Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrakty reálné a konsensuální

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrakty reálné a konsensuální"— Transkript prezentace:

1 Kontrakty reálné a konsensuální
Sedmá přednáška z římského práva letního semestru. ©Petr Dostalík, 2010

2 Kontrakty reálné Mutuum Commodatum Depositum Pignus

3 Depositum Dig. 16.3.;C.4.3.34 smlouva o uschování věci
odevzdání věci movité do bezplatného uschování neplatné je přijetí vlastní věci jako cizí Zák. XII desek – zpronevěra uschované věci posuzována jako delikt žaloba na dvojnásobek

4 Depositum Praetorský edikt Depositum uznána jako kontrakt
možno žalovat pomocí actio in factum pouze na jednonásobek úschova není vnímána jako kontrakt, ale jako právní skutečnost s právními následky Depositum uznána jako kontrakt deponent a depositář složitel a schovatel

5 Depositum jednostranný kontrakt nerovný
actio depositi directa proti depositáři povinnost vrátit věc nahradit škodu úmyslně způsobenou užíval-li věc – furtum a odpovídá i za náhodu infamující charakter pokud byla věc dána do úschovy v tísni – požír, ztroskotání lodi, zřícení domu – žaloba směřuje na dvojnásobek

6 Depositum jsou to žaloby bonae fidei;
actio depositi contraria proti deponentovi náklady, které depositář na věc vynaložil; škodu, kterou depositáři věc, třeba z lehké nedbalosti způsobila; jsou to žaloby bonae fidei; jestliže je depositáři uloženo, aby se o věc pečlivě staral, je to mandatum;

7 Depositum Depositum irregulare peníze nebo jiná zastupitelná věc;
depositář může věc užívat a může vrátit věci stejného množství; přechází vlastnické právo; depositář odpovídá i za nahodilou zkázu; neužijí se pravidla pro zápůjčku; depositum je ve prospěch deponenta;

8 Depositum Sekvestrace věc je několika osobami dána do úschovy
má být vydána té z nich, v jejíž prospěch se splní jistá záležitost vítězství ve sporu; účel – zamezit aby strany sporu nemohly s předmětem nakládat sekvester má odvozenou držbu

9 Pignus Dig ;C.4.24 smlouva, kterou se věřiteli odevzdává věc jako ruční zástava; dvoustranný kontrakt nerovný Actio pigneratitia directa proti zástavnímu věřiteli – na vydání věci s příslušenstvím, pokud byl dluh zaplacen; na vydání hyperochy;

10 Pignus actio pigneratitia contraria
věřitel odpovídá i za nedbalost, zvláště za řádný prodej; jestliže věc užíval – furtum a odpovídá i za náhodu; actio pigneratitia contraria na náhradu nákladů učiněných na věc; na škodu, kterou mu věc způsobila, byť i z nedbalosti byla zastavena cizí věc

11 Příklady innominátních kontraktů
Smlouva směnná Dig směna věci za věc smlouva bonae fidei každá ze stran má povinnost opatřit druhé plné vlastnické právo

12 Příklady innominátních kontraktů
Smlouva vetešnická Dig věc odevzdána do prodeje a bylo umluveno, že prodávající do určité lhůty vrátí tu stejnou věc nebo peníze; po uplynutí lhůty může vrátit jenom peníze; prodávající ručí i za náhodu na vyplacení peněz slouží actio aestimatoria;

13 Kontrakty konsensuální
Consensu contrahitur obligatio; Emptio-venditio; Locatio-conductio rei; operis; operarum; Societas; Mandatum;

14 Emptio-venditio Smlouva kupní, trhová
Dig. 18.1,19.1;Inst ;C. 4.38,4.49; směna věci za peníze; původně pouze koupě z ruky do ruky pomocí mancipace – podle ust. Zákona XII desek přechází vlastnictví až zaplacením; koupě uznána za konsensuální kontrakt ius gentium

15 Emptio-venditio Předmět koupě
vznik okamžikem, kdy se strany dohodnou na věci a na ceně Předmět koupě cokoliv, co má majetkovou hodnotu; není vyloučeno z právního obchodu věci – individuálně i genericky určené; věcná práva k věci cizí, kromě služebností; práva obligační

16 Emptio-venditio Kupní cena peníze + vedlejší věcné plnění
celé jmění pouhá držba věc budoucí cizí věc – ale věc nesmí patřit kupci Kupní cena peníze + vedlejší věcné plnění pretium certum, iustum, verum

