Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrakty reálné a konsensuální II. část Osmá přednáška z římského práva, letní semestr. ©Petr Dostalík, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrakty reálné a konsensuální II. část Osmá přednáška z římského práva, letní semestr. ©Petr Dostalík, 2010."— Transkript prezentace:

1 Kontrakty reálné a konsensuální II. část Osmá přednáška z římského práva, letní semestr. ©Petr Dostalík, 2010

2 Locatio-conductio  Jedna strana se zavazuje straně druhé dát věc nebo práva do užívání nebo konat jisté práce, a to za peněžitou úplatu;  Dig. 12.2.; Inst. 3.24; C.4.65;  kontrakt civilního práva  synnalagma, bonae fidei

3 Locatio-conductio  obě smluvní strany odpovídají za úmysl i za nedbalost;  příbuzná smlouvě kupní  cena musí být určitá x jinak v dnešním právu;  nájemné může být určeno třetí osobou  evikční princip;

4 Locatio-conductio  Sporné případy  obec dá do užívání obecní pozemek s tím, že bude umožněno užívat i dědici – jde o smlouvu nájemní nebo kupní?  Gaius III. 145;  zlatník vyrobí z mého zlata prsten – otázka je, zda se jedná o smlouvu nájemní (o dílo) nebo o smlouvu kupní.  Gaius III. 147

5 Locatio-conductio  majitel arény se dohodne s obchodníkem s otroky, že mu předá gladiátory na hry  za námahu těch, kteří přežijí zaplatí 20 denárů  za zraněné nebo zabité 1000 denárů  zda je to koupě nebo nájem  Gaius III. 146;  dnešní právo – obchodní zákoník – dodavatel zaváže zhotovitele k plnění věci dosud nezhotovené

6 Locatio-conductio  „pomocné kritérium převzaté z práva římského“  pokud se objednatel nezavázal předat dodavateli podstatnou část věcí, které jsou zapotřebí ke zhotovení díla, jedná se o kupní smlouvu  pokud předal zákazník materiál ke zpracování – jedná se o smlouvu o dílo;

7 Locatio conductio  l.c. rei – smlouva nájemní  lokátor poskytuje věc do detence konduktorovi  l.c.operis – smlouva o dílo  lokátor si objednává dílo a odevzdává materiál  l.c. operarum – smlouva pracovní  lokátor v tomto případě pronajímá za úplatu svou pracovní slíu

8 Locatio-conductio rei  Předmět  individuálně určená věc  movitá i nemovitá  nespotřebitelná  spotřebitelná jen k takovému užívání, kdy se nespotřebuje  pacht – užívání věci s právem těžit plody  nájem (inquilinus) pouze právo užívat věc

9 Locatio-conductio rei  nájem a pacht rozlišoval i ABGB:  pacht – jen pokud může být věc užívána s využitím píle a práce  nauka však rozlišovala mezi užíváním a braním plodů  A si za úplatu objedná užívání zahrady, aby si mohl otevřít „zahrádku“ - nájem  A si za úplatu objedná užívání zahrady, aby pěstoval květiny – pacht

10 Locatio-conductio rei  A si najme místnost, aby v ní měl hospodu –nájem  A si najme místnost spolu s koncesí pro provozování hospody – pacht  Majitel garáže mi dá automobil, abych jej svým šoférem řídil – nájem  Majitel mi dá k dispozici auto se šoférem – smlouva o dílo  Koupě lístku do divadla – nájem sedadla spolu se smlouvou o dílo – žaluji majitele divadla a ne umělce

11 Locatio-conductio rei  Nájemné  placeno v penězích  je-li placeno v plodech, pak se jedná o smlouvu společenskou – oba společně nesou nebezpečí neúrody  Rovný kontrakt – příslušejí dvě žaloby  Actio conducti

12 Locatio conductio rei  Odevzdat nájemci věc do detence  movitou věc předat;  u nemovité odevzdat klíče  Pronajímatel zůstává držitelem pronajaté věci  nájemce není chráněn proti osobám třetím;  ABGB má possessorní ochranu;

13 Locatio-conductio rei  Umožnit nerušené užívání věci  odpovědnost za právní vady  odpovědnost za evikci  plná náhrada škody – a to zejména při prodeji pronajatého pozemku – koupě totiž ruší nájem  odpovědnost za faktické vady  věděl –li pronajímatel, odpovídá za škodu  nevěděl-li, nemůže požadovat nájem

14 Locatio-conductio rei  Udržovat věc v dobrém stavu  platit veřejné dávky;  nahradit nájemci nutný náklad  ABGB nájemce má povinnost oznámit všechny vady, i ty, které neztěžují nájem;  může opravu provést sám, pak se považuje za jednatele bez příkazu;

15 Locatio- conductio rei  Provedení užitečné úpravy najaté věci  nutný souhlas pronajímatele;  nárok na náhradu výdajů;  jde-li investici oddělit bez poškození najaté věci, může ji nájemce odnést – ius tollendi;  Mimořádné zhoršení věci  pronajímatel nemusí hradit opravu;  nájemce má nárok na slevu nebo může od smlouvy odstoupit;

16 Locatio-conductio rei  Actio locati  žaluje lokátor konduktora;  Platit smluvené nájemné, i když věc neužívá;  není povinen užívat věc, pokud neužívání věci neškodí;  Užívat věc dohodnutým způsobem  jinak se dopouští furta;  odpovídá i za náhodu;

17 Locatio conductio rei  neodpovídá za vis maior;  Vrátit věc  Konec nájmu  uplynutím doby;  výpověď podaná podle místních zvyklostí  jednostranným ukončením  věc nelze užívat

