Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část obligací Pojem obligace, předmět obligace, různé druhy obligací, místo a čas plnění, vznik obligace. Čtvrtá přednáška letního semestru. ©Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část obligací Pojem obligace, předmět obligace, různé druhy obligací, místo a čas plnění, vznik obligace. Čtvrtá přednáška letního semestru. ©Petr."— Transkript prezentace:

1 Obecná část obligací Pojem obligace, předmět obligace, různé druhy obligací, místo a čas plnění, vznik obligace. Čtvrtá přednáška letního semestru. ©Petr Dostalík

2 Obligace obecná část Pojem obligace Osobní vztah mezi věřitelem a dlužníkem osobní pozitivní povinnost konání nebo nekonání dluh pohledávka

3 Obligace obecná část Právo relativní váže se na konkrétní osobu věřitele nebo dlužníka nepostihuje třetí osobu není možné převést jednostranně změna v právu pandektním převedení pohledávky Chráněno osobní žalobou Gaius 4.2. Rozdíl mezi nájmem a usufructem

4 Obligace obecná část mají obdobný obsah užívat věc a brát její plody nájem (pacht) zavazuje pouze pronajímatele a jeho univerzální sukcesory dědice – ten nastupuje na místo zemřelého usufructus – je spojen s pozemkem (věcné právo) a zavazuje i singulární nástupce kupce, dárce, odkazovníka;

5 Obecná část obligací Obligace civilní založeny na Zákoně XII desek nebo jeho interpretací stipulace, fiducie, locatio-conductio; přísluší žaloba podle práva civilního; původně přístupná pouze římským občanům; postupně ovlivněny právem praetorským – princip dobré víry (bonae fidei)

6 Obecná část obligací Obligace praetorské založeny na imperiu praetora praktické zásahy pomocí námitek a žalob in factum přípustné i pro peregriny na principu ius gentium; úmluvy mezi stranami původně nebyly právně závazné – založeny na důvěře fides Romana pactum nudum – holá úmluva Ex nudo pacto actio non nascitur

7 Obecná část obligací později chráněny pomocí námitky Dig. 2.14.7.4. proti civilním žalobám vlastníka pokud nejsou v rozporu se zákony lidu a plebejů pokud tyto zákony neobcházejí pokud neobsahují podvod nebo nebyly uzavřeny za použití násilí

8 Obecná část obligací nakonec pomocí žaloby jako vedlejší ujednání u kontraktu chráněny žalobou z kontraktu předkupní právo výhrada lepšího kupce koupě na zkoušku tzv. pacta adiecta – vedlejší ujednání §601-610 OZ č. 40/1964 proč jsou upraveny pouze některé typy vedlejších ujednání a pak je stanoveno, že je možné dohodnout si i jiné (§610)? – dědictví ŘP

9 Obecná část obligací pomocí žaloby in factum klasičtí právníci je nepovažovali za obligace Gaius 4.171. Justinián je ztotožnil s obligacemi tzv. pacta praetoria prosté ujednání o odložení dne splatnosti constitutum diem

10 Obecná část obligací Praetor chránil takové ujednání (nebylo uznáno právem civilním) žalobou actio de pecunia constituta; dlužník se zavázal sponsi, že pokud nedodrží nový termín, zaplatí věřiteli navíc ½ dlužné částky; další rozvoj institutu – nové možnosti zavazuji se zaplatit vlastní dluh nebo cizí constitutum debiti proprii (alieni)

11 Obecná část obligací Teoreticky došlo k vydělení obligací jako zvláštní skupiny již v klasickém právu Gaius (3.88) rozlišuje obligace na z kontraktu; z deliktu; Justinián: kontrakt; quasi kontrakt; delikt; quasi delikt;

12 Předmět obligace V ě c o cenitelná v penězích Dig. 4.7.9.2 svobodný se nemůže prodat jako otrok – svoboda není ocenitelná v penězích klasické právo – výjimky slib, že propustím koupeného otroka na svobodu převzetí funkce arbitra ve sporu; obecné právo předmětem může být cokoli, na čem má dlužník rozumný zájem;

13 Předmět obligace Předmět plnění Dare dát – převod věci, zřízení práva věcného; (Non) f acere plnění jiného druhu konat nekonat

14 Předmět obligace Pati strpět Praestare poskytnout náhradu škody

15 Předmět obligace Náhrada škody Zásada Casum sentit dominus Protiprávní jednání Vznik škody Damnum emergens Lucrum cessans Interesse Cum omnis causa

16 Náhrada škody Příčinná souvislost mezi jednáním a škodou Zavinění (a spoluzavinění) úmysl dolus zaviněné, úmyslné jednání nedbalost nepatrnost, neúmyslné způsobení zbytečné škody východiskem byl akvilský zákon – pouze za pozitivní jednání - culpa in faciendo

17 Náhrada škody Nedbalost – smluvní odpovědnost i za opomenutí; taková míra pečlivosti, kterou zachovává „prozíravý hospodář;“ diligens pater familias; Poklasické právo princip utility za nedbalost odpovídá dlužník tehdy, pokud má na uzavření smlouvy zájem

18 Náhrada škody Justiniánské právo culpa lata hrubá nedbalost, porušení pozornosti, kterou zachovává každý člověk; Culpa lata plane dolo comparabitur; culpa levis in abstracto odpovědnost, kterou zachovává dobrý hospodář; jak in faciendo, tak in non faciendo;

