Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrakty reálné a konsensuální Sedmá přednáška z římského práva letního semestru. ©Petr Dostalík, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrakty reálné a konsensuální Sedmá přednáška z římského práva letního semestru. ©Petr Dostalík, 2010."— Transkript prezentace:

1 Kontrakty reálné a konsensuální Sedmá přednáška z římského práva letního semestru. ©Petr Dostalík, 2010

2 Kontrakty reálné  Mutuum  Commodatum  Depositum  Pignus

3 Depositum  Dig. 16.3.;C.4.3.34  smlouva o uschování věci  odevzdání věci movité do bezplatného uschování  neplatné je přijetí vlastní věci jako cizí  Zák. XII desek – zpronevěra uschované věci posuzována jako delikt  žaloba na dvojnásobek

4 Depositum  Praetorský edikt  možno žalovat pomocí actio in factum pouze na jednonásobek  úschova není vnímána jako kontrakt, ale jako právní skutečnost s právními následky  Depositum uznána jako kontrakt  deponent a depositář  složitel a schovatel

5 Depositum  jednostranný kontrakt nerovný  actio depositi directa proti depositáři  povinnost vrátit věc  nahradit škodu úmyslně způsobenou  užíval-li věc – furtum a odpovídá i za náhodu  infamující charakter  pokud byla věc dána do úschovy v tísni – požír, ztroskotání lodi, zřícení domu – žaloba směřuje na dvojnásobek

6 Depositum  actio depositi contraria proti deponentovi  náklady, které depositář na věc vynaložil;  škodu, kterou depositáři věc, třeba z lehké nedbalosti způsobila;  jsou to žaloby bonae fidei;  jestliže je depositáři uloženo, aby se o věc pečlivě staral, je to mandatum;

7 Depositum  Depositum irregulare  peníze nebo jiná zastupitelná věc;  depositář může věc užívat a může vrátit věci stejného množství;  přechází vlastnické právo;  depositář odpovídá i za nahodilou zkázu;  neužijí se pravidla pro zápůjčku;  depositum je ve prospěch deponenta;

8 Depositum  Sekvestrace  věc je několika osobami dána do úschovy  má být vydána té z nich, v jejíž prospěch se splní jistá záležitost  vítězství ve sporu;  účel – zamezit aby strany sporu nemohly s předmětem nakládat  sekvester má odvozenou držbu

9 Pignus  Dig. 13.7.;C.4.24  smlouva, kterou se věřiteli odevzdává věc jako ruční zástava;  dvoustranný kontrakt nerovný  Actio pigneratitia directa  proti zástavnímu věřiteli – na vydání věci s příslušenstvím, pokud byl dluh zaplacen;  na vydání hyperochy;

10 Pignus  věřitel odpovídá i za nedbalost, zvláště za řádný prodej;  jestliže věc užíval – furtum a odpovídá i za náhodu;  actio pigneratitia contraria  na náhradu nákladů učiněných na věc;  na škodu, kterou mu věc způsobila, byť i z nedbalosti  byla zastavena cizí věc

11 Příklady innominátních kontraktů  Smlouva směnná  Dig. 19.4.  směna věci za věc  smlouva bonae fidei  každá ze stran má povinnost opatřit druhé plné vlastnické právo

12 Příklady innominátních kontraktů  Smlouva vetešnická  Dig. 19.3.  věc odevzdána do prodeje a bylo umluveno, že prodávající do určité lhůty vrátí tu stejnou věc nebo peníze;  po uplynutí lhůty může vrátit jenom peníze;  prodávající ručí i za náhodu  na vyplacení peněz slouží actio aestimatoria;

13 Kontrakty konsensuální  Consensu contrahitur obligatio;  Emptio-venditio;  Locatio-conductio  rei;  operis;  operarum;  Societas;  Mandatum;

14 Emptio-venditio  Smlouva kupní, trhová  Dig. 18.1,19.1;Inst. 3.23.;C. 4.38,4.49;  směna věci za peníze;  původně pouze koupě z ruky do ruky pomocí mancipace – podle ust. Zákona XII desek přechází vlastnictví až zaplacením;  koupě uznána za konsensuální kontrakt ius gentium

15 Emptio-venditio  vznik okamžikem, kdy se strany dohodnou na věci a na ceně  Předmět koupě  cokoliv, co má majetkovou hodnotu;  není vyloučeno z právního obchodu  věci – individuálně i genericky určené;  věcná práva k věci cizí, kromě služebností;  práva obligační

16 Emptio-venditio  celé jmění  pouhá držba  věc budoucí  cizí věc – ale věc nesmí patřit kupci  Kupní cena  peníze + vedlejší věcné plnění  pretium certum, iustum, verum