18 Locatio conductio operis  Smlouva o dílo  Dílo – předmět lidské práce  postavení domu, vykopání příkopu;  ušití šatů z přinesené látky, opravení nebo vyčištění šatů;  zhotovení prstenu, sochy nebo nádoby;  vyučení otroka nebo svobodného řemeslu;  doprava osob nebo věcí;

19 Locatio- conductio operis  Locatio-conductio irregularis  odevzdání zastupitelných věcí, konduktorovi ke zpracování  stává se jejich vlastníkem;  nese nebezpečí nahodilé zkázy;  Závazky konduktora  provést řádně dílo a včas  za dodaný „materiál“ odpovídá i za culpa levis  odpovídá i za škodu způsobenou spolupracovníky

20 Locatio-conductio operis  Lokátor  zaplatit stanovenou mzdu;  až od okamžiku schválení díla;

21 Locatio-conductio operarum  Smlouva služební  na určitou dobu poskytuje námezdník za odměnu pracovní sílu jinému;  předmět určí pronajímatel podle své vůle v mezích smlouvy;  práce čeledínské, nádenické a řemeslnické;  Lokátor  práci musí konat řádně, osobně

22 Locatio-conductio operarum  nahradit způsobenou škodu;  odpovídá za culpa levis;  Konduktor  zaplatit mzdu;  až po vykonané práci;

23 Societas  Smlouva společenská;  dvě nebo více osob se spojují v majetkové společenství;  generální společnosti  společnost veškerého jmění – vše co každý ze společníku nabude i bez svého přičinění – dědictvím apod.  společnost výdělková – spadá do ní vše, co společníci nabudou vlastní prací;

24 Societas  společnost partikulární  omezenější objem;  závazky z určité obchodní živnosti  z konkrétního obchodu  z určité věci  societas unius rei  společnosti trvalé  na čas života  na kratší dobu

25 Societas  Účel  majetkový zisk  neziskovka  Historický vývoj  původně společnost veškerého jmění  vyvinula se z cosortia v právu dědickém  společníci mají beneficium competentiae

26 Societas  společnost výdělková  z těžebních společností;  partikulární společnosti se vyvinuly později;  není-li určeno, jedná se o generelní společnost;  každý ze společníků má povinnost něčím přispět

27 Societas  penězi  věcmi  vykonáním prací  nabyté věci získávají společníci do spoluvlastnictví;  již okamžikem tradice nebo mancipace;  příspěvky nemusí být stejně velké

28 Societas  nemusí odpovídat podílům na zisku a ztrátě  společník se může podílet pouze na zisku  nemůže se ale podílet pouze na ztrátě  také nemůže ničím nepřispět a podílet se na zisku  „lví společnost“  podle Phaedrovy bajky Dig. 17.2. 29.2.

29 Societas  není-li podíl určen, považují se podíly za stejné;  Actio pro socio  společníci musí plnit své příspěvky, pokud to není nemožné;  neplní-li jeden ze společníků, pak nemusí plnit ani ostatní;  práce musí vykonávat osobně

30 Societas  osobní vztah mezi společníky  diligentia quam in suis;  musí do spoluvlastnictví odevzdat vše, co nabyl vlastním jménem pro společnost;  pokud užívá společné peníze pro vlastní spotřebu, musí platit úrok;  právo na podíl na zisku;  právo na náhradu nákladů;

31 Societas  nárok na náhradu škody, která mu vzešla při plnění povinností pro společnost;  Poměr ke třetím osobám  societa nemá právní subjektivitu;  věci z majetku jsou ve spoluvlastnictví společníků;  za dluhy odpovídají společníci večkerým majetkem

32 Societas  pokud jednali společně – jsou zavázáni společně a nerozdílně: korrealita;  pokud jednal společník sám, je zavázán pouze on;  Zánik society  uplynutím doby;  smrtí společníka  i kdyby bylo výslovně smluveno, že nastupuje jeho dědic;

33 Societas  závazky a práva přecházejí na dědice  je povinen dokončit jednání společníka;  odpovídá pouze za úmysl;  konkursem na majetek jednoho ze společníků  pokud ostatní pokračují dále, je to nová společnost;  kapitisdeminucí společníka;  jednostranná výpověď  ne v nevhodnou dobu  pokud vystoupí před uplynutím doby – nepodílí se na zisku, na ztrátě však ano;

34 Mandatum  Dig. 17.1.;Inst. 3.26  Jedna strana mandatář bere na vyzvání druhé strany (mandant) na sebe bezplatně obstarání nějaké záležitosti;  příkaz;  cizí záležitost;  Bezplatnost;

35 Mandatum  Právní nebo faktické jednání  nepřímé zastoupení;  Určitá záležitost nebo generální plná moc  správa veškerého majetku  Závazek dvoustranný nerovný  Actio mandati directa  proti mandatáři

36 Mandatum  Mandatář  vykonat příkaz mandanta podle jeho pokynů;  může svěřit příkaz třetí osobě  odpovídá sám za řádné provedení;  musí vydat vše, co pro mandanta získal;  musí provést vyúčtování;  pokud použil peněz mandanta pro sebe, musí platit max. zákonný úrok;

37 Mandatum  Mandant  actio mandati contraria;  nahradit účelně vynaložený náklad;  nahradit škodu  mandatář utrpěl samý výkonem mandátu;  škodu, kterou mandant přímo způsobil;

38 Mandatum  Zánik mandátu  provedením příkazu;  uplynutím doby;  smrtí mandatáře  dědic musí dokončit, odpovídá pouze za úmysl;  smrtí mandanta;  jednostranná výpověď mandatář ne v nevhodnou dobu


Stáhnout ppt "Kontrakty reálné a konsensuální II. část Osmá přednáška z římského práva, letní semestr. ©Petr Dostalík, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google