Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část obligací II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část obligací II"— Transkript prezentace:

1 Obecná část obligací II
Nemožnost plnění, obligace alternativní a generické, právní ochrana obligace, beneficium competentiae, naturální obligace, vznik obligace, druhy obligace Čtvrtá přednáška letního semestru. ©Petr Dostalík

2 Obligace podle předmětu
Určitost předmětu obligace Neurčitý předmět obligace Obligace alternativní Alternativa facultas Genericky určená obligace

3 Právní ochrana obligace
Iudicium bonae fidei Iudicium stricti iuris Condictiones Condictio certe creditae pecuniae nebo rei Condictiones incertae

4 Beneficium competentiae
výsada dlužníka, že může být odsouzen jen do výše svého majetku původně pouze obrana proti osobní exekuci venditio trans Tiberim od 2. stol. dochází ke zmírnění osobní exekuce Justinián ponechal dlužníkovi prostředky nutné k výživě

5 Beneficium competentiae
manželé proti sobě navzájem vojáci proti všem věřitelům privilegium patron proti propuštěnci ascendenti proti descendentům

6 Naturální obligace Naturální obligace nejsou žalovatelné
splnění má stejné právní účinky nezakládají bezdůvodné obohacení vzniká povinnost dlužníka, ale dlužník neručí celým svým majetkem kontrakty, na nichž se účastní otrok

7 Naturální obligace Otrok v právu obligačním
nemůže být stranou obligace, protože nemá subjektivitu – nemůže zavazovat svého pána hospodářská skutečnost – z pekulia může otrok zaplatit tento závazek věřitel si může ponechat to, co bylo splněno nezaplacený dluh zmenšuje pekulium

8 Naturální obligace Příklady obligací relativně neplatných
závazek nedospělce, který byl uzavřen bez souhlasu poručníka závazek filia familias uzavřený vez souhlasu jeho otce závazek, který zanikl díky nespravedlivému rozsudku závazek jehož žaloba byla promlčena (just. právo)

9 Naturální obligace Nesourodá skupina právních poměrů Obecné právo
nejsou žalovatelné; mohou být platně splněny; mohou být základem novace, ručení, zástavního práva; Obecné právo závazky ze hry a sázky;

10 Vznik obligace Dělení obligace podle vzniku Římské právo Ze smluv
Z protiprávních jednání Z jiných právních důvodů Z kvazikontraktů Z kvazideliktů

11 Vznik obligace římské právo

12 Vznik obligace moderní právní věda

13 Obligace z právního jednání
ze smluv kontrakty formální bezforemné pacta nuda adiecta praetoria legitima z deliktů civilní praetorské vis ac metus dolus actio sepulchri violati actio servi corrupti calumnia actio de feris

14 Kontrakty formální bezforemné verbální literární reálné konsensuální
stipulatio dotis dictio promissio literární expensilatio syngrafé chirografé bezforemné reálné typizované innominátní konsensuální koupě nájem smlouva o dílo

15 Kontrakty dělení konsensuální a reálné jednostranné dvoustranné
rovné nerovné kauzální a abstraktní mortis causa a inter vivos úplatné a bezplatné

16 Kvazikontrakty Příbuzné konsensuálním kontraktům
jednatelství bez příkazu tutela damnační legát přijetí dědictví nabytí spoluvlastnictví Příbuzné realným kontraktů plnění bez právního důvodu

17 Kvazidelikty podle starého ŘP noxální ručení Podle Just. Institucí
ručení za otroka syna v otcovské moci zvíře Podle Just. Institucí de effusis et deiectis de posito et suspenso de receptum arbitri argentarius nauta, caupo, stabularius agrimensor iudex

18 Kontrakty formální Smlouvy dvoustranné právní ujednání, ze kterého vznikají stranám práva a povinnosti na základě zachování formy kontrakty abstraktní věřitel nemusí prokazovat kauzu, postačí, pokud byla smlouva uzavřena v předepsané formě

19 Kontrakty formální Vznikají formálním právním jednáním
Vázaná na určitou formu Jednání per aes et libram mancipace slouží k rozličným právním účelům – zřízení věna, splnění dluhu, emancipaci syna apod. Ústní jednání „slavnostními slovy“ „Slibuješ mi dáti? Slibuji.“ Zápisem do účetních knih

20 Kontrakty bezforemné Smlouvy vznikající na základě zvláštního, právem uznaného účelu kontrakty reálné je zapotřebí odevzdání věci re contrahitur obligatio kontrakty konsensuální strany se musí shodnout na podstatných náležitostech smlouvy

21 Kontrakty bezforemné Složená právní skutečnost
předání věci právem dovolený účel – causa obligationis splnění dluhu zřízení věna darování Předáním věci vznikají kontrakty reálné předáním vznikají jednotlivá práva a povinnosti

22 Kontrakty reálné – typizované
Mutuum zapůjčení genericky určených věcí vzniká povinnost vrátit věci stejného množství, druhu a jakosti; Commodatum zapůjčení individuálně určené věci vzniká povinnost věc opatrovat a v určené době vrátit zpět vypůjčitel odpovídá za custodii, ale ne za vis maior;

23 Kontrakty reálné – typizované
Depositum povinnost opatrovat věc, nesmí ji užívat, a vrátit na požádání zpět Pignus právo mít věc u sebe, zákaz věc užívat v případě, že dlužník nesplní dluh právo věc prodat nebo si ji ponechat