19 Náhrada škody culpa levis in concreto nedopatření posuzované vzhledem k okolnostem případu diligentia quam in rebus suis smlouva o úschově societas parapherna “kromě věna“ majetek, který si manželka přináší do manželství pokud je manžel spravuje odpovídá za culpa in concreto manželka má generální zástavní právo

20 Náhrada škody Objektivní odpovědnost odpovědnost za třetí osoby culpa in eligendo – smlouva o dílo – zhotovitel nemusí vykonat dílo osobně, odpovídá však za vady; de effusis et deiectis pater familias odpovídá za nedbalost podřízených osob;

21 Náhrada škody Custodia – odpovědnost za nižší náhodu, založeno smlouvou depositum, commodatum, societas založeno zákonem (ex lege) cauta, stabularius, sarcinator, fullo odpovídá za krádež věci nebo poškození bez ohledu na zavinění nedpovídá za vis maior

22 Náhrada škody Okolnosti vylučující protiprávnost Vis maior útok lupičů ztroskotání požár sesutí domu; Svolení poškozeného

23 Úroky Při obligacích peněžních výjimkou jsou nepeněžité úroky u výpůjčky Vyměřené procento dlužné sumy Určené podle trvání dluhu Úroky jako civilní plody Akcessorita zanikají pokud zanikne hlavní, peněžitá obligace

24 Úroky Vznik úroků úroky smluvní; úroky zákonné při prodlení dlužníka pokud není splněn dluh 4 měsíce od rozsudku kupující platí úroky z kupní ceny od doby, kdy mu byla věc předána úrok z peněz poručence, který poručník užil pro sebe; Forma úroku stipulace; pactum nebylo možno žalovat samostatně

25 Úroky Zákonné úroky vymáhány ex officio iudicis Úroky počítány podle měsíců Maximální hranice úroků Justiniánské právo obchodníci 8% p.a. peněžité pohledávky 6% p.a. personae illustrae 4% p.a. a leatorní smlouvy riziko ztráty kapitálu 12% p.a.

26 Úroky Byl-li sjednán úrok vyšší než schválený smlouva je neplatná jednání se trestá jako lichva již zaplacené úroky se srážejí na kapitál nebo se vymáhají jako bezdůvodné obohacení pokud dosáhnou úroky výše kapitálu, ustává úroková povinnost Anatocismus zákaz braní úroků z úroků dosud nezaplacených

27 Úroky ustanovení o maximálních úroků nebyla recipována kanonické právo zakázalo braní úroků zákaz byl obcházen doživotní důchod mohatra později stanovena hranice 5% p.a. pro aleatorní smlouvy nebyla hranice stanovena

28 Úroky ustanovení o limitaci úroků výší kapitálu nebylo recipováno

29 Nemožnost plnění „Impossibilium nulla obligatio est.“ Nemožnost fyzická Nemožnost právní Počáteční nemožnost plnění Objektivní Relativní Následná nemožnost plnění

30 Předmět obligace Určitost předmětu obligace Neurčitý předmět obligace Obligace alternativní Alternativa facultas Genericky určená obligace

31 Splnění obligace Místo a čas plnění Místo plnění podle povahy předmětu Místo stanovené ve smlouvě Doba plnění stanovena ve smlouvě Předčasné plnění dlužníkem Fixní smlouvy Doba plnění není stanovena Na vyžádání věřitele Moratorium

32 Právní ochrana obligace Iudicium bonae fidei Iudicium stricti iuris Condictiones Condictio certe creditae pecuniae nebo rei Condictiones incertae

33 Obecná část obligací Beneficium competentiae Naturální obligace Nejsou žalovatelné Nezakládají bezdůvodné obohacení Obligace mezi svobodným a otrokem Závazky osoby po capitisdeminuci Závazky mezi paterem familias a jeho synem

34 Vznik obligace Dělení obligace podle vzniku Římské právo Ze smluv Z protiprávních jednání Z jiných právních důvodů Z kvazikontraktů Z kvazideliktů

35 Vznik obligace římské právo Obligace vznikají SmluvDeliktů Jiných skutečností KvazikontraktůKvazideliktů

36 Vznik obligace moderní právní věda Obligace vznikají z Právního jednáníRozsudku Jiných, zákonem uznaných skutečností

37 Vznik obligace právním jednáním Mezi živými – smlouvy Mortis causa – odkazy Jednostranným prohlášením Pollicitatio Votum

38 Vznik obligace Kontrakty - obligace civilního práva Vázaná na určitou formu Jednání per aes et libram Ústní jednání „slavnostními slovy“ Zápisem do účetních knih Vzájemným souhlasem

39 Vznik obligace Pacta Uzavřena pouze neformálně Omezená závaznost Ope exceptionis Pacta nuda Pacta vestita Pacta legitima Pactum de contrahendo

40 Kontrakty Vznik kontraktu Offerta a akceptace Druhy kontraktů Jednostrané Dvoustranné Rovné Nerovné Kauzální a abstraktní

41 Kontrakty Smlouvy zavazující třetí osoby


Stáhnout ppt "Obecná část obligací Pojem obligace, předmět obligace, různé druhy obligací, místo a čas plnění, vznik obligace. Čtvrtá přednáška letního semestru. ©Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google