospělých, podpora kariérového poradenství na úrovni jednotlivých místních center, zavádění role průvodce v místních centrech; - agentury práce ?   Nastavit systém spolupráce kontaktních míst úřadu práce a kariérových poradců jednotlivých center; 30

31 Děkuji za pozornost Vladimir.ort@kustod.cz WWW.KUSTOD.CZ Vladimir.ort@kustod.cz 31


Stáhnout ppt "Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji AMAVET Pardubice 22. března 2012 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google