17 Emptio-venditio  Pretium certum  číselné určení;  dán způsob, jakým se cena vypočítá  za kolik jsi koupil;  kolik mám v pokladně;  cenu může určit i třetí osoba  smlouva stojí pod suspenzívní podmínkou;

18 Emptio - venditio  Pretium verum  cena musí být míněna jako ekvivalent hodnoty věci;  cena nemusí být úměrná hodnotě věci  koupě za jediný peníz - posuzuje se podle úmyslu stran;  Pretium iustum  cena nemusí odpovídat hodnotě věci

19 Emptio - venditio  Císař Dioklecián ustanovil  pokud cena neodpovídá alespoň ½ hodnoty věci  může kupec žádat zrušení trhu  kupec má právo doplatit kupní cenu do hodnoty věci  tzv. laesio enormis  neuplatňuje se u tzv. odvážných smluv;

20 Emptio-venditio  dvoustranný rovný kontrakt  actio empti  prodávající musí odevzdat věc  se vším, co k věci přibylo  cuius periculum, eius commodum  do předání věci odpovídá za nedbalost a za kustodii  nahrazuje plody, které z nedbalosti nevytěžil;  odpovídá i za poškození přírůstků

21 Emptio-venditio  prodávající musí opatřit moc nad věcí  kviritské vlastnictví  nerušené užívání věci  odpovědnost za evikci

22 Emptio-venditio  actio venditi  zaplatit kupní cenu;  zaplatit úrok z kupní ceny od okamžiku převzetí věci;  odpovědnost za nahodilou zkázu  Periculum esse emptoris;;

23 Emptio-venditio  Věc musí být změřena nebo odvážena, víno musí být ochutnáno  pak je smlouva perfektní a kupec nese nebezpečí nahodilé zkázy, třebaže mu věc ještě nebyla předána;

24 Emptio-venditio  Odpovědnost za faktické vady  prodávající původně vůbec neodpovídal  pokud udal nespávnou výměru pozemku – mohl být žalován na duplum  zvláštní stipulace na pokutu  věc je bez vad  věc má slibované vlastnosti  kurulští aedilové  dozor nad trhy

25 Emptio-venditio  Odpovědnost za faktické vady  úřední seznam vad  prodávající je sám povinen na tyto vady upozornit  kupující má právo odstoupit od smlouvy  actio redhibitoria  kupující má právo na snížení kupní ceny  actio quanti minoris

26 Emptio-venditio  Actio redhibitoria  šesti měsíců počítaných užitečně;  značná vada, která brání obvyklému užívání věci;  musí existovat již v době uzavření smlouvy;  strany si navzájem vrátí plnění  kupec odpovídá za zaviněnou škodu;  ne však za náhodu nebo za smrt otroka;

27 Emptio-venditio  Actio quanti minoris  šest měsíců užitečně počítaných;  směřuje na poměrnou slevu  poměr ceny vadné věci ku ceně věci bezvadné;  Tyto žaloby se navzájem vylučují  je možno je uplatnit pouze u individuálně určených předmětech koupě;  genera perire non, censetur;

28 Vedlejší ujednání  Výhrada lepšího kupce  kupní smlouva se zrušuje, pokud se pro tutéž věc do určité doby najde lepší kupec;  kupec může dorovnat podání, jedná se však o novou kupní smlouvu;  klasické právo – smlouva je platná a účinná a je to důvod k odstoupení ze strany prodávajícího  Justinián – smlouva stojí pod podmínkou  odkládací nebo rozvazovací

29 Vedlejší ujednání  Lex commissoria  prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebude zaplacena kupní cena;  Sabinus – smlouva je uzavřena pod odkládací podmínkou, perfektní je až zaplacením;  Paulus – smlouva je platně uzavřena, je možno ji zrušit jednostranným úkonem prodavače;  Justinián podle vůle stran je podmínka  odkládací nebo rozvazovací

30 Vedlejší ujednání  Koupě na zkoušku  koupě stojí pod podmínkou, že se věc bude líbit kupujícímu;  závisí na zcela volném posouzení kupce;  nebezpečí zkázy věci před rozhodnutím kupce stíhá prodávající  kupec ručí za zavinění;

31 Vedlejší ujednání  Koupě zpátečná  prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit a vrátit zpět kupní cenu;  kupujícímu vznikne obligační povinnost věc vrátit a převést na prodávajícího zpětně vlastnické právo;

32 Výhoda práva předkupního  Kupec se zavazuje  pokud bude prodávat věc, musí ji nejprve nabídnout prodávajícímu za stejnou cenu;


Stáhnout ppt "Kontrakty reálné a konsensuální Sedmá přednáška z římského práva letního semestru. ©Petr Dostalík, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google