17 Emptio-venditio Pretium certum číselné určení;
dán způsob, jakým se cena vypočítá za kolik jsi koupil; kolik mám v pokladně; cenu může určit i třetí osoba smlouva stojí pod suspenzívní podmínkou;

18 Emptio - venditio Pretium verum Pretium iustum
cena musí být míněna jako ekvivalent hodnoty věci; cena nemusí být úměrná hodnotě věci koupě za jediný peníz - posuzuje se podle úmyslu stran; Pretium iustum cena nemusí odpovídat hodnotě věci

19 Emptio - venditio Císař Dioklecián ustanovil
pokud cena neodpovídá alespoň ½ hodnoty věci může kupec žádat zrušení trhu kupec má právo doplatit kupní cenu do hodnoty věci tzv. laesio enormis neuplatňuje se u tzv. odvážných smluv;

20 Emptio-venditio dvoustranný rovný kontrakt actio empti
prodávající musí odevzdat věc se vším, co k věci přibylo cuius periculum, eius commodum do předání věci odpovídá za nedbalost a za kustodii nahrazuje plody, které z nedbalosti nevytěžil; odpovídá i za poškození přírůstků

21 Emptio-venditio prodávající musí opatřit moc nad věcí
kviritské vlastnictví nerušené užívání věci odpovědnost za evikci

22 Emptio-venditio actio venditi zaplatit kupní cenu;
zaplatit úrok z kupní ceny od okamžiku převzetí věci; odpovědnost za nahodilou zkázu Periculum esse emptoris;;

23 Emptio-venditio Věc musí být změřena nebo odvážena, víno musí být ochutnáno pak je smlouva perfektní a kupec nese nebezpečí nahodilé zkázy, třebaže mu věc ještě nebyla předána;

24 Emptio-venditio Odpovědnost za faktické vady
prodávající původně vůbec neodpovídal pokud udal nespávnou výměru pozemku – mohl být žalován na duplum zvláštní stipulace na pokutu věc je bez vad věc má slibované vlastnosti kurulští aedilové dozor nad trhy

25 Emptio-venditio Odpovědnost za faktické vady úřední seznam vad
prodávající je sám povinen na tyto vady upozornit kupující má právo odstoupit od smlouvy actio redhibitoria kupující má právo na snížení kupní ceny actio quanti minoris

26 Emptio-venditio Actio redhibitoria šesti měsíců počítaných užitečně;
značná vada, která brání obvyklému užívání věci; musí existovat již v době uzavření smlouvy; strany si navzájem vrátí plnění kupec odpovídá za zaviněnou škodu; ne však za náhodu nebo za smrt otroka;

27 Emptio-venditio Actio quanti minoris Tyto žaloby se navzájem vylučují
šest měsíců užitečně počítaných; směřuje na poměrnou slevu poměr ceny vadné věci ku ceně věci bezvadné; Tyto žaloby se navzájem vylučují je možno je uplatnit pouze u individuálně určených předmětech koupě; genera perire non, censetur;

28 Vedlejší ujednání Výhrada lepšího kupce
kupní smlouva se zrušuje, pokud se pro tutéž věc do určité doby najde lepší kupec; kupec může dorovnat podání, jedná se však o novou kupní smlouvu; klasické právo – smlouva je platná a účinná a je to důvod k odstoupení ze strany prodávajícího Justinián – smlouva stojí pod podmínkou odkládací nebo rozvazovací

29 Vedlejší ujednání Lex commissoria
prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebude zaplacena kupní cena; Sabinus – smlouva je uzavřena pod odkládací podmínkou, perfektní je až zaplacením; Paulus – smlouva je platně uzavřena, je možno ji zrušit jednostranným úkonem prodavače; Justinián podle vůle stran je podmínka odkládací nebo rozvazovací

30 Vedlejší ujednání Koupě na zkoušku
koupě stojí pod podmínkou, že se věc bude líbit kupujícímu; závisí na zcela volném posouzení kupce; nebezpečí zkázy věci před rozhodnutím kupce stíhá prodávající kupec ručí za zavinění;

31 Vedlejší ujednání Koupě zpátečná
prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit a vrátit zpět kupní cenu; kupujícímu vznikne obligační povinnost věc vrátit a převést na prodávajícího zpětně vlastnické právo;

32 Výhoda práva předkupního
Kupec se zavazuje pokud bude prodávat věc, musí ji nejprve nabídnout prodávajícímu za stejnou cenu;


Stáhnout ppt "Kontrakty reálné a konsensuální"

Podobné prezentace


Reklamy Google