24 Kontrakty reálné innominátní
Uznány jako žalovatelné až v poklasickém právu do ut des do ut facias facio ut des facio ut facias Dlužník měl právo požadovat protiplnění, pokud již sám splnil

25 Kontrakty konsensuální
Pouhým konsensem vznikají kontrakty konsensuální nemusí v nich být kauza vyjádřena kauza nesmí být proti zákonu proti dobrým mravům proti veřejnému pořádku kauzu musí na výzvu dlužníka nebo soudu prokázat věřitel

26 Kontrakty konsensuální
Kupní smlouva předmět koupě a kupní cena Nájemní smlouva předmět nájmu, doba nájmu a výše nájemného Společenská smlouva účel society, vklady a práva jednotlivých společníků

27 Kontrakty konsensuální
Příkazní smlouva osoba příkazce, předmět příkazu

28 Vznik obligace právním jednáním
Jednání mortis causa právní účinky nastanou až okamžikem smrti věřitele závěť odkaz mortis causa donatio Jednostranným prohlášením pollicitatio – jednostranné prohlášení občana, že pro obec něco vykoná

29 Vznik obligace právním jednáním
pokud bylo dílo započato nebo pokud byl takový slib učiněn ze spravedlivého důvodu nástup do úřadu byl závazný a mohl být vymáhán na soudě veřejnoprávní závazek votum bohům slavnostně zaslíbený dar závazný jen podle sakrálního práva

30 Vznik obligace Offerta a akceptace Předběžné jednání
Setkání offerty a akceptace Teorie deklarační Teorie rekogniční Teorie akceptační Veřejný příslib

31 Obsahové náležitosti kontraktu
Plnění musí být možné „Impossibilium nulla obligatio est.“ smlouva je neplatná; u kupní smlouvy se uznávalo, že pokud kupec věděl, že prodává ne-věc, odpovídá za škodu kupci; Nemožnost fyzická věc zanikla nebo ještě nevznikla, je ale možné uzavřít kupní smlouvu na ještě neexistující věc.

32 Nemožnost plnění Nemožnost právní plnění musí být dovolené
předmět jehož prodej je zakázán – zbraně, kulturní památky vyšší než zákonné úroky rozpor s dobrými mravy předmět uzavření smlouvy o dílo – vraždy – smlouva je neplatná causa darování peněz, abych nebyl zabit – smlouva je naříkatelná

33 Nemožnost plnění Počáteční nemožnost plnění Následná nemožnost plnění
objektivní relativní působí neplatnost smlouvy Následná nemožnost plnění posuzuje se otázka zavinění – pokud alespoň z nedbalosti, odpovídá druhé straně za škodu

34 Pacta Pacta nuda adiecta praetoria legitima

35 Pacta Pacta nuda nežalovatelná ujednání, zavazující pouze morálně (nedostatek formy) – není to kontrakt vliv praetorského práva není to samostatný obligační typ chráněna pouze pomocí námitky pactum de non petendo pactum de contrahendo

36 Pacta Pacta adiecta doplnění kontraktu – např. kupní smlouvy
výhrada lepšího kupce předkupní právo koupě na zkoušku nebo zástavní smlouvy smlouva o prodeji zástavy nebo o tom, že si věřitel smí zástavu ponechat možno žalovat žalobou z kontraktu

37 Pacta Pacta praetoria constitutum debiti – slib zaplatit existující dluh v určitý den žalovatelný žalobou actio de pecunia constituta možno připojit smluvní pokutu až do výše poloviny dlužné částky rozšířeno i na cizí dluh a dluh nepeněžitý

38 Pacta Receptum argentarii slib bankéře zaplatit určitou sumu ve prospěch cizího účtu, je platný abstraktně, bez existence konkrétního dluhu Receptum arbitrii – smlouva s rozhodcem, pokud se strany již předtím dohodly, že spor přenechají rozhodci – vymahatelné původně pouze smluvní pokutou, justiniánské právo přiznává žalobu in factum Pacta legitima Pactum de contrahendo

39 Pacta Pacta legitima poklasická doba – možnost žalovat některé neformální pacta slib věna slib darovací vetešnická smlouva

40 Vetešnická smlouva

41 Darování dobrovolné a bezplatné rozmnožení majetku obdarovaného na úkor majetku dárce jakékoliv majetkové poskytnutí s úmyslem darovat darování bylo možné jen formou stipulace v Just. právu jako žalovatelné pactum legitimum proti žalobě příslušelo beneficium competentiae

42 Darování Pro platnost darování je nutné, aby obdarovaný dar přijmul
Podle Just. práva má dárce oprávnění požadovat dar zpět Zákonem omezena výše daru lex Cincia – neznámá výše, neplatí pro blízké osoby zákaz darování mezi manžely povinnost insinuace daru

43 Slib věna Věno Slib ke zřízení věna slouží k nesení břemen manželských
vzniká spolu s uzavřením manželství vzniká buď vyplacením nebo slibem věna Slib ke zřízení věna formou stipulace dotis dictio 5. stol. po Kr. neformální pollicitatio dotis


Stáhnout ppt "Obecná část obligací II"

Podobné prezentace


Reklamy Google